Home Nyheter Full pott i Q1 för Redsense Medical

Full pott i Q1 för Redsense Medical

Full pott i Q1 för Redsense Medical

5 maj, 2020

Efter stark tillväxt under 2019 har Redsense Medical nu rapporterat sitt första kvartal med nettovinst till följd av en intäktsökning om 154 procent jämfört med samma period förra året. De imponerande siffrorna kan härledas till en ökad kunskap om behovet av anti-läckagelarm vid dialysbehandling och en allt starkare trend att flytta dialysbehandlingar från sjukhuset till hemmet. Bolaget tror på fortsatt tillväxt och har hittills enbart noterat begränsade motgångar till följd av Covid-19-pandemin.
Efter den markanta försäljningstillväxten redan under hösten 2019 har marknaden haft högt ställda förväntningar på hur Redsense Medical ska inleda 2020. Igår överträffade bolagets Q1-rapport dock alla förväntningar när man rapporterade en försäljningsökning på 154 procent jämfört med samma period förra året – 5,0 Mkr jämfört med 1,96 Mkr – och därmed kunde notera det första kvartalet med nettovinst i bolagets historia.

En bra produkt lägger grunden för bra försäljning

Patrik Byhmer, vd Redsense Medical

I en tidigare intervju med BioStock berättade vd Patrik Byhmer om den allt större kunskapen kring risken för livsfarligt blodläckage under dialysbehandling. Med den ökade medvetenheten kommer även en ökad efterfrågan på produkter som sänker risken, vilket är exakt vad Redsense Medicals primära produkt Redsense gör.
Redsense går ut på att upptäcka blodläckage genom bolagets patenterade fiberoptiska sensor. Sensorn sätts över den nål som levererar tillbaka blodet från dialysen till patienten och enheten monitorerar eventuella blodläckage hos patienten som genomgår dialysbehandling via en ljussignal. Om läckage uppstår blinkar enheten och ett larm ljuder.

Överträffade högt ställda förväntningar

Kanske borde inte Q1-resultaten komma som en överraskning. Redan under fjolåret kunde Redsense Medical rapportera en 59 procentig tillväxt, främst till följd av en ökad efterfrågan i USA, vilket är bolagets huvudmarknad. På grund av uppsvinget i efterfrågan var Redsense Medical nödgade att fördubbla sin produktionskapacitet, och de tog tillfället i akt att se till att kapaciteten kunde fördubblas ytterligare en gång om behovet skulle uppstå. Man byggde även upp en pålitlig och lyhörd leveranskedja för att kunna möta den ökande efterfrågan.
Mot denna bakgrund stod sedan Redsense Medical redo att leverera alla beställningar som kunde tänkas inkomma under det första kvartalet 2020.

Stark start på året

En annan aspekt som drivit på de höga förväntningarna på Q1-resultatet var den ovanligt starka starten på året. Redan i januari kunde bolaget rapportera inkommande ordrar till ett totalt värde om över 2 Mkr, varav en enskild order var värd mer än 1,5 Mkr. Försäljningssiffrorna för januari var jämförbara med den totala försäljningen under hela första kvartalet 2019. Med det i åtanke var det ganska tydligt att bolaget skulle överträffa sitt Q1-resultat från tidigare år.
Men vid den tidpunkten kunde ingen förutspå att Covid-19-pandemin skulle komma och vända världen upp och ned. Så hur har virusutbrottet påverkat Redsense Medical?

Redsense larmenhet. Foto: Redsense Medical

Pandemin har haft begränsad inverkan på bolagets verksamhet

I mars kunde Redsense Medical meddela att verksamheten fortsatte utan någon större påverkan av Covid-19, åtminstone i USA, bolagets viktigaste marknad. Eftersom man redan hade en väletablerad lokal organisation i USA kunde man kringgå de resebegränsningar som landet införde. Dock menar bolaget att det främst är logistiken och produktutbudet som påverkar försäljningen, och man har sett att leveranstiderna ökat med 5-6 veckor. För att mildra konsekvenserna av detta har Redsense Medical redan beställt det uppskattade materialbehovet för de kommande 4-6 månaderna i syfte att säkra verksamheten.
Bolagen har även höjt en varningsflagga angående sina slutkunder som består av sjukhus och kliniker, vilka är mycket hårt belastade av Covid-19, något som i förlängningen kan påverka deras utrymme att göra beställningar. De regler som råder gällande isolering i Europa begränsar dessutom möjligheterna för Redsense Medicals distributörer att genomföra demonstrationer och utvärderingar på kliniker. Sammantaget kan detta innebära att man ännu inte sett den fulla effekten av Covid-19.

Trend pekar mot fler hemdialyser

Med det sagt är dialys ett livsnödvändigt substitut när njurarna förlorat sin förmåga att rena blodet från giftiga slaggprodukter och behandlingen kräver regelbundna sessioner. Den vanligaste typen, hemodialys, utförs vanligtvis minst tre gånger i veckan. Med detta i åtanke lär dialysbehandlingar inte bli mindre frekventa även om sjukvården är ansträngd.
Istället har det spekulerats i om pandemin kan sätta än mer fart på utvecklingen mot att fler dialysbehandlingar utförs i hemmet, inte minst i USA. Med hemdialys är behovet av läckagekontroll ännu större än i en sjukhusmiljö, eftersom medicinsk assistans inte finns tillgänglig. Därför är ett blodläckagealarm ett krav, vilket är helt i linje med Redsense Medicals affärsidé.
Redan före pandemin kunde man se en ökad förekomst av hemdialys på den amerikanska marknaden. Detta påskyndades ytterligare av att president Donald Trump förra året kom med en exekutiv order som syftade till att främja användningen av hemdialys. Under den pågående Covid-19-pandemin behöver dialyspatienter, som har försvagat immunsystemet, dessutom vara extra noga med att upprätthålla social distansering och undvika exponering för viruset. Covid-19 kan alltså komma att ytterligare påskynda utvecklingen mot mer hemdialys i USA och belyser tydligt incitamenten för att skifta från behandling i sjukhusmiljö.

Covid-19 kan främja Redsense försäljning

Trenden mot fler hemdialyser har varit den främsta drivkraften för Redsense Medicals tillväxt under det senaste året, särskilt i USA, där Redsense är den enda anti-läckage-produkten med ett FDA-godkännande. Den nuvarande situationen utgör således en intressant möjlighet för ytterligare tillväxt eftersom den understryker fördelarna med hemdialys för denna sårbara patientgrupp.
Med andra ord kan pandemin faktiskt ha en omvända effekten för Redsense Medical jämfört med många andra bolag inom såväl life science-sektorn som andra områden. Det kommer att bli intressant att följa hur snart denna trend kommer att synas i bolagets försäljningsnummer.

Lovade framtidsutsikter

I en tidigare intervju med vd Patrik Byhmer – som visserligen genomfördes före Covid-19-utbrottet var ett världsomspännande faktum – framhöll han att nyckelfaktorn för fortsatta framgångar för Redsense Medical kommer att vara tillväxten på den amerikanska marknaden. Trots att året inleddes starkt är den nuvarande situationen en riskfaktor för när man kan nå det förväntade tillväxtmålet. Samtidigt pekar alla andra parametrar i samma riktning; Redsense är godkänd av FDA, alarmet håller snabbt på att blir en del av standarden vid dialysbehandling i USA och trenden mot fler hemdialyser blir allt tydligare. Byhmer förväntade sig också att den europeiska försäljningen skulle ta fart inom en snar framtid, en prognos som kan komma att skjutas lite längre fram i tiden givet Covid-19-pandemin.
Att gå in i återstoden av året med likvida medel om knappt 10 Mkr ger emellertid bolaget en solid bas att bygga vidare på. Det faktum att Redsense Medical nu gör en nettovinst stärker naturligtvis bolagets position ytterligare.
I vd-kommentaren för den aktuella rapporten betonar Patrik Byhmer att årets första kvartal historiskt sett har varit bolagets svagaste, vilket ger hopp om en fortsatt nettovinst framöver. Han underströk också att bolaget förväntar sig att fortsätta se försäljningssiffror som överträffar tidigare år.
Som väntat reagerade marknaden positivt på rapporten och aktien studsade upp med 14 procent vid öppning. Givet gårdagens dalande börsnivåer kom man, efter en topp på 15,95 SEK, dock ner igen och stannade på 14,60 SEK, plus 4,29 procent för dagen. För att följa upp den extraordinära rapporten har BioStock bjudit in Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical, till vår studio för en videointervju senare i vecka. Håll utkik efter att få veta mer om bolagets uppnådda resultat och förhoppningar för resten av året.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev