Home Nyheter Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga...

Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser

Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser

30 oktober, 2017

En starkt bidragande orsak till den höga dödligheten i cancer, fördelat på över hundra olika cancerformer, är metastaser eller dottertumörer som sprider sig till andra delar av kroppen och därigenom orsakar cirka 90 procent av alla dödsfallen. Att lyckas ta fram ett läkemedel som effektivt adresserar denna problematik har emellertid visat sig vara svårt. BioStock belyser här några svenska forskningsbolag som genom medicinska och tekniska innovationer bidrar aktivt i kampen mot de dödliga metastaserna.
Enligt WHO förväntas antalet cancerfall öka med cirka 70 procent under de kommande femton åren. Ett viktigt vapen för att bekämpa metastasering, som är den primära dödsorsaken vid cancer, är förutom nya effektiva läkemedel en tidigare och mer effektiv cancerdiagnostik. I Sverige utvecklas för närvarande flera nya läkemedelskoncept med lovande behandlingspotential och även ny teknik som kan bistå cancerforskningen i framtagandet av effektivare läkemedel och diagnostik – t.ex. nanoteknologi, nya verktyg för tumörprovtagning och holografiska instrument för cellanalys som kan användas för att öka kunskapen om tumörcellernas spridningsbenägenhet.
Traditionell behandling ofta otillräcklig
Vid behandling av många fasta cancertumörer är det primära behandlingsalternativet att avlägsna hela cancertumören med kirurgi. Strålbehandling är ytterligare en vanlig behandlingsform, liksom cytostatika, läkemedel som dödar cancercellerna genom att stoppa celldelningen. Andra metoder är hormonbehandling och proteinkinashämmare, samt immunonkologiska behandlingar, som enligt många anses vara den kanske viktigaste innovationen i modern cancerforskning.
Faktum är dock att den främsta orsaken till dödsfall på grund av cancer är cellmigrering, eller metastasering – den process som gör att cancerceller sprider sig i kroppen. När metastaser väl har konstaterats, blir oftast beskedet till den drabbade patienten en nedslående överlevnadsprognos.
Stoppa metastasering – en ”helig graal”
Enligt en marknadsprognos från Zion Market Research värderades den globala cancermarknaden till cirka 112,90 miljarder dollar år 2015, vilket väntas öka med en årlig tillväxttakt på 7,4 procent till 161,30 miljarder dollar vid utgången av år 2021.
En ny terapi som effektivt adresserar grundorsaken till spridningen av cancer skulle snabbt bli en multiblockbuster, i synnerhet om den kan adressera flera cancertyper. Av den orsaken ses möjligheten att hitta en effektiv behandling för att stoppa metastaser som något av en helig graal inom cancerforskningen.
En annan mycket viktig aspekt i kampen mot cancer är därför också möjligheten att snabbt upptäcka och ställa korrekta diagnoser, för att så tidigt som möjligt kunna sätta in relevant behandling – innan uppkomsten av metastaser är ett faktum.
Svenska utvecklingsbolag med fokus på metastasering
Bland svenska bolag som inriktat sig mot att stoppa metastasering hittar vi bl.a. RhoVac, vars terapeutiska cancervaccin RV001, som just nu befinner sig i klinisk fas I/II avseende patienter med diagnostiserad prostatacancer, utvecklas med målsättningen att förhindra eller begränsa metastasering.
Bolagets behandling är en målstyrd terapi mot proteinet RhoC som finns i hög koncentration i de flesta cancerceller som kan metastasera – oavsett från vilken cancerform spridningen härstammar. Detta betyder att RV001 potentiellt skulle kunna användas vid behandling av många olika cancerindikationer.
RhoVac är noterat på AktieTorget sedan förra året och har den senaste veckan utvecklats starkt på börsen, efter att man nyligen rapporterat positiv feedback från ett möte med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Läs mer om RhoVac här.
Ett annat bolag inriktat på samma problematik är WntResearch, som utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen.
WntResearchs längst framskridna läkemedelskandidat Foxy-5 har i prekliniska försöksmodeller visat sig minska tumörcellernas rörelseförmåga och därmed motverka uppkomst av metastaser. Projektet befinner sig för närvarande i en fas 1b-studie på patienter med cancer i tjocktarm, prostata eller bröst.
WntResearch som är noterat på AktieTorget genomförde nyligen en företrädesemission som tecknades till 110 procent, vilket tillför bolaget drygt 50 miljoner kronor i nytt kapital som ska användas för att finansiera en fas II-studie med läkemedelskandidaten Foxy5. Läs mer om bolaget här.
Medicinteknikbolag vill effektivisera cancerdiagnostiken
Att kunna ställa tidiga diagnoser med hög precision är en avgörande del i varje framgångsrik cancerbehandling. En idé som har utvecklats av privatägda Liv Diagnostics, som avser att börsnoteras nästa år, är en teknologi som möjliggör direkt kvantifiering av cellmigrering, alltså hur cancerceller sprider sig i kroppen.
Kan man diagnosticera i vilken metastaseringsfas tumörceller befinner sig ges möjligheter att anpassa behandlingen med hjälp av denna information, menar bolaget, som med sin framtida produkt hoppas kunna bidra med viktig diagnostisk information med potential att tillhandahålla ett värdefullt verktyg inom cancercvården.
Liv Diagnostics produkt är ett engångstest som skall användas under utredning och uppföljning av olika cancerformer, där ett flertal tester utförs för varje patient. Detta innebär att produkten avses användas i samband med att biopsier tas efter att primärtumör konstaterats. En tidigare BioStock-intervju med bolagets vd, Johan Bjurquist kan läsas här.
BiBBInstruments borrar sig in i fasta tumörer 
Ytterligare ett exempel på ett teknikbolag är BiBBInstruments, som har utvecklat olika engångsinstrument för biopsitagning med en borrfunktion som kombinerar kamera, ultraljud och borr i ett.
Det första instrumentet har blivit kliniskt validerat på 60 patienter på sjukhus i Sverige, och i oktober meddelade bolaget att forskare vid Lungsektionen vid Skånes universitetssjukhus har erhållit etiktillstånd för att inleda en klinisk studie för tidig diagnos av lungcancer med bolagets EndoDrill-instrument. Läs mer om bolaget här.
Nanoteknik kan effektivisera utvecklingen av cancerterapier och -diagnostik
Göteborgsbaserade Cline Scientific har en approach som skiljer sig från ovan nämnda läkemedelsutvecklings- och medicinteknikbolag, såtillvida att man utvecklar stödjande teknik till bolag och forskare som i sin tur utvecklar stamcellsterapier, cancerterapier och cancerdiagnostik. Bolaget grundades för att kommersialisera en patenterad nanoteknik, som sedermera har utvecklats till flera innovativa nanoteknikbaserade produkter för användning inom bl.a. stamcells- och cancerforskning.
Cline Scientifics patenterade nanogradienter för cellodling kan bl.a. möjliggöra bättre kontroll av tillväxten av stamceller under odlingsprocessen, genom att stimulera celler gradvis med hög precision. Därigenom kan man säkerställa att endast celler med önskade egenskaper odlas fram vid framtagande av nya stamcellsterapier. Detta är en av de största flaskhalsarna för stamcellsterapier att nå marknaden. Cancerterapier baseras i vissa fall på stamceller men det finns fler intressanta kopplingar som gjort att Cline valt att rikta sin teknologi även mot marknaden för cancerforskning.
Gradvisa förändringar av cellens miljö med hjälp av Clines nanogradienter gör det möjligt att testa läkemedelseffekt mot spridning av cancer och tumörceller men ger även möjligheten att på ett helt unikt sätt diagnosticera ett patientspecifikt sjukdomsförlopp. Det senare användningsområdet utvecklas nu av ovan nämnda Liv Diagnostics, med Cline Scientifics patenterade teknologi som grundkomponent.
Ytterligare ett affärsområde med intressant tillväxtpotential för Cline är nanopartiklar av guld för användning i bl.a. målsökande cancerbehandlingar och cancerdiagnostik. Analytiker uppskattar att marknaden för enbart guldnanopartiklar kommer att värderas till 8 miljarder dollar år 2022. Läs mer om bolaget, som är noterat på AktieTorget, i en BioStock-intervju med bolagets vd Patrik Sundh som kan läsas här.
Noggrannare cellanalyser ger bättre kunskap om metastasering
Läkemedelsforskning kräver effektiva och noggranna cellanalyser, vilket Phase Holographic Imaging har tagit fasta på. Bolagets instrument HoloMonitor kan mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel – utan att cellerna behöver färgas in eller utsättas för yttre påverkan som kan påverka testresultaten.
Idag är ett växande antal HoloMonitor-instrument i drift vid cell-laboratorier världen över. Hittills har fler än 60 vetenskapliga publikationer publicerats där HoloMonitor har använts, och så sent som i april i år presenterades ytterligare tre studier baserade på bolagets teknik vid världens största konferens för cancerforskning.
I september lanserade bolaget HoloMonitor Wound Healing Assay, vilket möjliggör att både kunna kvantifiera cellrörelse automatiskt och i större detaljrikedom, något som är användbart inte minst inom cancerforskningen och för att studera och bättre förstå mekanismerna för metastasering. Med hjälp av HoloMonitor Wound Healing Assay blir det också möjligt att enklare jämföra och utvärdera effekter av olika läkemedelskandidater som är tänkta att begränsa cellernas förmåga att röra sig. Mer om detta berättade PHI:s marknadschef Liselotte Nilsson i en intervju med BioStock som kan läsas här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev