Home Nyheter A1M Pharma – Analys del 4: Njurskador stort terapiområde för A1M

A1M Pharma – Analys del 4: Njurskador stort terapiområde för A1M

A1M Pharma – Analys del 4: Njurskador stort terapiområde för A1M

24 november, 2015

Vi har nu kommit fram till den fjärde och avslutande delen i vår analysserie av A1M Pharma. Denna del avhandlar bolagets projekt som syftar till att ta fram en effektiv behandling av njurskador med sin läkemedelskandidat A1M. Det prekliniska arbetet genomförs bl.a. tillsammans med professor Faikah Güler vid forskningsorganisationen Phenos GmbH i Hannover samt njurspecialisten och forskaren Dr Richard Zager vid Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Fred HutchinsonA1M Pharmas läkemedelskandidat som bygger på det kroppsegna proteinet, Alfa-1-mokroglobulin, har potential inom en rad terapiområden, däribland att lindra och bota njurskador. I sitt projekt att utveckla A1M för behandling av njurskador har bolaget tagit in flera världsledande experter. Dels samarbetar man med Phenos GmbH i Hannover och dels med Dr Richard Zager vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i USA. Genom dessa samarbeten som pågår tätt tillsammans med A1M Pharmas forskare i Lund bygger man upp preklinisk proof-of-concept för behandling av njurskador. A1M har i prekliniska modeller visat en signifikant skyddande effekt vid njurskador som uppstår vid havandeskapsförgiftning. Denna upptäckt ledde till att man startade läkemedelsutveckling inriktad mot njurskador.
Njurmarknaden har mycket stort ekonomiskt och medicinskt värde
Akut njursvikt (AKI) drabbar omkring 25 procent av alla intensivvårdspatienter där andra akuta sjukdomsförlopp oftast orsakar skadorna på njurarna – akut njursvikt kan leda till kronisk njursvikt (CKD). Kronisk njursvikt kan man lida av utan att till en början veta om det. Det blir långsamt sämre. Det finns idag ingen effektiv medicinsk behandling för något av dessa tillstånd. Enligt National Kidney Foundation har 10 procent av världens befolkning kronisk njursvikt och miljontals människor avlider årligen till följd av detta. 2010 var det den 18:e vanligaste dödsorsaken bland alla sjukdomar i världen. Enbart i USA kostar vården av kroniska njurskador årligen omkring 48 miljarder USD.
Det finns idag ingen effektiv medicinsk behandling för varken akut njursvikt eller kronisk njursvikt. A1M Pharma har heller inte ännu specificerat inriktningen för sin läkemedelsutveckling inom detta fält. Då det inte finns några befintliga läkemedel att jämföra med är det svårt att uppskatta en framtida marknadspotential. De behandlingar som finns idag är framförallt dialys och den årliga marknaden för detta och andra tillgängliga terapier beräknas vara värd omkring 300 miljarder SEK årligen. Marknaden är enorm för den som lyckas utveckla ett effektivt läkemedel. Marknadens storlek gör att de stora läkemedelsbolagen också är beredda att betala stora summor för läkemedelskandidater som kan uppvisa signifikant effekt i människa, alltså efter fas II-studier.
AM Pharma som är ett Holländskt forskningsbolag har en läkemedelskandidat under utveckling för akut njursvikt orsakad av sepsis, och som beräknas komma med fas II-resultat under andra halvåret 2016. Pfizer har i maj i år köpt en minoritetspost i AM Pharma med option om att kunna köpa hela bolaget. Man betalade 700 miljoner kronor för minoritetsposten och den exklusiva optionen. Om Pfizer utnyttjar optionen ska de betala ytterligare upp till 4,1 miljarder SEK, detta för en fas II-kandidat. AM Pharma bedömer att det finns omkring 3 miljoner patienter i Europa, USA och Japan som årligen drabbas av akuta njurskador orsakade av sepsis. Detta visar den enorma potential som ligger i A1M Pharmas utvecklingsarbete för att behandla njurskador.
SOTP-Värdering
Det årliga marknadsvärdet för medicinsk behandling av njurskador på de kommersiellt viktiga marknaderna USA, Europa, Japan och Kina är enorm. Men då bolaget inte har guidat om någon exakt inriktning ännu så får man vara försiktig med marknadsprognoserna. Vi har i vår modell räknat med ett årligt teoretiskt patientunderlag om 5 miljoner patienter och en teoretisk behandlingskostnad om 20.000 SEK / patient. Mot det marknadsvärdet har vi kalkylerat med en genomsnittlig marknadspenetration om 4 procent. Vi räknar med att A1M Pharma kommer att utlicensiera sin läkemedelskandidat till en licenspartner efter uppnådd proof of concept i människa, alltså efter fas II-studie, och att detta leder till en genomsnittlig royaltyandel till bolaget om 12 procent. Vi har inte räknat med något värde för förskottsbetalningar eller milstensbetalningar till A1M Pharma även om sådana incitament är sannolika och kan uppgå till miljardbelopp. Vårt samlade SOTP-värde för A1M Pharma projektportfölj uppgår enligt nedan till 12,20 kr/aktie.

Läkemedelskandidat Projekt Indikation Lanseringår Ej riskvägt SOTP/Aktie Riskvägt SOTP/Aktie Nuvärde SOTP/Aktie
Diagnostik Diagnostik Preeklampsi 2019 28 kr 8,00 kr 5,30 kr
A1M Preeklampsi 2023 120 kr 9,90 kr 4,30 kr
A1M Njurskador 2024 104 kr 6,60 kr 2,60 kr
Summa 252 kr 24,50 kr 12,20 kr

Forskning tyder på flera användningsområden för A1M
A1M Pharma bedriver kontinuerlig grundforskning på A1M-proteinet och flera nya indikationer kan komma att adderas till bolagets projektportfölj. Nya rön som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Physiology visar tex. att A1M- proteinet är en del av det naturliga skyddet mot att utveckla åderförkalkning.
Skador som uppstår till följd av oxidation kan ha förödande konsekvenser för människan och har identifierats som en av de viktigaste orsakerna vid många olika sjukdomstillstånd. Bland de andra sjukdomstillstånd som är förknippade med en ökad oxidativ stress återfinns utöver njursjukdomar och havandeskapsförgiftning också hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, fetma och cancer.
Läs också:
A1M Pharma – Analys del 1
A1M Pharma – Analys del 2: Diagnostik preeklampsi
A1M Pharma – Analys del 3: Medicinsk behandling preeklampsi
BioStock publicerar uppdaterade analyser av A1M Pharma i samband med att bolaget rapporterar nyheter som påverkar våra grundkalkyler och eller estimates för bolaget eller bolagets läkemedelskandidater och projekt.
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger aktier i A1M Pharma. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Bolagets senaste finansiella rapport och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev