Home Intervjuer CombiGenes vd om bolagets gynnsamma position

CombiGenes vd om bolagets gynnsamma position

CombiGene Q3 2022

CombiGenes vd om bolagets gynnsamma position

17 november, 2022

Efter avtalet som signerades med Spark Therapeutics i oktober 2021 befinner sig CombiGene i en särskilt gynnsam position – så mycket står klart i årets Q3-rapport. Börsen reagerade på rapporten med att handla upp aktien med 12 procent. BioStock kontaktade vd Jan Nilsson för en rapportkommentar.

Bioteknikbolaget CombiGene utvecklar två genterapiprojekt, CG01 och CGT2, för behandling av läkemedelsresistent epilepsi respektive lipodystrofi – två tillstånd där behovet av nya terapier är stort. Förutom att sluta ett partnerskap gällande CGT2 är bolagets ambition även att bredda portföljen genom att identifiera nya projekt inom indikationer som är relevanta för genterapi.

Mångmiljonaffär skapar möjligheter

CombiGenes Q3-rapport fokuserar på bolagets gynnsamma position vilken man uppnått främst tack vare affären med amerikanska bioteknikbolaget Spark Therapeutics i oktober 2021 avseende CG01. Affären etablerade CombiGene som en internationell aktör inom genterapi och innebar en upfront-betalning om 8,5 MUSD och ytterligare 320 MUSD i framtida potentiella milstolpsbetalningar – exklusive royalties. Läs mer här. Affären har uppmärksammats av internationella läkemedelsjättar, vilket har förbättrat utsikterna för ytterligare licensavtal vilket är något som bolaget eftersträvar.

CombiGene är också på ständig jakt efter nya intressanta projekt att utveckla, internt eller i samarbete med industripartners. Den stärkta finansiella ställningen har haft en betydande positiv inverkan på CombiGenes förmåga att göra just detta. Det tunga avtalet med Spark Therapeutics har också haft den positiva effekten att öka bolagets attraktionskraft när det gäller samarbeten med mindre aktörer inom industri och akademi.

Förstärkning av organisationen

Vidare lyfter bolaget fram uppbyggnaden av en stark organisation under kvartalet. I september rekryterade bolaget Peter Ekolind som tillträdde den nya tjänsten som bolagets COO. Peter har lång erfarenhet från life science-industrin, vilket bland annat innefattar rollen som nordisk chef på Getinge Group. Läs mer här. Bolaget har även rekryterat Birgitta Ståhl till positionen som Senior Director In-licensing, med avsikten att öka bolagets möjligheter att inlicensiera nya genterapiprojekt. Birgitta har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling, senast från bolaget Oncopeptides.

­­­­Starka finanser

CombiGene redovisar en nettoomsättning på 5 213 TSEK, bestående av ersättningar från Spark Therapeutics. Kassaflödet var -10 412 TSEK (-48 542). Bolaget kunde uppvisa en stark kassa med likvida medel som uppgick till 144 940 (66 087) TSEK. Detta mottogs väl av börsen som svarade med att handla upp aktien med 12 procent.

Vd-kommentar

Jan Nilsson, vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

För att få veta mer om CombiGenes affärsutveckling och det pågående arbetet med att hitta fler genterapikandidater att inlicensiera kontaktade BioStock bolagets vd Jan Nilsson.

Jan, kan du börja med att belysa det viktigaste i den senaste rapporten?

– Gärna! Det mycket viktiga epilepsiprojektet CG01 har sedan oktober 2021 fortsatt att utvecklas tillsammans med Spark Therapeutics utan några som helst kostnader för oss. För CombiGene har detta skapat en låg burn rate vilket i kombination med den initiala betalningen från Spark om 8,5 miljoner USD har givit bolaget en stark kassa. Som du kan föreställa dig är en stark kassaposition precis vad som behövs när man letar efter nya projekt för att inlicensiera.

Framöver är ett potentiellt licensavtal ett viktigt fokus för er. Vad letar ni i allmänhet och även mer specifikt efter när det gäller nya kandidater att inlicensiera?

– Först och främst söker vi projekt som adresserar stora medicinska behov. Att hjälpa människor som lider av svåra sjukdomar är själva syftet med den verksamhet som CombiGene bedriver. Det andra kriteriet är den kommersiella aspekten, vi måste kunna se en kommersiell möjlighet för att kunna gå vidare. Antingen är det en stor marknad som för CG01-projektet, eller en möjlighet att uppnå särläkemedelsstatus, som med vårt lipodystrofiprojekt CGT2. Att gå in mer i detalj är svårt eftersom det finns så många olika områden där genterapi kan göra verklig skillnad.

Hur går sökandet efter nya kandidater till?

– Vi jobbar på flera sätt. Nyligen förstärkte vi vår organisation för att få mer interna resurser för att arbeta inom detta område. Jag har redan nämnt rekryteringen av Birgitta Ståhl, som kommer att ägna sig helt åt denna uppgift. Rekryteringen av Peter Ekolind har också inneburit att Karin Agerman, vår Chief Scientific Officer, även kommer att kunna arbeta intensivt med olika aspekter av vårt inlicensieringsarbete. Vi använder också ett antal externa resurser. Med hjälp av studenter från Karolinska Institutet har vi kartlagt akademiska grupper som arbetar med olika former av genterapi och vi följer kontinuerligt deras arbete.

– På samma sätt har vi med hjälp av patentjurister kartlagt genterapirelaterade patent i Norden och Baltikum, vilket gör att vi har en god överblick över det arbete som bedrivs inom industri/akademi i Sverige och andra nordiska/baltiska länder. Självklart är vi på CombiGene också aktiva i att hitta nya och intressanta projekt på konferenser och inom våra personliga nätverk – de flesta som arbetar på CombiGene är forskare i grunden. CombiGenes styrelse, där även utbildade forskare ingår, deltar också aktivt i arbetet med att hitta nya projekt. Utöver detta har vi gett ett konsultbolag i uppdrag att spana efter intressanta genterapitillgångar globalt så att vi inte begränsar oss till vad som finns i Norden. Slutligen har vi med hjälp av en postdoc från Karolinska Institutet också kartlagt de intressanta möjligheter som finns bland särläkemedelskandidater i USA.

Vad har ni lärt er hittills i ert samarbete med Spark och på vilka sätt kommer ni att använda den här kunskapen framöver?

– Jag skulle säga att affären med Spark verifierade vårt sätt att arbeta i utvecklingsprocessen. För att lyckas i affärer med Big Pharma är det viktigt att ditt projekt utvecklas, och dokumenteras, på ett sätt som de känner igen och känner sig bekväma med. Det är också viktigt att öppna upp ett datarum ganska tidigt i projektet så att intresserade potentiella partners kan följa utvecklingen över tid. Slutligen vill jag betona vikten av att avsätta tid för att skapa relationer byggda på tillit med potentiella partners. Utan den andra partens förtroende kommer du aldrig att kunna genomföra en affär.

Slutligen, vad har du för förhoppningar inför 2023 och framåt?
– Högst upp på vår agenda står inlicensiering av nya projekt. Vår ambition är att bygga en bred projektportfölj som inkluderar projekt i flera faser av läkemedelsutveckling, allt från projekt i riktigt tidig fas till projekt inom preklinisk utveckling och därmed bidra till att genterapier kommersialiseras och kommer till klinisk användning.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev