Home Analyser BioStock analys: BrainCool

BioStock analys: BrainCool

BioStock analys: BrainCool

11 maj, 2017

BrainCool förvärvade nyligen amerikanska Benechill och rättigheterna till produkten RhinoChill IntraNasal Cooling System, efter att bolaget identifierat starka synergier mellan RhinoChill och The BrainCool System – BrainCools primära egenutvecklade teknologiplattform. Nu har man kombinerat de två systemen för att kunna erbjuda en unik produkt för tidig hypotermibehandling vid akut livshotande tillstånd som stroke och hjärtstillestånd. Bolaget söker nu ytterligare extern finansiering genom en nyemission om 58,5 MSEK, i syfte att finansiera ytterligare utvecklingskostnader, slutföra studier och i synnerhet för att bygga upp den kommersiella försäljningen. Mot denna bakgrund har BioStock genomfört en analys för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj nämns här endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Nedan följer en kort analyssummering  – den fullständiga analysrapporten kan laddas hem längst ned på sidan.

Kombinerade system ger BrainCool konkurrensfördelar

BrainCool har en bred pipeline av produkter för hypotermibehandling baserad på forskning och utveckling inom medicinsk kylning sedan början av 2000-talet. Syftet med en hypotermibehandling är att begränsa de skador som uppstår vid syrebrist i hjärnan, orsakat av t.ex. hjärtstopp eller stroke. BrainCool adresserar en marknad med ett antal olika tillgängliga behandlingar inkluderandes farmakologiska alternativ, kirurgiska ingrepp och konkurrerande lösningar inom hypotermibehandling.
Bolagets främsta produkt är en kombination av två olika kylsystem; BrainCool System och RhinoChill, vilket underlättar vid snabb behandling av hjärtstillestånd och stroke i exempelvis en ambulans och på en akutavdelning.
De medicintekniska produkter som direkt konkurrerar med BrainCools system uppnår ofta hypotermi genom intravenös injektion av kalla saltlösningar eller genom större kyldukar som täcker kroppen. BrainCools huvudkylteknik använder praktiska pads/dynor som placeras i hårbotten/nacken eller förs in via näsan. En viktig del av BrainCools teknologiplattform är dess patenterade styrning av frossa eller s.k. shivering, som kan kringgå en av de största dokumenterade biverkningarna av hypotermibehandling. Denna egenskap, som också nyligen lyfts fram av många amerikanska sjukhus som ett stort kliniskt behov, leder till en mer optimerad och kontrollerad avkylning av patienter, vilket är mycket viktigt för att fullt ut kunna dra nytta av hypotermibehandlingen. Ytterligare en fördel är att BrainCools system inte använder vatten som kylmedium, vilket minskar infektionsrisken.

Växande marknadspotential inom medicinsk kylning

I dagsläget driver BrainCool utveckling inom totalt fem stora indikationer med betydande marknadspotential. Analytiker uppskattar det framtida värdet av hela den globala marknaden för temperaturkontroll av patienter till cirka 2,5 miljarder USD år 202o. Merparten av den totala marknaden finns inom värmebehandling, men även inom segmentet medicinsk kylning förväntas en kraftig tillväxt.

Vi uppskattar potentialen för peak sales/årlig maxförsäljning 2017-2037 för The BrainCool System och RhinoChill enbart inom indikationerna stroke och hjärtstopp till nära 400 miljoner USD, med en vinst motsvarande 290 miljoner USD.
– BioStock analys: BrainCool, maj 2017

I analysen har vi, baserat på olika antaganden, beräknat den teoretiska potentialen för s.k. peak sales, det vill säga årlig maxförsäljning under perioden 2017-2037 avseende BrainCools två kombinerade produkter The BrainCool System och RhinoChill – enbart inom indikationerna stroke och hjärtstopp – till nära 400 miljoner USD, med en vinst motsvarande 290 miljoner USD. Den aggregerade försäljningen inklusive förbrukningsvaror uppgår över perioden till över 4,8 miljarder dollar, med en vinst om motsvarande 3,7 miljarder USD.
Denna betydande marknadspotential tar inte i beaktande någon av bolagets övriga målindikationer som hjärnskakning, migrän eller oral mukosit. Även dessa utgör dock viktiga affärsområden med stora patientgrupper och därmed omfattande marknadspotential, och kommer att utvärderas mer ingående i framtida analyser.

Illustration sales
BioStocks estimat: försäljning & vinst inom stroke och hjärtstopp för perioden 2017-2037 på inkluderade marknader.

Analyskommentar

Marknadslansering & klinisk effekt
BrainCool och dess ledning har på kort tid, genom egen utveckling och förvärv, etablerat en bred portfölj innehållandes flera produkter med en klar konkurrensfördel och man står nu inför en spännande fas. Bolaget har redan nått marknad, låt vara att försäljningen än så länge sker på liten skala, och bevis finns för att tekniken fungerar. Om de pågående studierna – samtidigt som fler planeras – i de olika valda indikationerna kan visa tydliga bevis för en god klinisk effekt av bolagets produkter jämfört med befintliga kylbehandlingar, så har man en mycket bra potential att attrahera ett starkt intresse från marknaden.
Fokus & renodling
I BioStocks tidigare analys av BrainCool (9 juni 2o16) konstaterade vi att bolagets strategi att fokusera på flera olika indikationer och affärsområden både kan betraktas som en styrka och en svaghet. Det är viktigt att bibehålla ett tydligt fokus i ett mindre utvecklingsbolag som BrainCool. Denna riskfaktor kan dock anses vara relativt liten eftersom samtliga BrainCools produkter bygger på samma grundprincip, med basen i en beprövad teknik som utvecklats sedan början av 2000-talet. Ett positivt tecken är också att man har börjat renodla sin utveckling, vilket framgår av att man startat dotterbolaget PolarCool AB som kommer att fokusera på hjärnskakningar inom idrott och är planerat att knoppas av.
Konkurrens & marknadsupptag
Även om storleken och marknadspotentialen är identifierbar, är det svårare att förutspå det framtida marknadsupptaget av nya medicinska kylprodukter. I konkurrens med stora aktörer som Bard Medical och Asahi-Kasei som har stora marknadsandelar kan det krävas verkligt starka effektdata och konkurrenskraftig prissättning för att ta betydande marknadsandelar för nya produkter. Därför är möjligheten att leasa kylsystem till sjukhusenheter ett potentiellt mer attraktivt alternativ för att utöka upptagningen och att fokusera på att sälja ett större antal konsumtionsvaror för varje system. Detta är något bolaget redan är medvetna om och en möjlighet som kontinuerligt utvärderas av bolagsledningen.
Uppskalning & produktion
När BrainCool nu går in i sin initiala försäljningsfas är det av största vikt att företaget förbereder för en kommande uppskalning av produktionen för att möta marknadens växande efterfrågan på bolagets produkter. Företaget investerar också i utvecklingen av automatiserade produktionsprocesser av vissa förbrukningsdelar för större kostnadseffektivitet i produktionen, ett viktigt steg som bekräftar att ledningen befinner sig i aktiv planeringsfas när det gäller att utveckla försäljningen. Det återspeglas också i en högre vinstmarginal för förbrukningsmaterial som säljs för RhinoChill-produkten (80%), jämfört med förbrukningsmaterial för BrainCool System (70%). Förbättrad vinstmarginal är en nyckelfaktor då konkurrensen på marknaden kan leda till att man behöver anpassa priserna för att kunna ta fler marknadsandelar.
Finansiering
Försäljningsintäkterna för både system och förbrukningsmaterial förväntas öka inom en snar framtid, och de kommer att öka än mer när den kliniska nyttan av bolagets produkter jämfört med andra behandlingar är verifierad. Vi gör emellertid bedömningen att det stora kommersiella genombrottet på marknaden ligger ett eller några år framåt i tiden, och innan bolaget når lönsamhet har man nu valt att avisera en emission för att söka ytterligare extern finansiering. Bolagets aktieägare har företräde i emissionen som genomförs under maj månad och väntas inbringa cirka 58 MSEK till kassan, vilket ger bolaget nödvändiga resurser för att slutföra pågående studier och accelerera kommersialiseringen.
Många triggers på kort & lång sikt
Beskedet om en förestående emissionen har pressat BrainCools aktiekurs. Vi förväntar oss dock ett intressant nyhetsflöde framöver med många potentiella triggers på både kort och lång sikt. Givet bolagets snabba utveckling hittills och den starka position man har skapat åt sig genom att bygga upp en bred produktportfölj som adresserar flera marknader med otillräckliga medicinska behov, ser framtiden både spännande och lovande ut för BrainCool. Under resten av 2017 och nästkommande år förväntas ett flertal viktiga milstolpar uppnås och BioStock kommer att följa dessa noggrant.

Viktiga katalysatorer för investerare att bevaka

· Marknadsgodkännande av BrainCool System i USA* och Japan 2017.
· Slutförande av patientrekryteringen i Princessstudien. Förväntat Q4 2017.
· FDA-godkännande av RhinoChill-systemet: Förväntat år 2018
· BrainCool System – Stroke: Nästa interimsanalys i Euro-HYP-studien. Förväntad år 2018.
· Utvärdering av kombinationen BrainCool och RhinoChill-systemen. Förväntad år 2018
· I etablerad kommersiell försäljningsfas med The BrainCool och RhinoChill System. Förväntad 2018/2019.
· BrainCool har som mål att rekrytera samtliga patienter i den svenska OM-studien 2017. Uppföljningsperioden är ungefär en månad efter behandlingen. Studien kommer att ligga till grund för en De Novo 510 (k) ansökan om marknadsgodkännande i USA.
· Interimanalys av hjärnskakningsstudien som utförs i samarbete med svenska elithockeyklubbar väntas efter första ishockeysäsongen. Under andra säsongen kommer ytterligare data och erfarenheter att samlas, samt fler lag att läggas till.
· En ny hjärnskakningsstudie inom en annan sport planeras och godkännande från etikkommittén förväntas 2017.
· En börsnotering av PolarCool AB planeras till H2 2017, baserat på beslut vid årsmötet i BrainCool år 2017.
· Slutförande av patientrekryteringen i pågående migränstudier. Förväntas inom 18 månader.
· CE-märkning av Coolhead inom migrän. Förväntad år 2017
*Fotnot: Den 10 maj, efter att BioStocks analys färdigställts, meddelade bolaget att läkemedelsmyndigheten FDA beviljat marknadsgodkännande i USA avseende The IQool System, vilket är det namn The BrainCool System kommer att marknadsföras under på den amerikanska marknaden.
 
LADDA NED DEN FULLSTÄNDIGA ANALYSEN [PDF]
 
 


Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. Analytikern äger ej aktier i BrainCool AB. Marknadsrelaterad information i denna analys baseras på källor som bedöms som tillförlitliga men informationens riktighet kan inte garanteras. Information rörande Bolaget har granskats och godkänts för publicering av Bolaget. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från Bolagets senaste finansiella rapport, prospekt, nyhetsflöde samt kompletterande intervjuer. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Värderingar av bolag, produkter och marknad har utförts av Monocl Strategy Services analytiker. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget och skall ej tolkas som finansiell rådgivning. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock eller Monocl Strategy Services kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev