Home Nyheter Saniona stärker kassan

Saniona stärker kassan

Saniona stärker kassan

10 januari, 2020

Saniona beslutade idag om att genomföra en riktad emission av aktier till kapitalförvaltningsbolaget Formue Nord om 25 miljoner kronor. Saniona har även ingått ett avtal om en lånefacilitet som ger bolaget rätt att låna upp till 25 miljoner kronor, villkorad av beslut vid en extra bolagsstämma. Därtill föreslås en finansiering om upp till 158 Mkr.
Saniona, som nyligen fick en ny vd i Rami Levin, stärker alltså upp finanserna inför kommande studier. Bolagets rätt att uppta lån under låneavtalet är villkorad av att en extra bolagsstämma den 7 februari 2020 beslutar att godkänna en riktad emission av units (bestående av teckningsoptioner av tre olika serier) till långivarna och en företrädesemission av units (bestående av teckningsoptioner av samma serie som de i den riktade emissionen).
Med dessa finansieringslösningar stärker Saniona således kassan ytterligare efter att den företrädesemission som genomfördes i somras inbringade en bruttolikvid om cirka 66,5 Mkr.
Saniona har sammanställt lovande proof of concept-data för behandling Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma  och förberedelser pågår inför möten med amerikanska och europeiska tillsynsmyndigheter i syfte att lämna in en Investigational New Drug (IND)-ansökan för att initiera ett registreringsgrundande fas IIb/III-program.

»Den finansiering vi har säkerställt från Formue Nord, tillsammans med det föreslagna lånet och ytterligare kapital som erhålls om teckningsoptionerna utnyttjas, kommer att göra det möjligt för Saniona att fortsätta utveckla Tesomet på egen hand för behandling av Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma, två sällsynta sjukdomar som representerar attraktiva kommersiella möjligheter samtidigt som de kräver begränsade investeringar för att utvecklas till marknaden« — Rami Levin, vd Saniona

Den riktade emissionen av vederlagsfria teckningsoptioner till Formue Nord kan inbringa 35 – 42 miljoner kronor vid fullt utnyttjande till en teckningskurs om 25 – 30 kronor per aktie. Företrädesemissionen av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare per avstämningsdagen kan inbringa 76 – 91 miljoner kronor om alla optioner utnyttjas.
Lånefaciliteten löper med en marknadsmässig ränta och skall återbetalas senast 12 månader efter dagen för extra bolagsstämman, alltså den 7 februari 2020.

Finansieringsavtal ersätts

Med dessa finansieringslösningar ersätter Saniona ett befintligt finansieringsavtal som bolaget ingick med Nice & Green den 28 december 2017. Den riktade emissionen av aktier består av 1 miljon aktier med en teckningskurs om 25 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 10,2 procent av den volymvägda genomsnittskursen av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 10 handelsdagarna före beslutet att genomföra emissionen togs. Den riktade emissionen medför en utspädning om 3,4 procent.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev