Home Intervjuer Cline Scientific förbereder för klinisk fas med emission

Cline Scientific förbereder för klinisk fas med emission

Cline Scientific

Cline Scientific förbereder för klinisk fas med emission

3 juli, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på clinescientific.com den 22 juni 2023. 

Cline Scientific har utvecklat en nanobaserad ytteknologi som man använder i två prekliniska projekt, StemCART för behandling av broskskador och CellRACE för cancerdiagnostik. Projekten förbereds för klinisk fas vilket kräver ytterligare kapital. Därför genomför bolaget en företrädesemission som vid full teckning tillför 9,25 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet ska främst användas till fortsatt utveckling av stamcellsprojektet StemCART.

Cline Scientific är ett bioteknikbolag baserat i Mölndal som har två prekliniska projekt – StemCART som är en stamcellsbaserad terapi för broskskador och artros, samt CellRACE som är en cancerdiagnostikprodukt för att bedöma spridningsrisken av en tumör.

Teknologi med bred potential

Både StemCART och CellRACE baseras på Cline Scientifics patenterade ytteknologi som består av flera miljoner guldnanopartiklar i ett gradientmönster. Nanoteknologin kan användas inom många olika forskningsområden och kan erbjuda lösningar på medicinska problem, till exempel broskskador till följd av artros.

Artros orsakar lidande och stora samhällskostnader

Idag beräknas 16 procent av jordens befolkning lida av någon form av artros. Sjukdomen orsakar inte bara smärta, minskad rörlighet och nedsatt livskvalitet för den drabbade, utan även enorma samhällskostnader. Bara i USA kostar artros 486,4 miljarder USD i direkta kostnader så som läkemedel och sjukhusvistelser, samt i indirekta kostnader så som förlorad produktivitet.

Patienterna behandlas främst med smärtstillande läkemedel och intraartikulära injektioner. Dessa behandlingsalternativ är dock inga långsiktiga lösningar, vilket gör att tillståndet förvärras gradvis över tid. Den sista utvägen är att byta ut den skadade leden med en protes.

StemCART ska läka skadat brosk

Det finns därmed ett stort behov av en behandling som kan läka det skadade brosket, vilket är målet med Cline Scientifics stamcellsterapi StemCART. Stamcellsterapin baseras på inducerade pluripotenta stamceller (iPS) som odlas fram under optimala förutsättningar på bolagets gradientytor till kondrocyter, broskceller. Gradientytorna skapar en miljö som efterliknar den naturliga miljön och som skapar homogena stamcellspopulationer.

StemCART har potential att förbättra behandlingen av broskskador genom att möjliggöra regenerering och reparation av skadad broskvävnad. Cellterapin ska implanteras, exempelvis via injektion, i patienternas leder för att självläka det skadade brosket.

Framsteg i StemCART-projektet

StemCART-projektet är fortfarande i det prekliniska stadiet, vilket innebär att den ännu inte har nått den kliniska prövningsfasen i människor. Dock har Cline Scientific påbörjat förberedelserna inför en klinisk fas I-studie som är planerad att starta under 2025.

Ytterligare prekliniska studier och regulatoriskt arbete krävs innan bolaget kan inleda fas I-studien. Dessutom krävs processutveckling inför GMP-produktion och för detta ändamål har bolaget signerat ett letter-of-intent med kontraktstillverkaren NecstGen i Belgien.

Bolagets mål är att efter fas I-studien ingå samarbete med en partner som kan ta projektet vidare i den kliniska utvecklingen och sedan ut på marknaden.

CellRACE för att bedöma spridningsrisk av en tumör

Inom Cline Scientifics andra projekt, CellRACE, utvecklar man ett diagnostiskt verktyg som ska kunna bedöma risken för metastaser vid cancer. Idag beror 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall på metastaser.

CellRACE baseras på bolagets ytteknologi samt en AI-baserad analysmetod som analyserar levande tumörcellers rörelsemönster. AI-modellen har utvecklats i samarbete med IFLAI, ett spin-out företag från Göteborgs Universitet.

Även här är målet att driva projektet till den mognadsgrad som krävs för att sälja eller licensiera projektet till en större aktör som kan ta produkten till marknaden. Bolaget har dock valt att tillfälligt dra ner på tempot i projektet för att kunna koncentrera resurserna till StemCART-projektet.

Patentstrategi

Ett starkt patentskydd är viktigt för att förhindra andra att dra nytta av bolagets teknologi och metoder. Cline Scientific har godkända patent för gradientteknologin i Sverige, Kina, USA, Japan, EU och Indien. 2020 lämnade bolaget in en europeisk patentansökan för deras metod att differentiera iPS-celler till broskceller för StemCART. I juni i år beviljades patentet av det europeiska patentverket (EPO).

Bolaget har även skickat in en tillhörande PCT-ansökan samt nationella ansökningar i USA, Sydkorea, Kina, Japan och Australien för metoden. Dessutom har man lämnat in patentansökningar för CellRACE i EU och internationellt.

Möter ekonomisk utmaning med emission

Cline Science ser stora möjligheter för StemCART och CellRACE, särskilt eftersom båda projekten adresserar två stora marknader och behov inom vården. För att kunna fortsätta driva projekten krävs ytterligare kapital och därför genomför bolaget en företrädesemission om 9,25 MKr före emissionskostnader. Bolaget avser att fördela kapitalet enligt följande prioritetsordning:

  • Prekliniska studier för StemCART (cirka 45 procent)
  • Kostnader för färdigställande av pågående kliniksamarbeten (cirka 30 procent)
  • Kostnader för laborativa lokaler, utrustning, analyser och inledande studier gällande GMP produktion (25 procent)

Vid full teckning förväntas företrädesemissionen tillföra tillräckligt med rörelsekapital för de närmaste halvårets verksamhet. För att genomföra processutvecklingen för GMP-produktion och fas I-studien krävs ytterligare kapitaltillskott. Bolagets ledning arbetar med att säkerställa kapital genom ansökningar om EU-bidrag, delägande från större läkemedelsbolag eller från externa finansiärer. Vissa av alternativen kräver att bolaget på egen hand kan finansiera delar av investeringskostnaden, vilket i så fall kräver ytterligare en nyemission.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor För varje innehavd A-aktie på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt av serie A, och för varje befintlig B-aktie erhålls en teckningsrätt av serie B. En teckningsrätt ger rätt att teckna två nya aktier i respektive serie.
Minimigräns Minimigräns för att fullfölja emissionen är 5,5 Mkr. Om teckningen inte uppnår denna nivå så genomförs inte emissionen.
Handel med Teckningsrätter Uppnås inte minimigränsen genomförs inte emissionen och samtliga teckningsrätter makuleras. Vid avbruten emission förfaller samtliga teckningsrätter utan värde.
Handel med BTA Skulle inte minimigränsen för fullföljandet av emissionen uppnåtts återbetalas emissionslikviden till fullo via respektive tecknares ombud.
Teckningsperiod 26 juni – 12 juli 2023
Teckningskurs 0,24 kr per aktie
Emissionsvolym 9,25 Mkr före emissionskostnader vid full teckning.
Utspädning 66,67 procent

 

Information och teckning

Cline Scientific

För mer information om emissionen, klicka här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev