Home Nyheter A1M Pharma – Analys del 2: Diagnostik preeklampsi

A1M Pharma – Analys del 2: Diagnostik preeklampsi

A1M Pharma – Analys del 2: Diagnostik preeklampsi

5 november, 2015

Idag publicerar vi del två av fyra i BioStocks analysserie om A1M Pharma. Denna del fokuserar på bolagets projekt som syftar till att utveckla en diagnostikmetod för att tidigt kunna upptäcka vilka gravida kvinnor som riskerar att utveckla preeklampsi, havandeskapsförgiftning. Ett medicinskt viktigt verktyg för att så tidigt som möjligt kunna hjälpa mödrar och foster som riskerar att drabbas och så småningom kunna erbjuda medicinsk behandling när sådan finns att tillgå på marknaden.

Att utveckla och kommersialisera diagnostikmetoder skiljer sig kraftigt ifrån de processer som gäller vid framtagande av nya läkemedel. Att utveckla diagnostik går både snabbare och har inte samma regulatoriska svårigheter och krav för att kunna kommersialiseras på marknaden.
A1M Pharmas diagnostik för havandeskapsförgiftning är baserad på detektion av biomarkörer av hemoglobin i mammans blod. Tidigare i år publicerade forskare knutna till bolaget två avhandlingar som kraftigt stödjer A1M Pharmas biomarkörer mot hemoglobin för diagnostik av havandeskapsförgiftning. Resultatet i den större studie som genomförts visar att ett enkelt blodprov kan förutsäga om en gravid kvinna löper ökad risk att utveckla havandeskapsförgiftning senare i graviditeten redan under vecka 8-10. Resultaten visade också att man på ett bra sätt kan förutsäga hur sjuk modern blir senare i graviditeten.
sanionabgrDiagnostiken erbjuder snabb väg till marknad och intjäning
A1M Pharmas diagnostikprojekt erbjuder en snabb väg till utlicensiering, marknadslansering och intjäning för bolaget. Bolaget har redan idag en ej namngiven intressent som man för samtal med i takt med att projektet fortskrider. Bolaget har guidat om att det utvecklingsprogram som nu pågår för diagnostiken beräknas att vara slutfört under 2016 och att man då är redo att utlicensiera projektet till en tagare som snabbt kan ta projektet vidare till industriell skala och marknad. Man har visat att A1M Pharmas metod fungerar i labbmiljö och därifrån ska man i klinisk validering visa att metoden fungerar i större skala och utanför bolagets egna testlokaler. Man ska föra i bevis att metoden fungerar och att resultaten är likstämmiga och absolut pålitliga i större skala.
De regulatoriska kraven för godkännande på olika marknader skiljer sig åt. I Europa ingår i processen att man ska CE-märka sin metod/produkt innan marknadslansering. I USA krävs ett FDA-godkännande som bygger på in vitro-diagnostik, att diagnostiken är bevisat pålitlig. Motsvarande myndighetskrav för godkännande krävs i Japan.
Betydande marknadspotential
Inom de tre huvudsakliga marknaderna Europa (EU), USA och Japan sker årligen omkring 10 miljoner födslar och antalet påbörjade graviditeter är betydligt högre. Idag finns det ingen fungerande metod för att kunna förutse vilka som senare i graviditeten riskerar att utveckla havandeskapsförgiftning. Om A1M kan utveckla en metod som är enkel att genomföra och relativt kostnadseffektiv så kan det för dessa marknader, där mödravården är väl utbyggd, bli ett obligatorisk test för de flesta gravida kvinnor. A1M Pharma har med hjälp av externa analysbolag räknat fram ett årligt värde av denna marknad på mellan 2,1 – 2,7 miljarder. Det ska sättas i relation till de belopp som vård och eftervård för havandeskapsförgiftning varje år kostar, kostnader som kraftigt kan minskas om man i tid kan upptäcka vilka som kommer att drabbas och på så vis sätta in mer planerade åtgärder innan skedet blir akut. De direkta merkostnaderna för Europa och USA uppgår årligen till ca 39 miljarder SEK. Även om det idag ännu inte finns medicinsk behandling som kan lindra eller bota havandeskapsförgiftning så att graviditeten kan fortgå normalt fram till förlossning så finns det ändå stora värden att spara, om man tidigt kan förutse vilka som riskerar att drabbas. Om man i framtiden dessutom kan koppla på behandling med A1M Pharmas egna läkemedelskandidat så kan diagnostiken i sig bli betydligt mer värdefull, men också snabbt driva marknad och försäljning för nya läkemedel.
SOTP-Värdering
I vår värdering av A1M Pharmas diagnosprojekt för havandeskapsförgiftning har vi räknat med att projektet utlicensieras till en större aktör som kan ta projektet genom de kvarvarande utvecklingsnivåerna och till marknad och försäljning. Att licenstagaren tar alla fortsatta utvecklingskostnader och att en utlicensiering sker senast om 12 månader. Därefter bedömer vi att rätt partner har ca två år kvar till färdig produkt och marknadslansering. Vi har i värdet inte räknat med eventuella förskottsbetalningar eller milstensbetalningar till A1M Pharma även om sådana är troliga och kan vara ett viktigt tillskott till övriga utvecklingsprojekt. Vi har enbart räknat med royaltyintäkt på framtida försäljning och att royaltyn uppgår till i snitt 7,5 procent. Det ger projektet för diagnostik ett nuvärde om 5,30 kr/aktie, beräknat på full utspädning från pågående optionsinlösen.

Läkemedelskandidat Projekt Indikation Lanseringår Ej riskvägt SOTP/Aktie Riskvägt SOTP/Aktie Nuvärde SOTP/Aktie
Diagnostik Diagnostik Preeklampsi 2019 28 kr 8,00 kr 5,30 kr
A1M Preeklampsi Analys del 3
A1M Njurskador Analys del 4
Summa 28 kr 8,00 kr 5,30

Läs också:
A1M Pharma – Analys del 1
A1M Pharma – Analys del 3: Medicinsk behandling preeklampsi
 
I nästa analysdel fokuserar vi på A1M Pharmas läkemedelskandidat för behandling av preeklampsi, havandeskapsförgiftning. Ett område som idag helt saknar medicinskbehandling.
Missa inte nästa del i BioStocks analysserie om A1M Pharma – anmäl dig nedan för att få den som utskick direkt till din e-postadress!
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger aktier i A1M Pharma. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Bolagets senaste finansiella rapport och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev