Home Intervjuer Lipums vd: ”Vi agerar snabbt och smart utan att tumma på kvalitet”

Lipums vd: ”Vi agerar snabbt och smart utan att tumma på kvalitet”

Ola Sandborgh

Lipums vd: ”Vi agerar snabbt och smart utan att tumma på kvalitet”

9 april, 2024

Idag börjar teckningsperioden i Lipums företrädesemission som kan tillföra bolaget upp till 187 Mkr. Kapitaltillskottet ska användas för att ta läkemedelskandidaten SOL-116 till kliniska fas II-studier, med målet att visa effekt på patienter med ledgångsreumatism. BioStock kontaktade vd Ola Sandborgh för att få veta mer om kapitalanskaffningen och kandidatens potential.

Lipum utvecklar läkemedelskandidaten SOL-116 som blockerar Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), ett nytt målprotein för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Proteinet upptäcktes först som ett spjälkande enzym i bröstmjölk, men man insåg senare att BSSL även har en viktig roll i inflammatoriska processer, vilket ledde till att Lipum grundades.

Ny behandlingsprincip för kronisk inflammation

Idag vet man att BSSL stimulerar rekryteringen av blodceller till inflammationsområdet för att bekämpa inflammationen i den akuta fasen. Vid kronisk inflammation bidrar BSSL däremot till att inflammationen bibehålls.

Lipums behandlingsprincip bygger på att hämma den proinflammatoriska effekten av BSSL genom en monoklonal antikropp, SOL-116, som är specifikt riktad mot BSSL. Med SOL-116 har Lipum potential att hjälpa de miljontals patienter som lider av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget fokuserar initialt på behandling av ledgångsreumatism, även kallat reumatoid artrit (RA).

Kapitalbehov inför fas II

SOL-116 utvärderas just nu i en klinisk fas I-studie på både friska frivilliga och patienter med RA. De första interimsresultaten från studien visar att SOL-116 tolereras väl med få och inga allvarliga biverkningar. Dessutom tyder resultaten på att SOL-116 interagerar med målproteinet och att den reducerar mängden av BSSL i plasma i upp till 90 dagar efter dosering.

De positiva resultaten från fas I-studien med SOL-116 gör att bolaget är trygga med att gå vidare till fas II-studier, vilket dock kräver ytterligare kapital. Bolaget bedömer att finansieringsbehovet fram till en fas IIa-studie uppgår till cirka 100 Mkr. För att kunna slutföra fas IIa-studien och inleda en fas IIb-studie krävs ytterligare cirka 80 Mkr.

Företrädesemission för att avancera till fas II

För att finansiera utvecklingsplanerna genomför Lipum just nu en företrädesemission där en befintlig aktie i Lipum berättigar till tre teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 6,7 kr. I skrivande stund står aktien i 7,10 kr.

Om företrädesemissionen fulltecknas kommer bolaget att tillföras en emissionslikvid om cirka 187 Mkr före emissionskostnader. Kapitaltillskottet avses fördelas enligt följande fördelning:

  • Fullföljandet av den pågående kliniska fas I-studie (11 Mkr)
  • Förskottsbetalning till NorthX Biologics för nyproduktion av SOL-116 inför kliniska fas II-studier (52 Mkr)
  • Planering och genomförande av kliniska fas II-studier (54 Mkr)
  • Prekliniska studier kring verkningsmekanism och behandling av fler sjukdomar med SOL-116 (22 Mkr)
  • Övriga löpande kostnader (37 Mkr)

Stöd från aktieägare genom teckningsåtaganden

Flerie Invest, som innehar cirka 32 procent av aktierna och rösterna i Lipum, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel. Därutöver har ett antal större aktieägare, däribland Crafoordska Stiftelsen, Adam Dahlberg samt Christian von Koenigsegg, åtagit sig att teckna aktier i emissionen. Totalt omfattar teckningsåtagandena cirka 67 Mkr, motsvarande cirka 36 procent av emissionen.

Vd berättar mer om

BioStock kontaktade Lipums vd Ola Sandborgh för att få veta mer om den pågående kapitalanskaffningen och utvecklingen av SOL-116.

Först och främst, hur ser marknaden ut för behandling av ledgångsreumatism och var i behandlingsregimen passar SOL-116 in?  

– Behandlingsmöjligheterna av ledgångsreumatism har förbättrats betydligt över åren. Introduktionen av t ex TNF-α hämmare har varit ett viktigt tillskott för många patienter. Men trots det så finns det ett fortsatt medicinsk behov då ca 30 procent av patienterna ändock inte får hjälp av befintliga alternativ. Då SOL-116 verkar via en ny och unik verkningsmekanism, öppnar det för möjligheter att kunna hjälpa fler patienter.

Vilka är de potentiella fördelarna med SOL-116 gentemot andra behandlingar för kroniska inflammatoriska sjukdomar?

– Framför allt att SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling av inflammatoriska sjukdomar genom att blockera ett tidigare förbisett målprotein (BSSL) i immunförsvaret.

Ni genomför nu en företrädesemission för att kunna gå vidare till fas II med SOL-116 inom ledgångsreumatism. När förväntar ni er kunna ta steget in i fas II och vad behöver hända fram till dess?

– Vi planerar att starta den första fas II-studien under fjärde kvartalet 2025. Det som måste ske innan dess är avslut och utvärdering av fas I-studien som ger oss viktig information och kunskap inför utvecklandet av fas II-studiernas upplägg. Vidare måste vi även producera en ny batch av studieläkemedel för att kunna genomföra studierna.

Ni planerar att inleda en fas IIa-studie och sedan följa upp med en fas IIb-studie med SOL-116. Hur tänker ni kring studiedesignen?

– IIa-studien är primärt avsedd att optimera dos och doseringsintervall medan IIb-studien avser att studera effektivitet vid behandling av patienter med RA.

Hur ser du på möjligheterna att nå full teckning i emissionen?

– Jag är en positiv person som både tror och hoppas att många ska finna erbjudandet om emissionen som mycket attraktiv. Teckningskursen om 6,70 kr är ett ypperligt tillfälle att förvärva aktier i Lipum till en låg kostnad. Samtidigt så är jag medveten om att vi ber om ett stort stöd då emissionen i sin helhet uppgår till 187 miljoner kronor varför det också är en utmaning att nå full teckning.

Hur ska ni använda kapitaltillskottet från emissionen på ett så effektivt sätt som möjligt?

– Jag skulle vilja säga att vi kommer använda kapitalet lika ansvarsfullt och kostnadseffektivt som tidigare. Vi försöker hela tiden agera snabbt och smart utan att tumma på kvalitet eller säkerhet. Ett exempel på detta är hur vi flyttar tillverkningen av SOL-116 till en ny samarbetspartner, NorthX Biologics, vilket ger oss både kostnadsbesparingar och tidsvinster samtidigt som vi kan behålla kvalitet och leveranssäkerhet i tillverkningen.

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjordes och publicerades på lipum.se den 3 april 2024.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev