Home Nyheter Svensk nanoteknik kan leda till genombrott för stamcellsterapier

Svensk nanoteknik kan leda till genombrott för stamcellsterapier

Stemcell therapy

Svensk nanoteknik kan leda till genombrott för stamcellsterapier

21 februari, 2017

Stamcellsterapier är en form av läkemedelsutveckling som växer kraftigt och anses ha stor behandlingspotential inom en rad allvarliga sjukdomar. Men ett problem med den nya tekniken är att stamceller som odlas i laboratoriemiljö riskerar att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer. Göteborgsbaserade Cline Scientific har dock hittat en möjlig lösning – en egenutvecklad och patenterad nanoteknik som gör det möjligt att styra celltillväxten vid odling av stamceller. Bolaget själva beskriver det som att tekniken kan bli den essentiella pusselbit som gör det möjligt för stamcellsforskare att nå ett genombrott i arbetet med att utveckla stamcellsterapier.
Stamcellsterapier med bred behandlingspotential
Stamceller kan beskrivas som kroppens ursprungliga byggstenar. Det är omogna celler i sitt tidigaste stadie, som har förmågan att utvecklas till olika specialiserade celler för olika syften. Idag utvecklar forskare i hela världen nya stamcellsterapier med målsättningen att kunna behandla, eller kanske rent av bota, ett brett spektra av sjukdomar som diabetes, blindhet, Alzheimers, Parkinsons, olika cancertyper, samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Marknaderna för stamcellsterapier kommer att växa snabbt och nå samma, om inte högre, ekonomiska värden som för de bäst säljande läkemedlen.
– Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Odling av stamceller en utmanande process
För att ta fram en stamcellsbaserad behandling krävs att man kan odla stamceller i stora mängder. Stamcellerna kan vara antingen kroppsegna (autologa) eller donerade (allogena) celler, men oavsett vilket är en stor utmaning dock att säkerställa att de stamceller man odlar fram är helt homogena. Ett vanligt problem forskarna ställs inför är att en del av de nya cellerna är skadade, och risken finns också att cellerna börjar dela och föröka sig okontrollerat, vilket kan ge upphov till tumörer.
Lösningen finns på ytan
Cline Scientific har hittat en lösning på svårigheterna som förknippas med stamcellsodling. Med en ny typ av patenterade plattor för cellodling, s.k. nanogradienter, som har ett unikt mönster på ytan, gör Clines teknik det möjligt för forskarna att bättre kontrollera tillväxten av stamceller. På så sätt kan de säkerställa att endast celler med önskade egenskaper odlas fram. I förlängningen är detta en livsviktig innovation som både kan spara tid och sänka kostnader för forskarna under arbetets gång, samtidigt som den kan göra stamcellsbehandlingarna mycket säkrare för patienten. 
Stor marknadspotential inom flera segment
Cline Scientifics nanogradienter kan användas inom ett flertal applikationsområden, men bolaget har valt att initialt fokusera på stamcellsforskning och cancerforskning, två enorma marknader med stor försäljningspotential. Siktet är i första hand inställt på de stora marknaderna USA, Europa och inte minst Japan som är långt framme inom stamcellsterapier och regenerativ medicin. Bolaget har flera avtal om distributionssamarbete på plats och arbetar aktivt för att fortsätta bygga upp ett nätverk av försäljningskanaler. Från Cline Scientifics sida ser man goda möjligheter att kunna sälja sina produkter för industriell odling av stamceller, vilket på sikt skulle innebära väldigt stora intäkter för bolaget.

Patrik Sundh, vd Cline Scientific
Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

Patrik Sundh, vd på Cline Scientific, era nanogradienter kan kontrollera stamcellers utveckling på molekylär nivå så att tumörer inte uppstår. Kan du berätta kort om hur er teknik fungerar och hur den skiljer sig mot det gängse sättet att arbeta med odling av celler?
– Vi erbjuder ”funktionaliserade” ytor som kan användas för att styra stamcellers utveckling och studera hur cellerna reagerar på olika mängder av den biomolekyl man bundit till ytan. Vår patenterade metod bygger på att skapa väl kontrollerade gradienter av nanopartiklar på en yta. Till dessa partiklar kan sedan andra molekyler bindas för att bilda homogena gradienter av dessa. Eftersom molekylerna sitter fast på en yta så kan man med mycket stor noggrannhet studera och fastställa effekt av dessa och sedan relatera det till koncentrationer av samma molekyl.
– I dagsläget är gängse sätt att påverka celler och deras funktion att man tillsätter olika biomolekyler till det media där cellerna växer. Detta innebär att man mer eller mindre bombarderar dessa med biomolekylerna och i kombination med det protokoll man använder sig av hoppas styra cellernas funktion. Det är ett relativt sett ospecifikt sätt att styra cellfunktion och behäftat med flera problem som så här långt förhindrat generella stamcellsterapier att bli godkända. Vi erbjuder en lösning på detta problem.
Hur står sig era nanogradienter i förhållande till liknande lösningar på marknaden?
– Ännu så länge är vi relativt ensamma på denna marknad med vår typ av lösning. För att hitta konkurrenter måste vi titta på alternativa metoder och de typer av cellodlingsytor som används sedan länge. Eftersom det ännu inte kommit fram någon bra produkt som löser de problem som finns så tycker vi att vår teknologi erbjuder ett innovativt och bättre sätt att komma förbi de svårigheter som finns.
Forskningsvärlden kan vara ganska konservativ. Hur upplever ni marknadsacceptansen för era produkter bland de tänkta slutanvändarna, d.v.s. forskarna i labbet?
– Life Science-marknaden ÄR konservativ och det tar lång tid att nå acceptans för en ny teknologi, speciellt när forskarna gärna använder egenhändigt hopsnickrade metoder. Men genom att hitta kunder som är villiga att testa nya vägar kan vi sedan använda dessa som en referens för andra kunder. Med andra ord, ett ganska klassiskt sätt att sälja in en ny teknologi.
Ni har initialt valt att fokusera på stamcellsforskning, som är ett minst sagt brett forskningsfält. Kan er teknik användas för alla typer av stamcellsbehandlingar?
– Det kan vi inte säga ännu eftersom det finns så väldigt många olika celler och cellinjer. Det kommer säkert att finnas vissa celltyper där vår produkt inte lämpar sig, men teoretiskt så fungerar våra ytor med alla celler. Hittills har all cellodling fungerat på våra ytor.
Stamcellsbehandlingar är förknippade med hårda regulatoriska regler för hur tekniken får användas, världen över. Utvecklingen tycks dock gå emot att dessa regler är på väg att luckras upp något. Vad betyder en sådan trend för Cline Scientifics framtida möjligheter
– Det kommer naturligtvis att betyda mycket, inte bara för Cline utan för alla företag som riktar sig till denna marknad. Cline är redan närvarande på de tre stora marknaderna för stamcellsforskning, USA, Japan och Europa och vår strategi är att expandera dessa verksamheter ytterligare. Den japanska myndigheten, med dess dramatiska förändring under hösten 2014 med avseende på cellterapier, går redan i bräschen för regulatoriska förändringar. Liknande förändringar förväntas slå igenom även i USA och Europa vilket innebär att marknaderna för stamcellsterapier snabbt kommer att växa och nå samma, om inte högre, ekonomiska värden som för de bäst säljande läkemedlen. Sedan skall vi inte glömma de stora mänskliga och samhällsekonomiska värden som stamcellsterapier innebär med tanke på att målet med dessa är att bota allvarliga sjukdomar, inte enbart behandla dem.
– Ett av våra mål är att sälja produkter till godkända stamcellsterapier. Vi inser att detta mål självklart är beroende av att våra kunder lyckas, men att förutsättningarna är mycket mer realistiska i och med att de regulatoriska processerna anpassas till cellterapier.
Era produkter har redan gott renommé runt om i forskarvärlden och nyligen levererades en tredje order till en forskargrupp vid Lunds Universitet som forskar på njurmedicin och utvecklar nya diagnostikmetoder. Hur vanligt är det att era kunder lägger återkommande beställningar?
– Ordern till Lund är lite ovanlig för oss eftersom det handlar om nanopartiklar. Detta är något vi tillverkar själva men de används främst som en komponent till våra nanoytor. Nanopartiklar är en enklare produkt och har hittills inte varit något vi fokuserat på att sälja i någon större utsträckning. Dock är det en marknad som redan existerar och det är en enklare typ av försäljning än för våra ytor. Det går därför både snabbare att sälja in och att få återkommande försäljning därav, delvis beroende på att det är en etablerad produkt som vi inte är ensamma om att leverera. Dock finns det stor potential även inom detta segment till helt andra typer av forskning än stamceller.
– De flesta av våra kunder, oavsett vilken produktgrupp de köper, är återkommande kunder. Alla Clines produkter har både en mycket hög kvalitet och är helt unika i sitt slag varför kunder som testat en produkt oftast kommer tillbaka. Vi erbjuder dessutom stora möjligheter till kundanpassning vilket kan vara ytterligare ett skäl till kundlojalitet.
Clines kunder finns inom flera segment, både inom akademisk forskning och inom läkemedelsindustrin. Inom vilket segment är försäljningspotentialen störst? Är det korrekt att beskriva er affärsmodell som kassaflödesdriven, d.v.s. i huvudsak baserad på försäljning av engångsprodukter – eller finns det fler sätt för Cline att tjäna pengar?
– Det är väl ingen hemlighet att den stora potentialen för ett företag som Cline finns inom det man i dagligt tal kallar läkemedelsindustrin. När det gäller Cline vill jag nog hävda att ur ett perspektiv är vi kassaflödesdrivna och har det som en operativ affärsmodell, men – den stora värdepotentialen för oss är att kunna placera vår teknologi i en rutinapplikation eller i en produktionsprocess inom terapiområdet. Då kan vi antingen licensiera ut vår teknologi mot royalty eller samäga en sammansatt produkt och få inkomster på det sättet.
Ni har ett antal distributionsavtal på plats och jobbar aktivt för att bygga ut ert försäljningsnätverk. Hur ser er marknadsföringsstrategi ut, i korta drag?
– Vi är fortfarande i stadiet där vi behöver hitta fler referenskunder och behöver därför bearbeta fler kunder i olika marknader samtidigt. Därför vill vi bygga säljkanaler på olika sätt. Strategin är att bearbeta forskare, inom akademi såväl som industri, för att hitta dessa referenser. Samtidigt kommer vi att vara närvarande i så många vetenskapliga sammanhang vi kan för att göra oss kända och supporta våra säljkanaler. Vi är också öppna för samarbeten med andra företag på olika sätt för att hitta nya användningsområden för vår unika teknologi.
Vad händer just nu i Cline Scientific och vilka viktiga händelser ser ni fram emot under det kommande året?
– Som tidigare nämnts så kommer vi att fortsätta vårt arbete med att bygga ett nätverk av säljkanaler och att vara ute hos kunder i våra valda strategiska marknader. Vi håller också på med att knyta nya kompetenser till bolaget vilket vi nu ser ett behov av. Vi har också knutit en del kontakter som innebär att vi kan komma att ingå samarbeten för att ytterligare utveckla våra teknologier och produkter. Vi ser också fram emot att snart få patentgodkännande i USA och Japan för att på så sätt på allvar satsa resurser i dessa marknader. 
Slutligen, var befinner sig Cline Scientific som bolag om fem år?
– Då skall vi vara etablerade i både EU och USA, vi skall ha minst tre större bolag som regelbundna kunder, vi skall ha ökat vår försäljning så att Cline är kassaflödespositivt och vi hoppas vara leverantör till den första stamcellsterapin som har en god chans att bli godkänd, avslutar Patrik Sundh, vd Cline Scientific.
Nedan kan du se en video som på två minuter förklarar hur Cline Scientifics nanogradienter fungerar:
YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev