Home Nyheter Emission ska ta Cline Scientific till test i klinisk fas

Emission ska ta Cline Scientific till test i klinisk fas

Cline Scientific genomför emission

Emission ska ta Cline Scientific till test i klinisk fas

23 november, 2022

Cline Scientific är i full gång med det avslutande prekliniska programmet med cellterapin StemCART, med målet att ta fram nästa generations behandling av broskskador. Samtidigt tar bolaget sikte på marknaden för cancerdiagnos med CellRACE, där bolagets patenterade nanoytteknologi kombineras med AI. Just nu genomförs en företrädesemission om 17 Mkr som i första hand ska ta StemCART-projektet till test i klinisk fas.

Grunden till Cline Scientifics utveckling är en patenterad nanobaserad ytteknologi som kan användas för att kontrollera celler med extremt hög precision. Teknologin används i dag i två utvecklingsprojekt, StemCART och CellRACE.

StemCART är det projekt med vilket man kommit längst. Här används nanoteknologin för differentiering av stamceller, vilket är grundläggande vid utveckling och produktion av stamcellsterapier. Målet är att ta fram en produkt som kan återskapa brosk i mänskliga leder, för behandling av till exempel artros. Artros uppstår när brosket i en led slits ned och skapar långvarig irritation och inflammation i leden, då brosk inte kan läkas eller nybildas. Oftast uppstår problemen i knän, händer, höfter och ryggrad och leder till nedsatt rörlighet och ihållande smärta.

Artros innebär enorma samhällskostnader

Artros är en väldigt vanligt förekommande sjukdom som i Sverige drabbar ungefär var fjärde person över 45 år. Den är förknippad med enorma samhällskostnader. En studie uppskattar att ett lands kostnader relaterade till artros uppgår till uppemot 0,5 procent av BNP, om man ser till den börda som läggs på sjukvård och på samhället i stort.

Rörelse och viktnedgång är viktiga element för att lindra problemen. Patienter kan även få viss hjälp av smärtstillande medicin och kortisoninjektioner. Vid fortsatta besvär är sista utvägen i dag att via operation ersätta den nedslitna leden med en protes. Detta är ofta den enda utvägen och hjälper ofta patienten att bli av med problemen, men det kan ta flera år innan en operation kommer till stånd under vilka patienten kan få utstå ett stort lidande.

Existerande stamcellsprodukter tidskrävande och inte skalbara

Sedan 80-talet har vissa cellsbaserade behandlingar använts, framtagna för att hjälpa patienten med att bygga upp brosket i leden igen. Dessa behandlingar är dock tidskrävande och omöjliga att skala upp. Först måste man ta broskceller från patienten, som sedan odlas i labb för att till sist implantera dem tillbaka i patienten igen. Dessa celler går då bara att använda för just den patienten.

Siktar på att lansera nästa generations stamcellsterapi

Cline Scientifics mål är att med StemCART kunna få fram en stamcellsbehandling som fungerar just på flera olika patienter och bolaget kunde nyligen presentera prekliniska resultat som visar att man är något på spåret. I studierna testades produkten på mänsklig broskvävnad som tagits bort under proteskirurgi och som sedan skadats på konstgjord väg. I testet fick bolaget indikationer på att stamcellerna utvecklats till broskceller och att de nya implanterade cellerna interagerar väl med den existerande broskvävnaden.

Studierna fortsätter nu under hösten och nästa år, med målet att kunna starta en klinisk fas I-studie under 2024. Planen är att därefter hitta en partner som tar projektet vidare i utvecklingen och sedan ut på marknaden. Att Cline Scientific ser stora möjligheter att nå ett partnerskap redan tidigt på den kliniska resan har att göra med stamcellsutvecklingens komplicerade natur – som gör att större bolag är mer benägna att titta på projekt som ligger tidigt i utvecklingscykeln.

Utvecklar ny metod för cancerdiagnostik

Parallellt med förberedelserna inför kliniska fas I-studier med StemCART fortgår utvecklingen av bolagets andra produkt, CellRACE. I det här fallet kombineras den nanobaserade ytteknologin med AI för att få fram en helt ny form av cancerdiagnostik som ska vara träffsäker och effektiv i ett tidigare skede än dagens diagnosverktyg.

Metoden går ut på att analysera tumörcellers olika rörelsemönster och med hjälp av artificiell intelligens avgöra huruvida dessa kan leda till att cancern bildar metastaser eller inte. I ett första steg riktar man sig mot diagnos av bröstcancer, men enligt bolaget bör tekniken kunna användas för diagnos av i stort sett alla former av metastaserande cancer.

Emission finansierar fortsatt utveckling

För att hålla uppe tempot i utvecklingen av de båda projekten genomför Cline Scientific nu en företrädesemission om totalt 17 Mkr. Likviden kommer i första hand att användas till fortsatta prekliniska studier med StemCART, anpassa kandidaten efter GMP-krav och förbereda för fas I-studier. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 0,58 Mkr, motsvarande cirka 3,4 procent av emissionsbeloppet.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar till teckning av en ny aktie. Teckningskursen är 1,10 kr per aktie.
Emissionsvolym: 17 Mkr
Teckningsperiod: 14 november – 28 november 2022
Utspädning: Cirka 50 procent

Dokument & teckning

Svara på erbjudandet hos Avanza

Svara på erbjudandet hos Nordnet

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev