Home Intervjuer Elicera Therapeutics tar immunonkologi till nästa nivå

Elicera Therapeutics tar immunonkologi till nästa nivå

Elicera Therapeutics tar immunonkologi till nästa nivå

2 mars, 2021

Immunonkologi är ett stort och lovande område inom cancerbehandling. Under det senaste årtiondet har framsteg inom fältet givit nytt hopp till cancerpatienter över hela världen. Det pågår dock fortfarande utveckling av ännu bättre behandlingar och svenska bioteknikbolaget Elicera Therapeutics är en av dem som använder avancerad teknologi inom immunonkologi för att skapa nya behandlingslösningar.

Under det senaste årtiondet har forskning och läkemedelsutveckling varit inriktade mot immunterapier – läkemedel som har förmågan att förstärka kroppens eget immunsystem för att bekämpa ett flertal dödliga sjukdomar, där cancer utgör ett huvudfokus.

Immunterapier inom onkologi går under beteckningen immunonkologi (IO), ett område som alltmer har hamnat i fokus under de senaste tio åren. Läkemedels- och bioteknikbolag har stor tilltro till IO:s  kapacitet att göra skillnad för cancerpatienter och stora summor investeras för att utveckla nya effektiva läkemedel och kombinationsbehandlingar inom området.

En av de vanligaste och med lovande metoderna av IO är s.k. checkpointhämmare, (CPI) – antikroppar som har förmågan att hindra cancerceller att gömma sig från T-celler, d.v.s. de celler i immunsystemet med den bästa förmågan att döda cancerceller. Olyckligtvis är CPI inte någon perfekt lösning, eftersom de kan orsaka allvarliga bieffekter i vissa patienter och ibland vara ineffektiva. Därför utforskar man andra IO-alternativ.

Elicera Therapeutics tar fram nya lösningar inom immunonkologi

I Sverige utvecklar cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics IO-lösningar i huvudsak baserade på två IO-teknologier: onkolytiska virus (OV) och CAR-T-celler (chimeric antigen receptor-T cells) – två teknologier som fortfarande befinner sig i startblocken och som har skapat stort intresse inom cancerområdet med sin lovande behandlingspotential.

Onkolytiska virus och CAR-T-celler

I korthet är OV virus som replikerar i och dödar cancerceller. En av fördelarna med OV är att de inte bara förstör tumörcellerna utan även stimulerar immunsystemets anti-tumörrespons hos patienten vilket innebär en potential att förhindra att tumören kommer tillbaka.

Idén att använda OV är inte ny. Läkemedelssektorn har intresserat sig för möjligheterna under mer än ett århundrade. Trots det långvariga intresset har man inte kunnat utnyttja egenskaperna i verkligheten förrän under de senaste åren. Fram till nu har endast en OV-behandling godkänts av FDA, även om forskning kring teknologin har intensifierats.

Under tiden har CAR-T-behandlingar tilldragit sig stor uppmärksamhet genom att använda den senaste genmodifieringstekniken. Faktum är att American Society of Clinical Oncology (ASCO) utnämnde CAR-T-cellsbehandling till 2018 års viktigaste framsteg. I det här fallet tar man T-celler från patientens cancerceller, som sedan återplaceras i patienten så att de sedan kan förstöra cancercellerna. FDA har hittills godkänt tre CAR-T-behandlingar: Novartis Kymriah för behandling av diffus akut lymfatisk B-cellsleukemi, en variant av non-Hodgkins lymfom och akut lymfatisk B-cellsleukemi och Gilead Sciences Yescarta och Tecartus, som behandlar diffus storcelligt B-cellslymfom respektive mantelcellslymfom, även det varianter av non-Hodgkins lymfom.

Eliceras breda utvecklingspipeline

Elicera grundades 2014 under namnet Virex baserad på välvaliderad preklinisk forskning ledd av professor Magnus Essand vid Uppsala universitet. Forskningsarbetet ledde till bolagets första kliniska studie 2016, där man prövade det onkolytiska viruset ELC-001 i behandling av neuroendokrina tumörer (NET).

För närvarande har Elicera fyra pågående projekt i sin pipeline. Förutom ELC-001 arbetar bolaget på ytterligare ett OV-projekt benämnt ELC-201, som befinner sig i tidigt utvecklingsskede och som har en bred potential mot de flesta tumörer. ELC-201 har tre verkningsmekanismer som kombinerade kan leda till en bredare och effektivare målprofil.

När det gäller CAR-T-celler arbetar Elicera med optimerade versioner av den fjärde generationens CAR-T-celler och har två projekt igång, ELC-301 som utvecklas för behandling av non-Hodgkins lymfom och ELC-401 som har glioblastom multiforme (GBM) som första indikation, men som har potential att även behandla andra solida tumörer.

Under 2016 lämnade Elicera in patentansökningar för deras iTANK-plattform, en teknologi designad för att optimera CAR-T-celler. Idén bakom denna teknologi är att ge CAR-T-celler egenskapen att även aktivera endogena CD8+-T-celler mot cancer och därigenom använda två verkningsmekanismer. Teknologin är applicerbar på alla CAR-T-cellsbehandlingar och kan kringgå flera av de större problem som kan uppstå vid CAR-T-cellsbehandling i solida tumörer, som exempelvis antigenheterogenocitet, lokal immunsuppression och CAR-T-cellsutmattning. Prekliniska data indikerar att iTANK-plattformen underlättar för CAR-T-celler att hämma tumörtillväxten och förlänga patientöverlevnaden jämfört med konventionella CAR-T-behandlingar och kan därigenom attrahera samutveckling och utlicensieringsmöjligheter.

»Elicera är ett bioteknikbolag som befinner sig i kliniskt stadie och vi har en bred portfölj av spännande läkemedelskandidater. Sett ur en investerares perspektiv tror jag att vi erbjuder en möjlighet att investera i utvecklingen av cancerimmunterapier med enorm potential och helt unika tillvägagångssätt, inte bara i Sverige utan också i ett globalt perspektiv. Till detta läggs vår iTANK-plattform som möjliggör optimering av inte bara våra egna CAR T-celler utan i teorin alla CAR T-celler under utveckling« — Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Skifte av fokus från FoU till marknad

Under 2020, i takt med att fler patent godkändes och nya vägar öppnades för patientstudier, såg Virex möjligheten att växa från en FoU-baserad organisation till ett mer marknadsorienterat bolag. Virex bytte namn till Elicera Therapeutics och anställde Jamal El-Mosleh som vd, en rekrytering som tillförde betydande business development-erfarenhet inom immunonkologi-området.

Vd presenterar bolaget

Efter en första finansieringsrunda under förra året, med en övertecknad nyemission som inbringade 13,2 Mkr, är bolaget nu redo att bli noterade och planerar för en introduktion under 2021. BioStock kontaktade Eliceras vd för att få reda på mer om bolaget och dess strategi.

Jamal El-Mosleh, vad är Eliceras övergripande vision som bioteknikbolag?

– Kort sagt är vår vision att förlänga överlevnad och öka livskvaliteten hos cancerpatienter genom innovativa immunterapier.

Vilka är några av de främsta utmaningar på vägen mot det här målet?

– Immunterapi mot cancer har visat sig vara lovande vid behandling av tumörer då många patienter uppnår sjukdomskontroll under flera år. Men det är inte alla patienter som drar nytta av denna typ av behandlingar och de mest effektiva behandlingarna kräver sannolikt kombinationer av olika tillvägagångssätt. Vi påstår inte att vi har alla svaren, men vi tror att vi kanske kan erbjuda viktiga pusselbitar i kombination med andra terapier. När det gäller utmaningar framöver finns det helt klart flera sådana och jag tror att vi delar samma utmaningar som många andra bioteknikbolag. De flesta bioteknikbolag har inte resurserna att ta en läkemedelskandidat hela vägen till marknaden och behöver hitta en partner som kan ta över de senare stadierna av utveckling, marknadsföring och försäljning. Jag skulle säga att de viktigaste utmaningarna vi har framför oss handlar om att generera lovande kliniska data från väldesignade studier, skapa effektiv tillverkning och säkra nödvändiga ekonomiska resurser för att genomföra våra planer, med rätt kompetens knuten till bolaget.

Idag är en av de mest populära formerna av immunonkologi kontrollpunkthämmare. Varför riktas Eliceras fokus mot andra typer av IO såsom onkolytiska virus och CAR-T-celler?

– Immunonkologi är en term som används för att beskriva ett brett spektrum av olika behandlingar som använder immunsystemet på en rad olika sätt. Checkpointhämmare fokuserar främst på att begränsa tumörernas naturliga immunsuppression men fungerar inte om det inte redan finns ett aktivt immunsvar mot cancer. Onkolytiska virus och CAR-T-celler är lovande fält inom immuno-onkologi som sätter igång immunförsvaret mot cancer och bör därför fungera i synergi med checkpointhämmare. Vår vetenskapliga expertis ligger inom genmodifiering och tumörimmunologi och vi använder denna expertis för att inte bara utveckla onkolytiska virus och CAR-T-celler utan också ge dem immunstimulerande egenskaper genom specifika geninsättningar. Detta innebär att alla våra produkter ger upphov till en mångfacetterad attack mot cancer med flera olika verkningsmekanismer och vi ser bred potential att kombinera våra terapier med andra behandlingar för att nå synergieffekter.

Jamal El Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals
Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Det finns fortfarande mycket att lära sig om OV och CAR-Ts. Vad är det som gör dig säker på att dessa tekniker är framtiden när det gäller cancerterapi?

– CAR-T-celler har uppnått betydande proof-of-concept från behandling av patienter med olika typer av blodcancer. Vi vet att dessa terapier kan vara extremt effektiva eftersom de har en bevisad förmåga att utrota alla tumörer hos blodcancerpatienter som uttömt alla andra behandlingsalternativ. De viktigaste utmaningarna för CAR T-celler ligger i det solida tumörområdet, och här tror jag att vi kan komma med ett viktigt bidrag i form av vår iTANK-plattform och våra egna CAR T-celler som är under utveckling. Vad som gör OV:er och CAR-T-celler till så spännande teknologier skulle jag säga är att de kan genetiskt modifieras för att framkalla skräddarsydda immunsvar baserat på den mest aktuella vetenskapliga kunskapen inom immunonkologi.

Ni planerar att genomföra en börsnotering senare i år. Vad är det som gör Elicera redo för notering

– Elicera är ett bioteknikbolag som befinner sig i kliniskt stadie och vi har en bred portfölj av spännande läkemedelskandidater. Sett ur en investerares perspektiv tror jag att vi erbjuder en möjlighet att investera i utvecklingen av cancerimmunterapier med enorm potential och helt unika tillvägagångssätt, inte bara i Sverige utan också i ett globalt perspektiv. Till detta läggs vår iTANK-plattform som möjliggör optimering av inte bara våra egna CAR T-celler utan i teorin alla CAR T-celler under utveckling.

– Ledning och styrelse har också tidigare erfarenhet från börsnoterade bioteknikbolag. Jag var tidigare vd för Immunicum, ett annat bolag verksamt inom immunonkologi, under nästan tio år och var ansvarig för deras börsnotering 2013. Dessutom var min nuvarande styrlenseordförande, Agneta Edberg, även styrelseordförande på Immunicum under min tid där. Så jag har i viss mån varit med på denna resa tidigare och har fått viktiga och värdefulla erfarenheter som jag tror att Elicera kan dra nytta av. Vi avslutade en övertecknad finansieringsrunda 2020 och har sedan dess förberett bolaget för den kommande börsnoteringen, så jag tror att vi befinner oss i en mycket bra position för att göra denna övergång nu.

Slutligen, som ett litet bolag, har Elicera vad som krävs för att vara ett framgångsrikt bioteknikbolag på det konkurrenskraftiga IO-landskap?

– Ja, det tror jag att vi har. Vi har utvecklat iTANK-plattformen och fyra läkemedelskandidater med unika tillvägagångssätt inom två lovande immunonkologiområden.

– Jag tror också att vi har den vetenskapliga och kommersiella läkemedelsutvecklingskompetensen som krävs för att ta projekten till den punkt där vi kan avyttra dem till kommersiella partners och generera avkastning för våra ägare.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev