Home Nyheter Investera i biotech – finansieringsrundor

Investera i biotech – finansieringsrundor

Finansiering inom biotech

Investera i biotech – finansieringsrundor

15 september, 2022

I artikelserien ”Investera i biotech” tar BioStock upp frågor som är viktiga för dig som är intresserad av att investera i biotechsektorn. I denna tredje del tittar vi närmare på den finansiella sidan av ett biotechbolag, med särskilt fokus på kapitalanskaffning och emissioner.

Läs även:
Investera i biotech – en artikelserie
Investera i biotech – 4 saker att tänka på
Investera i biotech – 4 sätt att värdera ett biotechbolag

Precis som i alla bolag behöver biotechbolag kapital för att kunna bedriva sin verksamhet. I bolag med kommersiella produkter finns ofta ett kassaflöde från försäljningsintäkter och man kan även finansiera verksamheten via lån. För mindre biotechbolag ligger intäkterna vanligtvis långt fram i tiden och det är oftast aktieägarna som finansierar verksamheten. Så vad händer egentligen när pengarna börjar tryta, eller när bolag av andra anledningar behöver ta in kapital?

Man kan till exempel få tillgång till olika typer av forskningsanslag, s.k. mjuka pengar, men det finns även andra sätt att finansiera verksamheten på. Här tar vi upp den vanligaste finansieringsformen för noterade biotechbolag; nyemission av aktier.

Vad händer vid en nyemission?

I en nyemission emitterar bolaget nya aktier och säljer dessa till investerare. Därigenom stärker bolaget sin kassa och kan fortsätta driva verksamheten.

Att skapa fler aktier på det här sättet innebär att de som ägde bolaget innan emissionen kommer att äga en mindre del av det totala antalet aktier efter emissionen, om man inte har möjlighet att skjuta till mer kapital och på så sätt försvara sin ägarandel. På börsspråk kallas detta för utspädning – man äger helt enkelt en mindre procentuell andel av kakan, samtidigt som den totala kakan efter emissionen är större.

Varför görs emission på emission?

Att utveckla läkemedel är en kostnadsintensiv verksamhet, framförallt i den kliniska utvecklingsdelen där man prövar om läkemedlet är säkert för människor att ta och att det fungerar och gör nytta för patienten. Att ta en läkemedelskandidat genom klinisk utveckling och hela vägen till marknad kostar mellan 33 – 240 miljoner USD och tar 15 år.

Med tanke på de risker som föreligger under utvecklingen finansieras vanligtvis inte hela läkemedelsprojektet på en gång. Istället anskaffas kapital stegvis allteftersom man når framsteg i utvecklingsprocessen. På detta sätt sprids risken över tiden och optimerar kapitalanvändningen på längre sikt.

Kapitalrundor är således en naturlig del av en investering i ett biotechbolag. En långsiktig investerare har de kommande kapitalbehoven i åtanke – antingen för att dela upp investeringen i flera delar och delta i emissionerna, eller helt enkelt för att förbereda sig på den utspädning som kommer.

Det är också viktigt att komma ihåg att även om man inte väljer att delta i emissionerna så kan den ursprungliga investeringen växa i värde trots utspädning – givet att utvecklingsarbetet fortsätter framåt. Allteftersom bolagets projekt avancerar, minskar utvecklingsrisken och möjligheten att förverkliga potentialen ökar – vilket är positivt för värderingen av projektet.

Ur ett investeringsperspektiv är det oftast bättre att äga en mindre del i något som växer än en större del i något som är statiskt eller som stagnerar.

Vem får delta?

Det finns olika sätt att genomföra en emission på – bolaget kan styra vem som får delta i emissionen. Ett vanligt sätt är att erbjuda den till allmänheten, vilket innebär att vem som helst får lov att delta.

Ofta vill dock bolaget ge företräde till befintliga aktieägare och genomför då en så kallad företrädesemission som ger de befintliga aktieägarna förtur. Det vanligaste förfarandet är att befintliga aktieägare tilldelas en teckningsrätt som används för att teckna de nyemitterade aktierna.

Skulle en befintlig ägare inte vilja delta i företrädesemissionen, kan man välja att sälja sina teckningsrätter om det bedrivs handel i dem. Därigenom får man en sorts kompensation för den utspädning som ofta förekommer i samband med emissionen. Om man inte äger aktier sedan tidigare, men vill delta i emissionen, så kan man alltså ofta köpa teckningsrätter via marknaden. Alternativt kan man anmäla teckning utan rätt till företräde, vilket innebär att man ställer sig i kö och får investera om befintliga aktieägare avstår sin rätt att teckna.

Riktad emission snabb och kostnadseffektiv

Ett annat vanligt sätt för ett bolag att ta in pengar på är att genomföra en riktad emission. Förfarandet innebär att bolaget erbjuder utvalda investerare att delta i en nyemission. Ett vanligt argument för en riktad emission är att man vill genomföra kapitalanskaffningen så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.

Ett annat argument för riktade emissioner är att det ger möjlighet för större investerare att komma in i bolag vars aktier är för illikvida i den dagliga handeln. Genom att köpa nyemitterade aktier kan investeraren genomföra sin placering och skjuta till kapital till bolaget – detta sker då på bekostnad av en utspädning för befintliga aktieägare.

Units och teckningsoptioner

Att genomföra täta kapitalanskaffningar är kostsamt för bolaget. Ett upplägg som blivit populärt under senare år är därför emissioner av så kallade units, ett paket med flera finansiella instrument. Vanligtvis består varje unit av en viss mängd nyemitterade aktier samt en eller flera teckningsoptioner.

Teckningsoptionen ger rätten att vid ett specifikt tillfälle i framtiden vara med och köpa ytterligare aktier till ett pris som antingen bestäms på förhand, eller som avgörs under resans gång. Ofta är teckningsoptionerna marknadsnoterade och handlas parallellt med aktien.

Man kan likna en unitemission vid att få två, eller fler, emissioner i en. Det kan därför vara klokt att tänka på den totala investeringen och inte bara ta hänsyn till det kapital som ska skjutas till initialt. När tiden för inlösen av teckningsoptionen inträffar behöver innehavaren ta ställning till om att delta i finansieringsrundan eller ej.

Hur värderar man ett utvecklingsprojekt?

Finansieringsrundorna är en förutsättning för att driva det långsiktiga utvecklingsarbetet i biotechbolag, med målet att skapa en innovation som kan förändra situationen för patienterna. Ett framgångsrikt projekt är ofta synonymt med ett ökat aktieägarvärde. Men hur bedömer man värdet på ett utvecklingsprojekt? Det diskuterar vi i den fjärde delen av artikelserien, som du hittar här.

Läs även:
Investera i biotech – en artikelserie
Investera i biotech – 4 saker att tänka på
Investera i biotech – 4 sätt att värdera ett biotechbolag

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev