Home Nyheter Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

Xintela

Xintela presenterar planerna för 2022 i sin Q4-rapport

4 mars, 2022

Xintela publicerade nyligen rapporten för fjärde kvartalet där de bland annat redogör för bolagets planer under 2022. Under året ska stamcellsprodukten XSTEM testas kliniskt på människa för första gången i två fas I/IIa-studier, en i knäartros och en i svårläkta bensår, varav den sistnämnda studien ska delfinansieras av ett bidrag på 4,8 Mkr från Vinnova.

Xintela utvecklar stamcellsbaserade behandlingar med fokus på artros och svårläkta bensår samt, genom det helägda dotterbolaget Targinta, riktade antikroppsbaserade behandlingar för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom. Framgent kommer Xintela kunna fokusera helhjärtat på utvecklingen av stamcellsbaserade terapier eftersom Targinta planeras knoppas av inom kort.

Utökat patentskydd för stamcellsprodukterna

Xintelas forskning och utveckling baseras på cellytemarkören integrin α10β1 som finns på hög-kvalitativa mesenkymala stamceller och på aggressiva cancerceller. Xintela använder markören för att selektera och kvalitetssäkra stamceller i framställningen av stamcellsprodukten XSTEM, för behandling av människor, och EQSTEM för behandling av hästar.

Dessa stamcellsprodukter skyddas av ett patent som sedan tidigare är godkänt i Europa. Enligt bolagets nyligen publicerade bokslutskommuniké har patentet nu även godkänts i Israel, Mexiko och Sydafrika. Dessutom räknar Xintela med att erhålla ytterligare patentgodkännanden under 2022.

Starten i artrosstudien närmar sig

Under 2022 planerar Xintela att gå in i klinisk utvecklingsfas med XSTEM inom både knäartros och svårläkta sår i två fas I/II-studier. Målet med studierna är framför allt att visa att produkten är säker, men även att erhålla preliminära effektresultat.

När det gäller den kliniska studien på knäartros inväntar bolaget ett regulatoriskt slutgodkännande för att få starta studien. Beskedet väntas under de närmaste veckorna och därefter kan studien inledas.

I den kliniska studien, som kommer att genomföras i Australien, ska tre olika doser utvärderas på upp till 54 patienter med medelsvår (grad II-III) knäartros. Patienterna får en injektion av XSTEM i knäleden och kommer sedan följas upp under 18 månader, med säkerhets- och effektutvärdering var sjätte månad. Initiala säkerhetsdata kan därmed erhållas redan i år och effektutläsning väntas under 2023. Målet är att visa att XSTEM är säker och att den har en DMOAD-effekt (Disease Modifying Osteoarthritis Drug), alltså att den kan bromsa brosk-och lednedbrytningen samt återskapa skadat ledbrosk i artrospatienter. Det finns idag inga godkända DMOAD-produkter på marknaden.

Mångmiljonbidrag från Vinnova för satsning inom svårläkta sår

Den kliniska fas I/IIa-studien på patienter med svårläkta venösa bensår planeras starta i mitten av 2022 i samarbete med Professor Folke Sjöberg och hans team vid Universitetssjukhuset i Linköping. Till hjälp att genomföra studien har Xintela erhållit ett bidrag om 4,8 Mkr från innovationsmyndigheten Vinnova inom utlysningen “Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården”. Xintela fick maximalt anslag och var en av nio ansökningar som beviljades bidrag.

Xintela arbetar nu med att färdigställa den kliniska dokumentationen som krävs för att kunna skicka in en prövningsansökan till Läkemedelsverket i mars. I studien kommer XSTEM placeras i såret och därefter kommer säkerhet och läkningseffekt utvärderas under 10 veckor. I och med den korta studietiden räknar Xintela med att kunna presentera studieresultat redan under 2022. Vid positiva resultat kan användningen breddas till behandling av brännskador och andra hudindikationer.

Spin-off av Targinta nu beslutat

Parallellt med utvecklingen av stamcellsbaserade terapier har Xintela även arbetat med utvecklingen av målriktade cancerterapier inom dotterbolaget Targinta. Målet har länge varit att knoppa av Targinta och det formella beslutet fattades vid bolagets extra bolagsstämma den 17 januari 2022. Vid avknoppningen kommer befintliga aktieägare i Xintela att erhålla aktier i Targinta proportion till deras Xintela-innehav. Targinta-aktierna ska tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market kort efter avknoppningen.

Targinta utvecklar både funktionsblockerande antikroppar som har en hämmande effekt på cancercellerna, och toxinbeväpnade antikroppar (Antibody Drug Conjugates, ADCs) som har ett cellgift kopplat till sig som avdödar cancercellerna. I oktober utsågs bolagets första funktionsblockerande antikroppskandidat, TARG10, för behandling av trippelnegativ bröstcancer. Planen är att utse den första ADC-läkemedelskandidaten under första kvartalet.

Targinta driver utvecklingen av antikroppsbaserade behandlingar mot aggressiv cancer under ledning av vd Per Norlén, som BioStock nyligen fick förmånen att intervjua. Se intervjun här.

Xintela har ett spännande år framför sig

Sist men inte minst planerar Xintela för att inleda en klinisk studie med stamcellsprodukten EQSTEM för behandling av hästar med artros. I december tecknade bolaget ett Letter of Intent (avsiktsförklaring) med danska ScanVet Animal Health för utveckling och kommersialisering av produkten. Enligt Xintela har veterinärmedicinska stamcellsprodukter kortare utvecklingstider än motsvarande produkter för människor, vilket gör att de kan nå marknaden och generera intäkter betydligt tidigare.

Sammanfattningsvis väntar många spännande aktiviteter för Xintela under 2022, vilket BioStock får anledning att återkomma till.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev