Home Nyheter NeuroVives styrelseordförande har stark tilltro till bolagets nya fokus

NeuroVives styrelseordförande har stark tilltro till bolagets nya fokus

NeuroVives styrelseordförande har stark tilltro till bolagets nya fokus

6 april, 2020

I höstas meddelade NeuroVive Pharmaceutical en ny strategi där man fokuserar på primära mitokondriella sjukdomar. Detta är en strategi som utarbetades i nära samarbete mellan bolagets ledning och styrelse och styrelseordförande David Laskow-Pooley stödjer helt de projekt som bolaget nu fokuserar på och organisationen som ska utveckla möjligheterna. Vidare ser han den kommande emissionen som viktig för den fortsatta utvecklingen. I ett nyhetsbrev publicerat förra veckan utvecklade Laskow-Pooley sin syn på den nya strategin, företrädesemissionen, samt hur det aktuella omvärldsläget påverkar bolagets verksamhet. 
Lundabolaget NeuroVive Pharmaceutical har onekligen kommit långt sedan grundandet 2000. Då låg fokus på behandling av traumatiska hjärnskador (traumatic brain injury, TBI). Idag fokuserar bolaget på primära mitokondriella sjukdomar vilka vanligtvis ger mycket svåra symptom och i många fall en kraftigt förkortad livslängd.

Styrelseordförande med lång erfarenhet

Sedan 2017 kan NeuroVive dessutom skylta med att en mycket erfaren ordförande vid styrelserodret. David Laskow-Pooley valdes in i NeuroVives styrelse 2016 och blev ordförande året därpå. Förutom positionen hos NeuroVive är han vd för brittiska Pharmafor och

David Laskow-Pooley, styrelseordförande NeuroVive Pharmaceutical

styrelseledamot i Marker Therapeutics och LREsystem. I grunden är han dock farmaceut och har mer än 40 års erfarenhet inom läkemedelssektorn. Det är också värt att belysa hans omfattande erfarenhet av att starta och utveckla bolag inom branschen. Ett sådant bolag är just LREsystem, som utvecklar medicinska implantat, och som nyligen erhöll CE-certificering.

Ledningen och styrelsen utarbetade ny strategi

Det faktum att bolaget expanderat betydligt de senaste åren är inte bara ett bevis på den inneboende kompetensen hos medarbetarna utan också ett tecken på en handlingskraftig och stadig ledning. I höstas visade man ytterligare prov på sin handlingskraft då ledning och styrelse i samförstånd beslutade att lägga om bolagets strategi till att fokusera på utveckling av behandling av primära mitokondriella sjukdomar. NeuroVive har två kandidater mot sådana sjukdomar, KL1333 mot MELAS och liknande tillstånd och NV354 mot Leighs sjukdom.
Som styrelseordförande David Laskow-Pooley understryker har styrelsen varit mycket involverad i beslutet att uppdatera fokus och den nya strategin är framtagen av ledningen i nära samarbete med styrelsen. Både styrelsen och ledningen är övertygade om att detta är det bästa sättet att både optimera värdet för aktieägarna samt använda bolagets interna kompetens.

Fokus är A och O

Ett tungt vägande skäl bakom den nya strategin var enligt Laskow-Pooley betydelsen av ett tydligt fokus. Detta är inte minst viktigt för mindre bolag såsom NeuroVive som måste allokera sina resurser noggrant och då samtliga NeuroVives projekt avancerat stadigt de senaste åren finns helt enkelt inte resurserna att ta samtliga genom kliniska studier.

Stor potential inom primära mitokondriella sjukdomar

Mot bakgrund av att NeuroVive har tjugo års erfarenhet inom primära mitokondriella sjukdomar, och därmed har solid intern kompetens inom området, framstår beslutet som välgrundat.
Som Laskow-Pooley betonar finns det dessutom stora kommersiella möjligheter inom de här indikationerna. Det saknas idag i stort sett behandlingar för primära mitokondriella sjukdomar – det finns endast ett godkänt läkemedel mot en primär mitokondriell sjukdom (idebenone mot ögonsjukdomen LHON) – och det medicinska behovet är således mycket stort.
Mitokondriella sjukdomar är dessutom sällsynta och därmed finns goda chanser att erhålla särläkemedelsklassificering, något som KL1333 faktiskt redan har i både USA och Europa. Särläkemedelsklassificering innebär ett antal fördelar såsom skattefördelar och subventioner samt stöttning under den fortsatta kliniska utvecklingen. Får läkemedlet vid marknadsgodkännande s.k. särläkemedelsstatus, innebär det dessutom marknadsexklusivitet (d.v.s. ingen konkurrens från generika) i 7 år i USA och 10 år i EU, samt i de flesta fall ett högre läkemedelspris.

Emission ska finansiera vidare utveckling

För att kunna avancera sina projektet inom primära mitokondriella sjukdomar ytterligare kommer NeuroVive i april att genomföra en företrädesemission om 74 Mkr. Emissionen, vars teckningsperiod löper mellan 6 – 24 april, omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande uppgående till 90 procent. Styrelseordföranden Laskow-Pooley underströk att kapitalanskaffningen är en viktig del i bolagets strategi för att bygga ökat värde för aktieägarna. Likviden kommer att användas till att möjliggöra presentation av resultat från patienter i fas Ia/b-studien med KL1333, initiera förberedande aktiviteter inför kommande fas II-studie med KL1333 samt finansiera prekliniska aktiviteter för NV354 i syfte att inleda kliniska studier under nästa år.
I mitten av februari kom NeuroVives vd Erik Kinnman till BioStocks studio för att berätta mer om emissionen. Se intervjun här.
Ta del av emissionserbjudandet i sin helhet på bolagets hemsida här.

NeuroVive står stadigt i Covid-19-stormen

I förra veckans nyhetsbrev från bolaget gav styrelseordförande Laskow-Pooley även en uppdatering om hur NeuroVive påverkas av det pågående Covid-19 utbrottet. Styrelsen och ledningen har en nära dialog och styrelseordföranden understryker att teamet är väl förberett för att hantera de beslut som måste tas. I första hand är det självklart av yttersta vikt att värna hälsan hos både anställda och kliniska deltagare. Därutöver följer bolaget de riktlinjer och åtgärder som relevanta myndigheter rekommenderar, med ett ständigt fokus på att fatta beslut som tryggar bolaget verksamhet framöver.
I nuläget arbetar man även aktivt med att anpassa studieprogrammet för den kommande fas II-studien med KL1333 då det finns risk för förseningar i den pågående fas Ia/b-studien. Genom att proaktivt arbeta med att anpassa strukturen för fas II-studien kan man minimera risken för förseningar i studieprogrammet på sikt. Planen är fortfarande att inleda fas II-studien under första halvåret 2021 och bolaget, med styrelseordförande Laskow-Pooley i spetsen, har blicken stadigt fäst mot målet: att se till att läkemedelskandidaterna når patienterna och på så sätt ökar värdet för investerarna.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev