Home Intervjuer Cyxones vd ger en statusuppdatering

Cyxones vd ger en statusuppdatering

Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp

Cyxones vd ger en statusuppdatering

5 mars, 2024

Cyxone nådde nyligen en milstolpe i sitt projekt inom ledgångsreumatism, rabeximod, när man lyckades identifiera molekylens målprotein. Detta innebär att man nu lättare kan identifiera andra sjukdomar där denna verkningsmekanism spelar en viktig roll. Bolaget har publicerat bokslutskommunikén för 2023 och BioStock hörde av sig till vd Carl-Magnus Högerkorp för en kommentar.

Cyxone utvecklar first-in-class läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets produktportfölj består dels av huvudkandidaten rabeximod för behandling av ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA), dels T20K för behandling av multipel skleros (MS).

Rabeximod befinner sig i klinisk fas II-utveckling och riktas mot patienter som inte upplever tillräcklig förbättring med dagens sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), såsom TNFα-hämmare.

Nya rön kring rabeximods verkningsmekanism

Nyligen lyckades Cyxone identifiera det biologiska målproteinet för rabeximod, vilket sedermera bekräftades i en oberoende vetenskaplig analys. De nya forskningsresultaten ger en mer detaljerad inblick i verkningsmekanismen, d.v.s. hur kandidaten påverkar de proinflammatoriska cellerna, samtidigt som det bekräftar dess First-in-Class status.

I en tidigare intervju med BioStock sa vd Carl-Magnus Högerkorp att den nya kunskapen är väsentlig för vidareutvecklingen av projektet och att det bidrar med en ökad förståelse kring de processer som påverkas i kroppen under behandling. Detta gör att man kan designa program för att lära mer om eventuella biverkningar av läkemedlet. Samtidigt är det viktigt att ha en tydlig bild av verkningsmekanismen för att komma vidare i partnerdiskussioner. Läs hela intervjun här.

Nytt patientfokus för ökad kommersiell potential

Den 27 februari publicerade Cyxone bokslutskommunikén för 2023 som riktar fokus på bolagets strategiförändring under året. En nytillsatt styrelse såg fördelar med att rikta in sig på en annan patientgrupp som skulle ha större nytta av en behandling med rabeximod – patienter med otillräcklig respons på DMARDs, såsom TNFα-hämmare.

Den tänkta ursprungliga gruppen patienter har idag en god tillgång till behandlingsalternativ. Nu fokuserar man istället på de patienter som inte har dessa möjligheter – vilket är en mycket mer kommersiellt gångbar väg framåt. Den nya strategin har tagits fram i samråd med världsledande Key Opinion Leaders inom ledgångsreumatism.

Den nya strategin involverar flera mindre, explorativa studier, vilket är ett sätt för bolaget att dra ner på kostnaderna. I slutet av 2023 uppgick bolagets likvida medel till 17,5 Mkr.

Cyxones vd Carl-Magnus Högerkorp
Carl-Magnus Högerkorp, vd Cyxone

Vd kommenterar

För att få veta mer om milstolparna under 2023 och vägen framåt för Cyxone, kontaktade BioStock återigen vd Carl-Magnus Högerkorp.

Först och främst, skulle du kunna berätta lite mer om den nya patientpopulationen som ni valde att rikta in er på under 2023?

— Som en utgångspunkt för den ändrade strategin har vi blickat framåt för att förstå hur det förändrade landskapet ser ut för sjukdomsmodifierande läkemedel inom ledgångsreumatism. För ca 25 år sedan började biologiska läkemedel (TNFa blockare) att introduceras för behandling av ledgångsreumatism. Dessa läkemedel har sedan dess etablerat sig som en tillförlitlig andralinjens terapi efter metotrexat. På grund av framgångarna med läkemedelstypen följde en intensiv period med forskning och utveckling bland de stora läkemedelsbolagen för att ta fram nya biologiska läkemedel med utgångspunkt från andra landvinningar som gjordes inom immunologi under 90-talet. Detta ledde till att flertalet TNFa blockare utvecklades men även biologiska läkemedel som modulerade andra proinflammatoriska signalmolekyler som interleukin 1 och interleukin 6.

— Denna intensiva forskning har gjort att patienter med ledgångsreumatism idag har tillgång till rätt bra behandlingsalternativ, men som länge varit kostsamma. Under 2023 kom patentskyddet för ett av de viktigaste TNFa blockarna, Humira, att förfalla, vilket lett till att flera läkemedelsbolag valt att lansera sina egna versioner av Humira. Konsekvensen av detta är att det numer finns många bra alternativ tillgängliga som också leder till billigare behandlingar.

— Vad man dock ser som nästa utmaning är de patienter som behandlas med TNFa blockare men som av olika anledningar successivt slutar att svara på behandlingen. För dessa patienter finns det omedelbart inga riktigt bra alternativ. Det är denna patientgrupp vi ser möjligheter i för rabeximod.

Vilka specifika insikter från planeringen av den ursprungliga fas IIb-studien med rabeximod ledde till den nya strategin?

— Under planeringen av fas IIb-studien, som riktade in sig på patienter som inte svarar på metotrexat kom vi att inse det stora intresset för att undersöka rabeximod i patientgruppen som har otillräckligt svar mot TNFa blockare. I planeringsarbetet framfördes förslag att inkludera både patienter som inte svarar på metotrexat och patienter som inte svarar på TNFa blockare, eftersom det föreligger ett mer uttalat medicinskt behov i den senare gruppen. Med dessa insikter valde vi därför att kontakta en rad olika internationella experter inom området – key-opinion leaders (KOL) – vilka alla var eniga om att patientgruppen som inte svarar på TNFa blockare inte har tillräckligt bra behandlingsalternativ idag. Vår nya strategi kom därför att utgå från den feedback vi fick i denna process, och gjorde att vi formade en kommersiellt långsiktigt mer hållbar väg framåt för projektet.

Ni har sjösatt planer som minskar er burn-rate, vilket bland annat ska realiseras genom mindre kliniska studier. Är mindre studier tillräckliga för att ni ska nå era mål?

— De mindre studier vi avser att göra ger oss möjlighet att öka vår kunskap kring hur rabeximod fungerar mer specifikt i den sjuka vävnaden. Med mer detaljkunskap kring verkningsmekanismen samt möjligheten att identifiera biomarkörer som kan bidra med att utveckla sk. companion diagnostics kommer dessa studier generera en rad viktiga insikter för den fortsatta utvecklingen av projektet. I moderna läkemedelsutvecklingsprojekt är det mycket värdefullt att kunna identifiera biomarkörer som ger ökad precision i behandlingen, sk. precisionsmedicin. Med verktyg som kan hjälpa till att avgöra vilka patienter som har bäst nytta av behandlingen, minskar man risken för onödig och overksam behandling, något som premieras i dagens sjukvårdssystem.

Hur ser strategin ut för att säkra kliniska samarbeten med KOLs och framgångsrika studier med rabeximod?

— Med den nya strategin för rabeximod avsåg vi att genomföra mindre kliniska studier tillsammans med akademiska center och de KOLs som är knutna till dem. Vi har sedan förra sommaren fortsatt vår dialog med de KOLs vi knutit kontakter med och har ett aktivt arbete med dessa grupper kring utformningen av studierna, protokoll och budgetar. Vi är styrkta av det stora och aktiva intresse vi ser från dessa forskargrupper kring rabeximods verkningsmekanism och hur väl det passar in i deras egna forskningsintressen. Något som gör att vi har möjlighet att jobba med mycket namnkunniga forskare inom fältet.

I rapporten för 2023 framhåller du även att er andra kandidat, T20K, som läkemedelskoncept väcker ett stort globalt intresse hos forskare som är aktiva inom området cyklotider. Vill du utveckla detta?

— Under året har det kommit mycket lovande vetenskapliga publikationer kring sätt att framställa cyklotider genom växtbaserad odling. Som prototyp-cyklotid valde forskargruppen att använda just T20K. Således kommer deras lärdomar på sikt kunna omsättas till en enkel och skalbar växtbaserad tillverkningsprocess för T20K. Cyklotider har visat sig vara lite av en utmaning att framställa genom växtbaserad odling, men denna forskargrupp har nu adresserat dessa utmaningar på ett smart sätt och vi följer därför deras forskning med spänning.

— T20K-projektet väcker också intresse utifrån dess biologiska verkningsmekanism. T20K och kombination med Kappa-opioid receptor (KOR) agonism är ett område som det sneglas på mer och mer som en intressant möjlighet att bromsa multipel skleros. I prekliniska studier har vi sett lovande synergistiska effekter med T20K i kombination med KOR agonism. En rad vetenskapliga artiklar har på senare tid tittat närmare på detta koncept och noterar vad vi gör i Cyxone. Vi behöver naturligtvis lära oss mer om denna mekanism och bygga mer preklinisk evidens innan vi kan satsa på kliniska program.

Med de fördjupade kunskaperna kring rabeximods verkningsmekanism minskar ni inte enbart riskerna i projektet – ni kan nu också börja snegla på nya indikationer där samma mekanism kan göra nytta. Ser du redan nu några sådana potentiella områden?

— De nya insikterna vi har kring målproteinet för rabeximod gör att vi ser flera intressanta möjligheter med molekylen. Inom det autoimmuna/autoinflammatoriska spektrat ingår fler än 150 indikationer, där makrofager ofta har en betydande roll i den bakomliggande etiologin (sjukdomsorsaken). De flesta av dessa sjukdomar har idag få bra behandlingsalternativ och behandlas ofta med kortison eller andra enklare icke selektiva antiinflammatoriska läkemedel. Här finns det ett stort medicinskt behov där nya innovativa, mer effektiva och säkra läkemedel behövs.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev