Home Nyheter Cline Scientific får positivt patentbesked på ännu en nyckelmarknad

Cline Scientific får positivt patentbesked på ännu en nyckelmarknad

Cline Scientific får positivt patentbesked på ännu en nyckelmarknad

15 mars, 2017

Cline Scientific kunde den 21 februari meddela att man ett erhållit patentgodkännande i USA avseende bolagets teknologi för framställning av så kallade Nanogradientytor som används till forskning och celltillverkning. I och med detta patent, som gäller till och med år 2037, kunde Cline konstatera att man erhållit skydd för sin teknik i Sverige, Kina och USA. Igår meddelade bolaget att man även kommer att erhålla patentgodkännande på en andra stor nyckelmarknad för sina nanogradienter; Japan. Därmed har man uppnått två viktiga milstolpar på kort tid. Patentframgångarna innebär inte bara att bolagets marknadsexpansion underlättas väsentligt utan motiverar även en fundamental uppvärdering av Cline Scientific. BioStock kontaktade bolagets vd Patrik Sundh för att få veta mer om hur Cline Scientific skyddar sin unika nanoteknik från att bli kopierad, och få en kommentar till gårdagens glädjande patentbesked.
Med hjälp av Cline Scientifics avancerade teknologi kan forskare bättre kontrollera att endast celler med önskade egenskaper odlas fram, te.x. vid framtagande av nya stamcellsterapier. Detta sker med hjälp av egenutvecklade så kallade nanogradienter där celler odlas på unikt mönstrade nanoytor.

Cline Scientifics Nanoytor
Illustration av Cline Scientifics Nanoytor. Klicka för större bild.

Att kunna kontrollera tillväxten av stamceller under odlingsprocessen är i många fall direkt avgörande för vilka resultat man kan uppnå och gör utfallet av forskningen förutsägbart i högre utsträckning. När stamceller odlas i laboratoriemiljö riskerar de att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer, men med Clines nanogradienter erbjuds forskare och läkemedelsbolag världen över bättre möjlighet att ta fram nya, säkrare stamcellsterapier.
Cline Scientifics IP-strategi skyddar affärskritisk nanoteknologi
Stamcellsterapier är en växande marknad med betydande faktiska och potentiella ekonomiska värden, och för de bolag som erbjuder tjänster eller teknik för att möjliggöra snabbare vetenskapliga genombrott genom en mer modern, säkrare och billigare teknik, är det ett avgörande att säkra att patenten hindrar konkurrenter från att kopiera tekniken.
För Cline Scientifics del handlar det om en världsunik nanoteknik som på ett konkret sätt kan bidra till paradigmskiften inom marknaden för stamcellsterapier, men även regenerativ medicin, cancerforskning och -diagnostik. Enligt bolagets vd Patrik Sundh, har denna marknad potential att nå lika höga, eller högre värden än de idag bäst säljande läkemedlen.

»Patent är otroligt viktigt inom vår bransch eftersom det ofta ligger lång utvecklingstid och stora investeringar bakom nya teknologier, vilka måste skyddas. USA är den absolut största marknaden för Life Science och att ha patent på vår grundteknologi där är ett måste vad gäller möjligheten att sluta olika avtal med samarbetspartners och kunder, trovärdighet för vår unika teknologi, och skydd mot eventuella kopior på vårt koncept. « – VD Patrik Sundh ur tidigare intervju

Patrik Sundh, vd Cline Scientific
Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

Vd Patrik Sundh, till att börja med, grattis till det kommande patentgodkännandet i Japan. Kan du berätta vad det japanska patentverkets besked innebär för er?
– Tack! Det är glädjande besked vi fått den senaste tiden från patentmyndigheterna i både USA och Japan. Beskedet från Japan handlar om att deras patentmyndighet ämnar bevilja vår patentansökan som brett skyddar vår teknologi. Det innebär att vi, precis som i USA, nu har helt andra möjligheter att göra affärer, skydda marknadsandelar och den affär vi bygger upp över tid på en mycket attraktiv marknad.
Ni träffade distributören Funakoshi Corporation i höstas, vad gav detta möte?
– Funakoshi är en av huvuddistributörerna av Life Science-produkter i Japan och en respekterad auktoritet. Det var ett givande möte där vi fick möjlighet att träffa alla personer som på något sätt är involverade i att jobba med vår produkt inom deras organisation. Vi fokuserade på att utbilda Funakoshis personal på våra produkter och teknologi samt stärka vår relation med bolaget så att vi så effektivt som möjligt kan stötta dem i deras arbete. Intresset och mottagandet från deras sida var entusiastiskt, till och med deras grundare Dr. Funakoshi var med och lyssnade på oss. Att kontinuerligt jobba nära sina distributörer är generellt mycket viktigt för att lyckas, och det ämnar vi fortsätta med.
Hur kan relationen och chanserna att slå igenom på allvar i Japan förändras genom patentet?
– Det stärker framför allt vår position på längre sikt, även om det ofta är extra bra att ha en unik och skyddad produkt. Det är riskabelt att investera i produkter och säljinsatser om det finns en risk att produkterna blir kopierade när man väl slagit igenom. Den risken har nu minskat betydligt.
I och med gårdagens positiva besked angående Japan har ni täckt in de viktigaste marknaderna med godkända patent, inklusive USA, Kina och Sverige. Kan du berätta lite mer i detalj om er IP-strategi?
– Strategin vi har handlar dels om vilka marknader vi valt att söka patent i och vad vi ämnar patentera, nu och på sikt. USA, Europa och Japan har vi bedömt vara de mest intressanta marknaderna ur ett försäljningsperspektiv. Vi har valt bort en del länder som vi bedömer som mindre intressanta för våra produkter och lägger istället krutet där det bedöms ha störst betydelse.
– Den andra delen i vår patentstrategi handlar om det vi patenterar. Som ett första steg har vi valt att fokusera IP:n på vår teknologi. Nu börjar vi närma oss en fas där detta skydd finns på samtliga målmarknader. Nästa steg i IP-strategin handlar om att patentera specifika tillämpningar där vår teknologi används, t.ex. en yta för att producera en speciell celltyp, eller en diagnostik-applikation.
Hur stor del av det fundamentala värdet utgör patentportföljen i ett bolag som Cline Scientific, som bygger sin verksamhet i så hög grad på en unik teknologi, och på ett kunskapsförsprång gentemot potentiella konkurrenter?
– Mycket stor del. Vår affär bygger på att vi har patentskydd och utan det blir det svårt att skapa licensaffärer och ta del av de stora värden som skall skapas med våra produkter.
– Marknadspotentialen för vår teknologi inom våra fokusområden stamcellsterapiutveckling och cancerdiagnostik är mycket stor. Vi vill här skapa kassaflöde från produktförsäljning, men ser att den stora potentialen på sikt givetvis ligger i att licensiera vår teknologi till andra företag.
Ni utvecklar ju inte bara Nanogradienter utan säljer även ”skräddarsydda” nanopartiklar som används i t.ex. läkemedelsutveckling. Ser er IP-strategi olika ut beroende på vilket segment av era produkter som avses? Eller annorlunda uttryckt, är vissa aspekter av er teknologi viktigare att skydda än andra, och i så fall varför?
– I nuläget är vår gradientteknologi den viktigaste för oss. Det var med den allt började och det är med den vi har skapat mest värde. Dock är vår strategi att bredda vårt sortiment för att bli mindre sårbara jämfört med ett ”en-produkts-bolag”. Våra nanopartiklar är inte, och behöver heller inte vara, patentskyddade i nuläget, dock kan ”skräddarsydda” lösningar eventuellt patenteras om de avser en unik applikation, t.ex. inom klinisk diagnostik.
Hur hanteras sammansatta produkter där man som vid exempelvis nyutvecklad cancerdiagnostik ju onekligen har en helt ny produkt, som delvis bygger på er teknologi? 
– Om en ny produkt baseras på vår teknologi då är den även beroende av vårt patent. Det innebär att om en kund utvecklar en ny produkt, inom t.ex. diagnostik, som baseras på en gradientyta tillverkad med vår teknologi, då måste kunden betala oss en licens för att nyttja eller saluföra den. Ju fler kunder vi har som bygger in vår teknologi i sina produkter desto större värde får vårt patent. En sådan, med vår teknologi, sammansatt produkt kan naturligtvis också patenteras, dock endast användas kommersiellt med en licens från oss.
Hur ser er patentstrategi ut när det gäller specialiserade produkter som utvecklats i samarbete med en kund? 
– I grunden vill vi skapa nya möjligheter för kunder med vår teknologi. Om de i sin tur vill utveckla en applikation eller produkt där vår teknologi är nyckeln så finns flera vägar man kan ta. Idealiskt är att Cline alltid äger all ny IP. Dock, beroende på vem kunden är, vad de vill göra och hur vi ser på marknadspotentialen så kan vi föreslå och komma fram till olika lösningar. Licensiering har vi redan nämnt. Det kan också handla om att äga den slutgiltiga produkten tillsammans, avtala om royalty på framtida försäljning eller liknande. En forskargrupp som kund innebär för Cline en annan möjlighet än exempelvis ett läkemedelsbolag, varför samarbetet kan se olika ut.
Hur kontrollerar ni att intrång på era patent inte inträffar, t.ex. om en konkurrent i framtiden utvecklar metoder som hypotetiskt ger liknande resultat som er nanogradient?
– Man måste hålla ett öga på vad andra aktörer erbjuder på marknaden, omvärldsbevakning helt enkelt. Resulterar det i ett patentintrång har vi lagen på vår sida om det går så långt som till en rättslig prövning. Vi kommer att kraftfullt försvara våra patent om det så behövs.
Är patentskyddet av er teknologi olika viktig på olika marknader? Hur skiljer sig i så fall t.ex. Japan från USA i detta hänseende?
– Japan och USA är båda stora och viktiga marknader, det är svårt att säga vilken som är viktigast även om USA är den största utav dom två i dagsläget. Vi har även en patentansökan i Indien, dock är det en marknad som vi inte bedömer vara lika viktig för oss i nuläget. Att ha ett patent är naturligtvis viktigast på de marknader där vi aktivt investerar i försäljningsansträngningar.
Med ert nyligen godkända USA-patent har ni sagt att er expansion på den kanske viktigaste marknaden underlättas. Vilken är er tidshorisont för att nå en för Cline optimal marknadspenetration på den amerikanska marknaden?
– USA är en så stor marknad att det går att hålla på en livstid utan att för den skull nå hela den realistiska marknadsandelen. Små företag från Sverige har ofta svårt att förstå den enorma skillnad i storlek som är ett faktum mellan vårt hemland och USA. Att etablera Cline på den amerikanska marknaden tror jag är rimligt inom en femårsperiod. Mer konkret är vårt mål att under 2018 starta etablering i USA för att bygga upp en egen närvaro i första hand inom de biotech-kluster som vuxit fram där de sista 20 åren, t.ex. Bay Area runt San Fransisco, La Jolla utanför San Diego, Boston-klustret samt RTP (Research Triangle Park i North Carolina). Dessa fyra områden erbjuder tillsammans en mer än tillräckligt stor marknad för att Cline skall kunna växa långt bortom 100 miljoner i ren produktförsäljning. Samtidigt finns det här ett antal mycket stora biopharmaföretag; Genentech, Amgen, Cellgene, Biogene, Genzyme, Gilead, Allergan etc. Ett enda licensavtal för Clines teknologi med något av dessa bolag skulle få vårt kassaflöde att skjuta i höjden.
Slutligen, vilka är de viktigaste målen för Cline Scientific under året, och vilken roll spelar redan godkända och eventuellt tillkommande patent i denna målbild?
– Vi är helt fokuserade på att fortsätta byggandet av ett globalt nätverk av säljkanaler, inklusive egna säljare. Vi kommer också att förstärka med vetenskapliga resurser inom framförallt cellbiologiområdet och vi har som mål att inleda samarbetsrelationer med andra företag. Att kunna visa på godkända patent i de största marknaderna för Life Science är naturligtvis av största vikt i dessa scenarion och påverkar sålunda vår verksamhet på ett mycket positiv sätt, avslutar Patrik Sundh, vd Cline Scientific.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev