Home Nyheter MedicPen stärker kassan inför kommersiellt genombrott

MedicPen stärker kassan inför kommersiellt genombrott

MedicPen stärker kassan inför kommersiellt genombrott

27 april, 2016

Efter ett framgångsrikt 2015 med stragiskt viktigt CDMA-godkännande och samarbetsprojekt med flera stora aktörer i USA står nu MedicPen väl positionerat för att penetrera den globala marknaden med sina patenterade tablettdoserare, som möjliggör bättre övervakning och större trygghet vid medicinering. Målet är optimerad följsamhet, att patienterna följer ordinerad behandling och tar rätt mediciner vid rätt tillfälle. Bristande följsamhet är ett stort problem som varje år kostar många liv i onödan och dessutom skapar enorma merkostnader för sjukvård och samhälle. Denna vecka inleddes MedicPens företrädesemission som ska ge bolaget musklerna för det avgörande klivet in på marknaden.

Bristande följsamhet – ett stort problem inom läkemedelsterapin

Varje dag intas miljontals dygnsdoser läkemedel, enbart i Sverige, och många gånger är läkemedel den viktigaste behandlingen. Men bristande följsamhet vid läkemedelsbehandling riskerar att förta den förebyggande eller terapeutiska effekten av läkemedlen. Inom sjukvården innebär termen följsamhet bl.a. i vilken grad en patient följer sin ordination och tar sina mediciner. När en patient över- eller underanvänder sina läkemedel i förhållande till läkarens ordination, kan effekten leda till en misslyckad behandling, onödigt lidande och sjukdom samt kostnader för samhället i form av förlorad inkomst, ökat antal vårdbesök och sjukhusvistelser. Faktum är att en undermålig följsamhet till läkemedelsordination är ett av de största problemen inom dagens läkemedelsterapi.

MedicPens produkter ska öka följsamheten

medimismart300
Medimi Smart tablettdispenser hanterar upp till 16 olika mediciner.

Produkterna inom MedicPens produktserie Medimi bygger på bolagets patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället, där syftet är att öka följsamheten och säkerställa att patienterna tar sina läkemedel enligt ordination. Bolagets datoriserade tablettdispensers i Medimi-serien finns i olika storlekar med olika avancerat tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. Dels möjliggörs dispensering av rätt medicin vid rätt tillfälle, och dels påminns patienten när medicineringen missas. Dessutom kan kontaminering av läkemedlen undvikas genom att medicinerna hanteras enskilt fram till doseringstillfället. Ytterligare en fördel är att doseringsscheman kan ändras på distans av ansvarig läkare via telekommunikation.
Medimi Pro är bolagets portabla enheter avsedda för patienter som behöver kunna ta med sig produkten under dagen, exempelvis unga och aktiva patientgrupper.
Medimi Smart är en stationär dispenser med kapacitet för upp till 16 olika mediciner vilket lämpar sig bättre för mindre mobila patienter, t.ex. på äldreboenden eller patienter som vill bo kvar hemma och vid kliniker.

Marknadspotentialen är enorm

Capgemini Consulting och HealthPrize Technologies värderar den uteblivna intäkten för läkemedelsbranschen enbart i USA för mediciner som inte tagits korrekt, till hela 183 miljarder USD per år för samtliga kroniska sjukdomar. Om man även räknar med läkemedelsrecept som aldrig hämtas ut, extrapolerat för hela världsmarknaden, blir summan svindlande 564 miljarder USD. Man har även räknat ut att försäljningen av läkemedel mot respiratoriska-, antidepressiva- och magsårssjukdomar kunna öka med 219 respektive 215 och 138 procent, om man hade kunnat skapa perfekt följsamhet.

Avbruten medicinering, onödiga sjukhusbesök och obegripliga recept

Ett stort problem är att nära hälften av alla patienter slutar ta sin ordinerade medicinering vid kronisk sjukdom. Det amerikanska analysinstitutet Center for Studying Health System Change (HSC) visade år 2008 i en uppmärksammad studie att 50 procent av alla patienter som fick läkemedel för kroniska sjukdomar inte följde sin medicinering.
Enbart onödiga sjukhusbesök belastar enligt uppskattningar av HSC samhället med över 100 miljarder USD – en kostnad som därefter kalkylerats av New England Health Institute till det tredubbla om man även räknar med suboptimala förskrivningar, läkemedelsadministrering och diagnoser.
År 2007 publicerade en forskargrupp vid Northwestern University of Chicago en artikel i  tidskriften Patient Education Counseling som komplicerar bilden ytterligare. Forskarna fastslog att nära hälften, 46 procent av alla patienter, inte ens förstår sina förskrivna doseringsinstruktioner.
Det står bortom allt tvivel att bristande följsamhet är ett stort problem för patienter, samhälle och läkemedelsindustri och att MedicPen, om den fortsatta utvecklingen löper enligt bolagets planer, adresserar en enorm marknad. För att säkerställa att man har resurserna för fortsatt produktutveckling och bearbetning av marknaden genomför man nu en emission som ska finansiera genomförandet av en rad aktiviteter.

Motiv till emissionen

MedicPen planerar att använda emissionslikviden på 11,6 MSEK enligt följande under de närmaste 12 månaderna:

Rörelsekapital 5,0
Investeringar i utveckling och produktion av Medimi® CDMA 1,7
Investeringar i pilotstudie avseende USA-marknaden 1,0
Investeringar i konceptutveckling Medimi®Smart och vidareutveckling av tablettmagasin 1,0
Investeringar i vidareutveckling av Medimi®Pro och Medimi®Smart 0,8
Investeringar i marknadsföring och försäljning 0,7
Investeringar i utveckling av konceptet Smarthome & E-miljöer 0,4
Emissionskostnader 1,0
Summa: (MSEK) 11,6

MedicPens erbjudande i sammandrag

Avstämningsdag
20 april 2016.
Anmälningsperiod
25 april – 13 maj 2016.
Teckningskurs
1,20 kr per Unit. Teckningskursen motsvarar en rabatt i förhållande till den genomsnittliga volymvägda omsättningen i aktien under perioden 2 mars – 14 april 2016, om 21,9 procent. De som på avstämningsdagen den 20 april 2016 var registrerade som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att för sju (7) innehavda aktier, teckna en (1) s k unit innebärande samtidig teckning av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen SEK 1,80. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioderna 7 – 25 november 2016 samt 15 – 31 maj 2017.
Uniträtter
För varje på avstämningsdagen innehavd aktie erhålls en (1) s k uniträtt (UR). Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en unit. Teckning av units kan även ske utan stöd av uniträtter.
Handel med uniträtter
Kommer att ske under perioden 25 april 2016 till och med den 11 maj 2016.
Övertilldelningsoption
Vid överteckning av Erbjudandet har styrelsen, vid sidan av Erbjudandet, rätt att emittera högst 3 333 333 units till teckningskursen 1,20 kr.
MedicPens värdering före emission
Baserat på teckningskursen 1,20 kr värderas MedicPen till 81,3 Mkr före emission.
Mer information om MedicPens emission
För att ladda ned bolagets teaser, klicka här.
Fullständigt investeringsmemorandum finns att ladda ned här (pdf).
För att ladda ned bolagets teckningssedel, klicka här.
Analyser
BioStock har genomfört en uppdragsanalys av bolaget som du kan läsa här.
Bolagspresentationer
VD Anders Skarman presenterar bolaget under Aktiekvällen i Lund imorgon torsdag 28 april kl 20.00 – 20.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27. Mer information och länk till anmälan finns här.
 
Texten är författad av BioStocks redaktion. Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev