Home Nyheter WntResearchs vd om den övertecknade emissionen

WntResearchs vd om den övertecknade emissionen

WntResearchs vd om den övertecknade emissionen

4 juni, 2020

WntResearch rivstartade året med studiegodkännande i Ungern och en ökad takt patientrekryteringen. Häromveckan kunde ytterligare en positiv nyhet adderas till skörden då dess företrädesemission hade tecknats till 128,4 procent, något som tycks spegla ett ökat intresse för Malmöbolaget. BioStock fick en pratstund med WntResearchs vd Peter Morsing som delger sin syn på betydelsen av den övertecknade emissionen och vad nuvarande status i bolagets fas II-studie är. Han passar även på att glänta på dörren till vad som väntar härnäst.
WntResearch utvecklar sin primära läkemedelskandidat Foxy-5 för att kunna erbjuda en ny – och därmed den första – effektiva behandling av cancermetastaser. Trots att metastaser orsakar en stor del av de cancerrelaterade dödsfallen, saknas nämligen idag effektiva behandlingar som reducerar risken för metastaser.
Bolagets primära läkemedelskandidat Foxy-5 är en syntetisk kopia på proteinet WNT5A som ska hämma spridningen av metastaser. Valet av WNT5A är logiskt då det är vetenskapligt bevisat att det är kopplat till risken för metastaser och genom att tillföra Foxy-5 är sålunda målet att minska cancercellernas förmåga at bryta sig loss från den primära tumören och bilda metastaser.

Pågående fas II-studie med Foxy-5

I april 2019 inledde WntResearch fas II-studien Neofox i Spanien med Foxy-5 i syfte att undersöka läkemedelskandidatens förmåga att minska metastaserings- och återfallsrisken hos patienter med tjocktarmscancer.
För att öka takten i studien valde bolaget att även ansöka om godkännande för att utföra studien i Ungern. Man erhöll godkännande från de ungerska myndigheterna i början av 2020 och nu ingår 17 kliniker i Spanien och 12 i Ungern i studien.
I slutet av mars meddelade bolaget att man, i linje med nationella rekommendationer från hälsomyndigheterna, valt att pausa patientrekryteringen till fas II-studien p.g.a. av den rådande Covid-19 pandemin. Detta betyder dock inte att arbetet i studien har upphört vilket man kan läsa mer om här.

Övertecknad företrädsemission ger tillskott i kassan

Under våren genomförde bolaget en företrädesemission i syfte att tillföra rörelsekapital samt finansiera den kliniska fas II-studien med Foxy-5. Häromveckan meddelade bolaget utfallet i emissionen och det blev synnerligen lyckat. Emissionen övertecknades till 128,4 procent och därmed tillförs bolaget cirka 38,1 Mkr före emissionskostnader. Dessutom kan bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillföras ytterligare tillskott om upp till cirka 38,1 Mkr efter utnyttjandeperioden 8 februari 2021 till och med den 19 februari 2021.
BioStock har talat med Peter Morsing, vd på WntResearch, om den lyckade företrädesemissionen och nuvarande status i bolaget.

Peter Morsing, vd WntResearch

 Peter, ni genomförde nyligen en emission. Kan du berätta lite mer om varför denna genomfördes samt din syn på utfallet?
– Den effekten som vi har sett i tidigare prekliniska studier behöver översättas till att kandidaten även har effekt i människa. Vid den förra emissionen valde vi att inte finansiera bolagets kliniska studie fullt ut för att optimera värdet av Foxy-5 och kunna genomföra en ny emission från ett bättre utgångsläge.
– Analyser angående patientrekrytering, riskbedömning och insamlande av data från de omfattande förstudier som vi gjorde innan studiestart visade sig dock inte vara i närheten ens av våra mest pessimistiska scenarier och en ny emission blev helt enkelt nödvändig för att säkerställa projektet och bolagets överlevnad även med bakgrund av den oerhörda påfrestning på samhället som den pågående pandemin med Covid-19 utgör. Vi hade naturligtvis önskat oss att vi hade nått de mål som vi satt för vår kliniska studie, men verkligheten blev en annan.
– Mot den bakgrunden var det med spänning som vi väntade på utfallet i emissionen och det är med stor ödmjukhet och tacksamhet som vi ser det oförminskade förtroende från majoriteten av våra tidigare aktieägare, men även det intresse som vårt projekt väckt hos ett stort antal nytillkomna aktieägare. Det var även mycket glädjande att se att majoriteten av de garanter som säkrat emissionen genom sina åtaganden valde att teckna nya aktier i stället för att begära sin ersättning i pengar, en ganska ovanlig företeelse i dessa sammanhang. Det tillskott som vi nu fått till bolaget och studien ger oss en stor möjlighet att slutligen leda bolagets förväntningar till leverans.
Vilka tror du är de främsta anledningarna till att investerarna attraheras att investera i WntResearch, trots den pausade och högst centrala fas II-studien?
– Det är inte min uppgift att spekulera i detta, men jag förmodar att en kombination av en väldigt attraktiv värdering inför emissionen tillsammans med vår unika position att befinna oss mitt i en pågående fas II-studie, även om den tillfälligt har pausats, med en möjlighet till ett positivt utfall inom en mycket rimlig tidshorisont väger in.
– Vår bedömning är att vårt projekt är unikt. Ett positivt utfall inom terapiområdet cancer där vi kan bana ny väg för ett helt nytt behandlingsparadigm har ett stort värde för patienter, samhället i stort och våra aktieägare.
Hur skall tillskottet i kassan användas och hur länge avser kapitalet att räcka?
– Den absoluta merparten kommer att användas för att driva fas II-studien framåt tills vi har en signal på effekt. Det är vår förhoppning att detta kommer att kunna visas runt årsskiftet 2020–21, men detta är helt avhängigt av när studien kan återstartas.
– Vi har varit väldigt noga med att dra ner alla kostnader till ett minimum medan studien är på paus och även dragit ner på aktiviteter som inte är kopplade direkt till studiens genomförande. Med det kapital som vi nu har säkrat så räknar vi med att kassan räcker för att uppnå denna signal.

»Förutsatt att studien kommer igång igen under sensommaren räknar vi med att kunna meddela resultat från en första analys runt årsskiftet.« – Peter Morsing, vd WntResearch

 Ni har ju en pågående fas II-studie, kan du berätta lite om vad nuvarande status är i denna?
– Studien är satt på paus i väntan på att samhället ska öppna igen efter Covid-19. De patienter som vi har rekryterat fram till nu är till stor del fortsatt kvar i studien, men tyvärr så drog några patienter tillbaka sitt medgivande att ingå i studien p.g.a. rädsla för att ta sig till sjukhuset under pågående pandemi.
– Vi har valt att avvakta med den viktiga analysen av ctDNA tills vi har fått in ytterligare patienter då materialet nu inte är tillräckligt stort för att få ett meningsfullt svar. Vi går nu igenom patientmaterialet och utvärderar hur de olika klinikerna har levererat i förhållande till antal patienter, kvalitet och tidigare utfästelser. Det kommer kanske att bli några ytterligare justeringar för att säkra högsta kvalitet från de kliniker som ingår i studien.
 När förväntar ni er att kunna meddela resultat från fas II-studien?
– Förutsatt att studien kommer igång igen under sensommaren räknar vi med att kunna meddela resultat från en första analys runt årsskiftet.
– Vi kommer såklart att fortlöpande informera, genom pressmeddelande, när viktig information från studien finns tillgänglig.
Alltfler länder börjar nu släppa på de drakoniska inskränkningar i rörelsefriheten som implementerades för att stävja Covid-19-utbrottet. När föreställer du dig att den operativa förmågan återgår till ett mer normalt tillstånd på de sjukhus där er studie utförs, så att rekryteringen kan ta fart igen?
– Just nu ser vi positiva signaler från både Spanien och Ungern så vi är försiktigt optimistiska att detta kan ske i närtid. Det som förnärvarande är mest kritiskt är att det inte kommer en andra våg av insjuknande i Covid-19 nu när dessa samhällen så smått öppnar upp igen.
– Vissa regioner i Spanien har varit ganska förskonade från sjukdomen. Andra regioner har drabbats hårt och så är fallet i t.ex. Barcelona där flera av våra kliniker finns. I slutänden är det en kombination av lättnader från de spanska, ungerska och generellt de europeiska myndigheterna tillsammans med hur de enskilda klinikerna ställer sig till ett återupptagande av studien utifrån deras situation som avgör när vi kan starta upp igen.
– Att sjukhusen ska återgå till ett ”normalt” tilstånd lär dröja dock, men detta är inte likställt med att vi inte kan återuppta arbetet med studien.
 Hur fortskrider arbetet med ert andra projekt Box-5 som också utvecklas mot cancer?
– Efter det att vi avbröt studierna med avseende på psoriasis, så har nivån dragits ned på våra aktiviteter för Box-5. Vi genomför ett antal små studier för att ytterligare belysa potentialen hos Box-5. Huvudspåret är dock Foxy-5 och kommer så förbli ett tag framöver.
Slutligen, vilka milstolpar kan vi förvänta oss från WntResearch under resten av året?
– Det som vi ser framför oss inom det närmsta kvatalet är att vi kan återstarta studien i Spanien samt inleda studien i Ungern när de första patienterna där rekryterats. Om allt går som vi tror så kommer vi nå en milstolpe med hälften av patienterna rekryterade och därmed kan vi göra en första analys som förhoppningsvis pekar på att vi har effekt av Foxy-5 även i människa.
 Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev