Home Nyheter Peptonic Medical tar ut riktningen på en växande marknad

Peptonic Medical tar ut riktningen på en växande marknad

Peptonic Medical tar ut riktningen

Peptonic Medical tar ut riktningen på en växande marknad

23 januari, 2023

Femtech-bolaget Peptonic Medical tar in kapital för att utveckla ett nytt segment med kliniskt bevisad intim egenvård på en växande marknad. Teckningsperioden har inletts i bolagets unitemission av aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning kan Peptonic tillföras cirka 68 Mkr före emissionskostnader. Likviden avser att stärka bolagets balansräkning genom att reducera utestående lån, bidra till att bredda produktportföljen, stärka organisationen och marknadsföra dess produkter. Teckningsperioden pågår fram till och med 27 januari 2023.

Utvecklingen av produkter inom kvinnohälsa har gått starkt framåt både nationellt och globalt. Efterfrågan stiger för ökad egenvård för behandling av medicinska tillstånd och kraven på kliniskt bevisade produkter växer.

Femtech-bolaget Peptonic Medical har sedan säljstarten 2018 tagit vara på den växande trenden av egenvård med intimprodukter för kvinnor. Spotlight-bolaget bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inriktade på vaginal hälsa.

Peptonic är baserat i Bromma, men har också försäljningskontor i USA och Finland samt en forsknings- och utvecklingsanläggning i Israel.

Peptonic är nu aktuella med en företrädesemission om ca 68 Mkr för att befästa bolagets strategi och etablera produkterna på den snabbt växande marknaden.

Hanterar alla faser ­inom intimvård

Peptonics målsättning är att bli en ledande aktör genom att utveckla och förvärva en komplett och kliniskt bevisad produktportfölj inom kvinnlig intimvård. Bolagets koncept ska löpandes breddas inom helhetskonceptet diagnistisera-behandla-förebygga.

Peptonic antog en ny strategi 2022 och delar sedan in sin verksamhet i två affärsområden, Medical Consumer och Lifestyle Consumer.

Kliniskt bevisad intim egenvård

Inom Peptonics primära affärsområde ”Medical Consumer” bedrivs försäljning av kliniskt bevisade produkter för intim egenvård under varumärket VagiVital.

Produkterna riktar sig mot vaginala hälsoproblem som bakteriell vaginos, vaginal atrofi, svampinfektioner, vestibulit, urininkontinens, urinvägsinfektioner och fostervattenläckage.

Den globala konsumentmarknaden för intimvård av medicinska tillstånd uppgår till ca 25 miljarder USD. Peptonics uppskattning är att ungefär en tredjedel av denna marknad består av egenvård och bolaget bedömer att möjligheterna är goda för att bli en marknadsledande aktör inom kvinnlig intimhälsa med varumärket VagiVitals olika produkter.

Hållbara och kostnadseffektiva mensskydd

Peptonics andra affärsområde Lifestyle Consumer utgörs av livsstilsprodukter som primärt inriktar sig på hållbara och kostnadseffektiva mensprodukter och säljs under varumärket Lunette.

Bolaget erhöll en värdefull kvalitetsstämpel för Lunette under 2022 då bolaget tecknade ett långsiktigt avtal som leverantör av menskoppar till FN.

Marknaden för hållbara mensprodukter uppgår globalt till cirka 1,5 miljarder USD och växer snabbt. Peptonic framhåller i emissionsprospektet att Lunette har en inarbetad miljövänlig profil och etablerade försäljningskanaler jämfört med konkurrenterna.

Breddning av portföljen

Peptonic har ett uttalat mål att bredda produktportföljen genom en kombination av egen utveckling, in-licensiering och förvärv. I nuläget leder bolaget flera utvecklingsprojekt i syfte att utveckla och bredda produktportföljen enligt helhetskonceptet.

En klinisk studie för en behandling mot vaginal svampinfektion pågår på Karolinska Institutet. Under 2022 har även bolagets första gel genomgått internationell granskning för patent vid behandling mot vestibulit och Peptonic utreder hur bolaget ska kommersialisera produkten. Det pågår även formuleringstester för behandling mot urinvägsinfektion och bakteriell vaginos. Parallellt tittar bolaget också på möjlig in-licensiering av ytterligare tester och behandlingar.

Framgång i Norden bäddar för marknadstillväxt

Peptonics affärsmodell bygger på att utveckla referensmarknader i Norden med försäljning främst på fysiska apotek och onlineapotek samt via egna onlinebutiker.

Bolaget använder sig även av licenstillverkning med utvalda internationella partner som säljer Peptonic-produkterna under sina egna varumärken på de flesta marknader.

Under 2022 skedde ett trendbrott i femtech-bolaget med ökad försäljning med bättre resultat. Ett skäl som nämns är den nya affärsstrategin med ökat fokus på egenvårdsprodukter.

Med en växande portfölj och framgång i Norden som grund bäddar Peptonic för internationell expansion av sina varumärken och uppnå lönsamhet på fler marknader.

Största ägarna och ledningspersoner deltar i emission

För fortsatt växande affär genomför nu Peptonic en unitemission av aktier och tillhörande teckningsoptioner om cirka 68 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Emissionen är säkerställd till cirka 67,5 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter varav cirka 18,9 procent från styrelse och ledning.

Peptonics största aktieägare Vidarstiftelsen och bolaget Maida Vale Capital har aviserat att de kommer att delta i emissionen.

Emissionslikviden kommer att fördelas enligt följande preliminära prioritering:

  • Återbetala skuld (29 procent)
  • Marknadsföring (13 procent)
  • Utveckling av organisationen (30 procent)
  • Produktutveckling (28 procent)

I emissionen ingår även teckningsoptioner av serie TO2, TO3 och TO4 som vid fullt utnyttjande kan tillföra bolaget ytterligare maximalt 89,9 Mkr, innan avdrag för emissionskostnader. Teckningsperioden för TO2 infaller från 3 maj 2023 till 17 maj, för TO3 mellan 2 november 2023 till 16 november 2023, samt för TO4 från 17 april 2024 till 1 maj 2024.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor: Varje befintlig aktie berättigar till en uniträtt och en uniträtt berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av fyra nyemitterade aktier, en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2, en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3 och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen per unit är 0,28kr (0,07 kr per aktie).
Emissionsvolym: 68 Mkr före emissionskostnader
Teckningsperiod: 13 januari 2023 – 27 januari 2023
Utspädning: Cirka 37,5 procent

Dokument & teckning

Svara på erbjudandet hos Avanza

Svara på erbjudandet hos Mangold

Svara på erbjudandet hos Nordnet

Se Peptonic Medicals vd Erik Sundquist presentera bolaget nedan:

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev