Home Nyheter Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen

Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen

Cline Scientifics sekundära affär värderas till 8 miljarder dollar årligen

3 maj, 2017

Cline Scientifics huvudsakliga affärsområde är de egenutvecklade nanogradienter som säljs till forskare och laboratorier över hela världen. Ett annat affärsområde för bolaget, med intressant tillväxtpotential, är nanopartiklar av guld och silver för användning i bl.a. målsökande cancerbehandlingar, cancerdiagnostik och kontrastvätskor vid medicinsk avbildning. Analytiker uppskattar att marknaden för enbart guldnanopartiklar kommer att värderas till 8 miljarder dollar år 2022. Något som talar för att Cline kan ta betydande marknadsandelar inom detta nischade område är de oberoende jämförelser bolagets kunder har gjort, som visar att Clines nanopartikellösningar håller högre kvalitet än de stora erkända leverantörerna – en faktor som kan bli avgörande för Clines framgångchanser inom detta sidospår.
Guldnanopartiklar – en marknad i kraftig tillväxt
Cline Scientifics strategi är att leverera forskningsprodukter med ett brett fokus för att identifiera och attrahera kunder som arbetar med applikationer som kan nå stor volym. När dessa kunder inom Life Science når en kommersiell fas, t.ex. inom rutindiagnostik, så finns en mycket stor ekonomisk uppsida för Cline som utvald leverantör.
Nanogradienter eller nanoytor är fortfarande Cline Scientifics huvudaffär och det område bolaget ser störst affärsmässig potential i. En intressant fördel med nanopartiklar är dock att de redan används av många forskare. Det finns med andra ord redan en etablerad och väl uppbyggd marknad där andra aktörer har banat vägen, så att Cline, enligt bolagets vd Patrik Sundh, “inte behöver plöja helt ny mark själva”.
Nanopartiklar är en typ av produkter som har många tänkbara användningsområden, framförallt inom diagnostik och drug delivery, vilket gör att de potentiella affärsmöjligheterna ser klart intressanta ut.

»Eftersom vi redan besitter kunskapen att producera och modifiera nanopartiklar så kräver dessa produkter heller ingen särskild kompetensvidgning och påverkar därför inte vårt fokus nämnvärt. Vi har, med andra ord, ännu ett spännande affärsområde som vi tror kan växa.« – Patrik Sundh, VD

Antalet tillämpningsområden för nanoteknik inom läkemedelsutveckling ökar stadigt, och enligt en marknadsprognos från Coherent Market Insights så kommer det att ske en betydande tillväxt mellan 2016-2024. I en förhandsutgåva av rapporten Global Nanoparticles Market – Global Industry Insights, Trends, Outlook, and Opportunity Analysis, 2016–2024, beskrivs hur sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och cancer har drivit på utvecklingen i USA, men också att Europa förväntas ha den högsta tillväxten under prognosperioden på grund av snabbt accelererande forskning och utveckling inom nanopartiklar.
Enligt en annan marknadsprognos från Global Market Insights – Gold Nanoparticles Market Size By Application 2016–2022, förväntas marknadsvärdet för specifikt guldnanopartiklar passera 8 miljarder dollar år 2022. Tillväxten drivs av allt fler medicinska tillämpningar för avbildning, diagnos och drug delivery, i synnerhet målinriktade diagnoser och -tumörbehandlingar.
Clines egenutvecklade nanopartiklar kan bli kassako
Alltsedan Cline Scientific grundades har bolaget producerat nanopartiklar “in-house” för egen användning, men också till försäljning. En fördel med egen produktion av nanopartiklar har varit, och är fortfarande, att det håller kostnaderna nere för produktion av bolagets huvudsakliga produkter, som är nanogradienter och nanoytor. För att produktionen av nanoytor och nanogradienter skall fungera optimalt krävs dock att nanopartikellösningarna håller absolut högsta kvalitet. Det gör Cline Scientifics partikellösningar, om man får tro bolagets kunder, som har genomfört oberoende jämförelser av Clines nanopartiklar med stora erkända producenters motsvarande produkter.
I dessa jämförelser har man kommit fram till att Clines nanopartiklar håller högre renhet, vilket är den mest pålitliga bekräftelsen bolaget kan önska sig. Cline producerar i dagsläget guld- och silvernanopartiklar i storlekar från 5nm upp till ca 30nm, vilket motsvarar ett storleksspann som täcker in de flesta medicinska applikationer.

»Jag använde själv Clines nanopartiklar och gradientytor i min forskning innan jag började jobba för företaget. Som nöjd f.d. kund är det lätt att prata varmt om produkterna för kollegor. Fantasin och uppfinningsrikedomen är stor bland forskare inom både akademi och industri, och ju fler som får upp ögonen för våra produkter desto närmare kommer vi de stora ekonomiska, men framför allt hälsobringande, genombrotten.«
Hanne Evenbratt, PhD samt Produktion- och Produktutvecklingschef Cline Scientific

Så använder Clines kunder produkterna
Cline Scientifics typiska kunder bedriver forskning inom olika användningsområden för nanopartiklar, främst inom Life Science – bl.a. klinisk diagnostik och läkemedelsadministration, s.k. drug delivery. I mitten av februari meddelade Cline att en av dessa kunder, som driver ett projekt för diagnostik inom njurmedicin, har valt att fortsätta beställa bolagets nanopartiklar för detta ändamål. Cline har även andra återkommande kunder som köper både guld- och silvernanopartiklar av olika slag, främst i varierande storlek och ibland även som skräddarsydda varianter med specifika molekyler bundna till partiklarna, vilket är en tjänst som Cline erbjuder.
Sedan början av 2016, d.v.s. sedan knappt ett år, har sex stycken vetenskapliga artiklar publicerats, samt en doktorsavhandling på forskning som helt eller delvis baserar sig på Cline Scientifics nanopartiklar. Denna typ av publiceringar är mycket positiv för bolaget och utgör en stark marknadsföringskanal för att nå nya kunder inom forskningen.
Under samma tid har det även publicerats en rad marknadsanalyser och rapporter från olika forskningsorganisationer som listar Cline Scientific som en framstående tillverkare och leverantör av nanopartiklar.

»Från början hade vi inte tänkt oss att sälja nanopartiklar. De är ju enbart en komponent i våra patenterade nanogradienter, resonerade vi. Efter hand har vi dock ändrat vår uppfattning: en liten vändpunkt kom när vi insåg att kombinationen av nanopartiklar och kunskapen vi besitter att modifiera dessa genom att koppla olika molekyler till partiklarna betingar ett avsevärt högre värde än partiklarna i sig.«
– Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Patrik Sundh, vd Cline Scientific
Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

Patrik Sundh, biokompatibilitet är en potentiell hämsko inom marknaden för guldnanopartiklar. Är detta något som bekymrar dig eller är den problematiken inte applicerbar på Clines produkter?

– De partiklar vi idag främst säljer är av guld i olika storlekar. Guld är ett inert ämne, d.v.s. det reagerar inte med och påverkar därför inte levande organismer. Det är också ett material som länge och frekvent använts i medicinska applikationer och anses som säkert ur denna synvinkel.
– Det som möjligtvis kan anses som okänt är om storleken i sig på nanopartiklar, d.v.s. att de är så små, kan ha någon skadlig effekt på celler. Det pågår en hel del forskning inom detta område, men kommer i så fall att gälla alla ämnen i nanostorlek, inte bara Clines nanopartiklar.
– De guldpartiklar vi producerar som används av våra kunder i medicinsk forskning har ofta en modifiering med polymerer som gör att kroppens immunförsvar inte upptäcker partikeln. På så sätt kan man möjliggöra drug delivery och andra applikationer utan att kroppen tar skada av, eller faktiskt ens märker, partikelns närvaro.  Ibland kallas dessa nanopartiklar för ”stealth-partiklar”, eftersom dom ”går under radarn”.
Kan ett fluktuerande råvarupris på guld påverka era möjligheter att satsa ännu hårdare på guldnanopartiklar?
– Nej, vi använder oss av så försvinnande lite guld i varje batch att råvarupriset har en mycket liten påverkan. Ett gram rent guld skulle med all säkerhet täcka vår produktion flera år framöver. Det är bara en av många fördelar med området nanoteknologi!
Vilka möjligheter ser du för Cline att framgent vinna större marknadsandelar på guldnanopartikelmarknaden?
– Jag tror att möjligheterna är ganska stora med tanke på att antalet konkurrenter är begränsat samtidigt som användandet av nanopartiklar ökar. Det som krävs är naturligtvis en investering i marknadsföring och försäljningsresurser vilket för ett litet företag som Cline alltid är en begränsande faktor. Vi håller på att utarbeta en strategi för hur vi kan lösa detta och samtidigt fortsätta att kombinera försäljningen av våra nanoytor och gradientytor med partiklar. Att vi dessutom säljer till kunder utan direkt marknadsföring ser vi som en stark signal på att vi skall fortsätta ägna oss åt dessa produkter.
På grund av nanopartiklars förmåga att leverera peptider, proteiner och gener kan de också användas som DNA-bärare inom genterapi. Vilka huvudsakliga områden kan era guldnanopartiklar potentiellt konkurrera på, och vilka begränsningar ser du?
– Jag tror att vi på sikt kan konkurrera inom alla applikationsområden där guldpartiklar används, begränsningarna ligger i investeringen i den produktionsutrustning och kompetens som krävs för att leverera nanopartiklar i större skala än vad vi gör idag. De partiklar vi producerar idag är huvudsakligen sfäriska partiklar, men det finns en efterfrågan på alla möjliga former som kallas ”partiklar” och som naturligtvis produceras på olika sätt. Vi har dock en stor erfarenhet av att hantera och producera nanopartiklar vilket är vår huvudsakliga konkurrensfördel idag.
Om du blickar fram fem år i tiden, från vilket eller vilka affärsområden kommer huvudparten av era intäkter att genereras, tror du?
– Vi tror fortsatt att vår affär med nanoytor och gradientytor, både vad gäller produkter och att licensiera yt-teknologin, har den absolut största inkomstpotentialen. Kan vi investera tillräckligt i ”partikelaffären” kan dock denna leda till större inkomster snabbare eftersom denna marknad redan är uppbyggd och existerar, framförallt inom drug delivery-området i läkemedelsindustrin.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev