Home Nyheter Emission ska ta Eliceras ELC-301 igenom klinisk studie

Emission ska ta Eliceras ELC-301 igenom klinisk studie

Elicera genomför företrädesemission

Emission ska ta Eliceras ELC-301 igenom klinisk studie

29 februari, 2024

Cell- och genterapispecialisten Elicera Therapeutics är på väg att ta sitt andra projekt genom klinisk fas I/II-studie. Med ELC-301 siktar man på att etablera sig som en framstående spelare inom CAR T-cellsterapier. Bolaget är just nu aktuellt med en företrädesemission av units där man inledningsvis siktar på att ta in 64 Mkr.

CAR T-celler är ett hett område inom läkemedelsutveckling och ligger högt upp på big pharmas agenda. Det har exemplifierats genom flera stora affärer på kort tid, bla. AstraZenecas förvärv av Gracell Biotechnologies för 1 miljard USD. Nyligen licensierade Novartis också en preklinisk CAR T-cellskandidat för initialt 100 miljoner USD, plus drygt en miljard USD i milstolpsbetalningar, samt stegrande royalties på framtida försäljning.

Ett svenskt utvecklingsbolag som verkar inom området är Göteborgsbaserade Elicera Therapeutics. Bolagets ryggrad utgörs av den egenutvecklade iTANK-plattformen, som gör det möjligt för CAR T-celler att kunna aktivera parallella immunsvar mot cancer. Man försöker med andra ord attackera cancern från flera olika håll samtidigt. Plattformen kan dels användas i helt nya CAR T-behandlingar, men även för att förbättra redan befintliga CAR T-cellsterapier.

För att nå Proof-of-Concept för tekniken driver Elicera de två CAR T-cellsprojekten ELC-301 och ELC-401, där man just nu förbereder ELC-301 för kliniska fas I/II-studier. iTANK-plattformen har även använts för att ta fram ELC-201, där man siktar på att ta fram nästa generations onkolytiska virus, med tre kombinerade verkningsmekanismer.

Fokus på ELC-301

Det längst gångna projektet i Eliceras portfölj är det onkolytiska viruset ELC-100, som utvecklas för behandling av neuroendokrina tumörer. Här pågår fas I/II-studien AdVince där man hoppas kunna avrapportera resultat under första halvan av 2024. Endast en av totalt 12 patienter återstår att behandla i studien.

Medan studien fortskrider ligger dock bolagets huvudsakliga verksamhetfokus på ELC-301, som utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). DLBCL är en aggressiv form av cancer där dagens standardbehandling innebär att man kombinerar kemoterapi med antikroppar. I dag botas mellan 60 och 70 procent av patienterna och de patienter som återfaller i sjukdom får CAR T-cellsterapi som nästa behandlingslinje.

Behandlingsalternativ saknas

Av de CAR T-behandlade patienterna återfaller hälften i sjukdom och för denna grupp finns det inte fler behandlingsalternativ att tillgå. Det är just det här medicinska behovet som Elicera ämnar  möta med ELC-301.

Den totala behandlingsmarknaden för DLBCL uppgick till cirka 4,4 miljarder USD under 2023, och väntas växa kraftigt under kommande år. Lyckas Elicera fylla det tilltänkta behandlingsgapet, ser framtiden med andra ord ljus ut.

Utöver marknadspotentialen inom kandidatens första indikation skulle positiva resultat även ge tyngd åt iTANK-plattformen. I förlängningen skulle det innebära att bolagets teknik skulle kunna användas i utvecklingsprojekt även utanför bolagets egna väggar – en affärsmöjlighet som man redan i dag jobbar med, där plattformen marknadsförs för potentiella samarbeten med målet att upprepade gånger ingå icke-exklusiva och intäktsbringande licensavtal.

Siktar på första resultatavläsning under 2024

Men först behövs data som visar att ELC-301 fungerar som det är tänkt, varför man nu förbereder för det första kliniska steget med kandidaten, fas I/II-studien CARMA. Studien kommer att genomföras i två steg, där man först kommer att utvärdera dos och säkerhetsprofil i 12 patienter.

Bolaget hoppas avrapportera delresultat i slutet av 2024 och sedan ha redo fullständiga data under andra halvan av 2025. I studien samlas även effektdata in som sekundärt mått, och i avrapporteringen kommer man alltså även kunna presentera initiala data på tumörrespons. Dessa data kommer att vara viktiga för att kunna sätta rätt dos i studiens andra del där ytterligare sex patienter ska behandlas med max tolererbar dos.

Genomför företrädesemission

För att säkra upp studiens finansiering genomför Elicera nu en företrädesemission. Slänger vi ett öga på bolagets nuvarande finansiella ställning så var den vid årsskiftet relativt god. Bolagets vd Jamal El-Mosleh resonerar dock att det är bättre att lösa de kommande behoven nu, med fördelaktiga villkor, än att vänta tills läget är akut.

Emissionen är på initialt 64 Mkr, där man har fått in teckningsförbindelser och garantiåtaganden på cirka 43 procent av beloppet vilket bedöms vara tillräckligt för att behandla alla 18 planerade patienter i CARMA-studien och räcka till och med andra halvåret 2026. Emissionen inkluderar även teckningsoptioner av serie TO2, där bolaget i början av 2025 kan få in ytterligare maximalt 74,8 Mkr.

Siktar på att avancera hela portföljen

Utöver att bekosta CARMA-studien kommer likviden även att gå till att fortsätta utveckla övriga kandidater i portföljen, samt marknadsföra iTANK-plattformen. Utöver finansiering från marknaden söker Elicera också mjuka pengar till sina prekliniska projekt, med målet att kunna ta dem till klinik. Här har man tidigare varit relativt framgångsrika och hittills lyckats locka till sig omkring 70 Mkr, direkt och indirekt, genom olika forskningsanslag.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje aktie ger en uniträtt. Fem uniträtter ger sedan rätt att teckna en unit, som består av nio aktier och sju teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption ger sedan rätt att teckna en ny aktie under perioden 26 februari – 11 mars 2025.
Teckningsperiod 23 februari – 8 mars 2024
Teckningskurs 16,20 kr per unit, motsvarande 1,80 kr per aktie
Emissionsvolym Initialt cirka 64 Mkr.
Utspädning Vid en fulltecknad emission uppstår en utspädning motsvarande cirka 64,3 procent. Fullt nyttjande av TO2 kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 33,3 procent.

Information och teckning

Elicera prospekt Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna via Mangold

 

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett emissionsprospekt som offentliggjordes och publicerades på elicera.com den 21 februari 2024. 

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev