Home Intervjuer Medivirs CMO: ”Våra nya kliniska data är mycket uppmuntrande”

Medivirs CMO: ”Våra nya kliniska data är mycket uppmuntrande”

Pia Baumann, CMO Medivir

Medivirs CMO: ”Våra nya kliniska data är mycket uppmuntrande”

18 januari, 2024

Medivir presenterar de första kliniska resultaten med fostrox + Lenvima vid den vetenskapliga kongressen ASCO GI, som visar ytterligare förbättrad klinisk nytta jämfört med tidigare interimsuppdateringar från den pågående fas Ib/IIa-studien i avancerad levercancer. Enligt bolaget stödjer dessa data planeringen av en registreringsgrundande fas IIb-studie under 2024. BioStock kontaktade Medivirs CMO Pia Baumann för att få veta mer om de nya resultaten.

Hepatocellulärt karcinom (HCC) är den vanligaste formen av primär levercancer. Majoriteten av nydiagnostiserade patienter är i ett framskridet stadium och beroende av systemisk behandling. Tyvärr svarar endast 1 av 3 patienter på första linjens behandling (Tecentriq/Avastin). Medivir utvecklar fostrox med målet att bli det första regulatoriskt godkända alternativet för patienter där nuvarande förstahandsbehandling är ineffektiv eller inte tolereras.

Fostrox utvärderas för närvarande i en fullrekryterad fas Ib/IIa-studie i kombination med cancerläkemedlet Lenvima, för att utvärdera säkerhet och effekt.

Studien pågår och några nya oväntade händelser gällande säkerhet har inte inträffat. I slutet av förra året kommunicerade Medivir hög och varaktig sjukdomskontroll vid 12 veckor och att fler än 75 procent av patienterna uppvisade minskad tumörstorlek.

Nya uppmuntrande data

Nya data, som meddelades den 17 januari, visar att kombinationsbehandlingen är fortsatt tolerabel. Endast 5 procent av patienterna har avbrutit studien på grund av biverkningar och man har sett ett lägre behov av att minska dosen än förväntat. Lika viktigt är att den kliniska nyttan fortsätter att förbättras i takt med att data mognar. Overall Response Rate (ORR) har ökat till 25 procent och mediantiden till progression har förbättrats till 5,1 månader, där mer än 40 procent av patienterna fortfarande behandlas i studien.

Data från denna fas Ib/IIa-studie kommer att presenteras på ASCO GI Congress i San Francisco den 19 januari av Dr Maria Reig. Hon är chef för Barcelona Clinic Liver Cancer (BCLC) och Liver Oncology Unit vid Hospital Clinic of Barcelona i Spanien, samt en av prövarna i studien.

CMO kommenterar

Pia Baumann, CMO Medivir
Pia Baumann, CMO Medivir

BioStock kontaktade Medivirs CMO Pia Baumann för att få veta mer om de nya resultaten och konsekvenserna för HCC-projektets framtid.

Pia, Overall Response Rate (ORR) har ökat till 25 procent. Kan du utveckla vikten av detta?

– Våra nya kliniska data är mycket uppmuntrande. Historiskt sett har endast 5 – 10 procent av patienterna som behandlats i andra linjens HCC svarat på behandlingen efter att ha progredierat i första linjens behandling. Att uppnå en svarsfrekvens på 25 procent indikerar tydligt att fostrox tillför klinisk nytta i kombination med Lenvima och har potential att omvandla andra linjens behandling vid HCC som den första godkända behandlingen, efter nuvarande första linjens standardbehandling.

– Med tanke på den dystra prognosen vid avancerad HCC erkänns inte bara objektiva svar utan även stabil sjukdom som behandlingsnytta, varför disease control rate (DCR) har blivit ett viktigt effektmått i kliniska studier. I denna studie kunde vi se att DCR var 80 procent vid första bedömningen och >60 procent vid 18 veckor, vilket också indikerar lång varaktig klinisk nytta.

Mediantiden till progression har förbättrats till över fem månader, och fler än 40 procent av patienterna står fortfarande på behandling. Hur bidrar denna förlängda progressionstid till den totala kliniska nyttan av fostrox + Lenvima?

– Patienterna hjälps av och står kvar på behandlingen längre än vad vi hade förväntat oss när vi startade studien. En mediantid till progression på över 5 månader är högre än historiska kontroller vid andra linjens HCC, och är faktiskt mer i linje med vad man ser vid första linjens behandling av HCC. Det är spännande att, med fler än 40 procent av patienterna som fortfarande står på behandling i studien, finns det en rimlig förväntan att mediantiden till progression kommer att fortsätta att förbättras ytterligare i denna svårbehandlade andra linjens population.

Säkerhetsprofilen är fortsatt god, med en tolerabilitetsgrad som gör det möjligt för patienter att fortsätta med behandlingen långsiktigt. Hur skiljer sig kombinationsbehandlingen från dagens terapier?

– Den konsekventa tolerabilitetsprofilen för fostrox + Lenvima är särskilt viktig av tre skäl. För det första är HCC-patienter mer känsliga för biverkningar på grund av sin underliggande leversjukdom och för att få långsiktig klinisk nytta måste kombinationen vara säker över tid, vilket vi har sett i denna studie.

– För det andra har tillägget av fostrox till Lenvima ingen negativ inverkan på förmågan att tolerera och få optimal nytta av Lenvima i sig, vilket kan ses i det lägre förväntade behovet av dosjustering.

– För det tredje kan själva cancerbehandlingen orsaka skador på den vitala leverfunktionen, vilket inte har setts med kombinationen fostrox + Lenvima. Allt detta är mycket uppmuntrande eftersom patienter blir hjälpta av båda läkemedlen i kombination och att de kan tolerera och fortsätta med behandling så länge de har kliniska fördelar, utan att påverka förmågan att tolerera en potentiell tredje linjens behandling.

Den patient som har stått på behandlingen längst, uppvisar efter cirka 17 månader ett partiellt svar. Vad säger detta om varaktigheten och effektiviteten med fostrox + Lenvima i ett skarpt patientscenario?

– Det visar att kombinationen kan ge den viktiga balansen mellan klinisk effekt och biverkningar, vilket möjliggör ett varaktigt svar med långtidsbehandling. Den belyser också att med lovande tolerabilitet ökar chanserna för en kontinuerlig tumörkrympning över tid.

Data från den pågående fas Ib/Iia-studien stödjer ett accelererande av fostrox utvecklingsprogram. Vilka viktiga milstolpar ser du framför dig under 2024?

– Detta är de första kliniska data från denna studie som presenteras vid en vetenskaplig kongress och vi förväntar oss att ytterligare data kommer att släppas under 2024, i takt med att data mognar. Dessutom accelererar vi våra regulatoriska interaktioner under första halvåret för att bekräfta den kommande utformningen av fas IIb-studien, inklusive att öppna en IND i USA. Vi prioriterar också vårt samarbete baserat på de data som presenteras på ASCO GI eftersom vi strävar efter att etablera ett utvecklings- och kommersialiseringspartnerskap med fokus på Asien.

Hur planerar ni att ytterligare utforska denna potential i en randomiserad, kontrollerad studie, och vilka är de viktigaste övervägandena vid utformningen av en sådan studie?

– Det finns för närvarande inga godkända behandlingar i andra linjens HCC efter nuvarande standardbehandling i första linjen (Tezentriq/Avastin). Med de uppmuntrande resultaten för fostrox + Lenvima och det stora medicinska behovet i andra linjens HCC planerar vi att påskynda utvecklingen av fostrox.

– Vi planerar därför en randomiserad fas IIb-studie som utvärderar fostrox + Lenvima jämfört med enbart Lenvima, med avsikt att ansöka om villkorat godkännande efter avslutad studie, beräknat till 2027.

– Vi utformar studien för att uppfylla de kriterier som FDA har kommunicerat med avseende på krav på accelererat godkännande, inklusive att säkerställa en tillräcklig patientsäkerhetsdatabas och att välja ett regulatoriskt godkänt primärt effektmått. Med detta accelererade tillvägagångssätt har fostrox potential att bli den första godkända behandlingen i en marknad värd 2,5 miljarder USD årligen fram till 2028.

Avslutningsvis, Karin Tunblad, PhD och projektchef för fostrox på Medivir, kommer att presentera kliniska data på EASL Liver Cancer Summit i februari. Kan du kommentera de farmakokinetiska data som hon kommer att presentera?

– Uppgifterna är fortfarande under embargo så detaljerna får vänta till februari, men det jag kan säga är att detta är ännu en viktig komponent som ytterligare stödjer våra accelererade regulatoriska interaktioner och stärker den fortsatta utvecklingen av fostrox. Det är också ytterligare ett exempel på hur vi går framåt med så hög hastighet vi kan, för att maximera chansen att fostrox blir den första godkända behandlingen i andra linjens HCC.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev