Home Nyheter Finansiering säkrad trots förseningar för RhoVac

Finansiering säkrad trots förseningar för RhoVac

Finansiering säkrad trots förseningar för RhoVac

6 april, 2020

RhoVac förväntar sig förseningar i den pågående fas IIb-studien med prostatacancervaccinet RV001. Trots detta vidhåller man prognosen att bolagets befintliga finansiering kommer att täcka verksamhetens kostnader fram till en eventuell exit. BioStock har pratat med vd Anders Månsson.
Proteinet RhoC återfinns i höga koncentrationer i cancerceller som har potential att sprida sig i kroppen och bilda nya dottertumörer, s.k. metastaser. Med RhoVacs läkemedelskandidat RV001 stimuleras kroppens eget immunförsvar att känna igen denna typ av cancerceller. Med andra ord lär behandlingen immunförsvaret att se dessa cancerceller som främmande, vilket leder till att immunförsvaret attackerar och oskadliggör dem.

Förebygger canceråterfall

Tanken är att RhoVacs läkemedelskandidat ska sättas in efter att primärtumören har behandlats med kurativt syftande standardbehandling, vanligen kirurgi eller strålning. I en sådan behandlingsregim ska RV001 förebygga, eller motverka, att cancern kommer tillbaka och metastaserar efter en initialt lyckad behandling av primärtumören.
RV001 utgör alltså en progressions- och återfallsförebyggande behandling som fokuserar på att eliminera metastaserande celler och mikro-metastaser i tidig utveckling.

Initial satsning i prostatacancer

RhoC överuttrycks i ett flertal cancerformer, men som ett första steg har RhoVac valt att utveckla RV001 inom prostatacancer – en av de vanligaste, och mest uppmärksammade, cancerformerna.
Prostatacancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland svenska män och globalt diagnosticeras 1,3 miljoner nya fall varje år. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt, men för de som behöver aktiv behandling saknas idag återfallsförebyggande insatser. För metastaserad prostatacancer, d.v.s. prostatacancer som är spridd utanför prostatakörteln, vanligen i lymfkörtlar eller skelett, finns för närvarande inga botande behandlingar. I första hand ges antihormonella läkemedel, men majoriteten av patienterna avlider till följd av sin sjukdom.
Därmed finns ett betydande behandlingsvakuum där RV001 kan positionera sig väl på marknaden.

Uppmuntrande data

I en fas I/II-studie i patienter med prostatacancer kunde RhoVac visa att RV001 har en god säkerhetsprofil och tolereras väl. Man kunde även demonstrera att behandlingen gav upphov till det förväntade immunsvaret som ska utöva effekten på cancercellerna. Detta har sedan följts upp 6, 12 respektive 18 månader efter avslutad behandling vilket har visat att det RV001-inducerade immunsvaret även kvarstår över tid.

Klinisk fas IIb-studie

Mot denna bakgrund inledde RhoVac under fjolåret en fas IIb-studie, BRaVac, även den i patienter med prostatacancer. Det är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbel-blindad studie som ska inkludera minst 175 patienter och syftar till att bevisa RV001s förmåga att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören.
Studien utförs i 7 länder – Danmark, Finland, Sverige, Belgien, Tyskland, Storbritannien och USA – varifrån man erhållit myndighetsgodkännande i alla. I Sverige och Storbritannien inväntar bolaget godkännande från etikkommittén av en uppdatering av den kliniska protokollen.

Studieförsening i kölvattnet av Covid-19

Men det är som bekant inte lätt att bedriva kliniska studier mitt under den pågående Covid-19-pandemin som kräver alla extra resurser som vården kan förmå sig att avvara från andra delar. Även för RhoVac förväntas pandemin orsaka förseningar. För de patienter som redan har påbörjat behandling med RV001 inom ramarna för BRaVac-studien fortsätter behandlingen som planerat, medan arbetet med att rekrytera ytterligare patienter kan bli försenat.
RhoVac kommer dock fortsätta enligt plan med de återstående regulatoriska och administrativa förberedelserna i de länder där studien ännu inte kommit igång. Ett led i detta är att man nu förbereder för att utöka studien med ett tiotal ytterligare kliniker.
Trots förväntade förseningar bedömer RhoVac i nuläget att bolagets existerande finansiering kommer att täcka kostnaderna för hela studien.

Vd kommenterar

Anders Månsson, vd RhoVac

BioStock fick tag på RhoVacs vd Anders Månsson som berättade mer om de förväntade förseningarna och dess konsekvenser.
De patienter som redan ingår i studien kommer de att fortsätta enligt studieprotokollet?
– Ja, det är korrekt att alla patienter som har startat behandling också fortsätter sin behandling enligt studieprotokollet. Det ska också nämnas att kliniker i några länder även fortsätter screening, d.v.s. de fortsätter sitt arbete med att finna lämpliga patienter som kunde vara intresserade av att delta i studien.

»Att genomföra en internationell klinisk studie med ett stort antal sites, eller kliniker, är primärt en logistisk utmaning. […] Det logistiska arbetet fortsätter på samtliga kliniker som deltar i studien […] Vi förväntar oss att detta arbete är avslutat när vardagen på dessa kliniker åter är normaliserad.« – Anders Månsson, vd RhoVac 

Följde patientrekryteringen era förväntningar innan pandemin slog till?
– Hos de kliniker som har startat behandling av patienter går patientrekryteringen i stort sett som förväntat – några har flera patienter än förväntat och några ligger i linje med sin förväntade rekryteringstakt.
Ni kommer att fortsätta era förberedelser i länder där studien ännu inte kommit igång. Berör det några ytterligare länder, förutom Sverige och Storbritannien, där ni fortfarande väntar på myndighetsbesked om tillstånd för studiestart?
– Att genomföra en internationell klinisk studie med ett stort antal sites, eller kliniker, är primärt en logistisk utmaning. Det omfattande arbete med att förhandla kontrakt – i vårt fall rör det sig om närmare 60 separata kontrakt – säkerställa att kliniska sites blir instruerade i alla nödvändiga procedurer, säkerställa att studiemedicin och alla nödvändiga provrör levereras till korrekt adress och på utsatt tidpunkt till samtliga kliniker o.s.v., är lika viktigt och ofta mera tidskrävande än själva rekryteringen av patienter.
– Detta logistiska arbete fortsätter på samtliga kliniker som deltar i studien, både på de som är öppna och på de som ännu inte har börjat behandla patienter. Vi förväntar oss att detta arbete är avslutat när vardagen på dessa kliniker åter är normaliserad.
Ni kommer även att utöka studien med omkring 10 nya kliniker. Hur har ni kommit fram till denna siffra?
– Antalet 10 är inte avgörande, men vi har utvärderat ytterligare kliniker i de länder där vi har godkännande för att genomföra studien och där det finns kliniker som vi vet är intresserade av att delta. För deltagande i studien har vi valt ut kliniker som har en intressant profil och som dessutom har många patienter. Vi har kommit långt i arbetet med att inkludera dessa nya kliniker och vi förväntar att alla nya kliniker är godkända inom några månader.
Är det viktigt att ha en jämn fördelning av patienter mellan de sju länderna, och i så fall varför?
– Nej, i denna kliniska studie är en jämn fördelning mellan länder, eller kliniker, inte nödvändig.

»Eftersom förseningskostnaderna är någorlunda måttliga förväntar vi oss fortsatt att vår befintliga finansiering ska täcka bolagets behov till andra halvan av 2022, vilket vi bedömer vara tillräckligt för att ta oss igenom Covid-19-krisen, genomföra studien, och nå fram till en möjlig exitpunkt.«

Ni hade en kassa omkring 130 Mkr vid årsskiftet och bedömer att detta kommer att räcka för att finansiera återstoden av studien. Hur mycket dyrare blir det att utöka med ytterligare 10 studiecentra?
– Det är inte väsentligt dyrare att utöka med ytterligare studiekliniker, men den potentiella förseningen kommer så klart att medföra vissa extra kostnader. Med det sagt förväntar vi oss att vår befintliga finansiering kommer att kunna täcka denna extra kostnad.
Hur ser kostnaderna för att genomföra en sån här studie egentligen ut, är det mycket som betalas i förväg, eller har ni mycket kvar att betala, t.ex. när data levereras?
– Betalningen är en kombination av fasta månatliga betalningar och betalningar per patientbesök på kliniken. Ett mindre belopp har betalats i förväg.
I fjol reste ni nästan 181 Mkr i en företrädesemission och två månader senare beviljades ni ett anslag om 2,5 miljoner euro från EU:s Horizon 2020. Ni menade då att detta, utöver att färdigställa fas IIb-studien, även skulle täcka efterföljande förhandlingar för en eventuell exitaffär. Verksamheten skulle vara finansierad fram till mitten av 2022. Är detta fortfarande en giltig prognos?
– Ja, eftersom förseningskostnaderna är någorlunda måttliga förväntar vi oss fortsatt att vår befintliga finansiering ska täcka bolagets behov till andra halvan av 2022, vilket vi bedömer vara tillräckligt för att ta oss igenom Covid-19-krisen, genomföra studien, och nå fram till en möjlig exitpunkt.
Det är såklart svårt att förutspå magnituden av förseningarna med anledning av den stora osäkerheten i den pågående Covid-19-pandemin. Men vad har du för personlig uppfattning om kring vad detta kan innebära för RhoVac?
– Inget bolag går opåverkat genom Covid-19-pandemin och vi förstår och respekterar de prioriteringar som vården står inför. RhoVac står starkare rustat än flertalet bolag eftersom vi inte är beroende av intäkter som nu uteblir, och eftersom bolagets finansiering stärktes betydligt förra sommaren.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev