Home Nyheter Investera i biotech – 4 sätt att värdera ett biotechbolag

Investera i biotech – 4 sätt att värdera ett biotechbolag

Hur värderar man ett biotech-bolag?

Investera i biotech – 4 sätt att värdera ett biotechbolag

16 september, 2022

I artikelserien ”Investera i biotech” svarar BioStock på frågor som är viktiga för dig som vill investera i biotechsektorn. Vi har tidigare diskuterat branschstruktur, bolagets inriktning och finansiering. I denna fjärde och avslutande artikel behandlar vi hur man värderar ett biotechbolag. Vi tar upp några vanliga metoder som kan ge en fingervisning om en biotechaktie är billig eller dyr.

Läs även:
Investera i biotech – en artikelserie
Investera i biotech – 4 saker att tänka på
Investera i biotech – finansieringsrundor

Precis som i alla investeringsbeslut är en biotech-investering en lek med sannolikheter. Det finns få saker i världen som kan tas för givet och en viktig del i en bolagsanalys handlar om att uppskatta sannolikheten för ett framtida kassaflöde. I biotech-branschen är just detta särskilt komplext. Svårigheten består dels i att de potentiella intäkterna ofta ligger långt fram i tiden, dels i att den vetenskapliga och regulatoriska processen kan sätta stopp för resan innan man ens kommit dit.

Hur värderar börsen bolag?

Marknadsvärdet är det enklaste måttet att titta på när man analyserar ett noterat biotechbolag. Även om marknadsvärdet ensamt inte alltid säger så mycket om huruvida ett bolag är billigt eller dyrt, kan det ställas i relation till andra mått.

En lockande jämförelse kan vara att ställa liknande bolag mot varandra, vilket är en vanligt förekommande metod vid aktieanalyser i andra branscher. En värderingsjämförelse mellan biotechbolag kan dock vara ett trubbigt verktyg, även i de fall där bolagen utvecklar behandlingar mot samma sjukdom. Det finns många aspekter som skiljer till synes likartade projekt från varandra, t.ex.: Vilken utvecklingsfas befinner sig bolagen i? Till vilken patientpopulation riktar man sig? Hur fungerar den aktuella läkemedelskandidaten? Vilka andra projekt finns i bolagets pipeline?

Vad säger analytikerna?

Befintliga aktieanalyser som publicerats är ofta källor till god insikt, där sådana finns. Något som är bra att komma ihåg är att mindre biotechbolag ofta själva betalar analyshusen för att bli genomlysta, vilket öppnar för frågan om hur objektiv analysen verkligen blir.

Det är även bra att inte stirra sig blind på en riktkurs eller rekommendation, eller låta analysens slutsatser styra omdömet alltför mycket. En analys kan dock vara en av flera pusselbitar för den som vill bilda sig en uppfattning kring en rimlig värdering av ett biotechbolag.

Riskjusterad nuvärdeskalkyl

Ett vedertaget sätt att värdera bolag i sektorn – och ofta den modell som analytikerna använder sig av – är att göra en s.k. riskjusterad nuvärdeskalkyl. En sådan kalkyl försöker uppskatta de framtida intäkterna som läkemedelskandidaterna i bolagets portfölj kan tänkas generera. Här får man ta hänsyn till varje läkemedelskandidat för sig. Följande frågor behöver besvaras:

  • Hur stor är patientpopulationen man riktar sig till?
  • Hur stor del av patientpopulationen är det troligt att det framtida läkemedlet kan nå?
  • När och hur når läkemedlet sin maximala försäljning?
  • Hur uthållig är försäljningen?
  • Vilket pris kan komma att bli aktuellt?
  • Hur länge kommer läkemedlet kunna åtnjuta eventuell marknadsexklusivitet?
  • Vad händer när läkemedlet till slut blir konkurrensutsatt?

Vi behöver här även ta hänsyn till kostnadssidan, exempelvis kostnader för uppföljningsstudier, marknadsföringskostnader etc. När de kommande intäkterna och kostnaderna är uppskattade, nuvärdesberäknas kassaflödena genom diskontering. Diskonteringsräntan varierar beroende på det allmänna ränteläget, riskviljan på marknaden och vilka finansiella förutsättningar bolaget har. Ett större läkemedelsbolag ligger ofta på cirka 10 procent, medan den kan vara uppemot 20 procent för mindre bolag.

Ur denna kalkyl får vi ett nuvärde, som i sin tur behöver justeras för sannolikheten att läkemedlet når marknaden överhuvudtaget. Denna sannolikhet är starkt beroende av i vilken utvecklingsfas läkemedlet befinner sig. En sammanställning som Thornblad och Carlsson har gjort pekar på att ett läkemedelsprojekt i fas I har en sannolikhet på cirka 12,2 procent att ta sig hela vägen till marknad. För ett projekt i fas II är sannolikheten 21,1 procent, medan den i fas III är 55,6 procent.

Genom att riskjustera utvecklingsrisken enligt ovan får vi till slut ett uppskattat nuvärde på läkemedelsprojektet. Värdet är en grov uppskattning av potentialen, med tanke på den stora osäkerhet som ligger i varje antagande som görs i kalkylen. Små justeringar i dessa antaganden kan få stora genomslag i vilket nuvärde vi får ut av kalkylen.

Vilka affärer har gjorts inom bolagets område?

Som vi var inne på i den första delen i denna artikelserie har licensaffären en central roll i det utvecklingslandskap som växt fram under de senaste tjugo åren. Ett fjärde tillvägagångssätt för att värdera ett biotechbolag är att ställa dess börsvärde mot genomförda affärer med liknande läkemedel som riktar sig mot samma patientgrupp.

Utvecklingen av behandlingar mot prostatacancer kan tjäna som exempel. En affär som skulle vara relevant att lyfta i det fallet är när kinesiska Jemincare nyligen licensierade ut läkemedelskandidaten JMKX002992 till Roche och Genentech i en affär som värderades till totalt 650 miljoner USD.

Detta kan sedan ställas mot börsvärdet på t.ex. svenska LIDDS som med sin längst utvecklade läkemedelskandidat Liproca Depot tar sikte på just prostatacancer. Bolaget värderas i skrivande stund till cirka 220 Mkr – och även om jämförelsen med JMKX002992 haltar så kan affären ändå agera riktmärke för betalningsviljan inom indikationsområdet.

Läs mer om värdering inom biotech

I den här artikel har vi gett en översiktlig bild av hur ett värderas biotechbolag kan värderas. Att bedöma värdet av ett biotechbolag är en komplex övning där man behöver ta hänsyn till en rad okända faktorer. För en mer detaljerad diskussion och genomgång av värdering inom biotech rekommenderar vi boken Biotech Valuation – A playbook for dealmakers från 2021 av Tobias Thornblad och Björn Carlsson. Läs mer.

Läs även:
Investera i biotech – en artikelserie
Investera i biotech – 4 saker att tänka på
Investera i biotech – finansieringsrundor

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev