Home Analyser Analysuppdatering – A1M Pharma

Analysuppdatering – A1M Pharma

Analysuppdatering – A1M Pharma

1 april, 2016

A1M Pharma meddelade marknaden att man lyckats utveckla en läkemedelskandidat från det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin (A1M) och därigenom fått fram en kandidat som dels går att producera och administrera kostnadseffektivt och säkert men också ger långa och väldigt starka patentskydd. Detta är ett mycket viktigt framsteg som ger starka incitament för att kunna genomföra affärer med de stora läkemedelsbolagen.
Patentskydden som A1M Pharma har på det kroppsegna proteinet A1M har varit tillräckliga för en kommersialisering och ett bra skydd för bolagets huvudområde, diagnostik och behandling av havandeskapsförgiftning och njurskador.
A1M Pharmas nya läkemedelskandidat, som benämns RMC-035, är en rekombinant variant av det kroppsegna proteinet A1M. Bolaget har i och med denna milstolpe öppnat upp ytterligare för att kunna attrahera samarbetspartners och genomföra affärer utanför A1M Pharmas egna fokusområden. Med tanke på läkemedelskandidatens egenskaper så bedömer vi det som troligt att RMC-035 kan komma att testas och användas för en rad olika indikationer. Patent på grundsubstansen är idag nästan ett måste för att kunna få till bra avtal och affärer med de större läkemedelsbolagen. Detta är således en mycket viktig milstolpe som A1M Pharma har uppnått.
A1M Pharma har med denna utveckling gått ifrån ett bolag med metodpatent till ett bolag med substanspatent, vilket är mycket starkare och öppnar upp för att genomföra affärer på ett mer attraktivt sätt. Detta i sig föranleder inte att vi justerar upp vårt SOTP-värde men chanserna till att bolaget ska kunna teckna partneraffärer utanför deras egna fokusområden har i och med detta ökat markant. Vårt samlade SOTP-värde för A1M Pharma projektportfölj uppgår enligt nedan till 12,20 kr/aktie.

Läkemedelskandidat Projekt Indikation Lanseringår Ej riskvägt SOTP/Aktie Riskvägt SOTP/Aktie Nuvärde SOTP/Aktie
Diagnostik Diagnostik Preeklampsi 2019 28 kr 8,00 kr 5,30 kr
A1M Preeklampsi 2023 120 kr 9,90 kr 4,30 kr
A1M Njurskador 2024 104 kr 6,60 kr 2,60 kr
Summa 252 kr 24,50 kr 12,20 kr

Läs också vår fördjupade analysserie om A1M Pharma:
A1M Pharma – Analys del 1
A1M Pharma – Analys del 2: Diagnostik preeklampsi
A1M Pharma – Analys del 3: Medicinsk behandling preeklampsi
A1M Pharma – Analys del 4: Njurskador stort terapiområde för A1M
 
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger aktier i A1M Pharma. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Bolagets senaste finansiella rapport och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev