Cline Scientifics nyligen aviserade flytt till AstraZenecas BioVenture Hub bär med sig förhoppningar om ytterligare utveckling i nära samarbete med befintliga och presumtiva kunder. Bolagets teknik, som bland annat används som komponent i en spännande ny cancerdiagnostik, kan också bli en viktig aktör de kommande åren vid utveckling av stamcellsterapier för kroniska och svåra sjukdomar som artros, diabetes typ-1, Alzheimers och Parkinsons. För att hålla ångan uppe i det fortsatta utvecklingsarbetet tar man nu in drygt 8 mkr i en företrädesemission som avslutas om en vecka.

Cline Scientific har ett uttalat mål att göra sin teknik tillgänglig för världens största läkemedelsbolag. Vägen till det hägrande målet går via ett högprofilsprojekt tillsammans med det privatägda bolaget Liv Diagnostics som hittills har haft fina framgångar i framtagandet av en helt ny form av cellbaserad diagnostik för metastaserande bröstcancer. Projektet är ett konkret exempel på hur Cline siktar på att införliva sin teknik som komponent i diagnostikprodukter som öppnar för tidig eller preventiv behandling mot tumörspridning eller metastaser – den främsta orsaken till den höga dödligheten i cancer.

Faller de kommande studierna ut i samma positiva anda som hittills, har detta utvecklingsprojekt potential att bli en väg genom nålsögat till större licensavtal, volymsförsäljning och en ny tids- och konstnadsbesparande standard i samband med läkemedelsutveckling och inom cancerforskning. Läs en tidigare intervju med Liv Diagnostics vd Johan Bjurquist här.

»Siktet är nu inställt på att skapa ytterligare ett fördjupat kommersiellt samarbete, denna gång inom utveckling av stamcellsterapi, där vi kan licensiera ut vår nanoteknologi.« – Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Nanogradient-yta i närbild

Nanogradient-yta i närbild (klicka för större bild).

Den patenterade tekniken integreras i kundernas lösningar
Den underliggande strategin för att nå målet att placera bolaget på den globala världskartan för life science-industrin, är att inympa den egenutvecklade teknologin i andra produkter som kan leda till banbrytande forskningsframsteg, primärt inom cancerdiagnostik eller cellstyrning för utveckling och produktion av stamcellsterapier.

En delstrategi för att nå detta mål går via fördjupade samarbeten och integrering av den patenterade teknologin (hittills har patent erhållits i USA, Europa, Japan och Kina) i nya och nischade produkter för de aktuella marknaderna. Patenten är livsviktiga för ett företag som Cline, som driver på utvecklingen inom companion diagnostics, ett område som har hamnat allt mer i fokus inom läkemedelsindustrin och som förutspås öka markant i betydelse de närmaste åren.

Närheten till den amerikanska marknaden är viktig
Med säkrade patent inom bolagets kärnområde nanogradientteknologi på nyckelmarknaderna, ökar chanserna till långsiktiga licensavtal. Noterbart är även att Cline har etablerat ett dotterbolag i USA, ett steg som initialt syftar till att förstärka bolagets försäljningsinsatser samt att förbereda inför möjlig tillverkning i landet.

Också värt att nämna i sammanhanget är att försäljningen av Clines huvudprodukt, nanogradienter och nanoytor, både har startat och ökat på nordiska, europeiska och delvis nordamerikanska marknader.

Värdeskapandet sker i flera steg
Strategin för att positionera Clines teknologi som en nyckelkomponent inom cancerdiagnostik eller cellstyrning för utveckling och produktion av stamcellsterapier, åstadkoms genom att sälja bolagets produkter, vilket i sin tur kan leda till fördjupade samarbeten och integrering av teknologin i kundernas produkter.

Den stora potentialen i konceptet ligger i den påföljande processen när kundernas produkter lanseras och säljs och inbringar licens- och/eller royaltyintäkter. Ett första licensavtal är redan tecknat med ovan nämnda Liv Diagnostics.

Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

AstraZeneca BioVenture Hub – där kundernas experiment ska utföras
Under våren tar Cline det betydelsefulla steget att omlokalisera verksamheten till AstraZenecas BioVenture Hub i Mölndal, där man får tillgång till större och bättre utrustade labb, samt faciliteter i närheten där bolaget har utrymme att växa.

Tanken bakom denna flytt är att möjliggöra för Cline att jobba närmare kunderna, bl. a. genom tillgång till eget cellodlingslabb där kunders experiment kan utföras, men även genom bättre infrastruktur och närhet till en miljö som gynnar Life Science-innovationer.

»Cline är nu i en position där en ökad satsning på närvaro i de valda strategiska marknaderna hos utvalda kunder och partners kommer att ge mycket goda resultat på sikt.«
– Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Pågående partnersamtal inom stamcellsområdet
Inom stamcellsområdet har förfrågningar inkommit om Cline kan erbjuda tester i eget cellodlingslab, vilket bolaget har beslutat att sätta upp. Initialt kommer dessa lokaler och utrustning att kräva en viss investering samt vara dyrare i drift.

Cline har dock också identifierat projektmöjligheter där man kan gå in som partner, ett steg som också kräver en viss initial investering. Närmast ligger förhandling med ett projekt inom stamcellsområdet som kan komma att kräva en initialinvestering i tid och resurser.

Därför tar bolaget in kapital 
Med emissionslikviden stärker Cline Scientific sitt rörelsekapital och ger möjlighet att fortsatta utveckla verksamheten genom affärsutveckling och marknadsföring av nanoteknologin som ligger till grund för framtagande av stamcellsterapier och cellbaserad cancerdiagnostik.

De senaste årens försäljning har gett bolaget nya kunder där nya krav på produktion och kvalitetssäkring har uppkommit, varför produktionssäkring enligt CE-normer enligt bolaget kommer att bli nödvändig inom det kommande året. Vid full teckning tillförs Cline rörelsekapital för de närmaste två årens verksamhet med utgångspunkt att verksamheten bedrivs utifrån nuvarande affärsplan.

Skulle någon forskargrupp, befintlig eller en ny kund, efterfråga en produkt som kräver väsentligt större leveransvolymer kan det uppstå en situation där bolaget måste söka ytterligare kapital för att utvidga verksamheten för att möta denna ökade efterfrågan.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

LISTA

Aktietorget

EMISSIONSVOLYM

Vid fulltecknad emission tillförs Cline Scientific 8,1 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,5 MSEK.

TECKNINGSPERIOD

13 mars – 28 mars 2018.

TECKNINGSKURS

 6,50 kr/aktie

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 13 mars – 26 mars 2018.

BOLAGSVÄRDERING

48,7 MSEK före genomförd emission baserat på teckningskursen 6,50 SEK. Jämfört med stängningskursen den 27 februari 2018 på 8,30 SEK, innebär det en rabatt om 21,7 procent.
DOKUMENT & INFO


prospektikon1tecknsedel-ikon1

Teckna online på AktieInvest med BankID – www.aktieinvest.se/cline2018

Media

Bolagspresentation:

VD Patrik Sundh deltog på Life Science-dagen 2018:

Länk till bolagets emissionssida


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev