Home Intervjuer Lipum publicerar viktiga resultat i tidskrift

Lipum publicerar viktiga resultat i tidskrift

Lipum

Lipum publicerar viktiga resultat i tidskrift

29 augusti, 2023

Lipums läkemedelsutveckling baserar sig på proteinet bile-salt stimulated lipase i immunsystemet. Nu har tidskriften PLOS ONE publicerat en vetenskaplig artikel som verifierar BSSL som en lovande målmolekyl för behandling av kronisk inflammation. BioStock kontaktade Lipums CSO Susanne Lindquist för att få veta mer om publikationen.

Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag som fokuserar på forskning och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolagets läkemedelskandidat SOL-116 är en human antikropp som blockerar målmolekylen bile-salt stimulated lipase (BSSL), med syfte att utveckla ett säkert och effektivt alternativ för behandling av i första hand ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Just nu utvärderar Lipum SOL-116 i en klinisk fas I-studie som beräknas vara klar under första kvartalet 2024.

BSSL – multifunktionellt protein

Bolagets utveckling av SOL-116 baseras på mångårig forskning kring BSSL. En forskargrupp vid Umeå Universitet upptäckte BSSL i bröstmjölk där det har en fettspjälkande funktion. Senare insåg forskargruppen att proteinet även finns i blodet och att det är involverat i inflammatoriska processer.

Publicerad vetenskaplig artikel

Forskarna genomförde sedan prekliniska studier för att undersöka BSSL:s roll vid inflammation, specifikt vid inflammatoriska ledsjukdomar. Studieresultaten har nu publicerats i den peer review-granskade tidskriften PLOS ONE i en vetenskaplig artikel med titeln ”Effects of bile salt-stimulated lipase on blood cells and associations with disease activity in human inflammatory joint disorders”.

Artikeln är skriven av CSO Susanne Lindquist och andra forskare vid Lipum, tillsammans med medarbetare vid institutionerna för Folkhälsa och klinisk medicin, reumatologi och Klinisk vetenskap, pediatrik, Umeå universitet.

Resultaten bekräftar potentialen

Artikeln sammanfattar bolagets tidiga prekliniska forskning och visar att BSSL har en proinflammatorisk roll. Dessutom beskriver publikationen hur BSSL kan påverka rekrytering av inflammatoriska celler till en inflammationshärd.

Sammantaget bekräftar resultaten att BSSL är en lovande målmolekyl för behandling av kronisk inflammatoriska sjukdomar. Lipum fokuserar främst på behandling av RA, men utvärderar även andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov.

Forskare vid KI fortsätter att utforska BSSL:s roll

Även om bolaget redan har genomfört ett omfattande prekliniskt arbete finns det fortfarande mer att utforska kring BSSL och SOL-116, särskilt eftersom verkningsmekanismen ännu inte är helt klarlagd. Därför har Lipum nyligen ingått ett tvåårigt forskningssamarbete med Karolinska Institutet för att grundligt utforska BSSL:s roll i immunsystemet, framförallt vid RA, samt att klarlägga verkningsmekanismen för SOL-116.

CSO berättar mer om BSSL

Susanne Lindquist
Susanne Lindquist, CSO Lipum

BioStock kontaktade Lipums CSO Susanne Lindquist för att få veta mer om möjligheterna med BSSL och SOL-116.

Först och främst, vad var det som inspirerade er att undersöka sambandet mellan BSSL och inflammatoriska sjukdomar?

– ­Vi upptäckte först att BSSL finns i inflammatoriska celler och att s.k. knockout möss, som helt saknar BSSL, är skyddade från att utveckla artrit i sina leder. Vi var till en början både överraskade och exalterade över fynden, vilket ledde till fortsatta studier där vi visade att antikroppar som binder till BSSL kan hämma utveckling av artrit i möss och råttor. Den ena studien har lett till nästa och idag har vi kommit så långt att vi utvecklat en human antikropp mot BSSL som just nu testas i en klinisk fas I-säkerhetsstudie i människa.

Vilka är de viktigaste fynden i studien som nu är publicerade i tidskriften PLOS ONE?

– Resultaten visar att koncentrationen av BSSL i blodet är högre hos patienter med inflammatorisk ledsjudom jämfört med friska kontrollpersoner och att det finns ett tydligt samband mellan BSSL-nivåer och sjukdomsaktivitet hos patienterna. I artikeln beskriver vi också hur BSSL utsöndras och stimulerar inflammatoriska celler att av egen kraft förflytta sig (migrera) mot en ökad koncentration av BSSL. I korthet visar resultaten att BSSL utsöndras från granulocyter, binder till monocyter och stimulerar dessa celler att migrera. Slutligen visar artikeln hur en antikropp som blockerar BSSL från att binda till monocyter samtidigt hämmar cellernas migration.

»I artikeln beskriver vi också hur BSSL utsöndras och stimulerar inflammatoriska celler att av egen kraft förflytta sig (migrera) mot en ökad koncentration av BSSL.«

Hur skulle ni relatera resultaten i publikationen till förväntad effekt i människor?

– Vår hypotes är att förhöjda nivåer av BSSL stimulerar rekrytering av inflammatoriska celler till en plats för inflammation. Vid kronisk inflammation kan SOL-116 blockera BSSLs funktion och därmed bromsa cellmigration och stoppa den okontrollerade inflammationsprocessen.

Ni har även nyligen inlett ett samarbete med Karolinska Institutet för att fortsätta utvärdera BSSL:s roll vid inflammation. Varför är det viktigt?

– ­Syftet med projektet är att öka förståelsen kring verkningsmekanismer för BSSL och SOL-116. Forskargruppen vid Karolinska Institutet, enheten för reumatologi leds av docent Bence Réthi som forskar om etiologi, molekylära mekanismer, behandlingar och utfall av olika kroniska reumatiska inflammatoriska sjukdomar. Samarbetet tillför enormt viktig erfarenhet, kunskap och dessutom personella resurser till projektet.

Slutligen, vad är ditt huvudfokus under hösten som CSO i Lipum?

– Huvudfokus för mig och hela Lipum är att slutföra den pågående kliniska studien och planera för fortsättningen. Parallellt pågår vår prekliniska forskning med studier kring verkningsmekanismer och BSSLs betydelse vid andra kroniska inflammatoriska sjukdomar, förutom ledgångsreumatism.

»Huvudfokus för mig och hela Lipum är att slutföra den pågående kliniska studien och planera för fortsättningen«

Läs även en tidigare intervju med Susanne Lindquist här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev