Home Nyheter Follicums vd kommenterar den riktade emissionen om 37 Mkr

Follicums vd kommenterar den riktade emissionen om 37 Mkr

Follicums vd kommenterar den riktade emissionen om 37 Mkr

2 november, 2020

Förra veckan kom beskedet att bioteknikbolaget Follicum genomför en riktad nyemission på 36,6 Mkr till ett antal utvalda investerare. Kapitaltillskottet kommer att användas för att ta den pågående fas II-studien inom håravfall i hamn och till att finansiera diabetesprojektets prekliniska program. BioStock nådde vd Jan Alenfall under allhelgonahelgen för att få hans kommentar kring kapitalanskaffningen och dess innebörd för bolaget.
Follicum meddelade nyligen att patientrekryteringen för fas II-studien med huvudkandidaten FOL-005 inom håravfall har färdigställts och att man förväntar sig att kunna presentera resultat under första halvåret 2021. Läs mer. Vid positiva data ämnar bolaget hitta en partner för vidare klinisk utveckling och kommersialisering. Hör vd Jan Alenfall berätta mer om strategin i en nylig videointervju med BioStock.
När det gäller diabetesprojektet erhöll Follicum ett positivt patentbesked från det amerikanska patentverket (USPTO) under sommaren. Patentet, som kommer att gälla fram till 2038, omfattar ett skydd av bolagets båda peptidklasser och lägger grunden för projektets kommersiella möjligheter i USA, en av världens största diabetesmarknader. För närvarande arbetar Follicum med att samla in ytterligare in vivo-data och med att kartlägga verkningsmekanismer.

Riktad nyemission

I torsdags kväll meddelade alltså Follicum att man genomför en riktad nyemission på 36,6 Mkr till ett antal utvalda investerare. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3 Mkr, vilket ger en nettolikvid på cirka 33,3 Mkr.
Emissionens teckningskurs på 2,60 kronor motsvarar en emissionsrabatt om cirka 8,8 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Follicums aktier under de senaste sex månaderna. Emissionen resulterar därtill i en utspädning om cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster.
Tanken är att emissionslikviden i huvudsak ska användas för att slutföra den pågående fas II-studien med FOL-005 samt för att finansiera det återstående prekliniska arbetet och andra förberedelser för kliniska studier inom diabetesprojektet.
Vd Jan Alenfall kommenterade beskedet i ett pressmeddelande:

»Den framgångsrika riktade emissionen har möjliggjorts genom ett betydande intresse bland investerare för Follicums läkemedelskandidat för stimulering av hårväxt och bolagets prekliniska projekt inom diabetesområdet. Med förstärkta finansiella muskler och en bredare ägarbas arbetar vi nu vidare mot kommande och viktiga delmål i de båda projekten«

Stabila finanser

Follicum, vars Q3-rapport publiceras den 19 november, hade en kassa om 22,2 Mkr vid halvårsskiftet och en burn rate om 7,1 Mkr under årets andra kvartal. Om bolagets driftskostnader är konstanta kan man förvänta sig en kassa omkring 15 Mkr vid tredje kvartalets början, och kapitalanskaffningen bör därmed innebära att summan blir cirka 40 Mkr vid årsskiftet.

Vd kommenterar

Jan Alenfall, vd Follicum

BioStock kontaktade vd Jan Alenfall för ytterligare kommentarer om kapitaltillskottet och dess innebörd för bolaget.
Varför valde ni att stärka bolagets finansiella situation genom just en riktad emission?
– Vi upplevde ett stort intresse för Follicum från ett antal investerare och valde att ta tillfället i akt att bredda aktieägarbasen och ytterligare förbättra vår finansiella ställning på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt än vad som skulle ha varit fallet med en företrädesemission.
Vad betyder kapitaltillskottet i termer av ert operativa fokus framöver?
– Vårt fokus kommer inte att förändras. Kapitaltillskottet kommer att säkerställa fortsatt utveckling i våra projekt. Därtill har vi ytterligare stärkt vår ställning i potentiella avtalsförhandlingar med en eller flera partners, som framförallt kommer att intensifieras efter att vi erhållit gynnsamma resultat från hårväxtstudien.
Hur långt förväntar du dig att pengarna kommer kunna ta bolaget och era projekt?
– Med stärkta finansiella muskler och en bredare aktieägarbas i ryggen fortsätter vi att arbeta för att slutföra den pågående kliniska fas II-studien med FOL-005 och med det prekliniska arbetet, och andra förberedelser, för diabetesprojektet med sikte på att nå kommande viktiga milstolpar. En förbättrad finansiell ställning främjar dessutom våra förutsättningar för partnerskapsaktiviteter inom de båda projekten.
Vad kan du säga om investerarna som deltog i den riktade nyemissionen?
– Både nya och befintliga aktieägare deltar i nyemissionen. Det är med stort nöje vi välkomnar nya ägare med en långsiktig vision.
Marknaden reagerade initialt positivt på beskedet om den riktade emissionen. Vad tror du det beror på?
– Den lyckade riktade emissionen ger oss ekonomiskt utrymme att investera mer resurser i våra två läkemedelsprogram. När vi väl har ett framgångsrikt resultat från hårväxtstudien ger det oss dessutom en starkare position, och bättre uthållighet, vid potentiella partnerskapsförhandlingar.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev