Home Intervjuer Medivirs vd kommenterar uppdaterade kliniska data

Medivirs vd kommenterar uppdaterade kliniska data

Jens Lindberg, CEO Medivir

Medivirs vd kommenterar uppdaterade kliniska data

2 november, 2023

Medivir fortsätter att göra framsteg med läkemedelskandidaten fostrox som riktar sig mot primär levercancer. Bolaget presenterade detaljerade interimsdata från sin fas Ia/IIb-studie i Q3-rapporten som publicerades förra veckan och i en efterföljande webbsändning. Dessa data visar tydligt på ökad klinisk nytta när fostrox ges som tillägg till den nuvarande standardbehandlingen i andra linjens behandling, Lenvima, jämfört med Lenvima som monoterapi. BioStock kontaktade bolagets vd, Jens Lindberg, för en kommentar om dessa lovande milstolpsdata.

Primär levercancer, där hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste typen, rankas som den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall globalt. Trots att det finns behandlingar som kan förlänga livet för patienter med HCC svarar inte alla patienter på dessa behandlingar, vilket resulterar i en fortsatt hög dödlighet.

Medivirs tillvägagångssätt

Nuvarande riktlinjer rekommenderar Tecentriq/Avastin som första linjens behandling, men för de som inte svarar på denna behandling är utsikterna dystra. Detta understryker det kritiska behovet av andra linjens behandlingsalternativ och det är här läkemedelsbolaget Medivir ser att dess läkemedelskandidat fostrox har potential att göra stor skillnad för HCC-patienter. Fostroxacitabine bralpamide (fostrox), en prodrug för kemoterapi som är utformad för att rikta in sig på levern, uppnår en anmärkningsvärd 100 gånger högre koncentration i levern jämfört med systemisk kemoterapi.

Fostrox har utvecklats för att uppnå en riktad antitumöreffekt genom att optimera koncentrationen av den aktiva substansen i levern, samtidigt som koncentrationen i resten av kroppen hålls lägre för att minimera potentiella biverkningar. Fostrox verkningsmekanism,  inhibering av cancercellers DNA-replikation samt induktion av DNA-skador och celldöd, är väletablerad inom cancerterapi.

Dessutom har denna prodrogkategori förmåga att effektivt leverera den aktiva substansen till levern, vilket har visats i antivirala läkemedel mot hepatit C. Fostrox har erhållit särläkemedelsstatus (ODD) i både USA och Europa för behandling av HCC.

Starka interimsdata

Fostrox genomgår för närvarande en fas Ib/IIa, öppen, multicenter, doseskalerings- och dosexpansionsstudie. Under det senaste kvartalet har samtliga patienter genomgått minst två behandlingscykler och interimsdata har visat tidig och varaktig förbättrad klinisk nytta samt god säkerhets- och tolerabilitetsprofil när fostrox kombineras med Lenvima.

Noterbart är att fullständig tumörrespons, en sällsynthet i denna patientgrupp, observerades för en patient. Under en webbsändning förra veckan presenterades mer mogna interimsdata från 18 av 21 patienter med minst 12 veckors uppföljning med en 22-procentig Overall Response Rate (ORR) och en förlängd mediantid till progression på cirka fem månader, vilket är klart högre än historiska jämförelser i andra linjens HCC. Framför allt visar data att kombinationsbehandlingen förbättrar den kliniska effekten med bibehållen tolerabilitetsprofil jämfört med data när Lenvima ges som monoterapi i andra linjens HCC.

Har bildat ett vetenskapligt råd

I augusti, när de kliniska aktiviteterna accelererade för bolaget, meddelade Medivir att man bildat ett vetenskapligt råd för att hjälpa till att planera för nästa utvecklingsfas. Alla medlemmar är internationellt erkända experter på levercancer.

Dr Richard Finn är professor i medicin vid Geffen School of Medicine, dr Arndt Vogel är chefskonsult och professor vid Hannover Medical School. Därutöver har vi av dr Jeong Heo, professor i internmedicin vid Pusan National University School of Medicine, och dr Maria Reig, chef för BCLC och Liver Oncology Unit vid Hospital Clinic of Barcelona i Spanien. Sist men inte minst, dr Jeff Evans, professor i translationell cancerforskning vid School of Cancer Sciences, University of Glasgow. Den sista trion är dessutom prövare i det kliniska utvecklingsprogrammet för fostrox.

Medivirs vd kommenterar uppdaterade kliniska data
Jens Lindberg, vd Medivir

Vd kommenterar

För att få veta mer om de nya lovande resultaten och för att få hans syn på den potentiella framtiden för fostrox vid primär behandling av levercancer, kontaktade BioStock Medivirs vd Jens Lindberg.

Jens, vilken betydelse har den nya datan rörande Fostrox i kombination med Lenvima?

– Eftersom det idag inte finns några godkända behandlingar i andra linjens HCC efter Tecentriq/Avastin är resultaten mycket uppmuntrande för patienterna. Bristen på behandlingsalternativ gör att dagens behandlingsriktlinjer rekommenderar patienter att delta i kliniska prövningar. Dessa data indikerar dock att Fostrox/Lenvima har potential att förändra andra linjens behandling, en marknad som år 2028 kommer att vara värd cirka 2,5 miljarder USD årligen.

Hur reagerade branschen på den senaste interimsdatan? 

– Flera branschanalytiker har reviderat sina målkurser för Medivir sedan rapporten med nya kliniska interimsdata släpptes förra veckan, däribland Erik Penser Bank och Redeye. Även om vi vanligtvis inte kommenterar den aktuella aktiekursen, är det värt att notera att H.C. Wainwright & Co Equity Research imponerades av våra fas Ib/IIa-data och upprepade sin köprekommendation med en riktkurs på 50 SEK baserat på NPV-modellen, jämfört med den nuvarande aktiekursen som för närvarande ligger på cirka 7–8 SEK.

Hur ser potentialen ut för att erhålla ett accelererat godkännande av Fostrox och vilka åtgärder vidtas för att uppnå detta?

– Accelererade godkännanden är avsedda för allvarliga sjukdomar, ofta med särläkemedelsstatus, med ett stort medicinskt behov. HCC är en sådan sjukdom, särskilt i kontexten av andra linjens behandling. Vår plan är därför att utforma nästa studie på ett sådant sätt att om vi kan replikera den nytta för patienterna som vi ser i den pågående studien, ser vi en väg mot ett accelererat godkännande år 2027. En nyckelfaktor är att säkerställa att studien är av lämplig storlek så att det finns tillräckligt många patienter i säkerhetsdatabasen. En annan nyckelfaktor är att det är en randomiserad studie jämfört med Lenvima med ett regulatoriskt godkänt effektmått. Med den nu planerade designen vidtar vi åtgärder för att uppfylla båda dessa krav.

Vilken roll spelar Medivirs vetenskapliga råd med levercancerexperter i utformningen av den kliniska utvecklingsplanen för Fostrox?

– De spelar en avgörande roll när vi bryter ny mark inom andra linjens HCC. Inga behandlingar har godkänts eller utvärderats för regulatoriskt godkännande i denna patientmiljö efter Tecentriq/Avastin. Medlemmarna i rådet är några av världens mest välrenommerade experter inom HCC och de har lång erfarenhet av att utforma och genomföra de kliniska studierna bakom regulatoriska godkännanden i första linjens HCC och kan därför ge viktig vägledning när vi slutför våra planer för nästa fas.

Kan du, givet de lovande interimsresultaten, dela med dig av dina tankar om när Fostrox kan nå marknaden?

– Vårt mål är nu att gå vidare så snabbt som möjligt, vilket innebär att inleda nästa fas IIb-studie med registreringsgrundande avsikt under 2024 för att möjliggöra ett accelererat godkännande redan under 2027.

Vad betyder särläkemedelsstatusen för Fostrox, och hur påverkar det den regulatoriska godkännandeprocessen?

– Som tidigare nämnts har de flesta av de accelererade godkännandena inom onkologi gällt läkemedel med särläkemedelsstatus. Eftersom HCC är en särläkemedelssjukdom och fostrox redan har särläkemedelsstatus tror vi att detta kommer att vara en av de viktigaste bidragande faktorerna till att fostrox erhåller ett accelererat godkännande.

Flera av era andra projekt är redan utlicensierade. Vilka framsteg har ni sett med partneringprogrammen under 2023 och vilka viktiga milstolpar förväntar ni er framöver?

– Vi har sett stora framsteg i alla program och birinapant är det som kommit längst i doseskaleringsfas i kombination med IGM-8444 och möjligheten att kombinera har hittills varit mycket uppmuntrande utan DLT. Två av de andra programmen, TNG348 med Tango Therapeutics och MET-X med Infex Therapeutics, är båda planerade att inleda fas I-studier under första halvåret 2024.

Avslutningsvis, vad är du mest exalterad över gällande Medivirs potentiella framtid?

– De data vi ser med Fostrox + Lenvima är mycket lovande. Styrkan i datan har öppnat upp för möjligheten till ett accelererat godkännande redan 2027. Möjligheten att ta fram ett banbrytande läkemedel till patienter där inga andra läkemedel är godkända är en möjlighet som man bara får en gång i livet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev