Home Nyheter Enzymatica har bäddat för fortsatt tillväxt

Enzymatica har bäddat för fortsatt tillväxt

Enzymatica har bäddat för fortsatt tillväxt

22 februari, 2021

Förra veckan publicerade Enzymatica resultaten för fjärde kvartalet och helåret 2020. Under fjolåret lyckades bolaget stärka marknadspositionen på både etablerade och nya marknader, trots en tillbakagång i försäljningen på hemmaplan på grund av pandemin. Sammantaget var 2020 ett aktivt år för Enzymatica vilket ledde det till en omsättning om 111,2 Mkr, en ökning på drygt 80 procent jämfört med 2019.

Enzymatica utvecklar produkter baserade på bolagets barriärteknologi med marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme, en munspray mot förkylning som har lanserats på ett 30-tal marknader. Enligt Enzymatica är ColdZyme det tredje största förkylningsvarumärket på den svenska apoteksmarknaden med en marknadsandel på 7,4 procent under det fjärde kvartalet 2020.

Under förra veckan publicerade Enzymatica resultaten för fjärde kvartalet och helåret 2020. Rapporten visar att bolaget upplevde en tillbakagång i försäljningen av ColdZyme på redan etablerade marknader, men en stark tillväxt i försäljningen på nya marknader. I samband med rapporten intervjuade BioStock bolagets styrelseordförande Bengt Baron. Se intervjun här.

Internationell expansion

Två viktiga beståndsdelar i Enzymaticas tillväxtstrategi är att både stärka positionen på befintliga marknader men även expandera till fler geografiska områden via starka partners. Detta var något som Enzymatica manifesterade under 2020 då bolagets produkt etablerades på ett stort antal nya marknader, både genom att faktiskt inleda försäljningen i nya länder men också genom att teckna avtal med samarbetspartners på fler marknader.

Under 2020 utökades avtalet med STADA vid ett flertal gånger. Dessutom ingick bolaget nya avtal med Sanofi, MS Pharma, Keyuan Trade och Chemipal. Totalt har Enzymatica distributörsavtal för ColdZyme på ett 50-tal marknader. Lansering har genomförts på ett 30-tal av dessa vilket betyder att ett stort antal marknadslanseringar väntar under 2021 och 2022.

Läs mer om Enzymaticas framsteg i artikeln Enzymaticas starka tillväxt under 2020

Ökad omsättning

Under 2020 hade Enzymatica en omsättning på 111,2 Mkr, vilket motsvarade en ökning på 81 procent jämfört med året innan då omsättningen uppgick till 61,3 Mkr. Tillväxten kom framförallt från försäljningen på nya marknader, huvudsakligen i Europa, samt försäljning i Storbritannien som ökade kraftigt under första kvartalet.

Under året förbättrades Enzymaticas rörelseresultat från -41,7 Mkr under 2019 till -12,1 Mkr år 2020. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med året innan då kassaflödet var -37,6 Mkr. Förbättringen var främst relaterad till en stark försäljningsökning och god kostnadskontroll enligt bolaget.

Positivt rörelseresultat under Q4

Under fjärde kvartalet lyckades Enzymatica vända till ett positivt rörelseresultat på 1,8 Mkr. Dessutom fördubblades nästan omsättningen, från 22,2 Mkr under 2019 till 42,3 Mkr under 2020 – en ökning med 91 procent. Den positiva utvecklingen härstammar framförallt från försäljning på nya marknader som Frankrike, Italien, Portugal, Schweiz, Rumänien, Tjeckien, Ungern och de baltiska staterna.

Tillväxten demonstrerar skalbarheten i Enzymaticas affärsmodell enligt styrelseordförande Bengt Baron. Dessutom framhåller han att tillväxten genererades trots en tillbakagång i försäljningen på etablerade marknader så som Sverige och Danmark under 2020.

Covid-19-pandemin påverkade totalmarknaden

I och med Covid-19-pandemin vidtog den svenska befolkningen en rad åtgärder under 2020 såsom social distansering, bättre handhygien och färre butiksbesök. Detta ledde till färre förkylningar i samhället överlag och färre konsumenter på apoteken, vilket gjorde att försäljningen av förkylningsprodukter minskade. Den totala förkylningsmarknaden i Sverige tappade ungefär 20 procent i värde under 2020 enligt bolaget.

Eftersom totalmarknaden minskade påverkades även försäljningen av ColdZyme negativt och Enzymatica rapporterade därmed om en försäljningsminskning om 12 procent i Sverige. Trots nedgången kunde ColdZyme öka sin marknadsandel från 6,5 procent till 7,1 procent för helåret.

Geografisk utbredning under Q4

Under fjärde kvartalet forsatte Enzymatica sin internationella expansion enligt rapporten för fjärde kvartalet. Sanofi lanserade ColdZyme i Frankrike och Italien under förkylningsvarumärkena Physiomer Stop Virus och Zerinol Virus Defence. Dessutom lanserades ColdZyme på den israeliska marknaden av Enzymaticas partner Chemipal.

Enzymatica tecknade även ett nytt avtal med MS Pharma för MENA – Mellanöstern och Nordafrika. Dessutom utökade Enzymatica avtalet med STADA vid två tillfällen – först för Ryssland, Polen, Ukraina och CIS-länder och därefter för Norden, exklusive Sverige.

Utrullning av ColdZyme på fler marknader under 2021

Enzymaticas prognos är att pandemin förmodligen kommer att fortsätta hålla tillbaka försäljningen på redan etablerade marknader tills att ländernas vaccinationsprogram har genomförts.

För att möta den ökade efterfrågan på ColdZyme på nya marknader har bolaget stärkt organisationen på nyckelpositioner samt utökat produktionsavtalet med Recipharm. Läs mer om förstärkningen av organisationen här.

Under 2021 kommer utrullningen av ColdZyme genomföras på flera nya marknader efter de nya avtal som bolaget träffade under 2020. Det som kvarstår innan försäljningen kan initieras är en regulatorisk process som tar olika lång tid beroende på land, enligt Bengt Baron. Överlag ser Baron positivt på de kommande kvartalen, men han understryker även att försäljningssiffrorna kan komma att bli ojämna mellan kvartalen. Enzymatica har dock en stadig grund att stå på från de framsteg bolaget gjorde under 2020, vilket bäddar för en spännande tid framöver enligt Baron:

»Den bas vi har lagt under 2020 borgar för en fortsatt spännande utveckling av Enzymatica« 

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev