Home Nyheter A1M Pharma – Analys del 1

A1M Pharma – Analys del 1

A1M Pharma – Analys del 1

3 november, 2015

Idag startar BioStocks analysserie om A1M Pharma. I denna första del går vi igenom de grundläggande förutsättningarna för bolaget. Patentportfölj, samarbeten och organisation. I de efterkommande delarna kommer vi att gå igenom vart och ett av de tre projekten som bolaget arbetar med idag; diagnostik för havandeskapsförgiftning, behandling av havandeskapsförgiftning samt behandling av njurskador. Samtliga värderade med BioStocks SOTP-modell.

A1M – Ett kroppseget proteinA1M
A1M-proteinet eller alfa-1-mikroglobulin är ett kroppseget protein som redan finns naturligt i våra kroppar. Att A1M redan finns i kroppen bidrar till att läkemedelsutveckling som bygger på det naturliga proteinet är säkrare än läkemedelsutveckling av tex. syntetiska läkemedelskandidater. Att A1M Pharma som sin första uppgift riktar fokus mot att ta fram ett läkemedel mot preeklampsi, havandeskapsförgiftning, borgar också för att bolaget jobbar med en väldigt säker läkemedelskandidat – en förutsättning för att få använda substansen i kliniska tester på gravida kvinnor.
A1M – Proteinets egenskaper
Enkelt uttryckt så fungerar A1M-proteinet som kroppens egna cirkulerande sopkärl som når fram i kroppens alla celler och bryter ner och städar bort giftiga ämnen från cellernas ämnesomsättning. Utöver detta så har A1M-proteinet reparerande egenskaper och stimulerar läkningsprocesserna. Det skyddar de känsliga och livsavgörande mitokondrierna som förser alla kroppens celler med energi.
A1M2
 
A1M – Stor terapeutisk potential
A1M Pharma har idag tre aktiva projekt. Diagnostik för havandeskapsförgiftning, medicinsk behandling av havandeskapsförgiftning samt medicinsk behandling av njurskador. För dessa områden har bolaget i samarbete med forskare byggt upp en bra preklinisk bas, dels på den omfattande grundforskning som har bedrivits i mer än 20 år men också genom gjorda prekliniska proof of concept-studier som bevisar projektens och läkemedelskandidaternas effekt och som kartlagt verkningsmekanismerna.
Om bolagets läkemedelskandidat som bygger på det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin har bevisad effekt inom havandeskapsförgiftning och för njurskador så finns det mycket som talar för ett mycket brett framtida användningsområde. Nyligen publicerades en vetenskaplig artikel som visade att A1M-proteinet har potential att skydda hjärtceller. Tidigare har även grundforskningen visat stor potential för behandling av åderförkalkning. Detta är bara några områden som kan komma att leda till en breddning av A1M Pharmas projektportfölj inom de närmaste åren. Prekliniska försök har visat att A1M-proteinet kan förebygga och lindra vissa av de skador som orsakas av syrebrist, oxidativ stress och olika inflammatoriska tillstånd. Ett annat intressant och mycket stort område skulle kunna vara inom läkemedelsskador. Där skulle A1M kunna fungera som en tilläggsbehandling för att lindra de skador på framförallt njurar och lever som många livsnödvändiga läkemedelsbehandlingar dessvärre leder till. Ytterligare en viktig parameter i breddningen av dess användningsområde är proteinets penetrerande egenskaper då A1M-proteinet når fram till alla kroppens celler.
A1M Pharma i prestigefyllda internationella forskningssamarbeten
A1M Pharma har sin forskningsbas vid Lunds universitet där två forskargrupper ledda av bolagets medgrundare Bo Åkerström respektive Stefan Hansson forskar och utvecklar de två terapiområdena havandeskapsförgiftning samt njurskador. Utöver detta har bolaget på kort tid lyckats knyta till sig viktiga internationella samarbetspartners av mycket hög vetenskaplig rang.
A1M Pharma har dels ett pågående prekliniskt forskningssamarbete med professor Faikah Güler vid forskningsorganisationen Phenos GmbH i Hannover. Samarbetet syftar till att undersöka mekanismerna bakom akuta njurskador samt olika prekliniska utvärderingsmodeller kring behandling med A1M.
Fred HutchinsonDels tillkännagav bolaget nyligen att de har inlett ett forskningssamarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Center kring A1M-proteinets effekter för framförallt njuren. Samarbetet med den internationellt erkända njurspecialisten och forskaren Dr Richard Zager syftar till att tillsammans med A1M Pharmas forskare fördjupa kunskapen om de molekylära och vävnadsspecifika verkningsmekanismerna hos A1M, Alfa-1-mikroglobulin samt ytterligare kartlägga dess biologiska roll i njurarna. Detta kommer att leda till metoder för att ta fram A1M-doser för individuella patienter vid behandling av preeklampsi, samt proof-of-concept bevis för behandling av olika typer av njurskador med A1M.
A1M Pharma har även ingått ett industriellt partnerskap med den världsledande intresseorganisationen The Preeclampsia Foundation i USA. Detta ger bolaget en ökad närvaro samt kontakter med ledande forskare och stora patientorganisationer.
Stark patentportfölj
A1M Pharma har idag tre internationella patentfamiljer. Nedan en sammanställning över bolagets patentskydd på olika marknader.

Region/Land Patent medicinsk användning A1M Patent diagnostik* Patent diagnostik & behandling* Antal drabbade / år*
Japan Ja   Ja 28.000
Australien Ja Ja Ja 12.400
Europa** Ja  Ja   191.300
Ryssland***     Ja 270.000
Mexiko   Ja Ja 121.200
Nya Zeeland   Ja Ja 2.000
Kina   Ja   400.000
Sydafrika   Ja Ja 100.900
USA     Ja 150.200
Summa       1.284.200

* Gäller havandeskapsförgiftning.
** Inkluderar länderna Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz/Lichtenstein, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
*** Inkluderar även de närliggande länderna Turkmenistan, Vitryssland, Tadzjikistan, Kazakstan, Azerbajdzjan, Kirgizistan, Moldavien och Armenien.
Ovanstående gäller godkännande eller besked om godkännande av patenten ”Medical use of A1M”, ”HBF and A1M as early stage markers for Preeclampsia” (Patent diagnostik) samt ”Diagnosis and treatment of preeclampsia” (Patent diagnostik & behandling). Bolaget har dessutom patentansökningar under behandling på de flesta större marknaderna i världen. Bolaget innehar också patent för Mitokondrie och PRRT vilka inte är inkluderade i tabellen.

A1M Pharma erhöll i maj 2014 särläkemedelsstatus i Europa (EU) vilket ger bolaget marknadsexklusivitet i 10 år efter lanseringsdatumet även om patenten gått ut. Bolaget utvärderar möjligheterna att ansöka om särläkemedelsstatus även i USA vilket ger marknadsexklusivitet i 7 år.
En organisation byggd för framgång
Ett litet forskningsbolags framgångsfaktorer är till stor del beroende av organisationens erfarenhet och kompetens av att kunna ta en preklinisk läkemedelskandidat dels till, och igenom, kliniska studier men också av att hitta bra licenspartners som kan ta över utvecklingen och kommersialisera produkterna. A1M Pharma har det senaste året byggt en stark organisation som har mycket stor erfarenhet och viktiga och avgörande kontakter inom de områden som är helt avgörande för att man ska lyckas. Man har på kort tid gjort tre viktiga förstärkningar av organisationen för att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för framgång. Martin Austin rekryterades till styrelsen tidigare i år och har nu tagit rollen som Business Development Director. Martin Austin har 35 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, och han behåller sitt säte i Basel vid ett stort internationellt läkemedelscenter för att därifrån verka så nära den internationella läkemedelsindustrin som möjligt. Man har även rekryterat Eddie Thordarson till tjänsten som utvecklingschef. Eddie Thordarson har mer än 15 års erfarenhet på olika ledande positioner i snabbväxande bioteknikbolag. Till detta har A1M Pharma på konsultbasis tagit in Rolf Gunnarsson som Director Medical Affairs. Rolf Gunnarsson har mer än 25 års erfarenhet från positioner på stora internationella läkemedelsbolag som Pfizer och Shire. Genom dessa offensiva och meriterande rekryteringar har man kompletterat den forskningsinriktade ledningsgruppen med kompetens och erfarenhet för kommersialisering och för att lyckas göra bra utlicensieringsaffärer när det skedet infinner sig. Man har med dessa rekryteringar också fått ett stort internationellt nätverk hos de stora läkemedelsbolagen.
I del två av vår analysserie kommer vi att titta närmare på A1M Pharmas projekt för diagnostik av havandeskapsförgiftning. Ett projekt som kan komma att erbjuda tidig utlicensiering till en partner som kan ta diagnostiken till marknad snabbt och effektivt. A1M Pharma har redan idag en ej namngiven potentiell avtalspart som man för nära samtal med allt eftersom projektet framskrider i sin utveckling. 
Läs också:
A1M Pharma – Analys del 2: Diagnostik preeklampsi
A1M Pharma – Analys del 3: Medicinsk behandling preeklampsi
Missa inte nästa del i BioStocks analysserie om A1M Pharma – anmäl dig nedan för att få den som utskick direkt till din e-postadress!
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger aktier i A1M Pharma. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Bolagets senaste finansiella rapport och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev