Home Nyheter Värdeökning i fokus när RhoVac satsar på egen prostatacancerstudie via finansieringsrunda om...

Värdeökning i fokus när RhoVac satsar på egen prostatacancerstudie via finansieringsrunda om 181 Mkr

Värdeökning i fokus när RhoVac satsar på egen prostatacancerstudie via finansieringsrunda om 181 Mkr

3 maj, 2019

I måndags kom beskedet att RhoVac planerar att genomföra en företrädesemission om 181 Mkr. Likviden ska användas till att finansiera den planerade fas IIb-studien för bolagets cancervaccin RV001 i prostatacancerpatienter (som kommer sträcka sig över 3 år inklusive 1 års uppföljning) samt täcka en kombinationsstudie inom en annan cancerindikation. Marknaden reagerade kraftigt på beskedet, trots att bolaget sedan en tid öppnat för möjligheterna att genomföra studien i egen regi. Detta då man, mot bakgrund av betryggande fas I/II-data, förväntar sig en signifikant värdetillväxt efter avslutad studie. 
Just innan sitt deltagande på BioStock Live STHLM under måndagen meddelade RhoVac, ett immunterapibolag med fokus på cancervacciner, sina intentioner att genomföra en företrädesemission om 180,9 Mkr.
Se RhoVacs bolagspresentation från BioStock Live här

Utvecklar vaccin mot cancermetastaser

RhoVacs verksamhetsfokus är att utveckla ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. Bolagets läkemedelskandidat RV001 riktar sig mot tidig metastasutveckling hos cancerpatienter och har genomgått klinisk fas I/II inom prostatacancer. För trots att RV001 har potential inom många cancerformer – då proteinet RhoC som kandidaten riktar sig mot återfinns i alla cancerceller med kapacitet att metastasera – så är det just prostatacancer som valts ut som första indikation. Anledningen till detta är att prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna, och att det i denna cancerform idag saknas adjuvant läkemedelsterapi efter kirurgi eller strålning, något som redan är etablerat i många andra cancerformer.
I den avslutade fas I/II-studie fastställdes att RV001 är väl tolererat i människa och har en god säkerhetsprofil. Samtidigt uppvisade de inkluderade patienterna ett immunologiskt svar på behandling med RV001 och gav därigenom en positiv indikation om behandlingseffekt. I början av april kunde bolaget offentliggöra data från återbesök både 3 och 6 månader efter behandlingen, och ett fortsatt starkt immunsvar kunde påvisas även vid dessa tidpunkter. Bolaget inväntar nu resultat från 9- respektive 12-månadsuppföljningarna som man tror sig kunna redovisa under de närmaste månaderna
Läs även RhoVacs kliniska cancerstudie är avslutad (2 april 2019)

Påbörjat inlämningar av ansökningar för stundande fas IIb-studie

Nästa steg är en fas IIb-studie och strax efter den nämnda datauppdateringen lämnade RhoVac in en ansökan om tillstånd för studiestart till det danska läkemedelsverket (Laegemiddelstyrelsen) och tillhörande vetenskaplig etikkommitté.
Den planerade fas IIb-studien ska inkludera prostatacancerpatienter som genomgått primär behandling – prostatektomi eller strålbehandling – och som uppvisar stigande värden i prostatacancermarkören PSA. Det är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbel-blindad studie, vars primära mål är att utvärdera om behandling med RV001 kan minska PSA utveckling jämfört med placebo.

Strategiskt val att gå vidare i egen regi

RhoVac har sedan länge stått fast vid att slutmålet är avyttring eller utlicensiering av RV001. Tidigare har man sagt att man ämnar ingå ett avtal tidigast efter fas I/II, men på senare tid har det blivit allt tydligare att man också vill genomföra fas IIb i egen regi. En tydlig bekräftelse på detta kom genom emissionsbeskedet.
Bakgrunden är den potential som bolaget ser i sitt projekt, stärkt av övertygande data från fas I/II-studien i kombination med det faktum att behandlingen med RV001 är inriktad på tidiga metastaser, inte på primärtumören. Detta innebär att tumörbördan som produktkandidaten behöver slå ut via immunförsvaret är relativt begränsad. Därigenom blir det ett naturligt strategiskt val att gå vidare i egen regi för att maximera värdeskapandet för investerarna och maximera utväxlingen vid en framtida affär. Ju längre projektet drivs i egen regi, desto mer data samlar bolaget på sig som kan underbygga en god behandlingseffekt, vilket i sin tur sänker risken i projektet för en framtida partner, varför avtalsbeloppet också förväntas bli betydligt större. Den risk som bolaget själv accepterar genom att genomföra fas IIb-studien anser man vara väl motiverad av den förväntade värdeökningen, givet ovan nämnda faktorer.

Ökar fokus på affärsutveckling

Utöver att driva sitt kliniska projekt har bolaget under senare tid skaffat sig ett allt tydligare affärsutvecklingsfokus, vilket nyligen underströks genom anställningen av Anders Månsson som Chief Business Officer och vice vd. Med en profil inom försäljning, marknad och affärsutveckling – inklusive partnerskap, förvärv, in- och utlicensieringar – framhöll RhoVacs vd Anders Ljungqvist i måndags att Månsson är en välkommen förstärkning av bolagets ledningsgrupp inom affärsutveckling, vilket kommer bli ett allt viktigare fokus för bolaget framöver.

Anders Månsson, nytillträdd CFO och vice vd i RhoVac

Läs BioStocks intervjun med Anders Månsson här.
Förutom att ledningen stärktes med att Gunnar Gårdemyr valdes in i styrelsen förra året, anlitade RhoVac även affärsutvecklaren David Colpman som rådgivare för att identifiera potentiellt intresserade parter av bolagets tillgångar.

Kapitalresning för nästa utvecklingssteg 

Kapitalet man nu tar in – nästan 181 Mkr i en fullt garanterad emission – ska finansiera den 2-åriga fas IIb-studien, plus uppföljning med RV001 i egen regi samt en explorativ kombinationsstudie i en andra indikation. Bolaget beräknar att kapitalet kommer att räcka till och med början av 2022.
Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier. Bland de externa investerare som lämnat teckningsåtaganden och emissionsgarantier återfinns M2 Asset Management/Rutger Arnhult och Nordic Cross, som ingått åtaganden motsvarande 89,1 respektive 24,9 Mkr. Båda har, enligt bolaget, uttryckt ett långsiktigt intresse i RhoVac.
Emissionen är betingad ett godkännande vid den extra bolagsstämma som ska hållas den 29 maj. Den tilltänkta teckningsperioden löper därefter mellan 5 och 19 juni.

Ämnar undersöka potential som kombinationsterapi

De starka resultaten från fas I/II-studien, bekräftade att RV001 har en mycket god säkerhetsprofil. Detta och den verkningsmekanismen hos RV001 gör att produktkandidaten även är väl lämpad för kombinationsbehandlingar och inte bara som monoterapi. RhoVac planerar därför, utöver den nämnda kliniska IIb-studien i prostatacancer, att genomföra en kombinationsstudie i en annan cancerindikation. I denna kommer fokus att ligga på senare stadier i sjukdomsutvecklingen. Planerna är hittills ej fullt kommunicerade, men vad man avslöjat är att det kan bli aktuellt att kombinera RV001-behandlingen med en så kallad checkpoint-hämmare, en snabbt växande läkemedelsgrupp.

Samtal med vd för mer information

BioStock kontaktade RhoVacs vd Anders Ljungqvist för mer information om emissionen och de strategiska besluten bakom densamma.

Anders Ljungqvist, vd RhoVac. Fotograf: Peter Nørby.

Ni reser nu nära 181 Mkr i en fullt garanterad emission. Det är inte så vanligt att man når full garanti av ett så stort emissionsbelopp. Hur bar ni er åt?
När vi som företag planerar en klinisk studie är det en mycket viktig parameter att se till att vi är fullt finansierade under hela studieperioden. När en patient rekryteras till en klinisk prövning, måste patienten vara säker på att hans / hennes deltagande inte slösas bort på grund av otillräcklig planering, vilket även inkluderar finansieringen. Uppgiften var därför att säkra kapital för hela studieperioden och inte bara en inledningsfas i studien. Om vi ​​inte hade kunnat säkra hela beloppet på ca 180 Mkr skulle vi inte kunna fortsätta med en optimal klinisk utveckling. Det var därför viktigt att finansieringen var 100% garanterad och att beloppet täckte alla planerade aktiviteter för de kommande tre åren.
Det är sant att en finansiering av denna storlek inte är vanligt för ett relativt litet företag på Spotlight, men samtidigt är det naturliga steget i bolagets fortsatta utvecklingsaktivitet att göra en större placebokontrollerad studie som säkerställer statistiskt signifikanta effektresultat. Att försöka avyttra projektet utan sådana effektdata skulle visserligen riskminimera för bolaget och aktieägarna, men till priset av att missa en potentiellt mycket stor värdeutveckling i projektet. I diskussionerna vi har haft med potentiella investerare har vi fått stöd för dessa åsikter. Detta i kombination med att adjuvant behandling, som är RV001s nisch, i den aktuella gruppen av prostatacancerpatienter inte existerar idag, har varit avgörande för att intressera dessa investerare.

»Det är fortfarande RhoVacs mål att hitta en partner för projektet och arbetet med affärsutveckling fortsätter och intensifieras. Rhovac utvärderar löpande strategier för framtiden, där avyttring eller utlicensiering är två av flera alternativ. Utgångspunkten är att vid varje tidpunkt, att utifrån marknadens förutsättningar anpassa strategierna, i syfte att optimera dessa för att maximera aktieägarvärdet.« – Anders Ljungqvist, vd RhoVac 

Emissionskostnaderna estimeras till ca 27 Mkr, motsvarande nästan 15 procent av det totala emissionsbeloppet och över 17 procent av nettolikviden. Är det en förväntad kostnadsbild?
Emissionskostnaderna måste ses mot bakgrund av det totala beloppet på ca 181 Mkr. För att kunna fortsätta den optimala kliniska utvecklingen för de kommande åren, behövde vi resa ett relativt stort kapital i förhållande till företagets nuvarande bolagsvärde. Med denna strategi, har vi dessutom säkerställt att ett antal större, långsiktiga investerare tar en tung roll i bolagets långsiktiga strategi och finansiering – vilket är viktigt för ett långsiktigt och starkt värdeskapande i bolaget. I det perspektivet, såväl som vd och den för närvarande största aktieägaren i bolaget, tycker jag att emissionskostnaderna är väl motiverade, där en stark ägarbild ger ett bra stöd i ryggen för bolagets framtid och strategisk partnering.
För att ytterligare säkerställa en stabil emissionsprocess har vi i samarbete med de rådgivare vi har kopplat till företaget gjort en struktur där de externa investerarna tar över teckningsoptioner och samtidigt åtar sig att garantera den återstående delen av emissionen. Denna stabilisering av emissionen har resulterat i teckningskurs på 19 kronor per aktie. Det är dock värt att betona att befintliga aktieägare självklart kan utnyttja sina teckningsrätter och teckna nya aktier till samma pris och vi hoppas att många av de befintliga ägarna försvarar sina nuvarande andelar.

»Genom att själva starta den planerade fas IIb-studien, är bolaget övertygade om att den värdeökning som möjliggörs genom såväl det kapital som tillförs, som den förstärkning av ägarstrukturen detta medför, bygger avsevärd hävstång till framtida värden för aktieägarna.«

Även om ni tidigare har pratat om avyttring/utlicensiering i fas II så har det sedan en tid varit känt att ni ansökt om att tillstånd att genomföra fas IIb-studien, och en rimlig tolkning har då varit att ni även har avsett att genomföra studien i egen regi. Vad beror strategiskiftet på?
Det är inte som sådan en strategisk förändring, eftersom det fortfarande är RhoVacs mål att hitta en partner för projektet och arbetet med affärsutveckling fortsätter och intensifieras. Rhovac utvärderar löpande strategier för framtiden, där avyttring eller utlicensiering är två av flera alternativ. Utgångspunkten är att vid varje tidpunkt, att utifrån marknadens förutsättningar anpassa strategierna, i syfte att optimera dessa för att maximera aktieägarvärdet. För att säkerställa att den kliniska utvecklingen av RV001 inte försenas, med risk för värdeminskning i projektet, undersökte vi därför andra möjligheter för finansiering än utlicensering i denna utvecklingsfas.
Genom att själva starta den planerade fas IIb-studien, är bolaget övertygade om att den värdeökning som möjliggörs genom såväl det kapital som tillförs, som den förstärkning av ägarstrukturen detta medför, bygger avsevärd hävstång till framtida värden för aktieägarna.

»Det är nu RhoVacs uppgift att kommunicera värdet i de effektdata som fas IIb förväntas generera och de möjligheter som ligger i att ha säkrat finansieringen av bolaget de kommande tre åren, där två mycket värdefulla kliniska studier ingår i budgeten.«

Marknaden reagerade kraftigt på beskedet under måndagen och aktiekursen slutade på ca – 45  procent. Väntade ni er en så pass kraftfull reaktion, givet att emissionen knappast torde komma som en överraskning mot bakgrunden att ni signalerat att ni ämnat genomföra fas IIb-studie i egen regi, vilket rimligen kräver ett betydande finansieringstillskott?
Det är mer en regel än ett undantag, att man att ser en korrigering av aktiekursen när man publicerar en emission och kursen harmoniseras till emissionskursen. Det är nu RhoVacs uppgift att kommunicera värdet i de effektdata som fas IIb förväntas generera och de möjligheter som ligger i att ha säkrat finansieringen av bolaget de kommande tre åren, där två mycket värdefulla kliniska studier ingår i budgeten. Finansieringen är mycket stor med tanke på företagets nuvarande börsvärde och säkerställande av finansiering av denna relativa storlek är ovanlig och vid första anblicken kan uppfattas som dyr. Men finansieringen ger RhoVac möjligheter att optimera den fortsatta värdeutvecklingen av RV001 och denna optimering kommer att säkerställa en kostnadseffektiv projektutveckling.
I en nyligen genomförd intervju med er nya Chief Business Officer och vice vd, Anders Månsson, nämnde han för BioStock att det är avgörande att kunna visa på robusta kliniska data för att på ett optimalt sätt kunna realisera värdet av ett projekt och att det därför kan vara ”mödan och investeringen värt att stärka kliniska data med fler patienter innan man stänger en affär med en storbolagspartner”. Vill du utvidga ert resonemang i detta avseende?
Den fas I/II studie som är gjord visar främst på säkerhet hos RV001, även om vi också har fått en indikation på effekt genom ett dokumenterat signifikant immunologiskt svar. I fas IIb kommer vi att mäta cancerspecifik effekt (PSA doubling time) i ca. 150 patienter. Det innebär att en potentiell köpare inte behöver vara i tvivel om effekten i prostatacancer, vilket innebär att RV001 skulle genomgå en mycket stor värdeutveckling genom att framgångsrikt ta sig igenom fas IIb.
Ledningen och styrelsen (bland vilka det också finns stora aktieägare) gör bedömningen att, även med hänsyn tagen till risk, är den värdeutvecklingen eftersträvansvärd. Vi har nu lyckats finna namnkunniga intressenter som är beredda att finansiera fas IIb-projektet under de kommande 3 åren. Ett stöd som också är viktigt i diskussioner med framtida partners.

»Studietiden kommer att användas väl, så att vi har ett antal intresserade partners redo för skarpt förhandlingsläge så fort vi når konklusionen av fas IIb. Vi utesluter inte heller att någon typ av affär kan komma att genomföras under pågående fas IIb.[…] Kort sagt kommer affärsutvecklingsarbetet att intensifieras.«

Ni har tidigare nämnt att ni för dialoger med flera intressenter. Fortskrider detta arbete nu, eller avvaktar ni ytterligare data?
Under de dialoger som har förts, har det utkristalliserats att utan robusta effektdata i ett terapiområde där andra vaccinprodukter har fallerat, är det svårt att realisera det värde som vi menar att RV001 borde betinga. I samtalen med möjliga partners kommer dialogen framöver istället att anta ett helt nytt perspektiv. Nu ber vi inte möjliga partners att överväga en produktkandidat som inte ännu har solida bevis avseende effekten på cancer. Dialogen kommer istället ta sin utgångspunkt i scenariot att vi får ett framgångsrikt fas IIb projekt, och vi kommer att be potentiella partners att värdera RV001 i det scenariot, när solida bevis för en effekt på cancerspecifika parametrar föreligger.
Genomförandet av denna fas IIb-studie fram till konklusion på effektdata, tar ju heller inte så lång tid – ca. 24 månader. Den tiden kommer att användas väl, så att vi har ett antal intresserade partners redo för skarpt förhandlingsläge så fort vi når konklusionen av fas IIb. Vi utesluter inte heller att någon typ av affär kan komma att genomföras under pågående fas IIb. Det skulle till exempel kunna handla om en optionsaffär eller ett utvecklingssamarbete med ett bolag. Kort sagt kommer affärsutvecklingsarbetet att intensifieras.

»Vi är övertygade om att den budgeten vi har lagt för den kliniska utvecklingen är realistiska och att vi kommer att kunna genomföra både studien i prostatacancer och kombinationsstudien vid annan indikation inom ramen för den föreslagna företrädesemissionen.«

Även om emissionsbeloppet är tillsynes stort så kan det också tyckas vara en relativt modest summa för att genomföra en fas IIb-studie inom en så pass bred indikation som prostatacancer i multipla länder. Hur säkra är ni på att det föreslagna emissionsbeloppet kommer ta er hela vägen till fas IIb-resultat och dessutom finansiera en kombinationsstudie?
Ja, det kan se ut som en låg kostnad för en internationell multicenterstudie i en cancerindikation, men just denna patientgrupp behöver ingen sjukhusvistelse under behandlingen. De får som regel relativt få skanningar som ofta kan vara en stor del av kostnaden för en klinisk studie av detta slag. Den kliniska studien kan därför genomföras till en lägre kostnad i denna patientgrupp i prostatacancer än i andra cancerindikationer.
Som ett led i utvecklingen av planerna för projektet har vi genomfört en detaljerad genomförbarhetsstudie för att säkerställa att vi kan hitta och inkludera alla patienter vi behöver inom en 12 månadsperiod, men också för att få en bättre bild av huruvida de budgetar vi har lagt är realistiska. Vi är därför övertygade om att den budgeten vi har lagt för den kliniska utvecklingen är realistiska och att vi kommer att kunna genomföra både studien i prostatacancer och kombinationsstudien vid annan indikation inom ramen för den föreslagna företrädesemissionen.
På tal om den planerade kombinationsstudien. Kan du säga något om vilka indikationer som kan bli aktuella eller när studien kan tänkas inledas?
Det finns en tydlig vetenskaplig motivering för att kombinera RhoVacs RV001-produkt med en så kallad checkpoint-hämmare. Dessa är godkända för behandling i olika cancerindikationer, men en produkt som är mycket intressant är en PD-1-hämmare. Denna produkt är speciell eftersom den är godkänd i USA för behandling av patienter som uttrycker en specifik biomarkör (MSI-H) eller vad som kallas ”mismatch repair deficiency”. Denna defekt ses i ett antal indikationer såsom exempelvis koloncancer, bröstcancer, blåscancer, bukspottkörtelcancer och många fler. En kombinationsstudie med denna produkt kan därför vara mycket intressant. Det finns dock andra checkpoint-hämmare som kan övervägas.
När ni nu ansökt om tillstånd för fas IIb-studien i Danmark, kan du säga något mer om i vilka ytterligare länder studien kommer utföras och när ni planerar att lämna in studieansökan i respektive land?
Enligt plan, ska vi nu lämna in kliniska ansökningar i sju eller åtta europeiska länder. Förutom Danmark förväntar vi oss skicka in ansökningar till Sverige, Finland, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Spanien och Polen. Inlämning av ansökningarna till dessa länder förväntas ske parallellt och vi kommer att börja agera när vi har fått kommentarer och återkoppling från de danska myndigheterna.
Ett av länderna som varit på tapeten är USA, där ni nyligen fick positiv feedback från ert pre-IND-möte. Under din presentation vid BioStock Live STHLM i måndags sa du att ni måste räkna på om den föreslagna kapitalanskaffningen kommer att räcka för att ta in kliniker i USA till er studie. Tror du att två kliniker, som du nämnde då, räcker för att FDA skall godkänna underlaget som tillräckligt för ett framtida regulatoriskt godkännande i USA?
Vid ett pre-IND möte, alltså ett möte som i tid ligger före en ansökan om klinisk prövning, diskuterar FDA möjligheter och förutsättningar för att starta klinisk utveckling, men de diskuterar inte några fas III-studier eller villkor för slutligt registrerings-godkännande. Dessa och liknande frågor diskuteras vid vad man kallar ett “end-of-phase-II-meeting”. Vi bör dock förvänta oss att ha ytterligare klinisk utveckling i USA innan slut-godkännandet för produkten i USA.
Flera av era garanter är mycket namnkunniga investerare som dessutom har för avsikt att ha ett långvarigt engagemang i RhoVac. Hur har diskussionerna med era garanter sett ut?
Vi kan bara konstatera att vi har lyckats övertyga mycket kunniga investerare om möjligheten i att genomföra fas IIb i egen regi, även med hänsyn tagen till risk, för att maximera värdeutvecklingen.

»Jag kan inte annat än tycka att med bolagets nuvarande marknadsvärde, har man antingen inte upptäckt värdet av att ha en så unik produkt, eller så har man en synnerligen skeptisk inställning till sannolikheten för att det ska lyckas. Nu startar vi fas IIb i egen regi, och kommer därför att ta bort den sannolikhetsaspekten ur ekvationen för en slutlig affärsuppgörelse, och vid lyckosamt resultat kommer vi därigenom att bygga ett mycket stort värde för aktieägarna.«

Med målet att bygga värde för era aktieägare, hur skulle du säga att beslutet att genomföra den föreslagna emissionen passar in i det arbetet?
Som sagt, med robusta bevis för effekten på cancer, som vi hoppas och tror att fas IIb ger oss, kommer RV001 och därmed bolaget att ha ett helt annat värde. Värdet på RhoVac idag borde rimligen bestämmas av multiplikationen av värdet efter en lyckad fas IIb-studie och sannolikheten för att nå dit (plus nettokassan). Jag kan inte annat än tycka att med bolagets nuvarande marknadsvärde, har man antingen inte upptäckt värdet av att ha en så unik produkt, eller så har man en synnerligen skeptisk inställning till sannolikheten för att det ska lyckas. Nu startar vi fas IIb i egen regi, och kommer därför att ta bort den sannolikhetsaspekten ur ekvationen för en slutlig affärsuppgörelse, och vid lyckosamt resultat kommer vi därigenom att bygga ett mycket stort värde för aktieägarna. Det finns risker, men vi i styrelse och ledning, som också är aktieägare själva, känner tillförsikt i att de riskerna är värda att ta för att bygga och realisera det fulla värdet i RV001.
Se även RhoVacs presentation på BioStock Live från 29 april nedan.

YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev