Home Nyheter Teamet i Karolinska Development satsar framåt med tillförsikt

Teamet i Karolinska Development satsar framåt med tillförsikt

Teamet i Karolinska Development satsar framåt med tillförsikt

7 juli, 2020

Solnabaserade Karolinska Development är ett investmentbolag som är specialiserat på investeringar i innovationsbolag inom läkemedelsutveckling och medicinteknik. Bolaget bildades 2003 i syfte att utveckla idéer från Karolinska Institutet samt från den övriga nordiska forskarmiljön och sedan 2011 handlas Karolinska Developments aktie på Stockholmbörsens småbolagslista. BioStock har pratat med vd Viktor Drvota om bolagets strategi, vad som karaktäriserat årets första halva och vad som komma skall.
Det aktuella börsvärdet i Karolinska Development (KD) uppgår till cirka 500 Mkr och bolagsportföljen består för närvarande av åtta aktiva och två passiva innehav, samtliga med potentiellt banbrytande behandlingar för att bota eller lindra svåra sjukdomar. Två av innehaven är noterade, implantatbolaget OssDsignFirst North i Stockholm och biotechbolaget Aprea TherapeuticsNasdaq Global Select i USA. Utöver portföljbolagen har KD även earn-out avtal med bolagen Oncopeptides, Athera och Clanotech som ger möjlighet till framtida intäkter.
Under förra året kretsade mycket av nyheterna kring KD om bolagets konvertibellån om cirka 466 Mkr inklusive upplupen ränta per den 30 juni 2019. Lånet, som förföll till betalning vid det senaste årsskiftet, kunde lösas via förhandlingar med konvertibelinnehavarna om bl.a. en kvittningsemission. I januari 2020 kunde KD slutligen genomföra de återstående betalningarna av lånet, vilket ledde till en avsevärd omdaning av bolagets balansräkning. I och med detta ökade soliditeten från 34 procent vid utgången av 2018 till 86 procent ett år senare.

Flera milstolpar passerade för KDs innehav

Under 2020 har fokus legat på nyheter från portföljbolagen. Exempelvis har Aprea erhållit Breakthrough Therapy Designation-status av FDA och bolaget presenterade nyligen lovande fas Ib/II-resultat. I juni färdigrekryterades den pågående fas III-studien, från vilken man väntar sig topline-data runt årsskiftet. Läs mer om Aprea här.
Även OssDsign har avancerat med marknadsgodkännande i Japan för OssDsign Cranial PSI, bolagets produkt för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion och den har även omfattats av landets kostnadsersättning inför lanseringen som väntar under hösten 2020. Läs mer om OssDsign här.
Det har dock inte endast handlat om de noterade innehaven, utan det råder hög aktivitet även i de andra portföljbolagen. Exempelvis har en brittisk forskargrupp vid Liverpool University inlett ett prekliniskt samarbete med Dilafor och läkemedelskandidaten tafoxiparin, som har potential att ha en hämmande effekt på det aktuella SARS-Cov-2-viruset. Läs mer om samarbetet här.
Umecrine Cognition, som utvecklar läkemedelskandidaten golexanolon mot sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet, har visat positiva data från sin fas II-studie i patienter med levercirros och det neurokognitiva levertillståndet hepatisk encefalopati (HE). Resultaten indikerade att golexanolon har en signifikant farmakologisk effekt på hjärnans signalering, vilket tolkas som en förbättring av HE. Läs mer om studieresultatet här.
Förutom aktiviteter i de befintliga innehaven har KD har även genomfört en första investering i Svenska Vaccinfabriken Produktion (SVF), ett bolag som har tagit fram en plattform för vaccinutveckling mot bl.a. hepatit B och D.  Plattformen kan även användas för att ta fram vaccin mot det aktuella coronaviruset och framtida varianter av det.

Vd kommenterar status och blickar framåt

BioStock fick möjlighet att ställa några frågor till KDs vd, Viktor Drvota, om bolaget, den senaste utvecklingen och den närmaste framtiden.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Viktor, det finns få, om ens något, nordiskt bolag med samma verksamhetsprofil som Karolinska Development. Vad är det som gör er unika, varför ska man investera i KD?
– KD är ett noterat investmentbolag som är specialiserat på innovationer inom life science.Vi har goda relationer med Karolinska Institutet och andra ledande nordiska forskningscenter.
– Historiskt har KD haft innehav i ett flertal bolag som sedan har börsnoterats, bl.a BioArctic, Oncopeptides, Xspray. Lipidor, Aprea och OssDsign. Vi kan även lyfta fram hur vi har lyckats skapa värde i våra bolag. Mellan 2016 och 2019 investerade KD 288 mkr och vi kunde öka nettovärdet på våra andelar i portföljen från 149 Mkr till över 1 miljard kr idag. Tillsammans med våra medinvesterare har vi under perioden investerat cirka 3 miljarder kr i bolagsportföljen. Bara Aprea har idag ett totalt börsvärde på drygt 8 miljarder kr.
– Ett annat argument är att det är mycket svårt för en enskild investerare att få tillgång till den här typen innovationer och det krävs specialistkompetens inom flera områden för att framgångsrikt kunna utvärdera och utveckla lovande projekt inom life science. Vi har nu skapat ett team med mycket stor kunskap och erfarenhet inom biotech, finansiering, affärsutveckling och juridik för att ytterligare förbättra värdeskapandet i portföljen.
Du har varit vd sedan 2017 och hade tidigare rollen som Chief Investment Officer, hur skulle du säga att KD har förändrats under din tid i bolaget?
– Tidigare hade KD en ganska spretig portfölj med många olika projekt och bolag, flera av dem i tidiga faser och med undermålig finansiering. Under de senaste åren har vi fokuserat på att vara aktiva ägare i ett mindre antal bolag och ha en gemensam agenda med våra medinvesterare. Vi har även en tydlig ambition att utveckla innehaven mot mål som vi ska nå inom tre år från investeringen, det kan vara att genomgå kliniska faser, försäljningsmål eller liknande milstolpar. Vi har dessutom fokuserat på ”First-in-Class” produkter, vilket potentiellt kan generera större avkastning.
– Som jag nämnde har vi ett team med bredd och djup inom life science och innovationsutveckling. Förutom min egen bakgrund inom venture capital och life science bidrar CFO och vice vd Fredrik Järrsten med sin mångåriga erfarenhet av investeringar och affärsutveckling inom life science . Under året har Johan Dighed kommit in som chefsjurist, med mer än 16 års erfarenhet av affärsjuridik inom bl.a. SEB. Under juni månad anslöt John Öhd som Chief Scientific Officer och han kommer med sin forskningsbakgrund och erfarenhet från läkemedelsutveckling i organisationer som AstraZeneca, Shire och Medivir, att bidra med bl. a. medicinsk och biologisk kompetens.
– En annan stor skillnad från tidigare år är också att vi nu har återbetalat det stora konvertibellånet som löpte ut förra året. Genom de nya finansiella förutsättningarna kan vi satsa framåt på ett helt annat sätt än tidigare. Ett av våra fokusområden är nu att skaffa nytt kapital både genom exits och kapitalresning.
Om vi tittar tillbaka på det senaste halvåret har vi sett flera nyheter runt de noterade innehaven, men mycket har hänt bakom kulisserna. Kan du berätta lite om mer om det?
– De noterade innehaven är bolag som vi börjar släppa taget om, medan vi arbetar vidare med de andra mot de mål som vi har satt upp. Under våren har vi exempelvis ägnat stor uppmärksamhet till Umecrine Cognition som kom med sina fas II-data i april. Den första resultatavläsningen gav inga tydliga tecken på effekt, men när vi hade tillgång till nästa datauppsättning, kunde vi se en signifikant effekt på EEG och dagtrötthet. Av de effektparametrar vi mätte så är EEG den mest objektiva och där signifikans är svårast att uppnå. Vi arbetar nu med nästa steg i bolaget.
 Vilka är de mest signifikanta händelserna för KDs del i övrigt?
– Våra nya finansiella förutsättningar har gjort att vi har börjat titta på nya investeringar. I mars gjorde vi exempelvis en initial satsning i SVF som har utvecklat en plattform för att ta fram vaccin bl. a. mot hepatit B och D, men även mot olika coronavirus. Projekten befinner sig i preklinisk fas med förutsättningar för att inleda de första kliniska prövningarna under nästa år.
I er årsredovisning för 2019, som publicerades i mars, skrev ni bl.a. om att lansera nordiska life science-innovationer i Asien, kan du berätta mer om de planerna?
– Investeringen i SVF är en del i den satsningen. Kina är ett av de länder där hepatit B och D är som mest utbrett. Det är en av anledningarna till att vi letar efter asiatiska partners som ska driva och bekosta utvecklingsprojekten i utbyte mot att erhålla rättigheter i Asien. En betydelsefull urvalsparameter är kapaciteten att utföra det kliniska arbetet med så hög kvalitet att det är tillräckligt även för FDA och EMA att behandla en ansökan. Tanken är att vår partner får rättigheterna för läkemedlen i Asien medan SVF behåller rättigheterna för övriga regioner.
Den allomfattande coronakrisen har ju drabbat världen under 2020, hur har den påverkat KD?
– Framförallt har det drabbat våra portföljbolag som bedriver kliniska studier med uppskjutna studieresultat som följd. Det gäller exempelvis Forendo Pharma som befinner sig i fas Ib med sin läkemedelskandidat FOR-6219 mot endometrios. Även Dilafor som utvecklar tafoxiparin för induktion av förlossning har fått sin fas IIb-studie fördröjd av coronapandemin.
Avslutningsvis, vad kan vi förvänta oss för nyheter från KD och era portföljbolag under det kommande halvåret. Finns det några milstolpar i närtid att se fram emot?
– Som jag nämnde väntar vi på kliniska resultat från Dilafor och Forendo Pharma under hösten. Vi ser även fram emot Apreas topline-resultat från fas III-studien mot slutet av året.
– KDs finansiella situation är helt annorlunda idag jämfört med för ett år sedan. Det gör att vi har kapacitet att ta in nytt kapital till nya investeringar och till den befintliga bolagsportföljen och vi har satt vårt nya management-team i arbete för att fortsätta att bygga vårt goda track record, inte bara för det närmaste halvåret.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev