Home Nyheter Karolinska Development är redo för nästa steg

Karolinska Development är redo för nästa steg

Karolinska Development är redo för nästa steg

10 januari, 2020

Karolinska Development har nu efter ett intensivt arbete löst konvertibellånet i sin helhet, bolaget har även ordnat den kortsiktiga finansieringen för att kunna driva bolaget vidare. Samtidigt har portföljbolagen avancerat. Den senaste positiva nyheten kom från Umecrine Cognition som befinner sig i fas IIa med sin ledande läkemedelskandidat och fler nyheter från Karolinska Development är att vänta.
Karolinska Development (KD) har nu genomfört de sista återbetalningarna av konvertibellånet från 2015, ett lån som totalt uppgick till 484 Mkr inklusive upplupna räntor.
Bolaget annonserade i december att även den kortsiktiga finansieringen har säkrats genom ett lån från Sino Biopharmaceuticals (Sino Biopharma). Lånet uppgår till 70 Mkr och löper med en årsränta på 8 procent. Därmed har ytterligare en pusselbit fallit på plats för KD.

Slutligt utfall i den riktade emissionen

En stor andel av konvertibellånet kvittades mot nyemitterade aktier och under december månad avslutades även den processen.
Efter att kvittningsemissionen genomförts har därmed ägarlistan skrivits om. Sino Biopharma som var den största innehavaren av konvertibeln, är efter emissionen den största aktieägaren i KD med cirka 43 procent av kapitalet.
Sino Biopharma avyttrade också en del av sitt konvertibelinnehav motsvarande 85 Mkr i nominellt värde till Worldwide International Investments Ltd i Hong Kong. Worldwide accepterade att kvitta lånet mot nya aktier enligt erbjudandet och kommer framöver att vara en av de större aktieinnehavarna i KD.

Substansvärdet har ökat och värdet har blivit tydligare med noterade innehav

Under 2019 börsnoterades ett antal av KDs portföljbolag. Två av bolagen är aktiva innehav där KD äger en betydande andel.
Det ena är Aprea Therapeutics, som noterades i USA i oktober 2019 och där KD äger cirka 12 procent. I början av december presenterade Aprea resultaten av sina fas Ib/II-studier med APR-246. En kraftig kursuppgång i Aprea-aktien följde, vilket föranledde KD att göra ett tillägg i det riktade emissionserbjudandet. Nettovinsteffekten under det fjärde kvartalet beräknades till 422 Mkr vid aktiekursen 39,37 USD, jämfört med 186 Mkr och kurs 23,55 USD som KD uppgav vid Q3-rapporten i slutet av november förra året. Aprea-aktien handlas i dagsläget i cirka 43 USD.
Det andra är OssDsign, vars aktuella börsvärde uppgår till drygt 300 Mkr. KD äger 18 procent av bolaget. Under hösten 2019 ansökte OssDsign om myndighetsgodkännande i Japan och förbereder nu en lansering där.
Aktiekurserna kan röra sig fram och tillbaka, men lyfter fram substansvärdet i KD på ett tydligare sätt än tidigare.

Portföljbolagen utvecklar sig väl

Under tiden som KD arbetat med de finansiella frågorna, har portföljbolagen fortsatt att utveckla sig väl. Finska Forendo Pharma skrev i december ett partner- och samarbetsavtal med Novartis om utveckling av läkemedel mot kroniska leversjukdomar.  Läs mer om avtalet här.

Umecrine Cognition i fas IIa

Ett annat av KDs innehav är Umecrine Cognition, som utvecklar läkemedel mot störningar i det centrala nervsystemet. Bolaget slutförde nyligen inkluderingen av patienter i en fas IIa-studie av kandidaten golexanolon för behandling vid levercirros och hepatisk encefalopati (HE). Resultaten väntas under mitten av första halvåret 2020.
För närvarande finns ingen behandling för de hjärnskador som man tror ligger bakom HE och golexanolon är den enda kända läkemedelskandidaten som har en målinriktad effekt mot det centrala nervsystemet i det här sammanhanget.

Notice of Allowance till Umecrine Cognition

KDs ägarandel av Umecrine Cognition uppgår till 72 procent och man har under 2019 investerat 29,6 Mkr fram till utgången av det tredje kvartalet.
Under veckan före jul erhöll Umecrine Cognition ett s.k. Notice of Allowance, ett preliminärt godkännande, från USPTO, det amerikanska patentverket, gällande den farmaceutiska formuleringen av golexanolon. Patentet ger skydd till formuleringen så att kandidaten kan administreras oralt. Bolaget har även förberett en ansökan om motsvarande patent som skall gälla i resten av världen.

Viktor Drvota

Viktor Drvota, vd Karolinska Development, säger i en kommentar till BioStock:

»För ett halvår sedan befann Karolinska Development sig i en finansiell situation med en mycket hög skuldsättning, i Q2 en skuld om 506 Mkr, och ett lågt börsvärde, som lägst 177 Mkr den 21 maj 2019, dessutom var kassan väldigt låg, i Q2 var den 36 Mkr. Efter ett intensivt arbete under hösten har vi lyckats vända situationen. Konvertibellånet är helt löst och vårt börsvärde har tredubblats sedan i somras. Dessutom har vi säkrat den kortsiktiga finansieringen genom brygglånet på 70 Mkr. Vi har nu även realiserbara tillgångar med avsevärda värden i vår balansräkning som vi inte hade för sex månader sedan.
Med dessa nya förutsättningar fortsätter vårt aktiva arbete i portföljbolagen och vi har börjat planera för att ta nordiska innovationer till Asien tillsammans med vår partner Sino Biopharma. Utöver detta kommer vi också att fortsätta att investera i nya lovande projekt inom den nordiska life science-sektorn.«

Fler milstolpar att passera under 2020

Med finanserna under kontroll kan KD nu alltså ägna sig fullt ut åt utvecklingen i sina innehav, kommersialisering i Asien och nya investeringar. Förutom nämnda Umecrine Cognitions fas IIa-resultat under våren 2020, förväntas Forendo Pharma kunna presentera resultat från sin fas Ib under Q1 2020. Dilafor befinner sig i fas IIb med tafoxiparin för att förkorta förlossningstider, resultat från den studien väntas under andra kvartalet det här året. Aprea har inlett sin registreringsgrundande fas III och här väntas resultaten någon gång under 2020.
Marknadens syn på KD kan även den börja skifta fokus, från finansiella frågor till värdering av nya projekt och kommande milstolpar i portföljbolagen.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev