Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 24 maj

Nyhetssvepet onsdag 24 maj

Nyhetssvepet torsdag 25 april

Nyhetssvepet onsdag 24 maj

24 maj, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

BioStock håller stängt tors-fre varför Nyhetssvepet uteblir dessa dagar. På återseende söndag och nästa nummer av Nyhetsbrevet.
IRLAB Therapeutics har lämnat in en ny patentansökan till det Europeiska Patentverket (EPO), avseende produktionsmetoder i stor skala. Beviljat patent skulle också kunna ge en förlängd marknadsexklusivitet för läkemedelskandidaten IRL752 som skulle kunna sträcka sig fram till 2038. IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens. Läs mer.
Xbrane Biopharma genomför en riktad nyemission om 20 MSEK riktad mot utvalda investerare till en teckningskurs om 30,50 SEK per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 7,5 procent mot stängningskurs den 23 maj 2017. Läs mer.
Karessa har tecknat avtal med PCG Clinical Services AB för genomförande av klinisk prövning inom projektet K-03. Läs mer.
Elekta: Den 19 maj behandlade University Medical Centre i Utrecht, som en del av en klinisk studie, den första patienten med Elekta Unity, ett magnetresonansstrålterapisystem (MR/RT) som kan leverera stråldoser med stor precision och ta högkvalitativa bilder (MRI). Det är första gången en patient har fått behandling i en toppmodern linjäraccelerator med ett högfälts-MRI-system. Läs mer.
Idag inleddes teckningstiden i Idogens företrädesemission av units i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna. Teckningstiden löper fram till och med den 12 juni 2017. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare motsvarande cirka 11 % samt garantiåtaganden upp till totalt 80 % av den initiala emissionslikviden. Läs mer. 
Idag inleds även teckningstiden i NextCell Pharmas emission som löper till och med den 12 juni 2017. Emissionen är garanterad till ca 36 procent. Läs mer.
PExA: Kort lägesrapport – Lyckad insats vid forskarmöte i Lissabon, Portugal. Läs mer.
Senzimes ansökan om nytt svenskt patent för OnZurf Probe, mikrodialysprobe som ger möjlighet till organspecifik monitorering av exempelvis tarm, lever och njure efter kirurgiska ingrepp, har godkänts. Läs mer.
ScandiDos, verksamt inom kvalitetssäkring av modern strålterapi genom avancerade mät- och beräkningsmetoder, meddelade under morgonen att Third Military Medical University Xinqiao Hospital i Kina, har valt ScandiDos Delta4 Discover för kvalitetssäkring vid avancerad strålbehandling. Läs mer.
Toleranzia rapporterar från internationell myastenia gravis-konferens i New York. Läs mer.
Pharmacolog: De tester av DrugLog som genomförts vid sjukhusapoteket i Mainz respektive Karlskrona är nu avslutade. Resultaten visade på hög noggrannhet i systemet men också på ett behov av anpassade interna rutiner på apoteket vid tester av de färdigställda läkemedlen. Läs mer.
C-RAD lämnar in stämningsansökan avseende patenträttigheter mot Beamocular. Läs mer.
Adam Linder, överläkare vid SUS Infektionsklinik och forskare vid Lunds Universitet får 2017 års internationella pris, Global Sepsis Award. Han får priset för sitt engagemang och arbete att starta Sepsisfonden, en ideell insamlingsstiftelse med syfte att sprida kunskap bland allmänheten och samla in pengar till forskningen. Läs mer.
IDL Biotech: Information från dagens konstituerande styrelsemöte. Läs mer.
Beslut från gårdagens årsstämma i RaySearch Laboratories. Läs mer.
Rapporter
A1M Pharma  Cereno Scientific  Follicum  Intervacc  ExpreS2ion Biotech  European Institute of Science AB  Isofol Medical  Micropos Medical  PharmaLundensis
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
CELLINK talar om genombrott inom Bioprintning på internationell konferens. Läs mer.
Dignitana, verksamt inom medicinsk hårbottenkylningsteknik, tillkännagav igår att bolagets DigniCap-system nu är tillgängligt på ytterligare sju sjukhus i USA. Hårbottenkyltekniken för kvinnor med bröstcancer är nu tillgänglig på 71 amerikanska medicinska centra i 20 stater. Läs mer.

Rapporter: LifeAir  Senzime  SpectraCure

Brighter, som utvecklar lösningar för datadriven hälsa, deltar i Sveriges statsbesök till Indonesien som avslutas idag 24 maj. Bolaget, som bland annat utvecklar Actiste – en tjänst för insulinbehandlade diabetiker och alla relevanta intressenter i deras vårdkedja – har redan omfattande intressen i Indonesien. Läs mer.
Ortoma offentliggjorde under gårdagen ett prospekt avseende en företrädesemission med teckningsperiod 1-15 juni. Läs mer.

DNA-bolaget Dynamic Codes emission blev fulltecknad, 10,1 miljoner kr från 275 delägare, på rekordsnabba 39 minuter på Pepins.com. Dynamic Code utvecklar och säljer säkra hemtester för sjukdomar baserat på DNA-teknik. Testerna skickas med vanlig post och täcker områden inom kvinnohälsa, könssjukdomar och mage- och livsstil. Läs mer.

Läkemedelsverket: Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar uppdatering av produktinformationen för antibiotikumet vankomycin för att främja lämplig användning vid behandling av allvarliga infektioner orsakade av grampositiva bakterier. Uppdateringen är ett led i kampen mot antibiotikaresistens. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
Analys A1M Pharma utvecklar en ny behandling med potential att förebygga akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen lade bolaget om sin utvecklingsstrategi för primära läkemedelskandidaten ROSGard i syfte att snabbare kunna gå in i kliniska studier och förkorta vägen till ett marknadsgodkännande, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att tidigt kunna attrahera kommersiella samarbetspartners. Med anledning av detta har BioStock gjort en djupgående analys som fokuserar specifikt på den nya målmarknaden inom cancerbehandling, där vi ser potential till en årlig toppförsäljning på mellan cirka 0,5–2,1 miljarder SEK. Läs mer.
Under det senaste halvåret har NeuroVive levererat flera positiva nyheter och under tisdagen kom ännu en, när bolaget meddelade att den kliniska utvecklingen av NeuroSTAT fortsätter efter positivt utfall i både prekliniska och kliniska studier på traumatiska hjärnskador, TBI. Behandling med läkemedelskandidaten har i försök vid Penn University i USA visat sig kunna minska omfattningen av en hjärnskada med 35 procent. Läs mer.
 
 
Tidigare i vår förvärvade Sartorius bolaget Essen BioScience för 320 miljoner dollar. I likhet med det svenska bolaget Phase Holographic Imagings produkt HoloMonitor, är Essen BioSciences konkurrerande teknik IncuCyte ett instrument för cellanalys avsett att placeras i en cellinkubator för att studera levande celler under längre tidsperioder. De stora fördelarna med HoloMonitor, utöver möjligheten att göra stora tids- och kostnadsbesparingar, är dock de mycket precisa och oförvanskade resultat som erhålls med bolagets teknologiplattform jämfört med sektorkollegorna. Läs mer.
 
Xintela meddelade i måndags att man har tecknat ett icke-bindande samförståndsavtal med det tyska cellterapibolaget CO.DON, med syftet att samarbeta för att utveckla Xintelas kvalitetsmarkörer för CO.DONs nästa cellbaserade produkt. Avtalet avser även en gemensam utveckling av Xintelas stamcellsprodukt för behandling av artros. Bakgrunden till avtalet är en tidigare positiv validering av Xintelas analytiska test av broskceller, XACT, som genomfördes tillsammans med CO.DON. Läs mer.
 
 
I februari 2016 inledde Saniona ett samarbete med det mexikanska bolaget Medix för utveckling och kommersialisering av Tesofensine och Tesomet i Mexiko och Argentina. I mitten av april i år erhöll Medix godkännande att utföra en fas III-studie med tesofensine hos överviktiga mexikaner. Medix har redan rapporterat att marknadsvärdet för läkemedel mot övervikt motsvarar 2,2 miljarder kronor årligen. En helt ny FN-stödd rapport från ECLAC och WFP, belyser dock att det stora patient- och samhällsbehovet i Latinamerika på grund av fetma och diabetes kommer att öka dramatiskt och få långtgående samhällsekonomiska konsekvenser, utöver läkemedelskostnader. Läs mer.
 
Analys. BioStock har analyserat Enorama Pharma, som fokuserar på utveckling av konsumentvänliga medicinska tuggummin som drug delivery-plattform. I analysen konstaterar vi att bolagets primära utvecklingsprojekt har genomförts i stort sett enligt den plan som kommunicerades när Enorama Pharma noterades på Nasdaq First North förra året, och man befinner sig nu relativt nära marknad. Bolaget har viktiga samarbetsavtal avseende produktion och utveckling på plats och man har även tecknat ett första kundavtal som kan generera försäljningsintäkter omedelbart vid ett marknadsgodkännande. Läs mer.
 
BioStock talade nyligen med Mikael Lindstam, vd i Aptahem, i en Söndagsintervju (7 maj) om bolagets uppdaterade utvecklingsplan. I intervjun var Lindstam ganska förtegen i intervjun kring hur planen förändrats för Apta-1 och vilka indikationer som ska utvärderas i sjukdomsrelevanta djurmodeller. Vi har därför sökt och lyckats få till en uppföljningsintervju med Aptahems kliniska rådgivare Anders Bylock, docent och legitimerad läkare med expertis inom kardiovaskulära utvecklingsfrågor. Läs mer.
 
Analys. BioStock har genomfört en analys av BrainCool för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj berörs endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer och ladda ned den fullständiga analysrapporten här.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för april v 20 här
Vinnare vid börsens stängning: LifeAir +11,88%, Redwood Pharma +7,89%, ADDvise +7,10%, Senzime +5,83%, Xbrane Biopharma +5,15%, Diamyd Medical +5%
Förlorare vid börsens stängning: Ortoma -9,64%, Doxa -7,66%, Annexin Pharmaceuticals -7,10%, NorInvent -6,04%, Initiator Pharma -5,88%, Peptonic Medical -4,41%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev