Home Nyheter Företrädesemission i RhoVac ska borga för maximal värdetillväxt

Företrädesemission i RhoVac ska borga för maximal värdetillväxt

Företrädesemission i RhoVac ska borga för maximal värdetillväxt

12 juni, 2019

En svepande men rätt träffande generalisering av cancersjukdomar, är att få skulle dö om sjukdomen inte spred sig. Faktum är att den höga dödligheten i de många manifestationerna av sjukdomen beror på dess benägenhet att metastasera. Detta vill RhoVac ändra på med sin läkemedelskandidat RV001. Bolaget avser nu att, via en fullt säkerställd företrädesemission, ta kandidaten genom klinisk fas IIb i egen regi för att maximera den potentiella utväxlingen för bolagets aktieägare.
Prostatacancer är den näst vanligaste cancerformen hos män och RhoVac utvecklar initialt sitt läkemedel, RV001, mot just prostatacancer. Fokus ligger dock inte på modertumören, utan metastaserna som är den primära orsaken till den höga dödligheten i alla cancerformer.

Nobelprisbelönt område

RhoVac verkar inom immunterapifältet. Målet är att utveckla en behandling som kan förhindra, eller begränsa, metastasering av cancer.
Området immunterapi, och den cancerspecifika kategorin immunonkologi, fick välförtjänt uppmärksamhet i och med förra årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som delades mellan James P Allison och Tasuku Honjo. Duon belönades för sina insatser att etablera en helt ny typ av cancerbehandling som går ut på att förstärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller.

Cancervaccinet RV001

RhoVacs huvudkandidat RV001 utvecklas som ett terapeutiskt cancervaccin mot metastasering av cancer som programmerar kroppens T-celler till att angripa celler som uttrycker en hög koncentration av proteinet RhoC. RhoC är ett cancerrelaterat protein som finns i hög koncentration i alla cancerceller som besitter förmåga att metastasera.
Genom att trigga immunförsvaret att identifiera och angripa dessa celler hoppas bolaget kunna stoppa sjukdomen från att sprida sig i kroppen. Behandlingen med RV001 ska utgöra ett komplement till behandling av modertumören.

Kliniska resultat stakar ut vägen framåt

Förra hösten publicerade RhoVac resultat från en klinisk fas I/II-studie i vilken 86 procent (18 av de 21 patienterna) visade ett signifikant immunsvar mot RV001. RV001 uppvisade även en god säkerhets- och biverkningsprofil, vilket var studiens huvudsyfte.
Slutsatsen är att ett vaccinmedierat immunsvar etablerades efter behandling med RV001 och att dosen som administrerats under studien var biologiskt aktiv. Dessa resultat innebar att RhoVac tog ett viktigt steg framåt i utvecklingen av en effektiv cancerbehandling specifikt riktad mot metastaser.

Flera olika cancerindikationer möjliga

Generellt sett är ett gott immunsvar avgörande för alla immunologiska cancerbehandlingar, inte enbart behandlingar mot prostatacancer. Då RV001 dessutom riktas mot proteinet RhoC, som är känt för att vara överuttryckt i de flesta metastaserande cancerceller oavsett cancerindikation,  medför det robusta immunsvaret en möjlig öppning för behandling i ytterligare indikationer framöver.
I sammanhanget är det värt att notera att värdet för den globala marknaden för cancerimmunoterapier växer starkt och förväntas uppgå till ca. 130 miljarder USD år 2024,

Nästa datapaket väntas i mitten av 2019

Efter de primära fas I/II-resultaten kom ytterligare positiva indikationer för RV001 i början av 2019. Denna gången rörde det data från uppföljningar genomförda 3 och 6 månader efter att patienterna i studien avslutat sin behandling. Resultaten visade att samtliga patienter som nått ett initialt immunsvar efter behandling med RV001 fortfarande uppvisade ett signifikant RV001-medierat immunsvar såväl 3 som 6 månader efter behandling.
Bolaget väntas inom kort offentliggöra uppföljningsdata avseende 9 och 12 månader efter behandling med RV001.
Läs även RhoVacs kliniska cancerstudie är avslutad (2 april 2019)
Mot bakgrund av de hittillsvarande positiva kliniska resultaten står RhoVac väl rustat att genomföra en klinisk fas IIb-studie med syfte att påvisa proof-of-concept inom prostatacancer genom statistiskt signifikant klinisk effekt. Studien som har beteckningen RhoVac-002 (”BRAVAC”), riktar sig till prostatacancerpatienter som avslutat primär behandling (kirurgi eller strålbehandling) och som uppvisar stigande värden i prostatacancermarkören PSA. Det är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad studie, där det primära målet med studien är att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan minska eller förhindra PSA-ökning jämfört med kontrollgruppen (placebogruppen). Studien omfattar 150 evaluerbara patienter som kommer rekryteras i minst sex länder, varav Danmark, där bolaget har mottagit godkännande att starta, är det första landet. Ansökan om klinisk prövning kommer nu att lämnas in i övriga länder och enligt tidsplan förväntas alla patienter att vara rekryterade i Q3 2020. Därefter förväntas rapportering av studiens primära mål till Q3 2021.

Kombination med checkpointhämmare står på önskelistan

Det faktum att RV001 tolereras väl gör det dessutom möjligt att testa kandidaten i en kombinationsbehandling tillsammans med ett etablerat läkemedel. RhoVac planerar därför att, utöver den kliniska IIb-studien inom prostatacancer, även genomföra en kombinationsstudie inom en annan cancerindikation, då i senare stadier i sjukdomsutvecklingen.
Bolaget ser möjligheter att kombinera RV001 med checkpointhämmare eller immunkontrollpunktshämmare, läkemedelssegment som kännetecknas av ett raskt utvecklingstempo och en omfattande målmarknad. Checkpointhämmarna har på bara några år kommit att utgöra aktuella terapier vid flera cancerformer. Behandlingen angriper sjukdomen genom att binda till, och blockera, hämmande proteiner på T-cellerna och därigenom radera immunförsvarets bromsar. På så sätt tillåts de vita blodkropparna döda cancerceller utan restriktioner.
Fjolårets nobelpristagare Allison låg bakom den första kontrollpunktshämmaren som testades på människor och kollegan Honjos forskning har varit avgörande för de mest använda checkpointhämmarna på marknaden idag.

Checkpointhämmarna har hittills inte övertygat i prostatacancer

Enligt Klas Kärre, ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd, har många relativt vanliga eller allvarliga cancerformer –såsom prostatacancer, tjocktarmscancer och hjärntumörer – hittills inte svarat så bra på checkpointbehandlingar. Kärre har dock argumenterat för att checkpointbehandlingar i dessa fall skulle kunna fungera om de kombineras med någon annan immunaktiverande åtgärd, såsom cancervaccin.
I enlighet med Kärres linje har alltså RhoVacs avsikt att testa cancervaccin RV001 i denna kontext, potential att bära frukt.

Maximerad värdetillväxt ska möjliggöras genom kapitaltillskott

RhoVac har sedan länge stått fast vid att slutmålet är avyttring eller utlicensiering av RV001. Tidigare har man sagt att man ämnar ingå ett avtal tidigast efter fas I/II, men på senare tid har det blivit allt tydligare att man också vill genomföra fas IIb i egen regi. En tydlig bekräftelse på detta kom genom emissionsbeskedet.
Bakgrunden är den potential som bolaget ser i sitt projekt, stärkt av övertygande data från fas I/II-studien i kombination med det faktum att behandlingen med RV001 är inriktad på tidiga metastaser, inte på primärtumören.
Detta innebär att tumörbördan som produktkandidaten behöver slå ut via immunförsvaret är relativt begränsad. Därigenom blir det ett naturligt strategiskt val att gå vidare i egen regi för att maximera värdeskapandet för investerarna och maximera utväxlingen vid en framtida affär. Ju längre projektet drivs i egen regi, desto mer data samlar bolaget på sig som kan underbygga en god behandlingseffekt, vilket i sin tur sänker risken i projektet för en framtida partner, varför avtalsbeloppet också förväntas bli betydligt större. Den risk som bolaget själv accepterar genom att genomföra fas IIb-studien anser man vara väl motiverad av den förväntade värdeökningen, givet ovan nämnda faktorer.
Läs mer om hur bolaget resonerar i BioStocks nyligen publicerade intervju med vd Anders Ljungqvist här.

Full finansiering av dubbla studier

RhoVac har därutöver bakom sig ett pre-IND möte med FDA som utföll positivt, som ytterligare visar på att högsta möjlig värdetillväxt kan ske om den kliniska fas IIb-studien startas i egen regi, innan avyttring eller utlicensiering blir aktuellt.
Den nu pågående företrädesemissionen, för vilken teckningsperioden sträcker sig mellan 5 och 19 juni, kommer att tillföra RhoVac nära 181 Mkr innan emissionskostnader. Emissionslikviden estimeras tillskriva bolaget tillräckliga resurser för att fortsätta den kliniska utvecklingen av RV001 utan försening till år 2022. Genom kapitaltillskottet kommer finansiera genomförandet av både den kliniska fas IIb-studien i prostatacancer samt en kombinationsstudie.
Nettolikviden avses disponeras för, i prioritetsordning:

  • Fas IIb-studie för RV001, cirka 122,6 Mkr
  • Klinisk kombinationsstudie, cirka 16,0 Mkr
  • Övrig förstärkning av rörelsekapital, cirka 15,6 Mkr

Godkännande för start av klinisk fas IIb-studie i Danmark

Att emissionen är fullt garanterad av flera namnkunniga garanter som signalerat ett långsiktigt intresse i bolaget är också förtroendeingivande för bolag som för närvarande har betryggande vind i seglen.
Så sent som i förra veckan fick RhoVac klartecken från det danska läkemedelsverket att inleda en klinisk fas IIb-studie med RV001. Slutgodkännandet från läkemedelsverket är villkorat att etikkommittén, som ännu inte har avslutat sin behandling av ansökan, också bifaller beslutet. Därefter kan bolaget inleda fas IIb-studien i Danmark per omgående.

150 patienter från minst sex länder kommer ingå i studien

Den planerade fas IIb-studien, som går under beteckningen RhoVac-002 (”BRAVAC”), riktar sig till prostatacancerpatienter som avslutat primär behandling (kirurgi eller strålbehandling) och som uppvisar stigande värden i prostatacancermarkören PSA. Studiens primära mål är att utvärdera om behandling med läkemedelskandidaten RV001 kan minska eller förhindra PSA-ökning jämfört med kontrollgruppen (placebo). Totalt avses 150 patienter rekryteras i minst sex länder, varav Danmark är det första landet.
Ansökan om klinisk prövning lämnas nu in i övriga länder och enligt tidsplan förväntas alla patienter att vara rekryterade i Q3 2020. Därefter förväntas rapportering av studiens primära resultat under Q3 2021.

Vd Anders Ljungqvist kommenterade det danska studiegodkännandet:

»Att RhoVac nu har fått godkännande från danska läkemedelsverket betyder att studien kan inledas, i enlighet med kommunicerad tidsplan, i början av H2 2019. Första patienten kommer att rekryteras på Universitetssjukhuset i Köpenhamn. Tack vare företrädesemissionen på cirka 180,9 Mkr (före emissionskostnader) som vi genomför i juni, säkerställer vi att studien kan starta utan förseningar. Med emissionen, kommer vi ha finansiering för de kommande tre åren och kan då fokusera på en optimal klinisk utveckling samt på att finna bästa möjliga exitpartner, en partner som vi räknar med att ha i skarpt slutförhandlingsläge då fas IIb studiens resultat är klara. RhoVac står inför en unik situation och jag gläder mig att nu fortsätta utvecklingen av läkemedelskandidaten RV001«

Villkor för företrädesemissionen

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

5-19 juni

TECKNINGSKURS

19 kr

EMISSIONSVOLYM

180,9 Mkr före emissionskostnader

VILLKOR

Aktieägare i RhoVac erhåller en (1) teckningsrätt per befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 3 juni 2019. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i RhoVac.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Ett antal externa investerare har förbundit sig att överta 2 519 690 teckningsrätter från Bolagets två största ägare, RQ Solutions ApS och Ventac Holdings (Cyprus) Limited, och teckna sig för dessa till ett belopp om 47,9 Mkr. Därutöver har samma grupp externa investerare förbundit sig att garantera återstående del av Företrädesemissionen, motsvarande ett belopp om 133,1 MSEK. Sammantaget omfattas företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsåtaganden och emissionsgarantier.

Investerarträffar

VD Anders Ljungqvist och vVD Anders Månsson bolagets verksamhet hos Erik Penser Bank AB på Apelbergsgatan 27 i Stockholm den 10 juni 2019 klockan 12:00. Anmälan görs till [email protected].

Media

BioStock Live investerarträff i Stockholm 13 juni. Anmälan och mer info här.
RhoVacs vd Anders Ljungqvist intervjuas under BioStock Live 29 april 2019:

YouTube video

Bolagspresentation från BioStock Live 29 april
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev