Home Nyheter Cereno Scientific genomför företrädesemission om 56 Mkr

Cereno Scientific genomför företrädesemission om 56 Mkr

Cereno Scientific genomför företrädesemission om 56 Mkr

12 april, 2019

Idag meddelade Cereno Scientific sin intention att genomföra en företrädesemission om knappt 56 Mkr med möjligheten till en övertilldelningsemission om ytterligare 5 Mkr. Kapitalresningen ska finansiera avancemang av bolagets blodproppsförebyggande läkemedelskandidat, CS1, till klinisk fas II. Emissionen, som är säkerställd till 80 procent, är villkorad ett godkännande från en kommande bolagsstämma. BioStock kontaktade vd Sten R Sörensen för en kommentar.
Bioteknikbolaget Cereno Scientific, som utvecklar läkemedel inom den kardiovaskulära sfären, hårdsatsar nu på att ta sin primära läkemedelskandidat CS1 genom klinisk fas II.
CS1 utvecklas som blodproppsförebyggande behandling som förstärker kroppens eget försvarssystem mot blodproppar (tromboser) vilket ger lägre risk för blödningsbiverkningar än de blodförtunnande läkemedel som används idag. Detta leder till en effektivare och säkrare behandling och Cereno Scientifics mål är att kunna förebygga trombosrelaterade kardiovaskulära komplikationer på den globala marknaden.

Planerar fas II-studie med välrenommerad CRO

Efter förra årets positiva fas I-resultat ingick Cereno Scientific en avsiktsförklaring med ryska OCT Group LCC, som har gedigen erfarenhet av kliniska studier inom det kardiovaskulära fältet, om att tillsammans genomföra den stundande studien. Studiedesignen avser en multicenter-studie med patienter som genomgår ortopedkirurgi. I samband med operationen löper dessa individer ökad risk för blodpropp.
Målet med studien, som kommer genomföras på cirka 20 kliniker i Ryssland och Bulgarien, är att påvisa läkemedelskandidaten CS1s blodproppsförebyggande effekt samt validera dess tolerans i patienter. Fas II-studien kommer att bli den hittills största händelsen i Cereno Scientifics historia.

Full fart med förberedelserna

Inför studiestart, som planeras till H1 2020, fokuserar verksamheten på förberedande aktiviteter. Detta inkluderar att skala upp och producera kliniskt prövningsläkemedel CS1 i samarbete med Galenica AB samt färdigställa studieansökningarna till berörda myndigheter i samråd med OCT. Cereno Scientific planerar att lämna in ansökan om de nödvändiga tillstånden under tredje kvartalet i år. Förberedelserna rapporteras fortsätta enligt plan.

Kapitaltillskott för att finansiera avancemanget

Idag meddelade bolaget att styrelsen föreslår en företrädesemission om 55,6 Mkr före emissionskostnader för att förverkliga sina fas II-planer. Emissionen är säkerställd till 80 procent, varav 6,6 procent motsvarar teckningsförbindelser och 73,4 procent utgörs av emissionsgarantier. För att emissionen ska bli ett faktum krävs ett godkännande från en extra bolagsstämma den 15 maj och därefter löper sedan den föreslagna teckningstiden mellan 23 maj och 7 juni 2019.
För att tillåta nya intressenter att investera i bolaget och därigenom potentiellt bredda och stärka dess ägarbas inkluderar styrelsens förslag även möjligheten till en övertilldelningsemission om ytterligare högst 5 Mkr.

Emissionslikviden ska finansiera fas II och återbetala brygglån

Kapitalresningen ska primärt finansiera förberedelserna för, och initieringen av, fas II-studien med CS1. Därutöver ska ett brygglån återbetalas, i sin helhet, med emissionslikviden.
I samband med företrädesemissionen har Cereno Scientific tagit ett brygglån från Formue Nord Markedsneutral A/S om 12 Mkr. Brygglånet har möjliggjort fullständig återbetalning av det konvertibellån som Cereno Scientific tidigare hade utställt av European High Growth Securitization Opportunities Fund (EHGOSF), och samtidigt säkerställt operativt kapital till verksamheten fram tills emissionen är slutförd. Läs mer.

Substansförvärv breddade pipeline

Delar av kapitaltillskottet ska även allokeras till initiala prekliniska studier med Cereno Scientifics nyförvärvade läkemedelssubstans EB014. Förvärvet från Emeriti Bio, som ingicks i mars 2019, innebär att Cereno Scientific övertar alla rättigheter knuten till substansen och relaterad substansfamilj. Läs mer.
Syftet med substansförvärvet var att bredda bolagets kardiovaskulära pipeline. Numera har bolaget en portfölj av läkemedelskandidater med potential för fler indikationer inom kardiovaskulära sjukdomar.

»Vi har mycket på gång och är på väg att gå in i klinisk fas II, efter goda fas I-resultat, med en mycket lovande läkemedelskandidat som har en enorm marknadspotential. Trombos är den vanligaste dödsorsaken i världen och kan vi bidra till en bättre förebyggande behandling, vilket vi tror och hoppas, så går Cereno Scientific och våra ägare en mycket ljus framtid till mötes.« – Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific 

Vd kommenterar kapitalresningen

Att Cereno Scientific har ett kapitalbehov efter att man klippt banden med EHGOSF kommer inte som någon överraskning, då bolaget var öppet med att beslutet innebar att man inledde en process med att se över andra finansieringsmöjligheter. Man ville ”skapa optimala förutsättningar för den operativa verksamheten och långsiktigt aktieägarevärde”.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific, på BioStock Live Startup pitch & Dealmaker Summit 2019

Sedan dess har det spekulerats en del kring olika tänkbara finansieringsformer. BioStock kontaktade bolagets vd, Sten R. Sörensen, för en kommentar till den föreslagna företrädesemissionen.
Ni reser nu nära 56 Mkr i en företrädesemission. Berätta vad som är bakgrunden till att ni valt att gå vidare med denna finansieringsform istället för andra alternativ som exempelvis en riktad emission?
– Vi har gjort bedömningen att en företrädesemission var det finansieringsalternativ som skapar mest optimala förutsättningar för den operativa verksamheten och långsiktigt aktieägarevärde. Vidare innebär en företrädesemission att befintliga aktieägare får möjligheten att försvara sin andel, till skillnad från en riktad emission eller den avslutade finansieringslösningen med konvertibellån.
Vad förväntar du dig för reaktioner på emissionsbeskedet från marknaden?
– Jag vill inte gå in på hur marknaden kan tänkas reagera, men det är en finansieringsmodell som marknaden tenderar att föredra framför den med konvertibellån som vi nu avslutat.
– Dessutom är marknaden väl informerad om att vi har mycket på gång och är på väg att gå in i klinisk fas II, efter goda fas I-resultat, med en mycket lovande läkemedelskandidat som har en enorm marknadspotential. Trombos är den vanligaste dödsorsaken i världen och kan vi bidra till en bättre förebyggande behandling, vilket vi tror och hoppas, så går Cereno Scientific och våra ägare en mycket ljus framtid till mötes.
Hur kom ni fram till det föreslagna beloppet om 56 Mkr plus 5 Mkr i övertilldelningsemissionen?
– Vid en fullteckning täcker nettolikviden, med lite marginal, våra aktiviteter med att slutföra förberedelserna för fas II-studien med CS1 tillsammans med våra samarbetspartners, inklusive produktion av kliniskt prövningsläkemedel till studie, initiera prekliniska studier på den nyligen förvärvade substansen EB014 samt vårt åtagande att betala tillbaka brygglånet till Formue Nord Marknadsneutral. Övertilldelningsemission syftar till att ge oss finansiellt utrymme att påbörja fas II-studien med CS1 tidigare än plan utifall att arbetet går fortare än estimerat, förutsatt att den utnyttjas om företrädesemissionen övertecknas.
Hur långt kommer kapitaltillskottet att bära er givet en fulltecknad emission, kommer det t.ex. räcka för att slutföra fas II-studien med CS1?
– Som sagt så kommer nettolikviden primärt att täcka kostnaderna för att förbereda fas II-studien och möjligen att initiera densamma. Men den planerade studien är omfattande och ska utföras på ett 20-tal kliniker. Själva genomförandet av fas II-studien kommer därmed att kräva ytterligare kapital.
Kan du berätta lite mer om hur övertilldelningsemissionen kommer att fungera och vad som är bakgrunden till denna del av det föreslagna erbjudandet?
– I händelse av överteckning i fö­reträdesemissionen kan de som vill investera utöver sina teckningsrätter också tilldelas nya aktier genom övertilldelningsemissionen. Detta kan både gälla befintliga ägare som vill teckna nya aktier i större utsträckning än deras befintliga innehav tillåter genom teckningsrätter i företrädesemissionen och nya investerare utan tidigare innehav. Styrelsen kommer besluta om utnytt­jande av övertilldelningsemissionen i samband med att utfallet av emissionen offentliggörs, förutsatt att emissionen blivit övertecknad. På detta vis öppnar vi för att bredda och stärka vår ägarbas.

»Jag upplever att intresset för Cereno Scientific och vår verksamhet har varit stort. Det är min uppfattning att flera av garanterna ser sitt åtagande som långsiktigt.«

Emissionen är säkerställd till 80 procent genom tecknings- och garantiåtaganden. Hur har processen med att hitta garanter sett ut?
– Det är befintliga aktieägare som har ingått teckningsförbindelser motsvarande 6,6 procent av emissionserbjudandet och externa investerare som ingått garantiåtaganden motsvarar 73,4 procent. Det är mycket glädjande att framförallt externa, tidigare icke-invigda, investerare tror tillräckligt på Cereno Scientific för att ingå denna typ av åtagande.
– Jag upplever att intresset för Cereno Scientific och vår verksamhet har varit stort. Det är min uppfattning att flera av garanterna ser sitt åtagande som långsiktigt.
Flera individer i bolagets ledning och styrelse har ingått teckningsåtaganden, däribland du själv. Hur ser du på denna starka uppslutning?
– Teckningsåtanganden från ledning och styrelse är ett tydligt tecken på den tilltro som finns till Cereno Scientifics verksamhet inom bolaget, både avseende vår huvudkandidat CS1s potential att transformera fältet för trombosförebyggande behandling men också för bolagets kompetens och förutsättningar att ta kandidaten genom fas II. Detta understryks ytterligare av det förtroende Cereno Scientific nyligen fått av de världsledande kardiologer som anslutit sig till vårt nyinrättade Scientific Advisory Board.
Läs även: Kardiovaskulär topptrio till Cereno Scientifics vetenskapliga råd, 2 april, 2019
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev