Home Analyser BioStock analys: MedicPen

BioStock analys: MedicPen

BioStock analys: MedicPen

25 april, 2016

BioStock har analyserat medicinteknikbolaget MedicPen AB som utvecklar, tillverkar och marknadsför patenterade tablettdoserare, s.k. dispensers. Dessa möjliggör för patienter att optimera sin medicinering, vilket i sin tur kan leda till att sjukvården och samhället sparar stora summor pengar. MedicPens produktlinje Medimi består av Medimi®Pro och Medimi® Smart som syftar till att säkerställa att dosering av läkemedel sker vid rätt tillfälle och att varje dos tas i rätt mängd. Målgrupperna för bolagets produkter återfinns primärt inom marknadssegmenten apotek, hemsjukvård och privat vård, inom läkemedelsindustrin samt vårdinstanser som sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. BioStock ser i MedicPen ett bolag som med patententskyddade produkter och ett antal strategiskt viktiga samarbetsavtal på plats nu står redo att adressera en enorm marknad, med potentiellt stora vinster för såväl patienter som samhälle.
Varje dag intas miljontals dygnsdoser läkemedel i Sverige och man kan lista en mängd sjukdomar där läkemedel är den viktigaste, kanske livräddande, behandlingen. Från ett samhällsperspektiv är ett effektivt användande av dessa resurser viktigt eftersom läkemedelsanvändning representerar en stor kostnad för samhället. Effektiviteten bygger inte bara på att lämpliga läkemedel skall finnas tillgängliga och förskrivas till rätt patient, utan också att terapin fullföljs av patienten. För patienten leder brist på följsamhet, d.v.s. att patienten inte tar sina mediciner enligt vad som ordinerats (även känt som ”compliance” eller ”adherence”), till utebliven effekt och i värsta fall onödigt lidande och en förtidig död. Konsekvenserna för samhället är ökade kostnader, förlorad arbetsinkomst, fler vårdbesök och inläggningar på sjukhus. Dyra läkemedel används inte som de ska och orsakar både patienterna lidande och stora kostnader för samhället.
En annan aspekt av problemet är när läkemedelsindustrin testar nya preparat i kliniska prövningar under kontrollerade former, och brister i följsamheten kan få konsekvenser som leder till feltolkade resultat och kostsamma felbeslut. Felanvändning av läkemedel är troligen ett av vår tids största läkemedelsproblem.

MedicPen erbjuder ett komplett system för hantering av medicinering

Malmöbaserade MedicPen leds av VD Anders Skarman som har över 25 års erfarenhet av läkemedelsindustrin, bland annat som försäljnings- och marknadsdirektör på Boehringer Ingelheim. MedicPen utvecklar produkter för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Produkterna bygger på MedicPens patenterade innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället.

medimismart300
Medimi® Smart tablettdispenser.

MedicPens produkter
Medimi® består av en produktserie av medicineringshjälpmedel som består av datoriserade tablettdispensers som finns i olika storlekar med olika avancerat tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. Medimi® Pro är portabla och välanpassade för bruk där patienten behöver kunna ta med sig produkten under dagen, exempelvis unga och aktiva patientgrupper, medan Medimi® Smart är en stationär dispenser med kapacitet för upp till 16 olika mediciner vilket lämpar sig bättre för mindre mobila patienter, t.ex. på äldreboenden, patienter som vill bo kvar hemma och vid kliniker. Medimi-serien möjliggör dispensering av rätt medicin vid rätt tillfälle och påminner när medicinering missas av patienten. Dessutom kan kontaminering undvikas genom enskild hantering av medicinerna fram till doseringstillfället. En ytterligare fördel är att doseringsscheman kan ändras av ansvarig läkare på distans via telekommunikation.
Konkurrerande lösningar
De närmsta konkurrenterna idag är dispenser-system med olika grad av sofistikation, exempelvis Posifon Carousel, MiniTell Daily Alarmed Pill Box, samt olika påminnelsesystem som påminnelsealarm, SMS, anpassade klockor samt mobil-appar.
Konkurrensfördelar
Följsamhet ökas idag bland annat genom patientutbildning och assisterad medicingivning (se även rubriken: Stora resurser satsas i Sverige för att öka följsamhet och patientsäkerhet, nedan) vilket i bägge fallen kräver resurser och därmed investeringar. MedicPen beskriver fördelarna med sitt system enligt följande;

  • Patenterad teknologi som hanterar medicinerna enskilt fram till doseringstillfället. Detta minskar risken för såväl kontaminering mellan olika läkemedel som risken för misstag.
  • Uppföljning på enskild medicin. Detta innebär att resurser kan prioriteras.
  • Tablettmagasin som kan fyllas på annan plats. Detta innebär automatisk central fyllning vilket spar resurser.
  • Påminner endast vid missad medicinering. Detta innebär att sköter du din medicinering så slipper du bli påmind.

Ovan nämnda parametrar ger stora fördelar gentemot andra doseringshjälpmedel.
Affärsmodell med intäktspotential från både produktförsäljning och licensavtal
Affärsmodellen bygger på intäkter från försäljning av Medimi-enheter i form av engångsbetalningar vid leveranstillfället, intäkter från licensavtal avseende Medimi-systemet samt intäkter från service- och underhållsavtal. Potentiella kundsegment är äldreboenden, sjukhus, läkemedelsindustrin, hemsjukvård, apotek, privatvård, men även integration i andra system är ett potentiellt intäktsområde.
CE-certifierad och CDMA-godkänd produkt
I Europa är produkten marknadsgodkänd genom CE-certifiering. Bolaget erhöll nyligen ett CDMA-godkännande i USA. Godkännandet innebär att MedicPen nu kan koppla upp sina produkter i de lokala näten. Leverantören M2M Datasmart hjälper bolaget att koppla upp produkterna mot den fjärde största telekomoperatören i USA, Sprint Corporation.
Stor potential i länder med modern sjukvård
Eftersom MedicPens produkter ligger i teknikens framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer riktar man främst in sig på geografier med moderna sjukvårdssystem. Detta har hittills lett till samarbeten i USA, Danmark och Ungern, medan andra europeiska och asiatiska marknader just nu utvärderas.
Bolaget avslutar inom kort en pilotstudie som förväntas kunna tillföra värdefull information om hur Medimi fungerar ute i verkliga livet. På Bornholm genomförs just nu funktionstester med den nylanserade Medimi®Smart med syfte att skapa välunderbyggda säljargument och säkerställa korrekt funktionalitet.
Europeisk marknadsexpansion och amerikanska genombrottsordrar under 2016
Under 2016 är planen att etablera MedicPen på minst en ny europeisk marknad. Utöver detta planeras etablering hos kommuner och landsting på den nordiska marknaden samt att erhålla de första genombrottsordrarna från läkemedelsbolag i USA. På tre års sikt förväntas den danska marknaden kunna generera 50+ MSEK per år i intäkter. Biostock har valt att främst fokusera den här analysen på applikationsområdet äldreboenden/hemsjukvård för den nyaste produkten Medimi®Smart, även om det finns stora värden att realisera för Medimi® och Medimi®Pro inom bland annat läkemedelsindustrin.

MedicPens ledning, styrelse och ägare

anders-skarman300
Anders Skarman, vd MedicPen.

MedicPen leds av vd Anders Skarman tillsammans med bolagets tekniska chef Åke Zetterström. Utöver Anders Skarman och Åke Zetterström består bolagets styrelse av Kjell-Åke Andersson och Christian Hallin.
Vd Anders Skarman har mer än 20 års erfarenhet som marknads och försäljningsdirektör på Boehringer Ingelheim, där han bland annat har varit med och lanserat över 10 primärvårds- och sjukvårdsprodukter. Han har således bred erfarenhet av försäljning, marknadsföring och ledarskap, både nationellt och samt är en driven affärsman som är van att arbeta i högt tempo med stort fokus på resultat och uppföljning.
Åke Zetterström har en bakgrund som systemutvecklare och kvalitetsansvarig samt har under de senaste åren arbetat i bl.a. Xperi och sitt eget investmentbolag.
Styrelseordförande Kjell-Åke Andersson har ett förflutet som anställd vid Electroluxkoncernen, och sitter utöver MedicPen i flera styrelser samt har grundat Xperi, vars verksamhet var inriktad mot utveckling och tillverkning av elektronikbaserade produkter inom bland annat medicinteknik.
Christian Hallin grundade MedicPen 1999 och sitter även han med i ett antal styrelser, däribland Halmstadsbaserade MedicWave som utvecklar algoritmer och mjukvaror för analys av biologisk och medicinsk data.
MedicPen är börsnoterat och är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget. I senaste årsredovisningen uppger bolaget att det i dagsläget har cirka 1 700 aktieägare.

Viktiga samarbeten inom telekom, IT och sjukvård

MedicPen har en rad viktiga samarbeten med olika aktörer på sina målmarknader och avser under det innevarande året att knyta avtal med distributörer på den amerikanska marknaden. I USA samarbetar bolaget med telekomaktören Sprint Corporation, vilket understöds genom lokala konsulter med god kännedom om sjukvård och informationshanteringssystem. Arbetet med Sprint kompletteras således tillsammans med Trial Acceleration Institute, som är ett bolag specialiserat på att effektivisera kliniska prövningar, samt M2M Datasmart, som underlättar nätverksuppkopplingar och datatransfer.
MedicPens kliniska samarbeten med ungerska Uzsoki Street Hospital och Saint Gellert Clinic kompletteras av bolagets samverkan med aktörerna Medexpert i Ungern som hjälper bolaget med marknadsföring, försäljning och distribution, och bolaget GoToMarket. I Danmark samarbetar MedicPen med Bornholms kommun och sjukhus samt Care Consult som är specialiserat kring IT-lösningar för vård och omsorg på den danska marknaden.
Bolagets produkter tillverkas av underleverantörer och bolaget har som mål att under 2016 identifiera och ingå samarbetsavtal med en stor – eller ett par mindre – internationella aktörer avseende marknadsföring, försäljning och distribution. Marknadsföring och försäljning har hittills skett i bolagets egen regi.

Potential för tredubblad läkemedelsförsäljning inom enskilda terapiområden

Bolagen Capgemini Consulting och HealthPrize Technologies publicerade 2012 en studie där de, baserat på ett stort antal vetenskapliga studier mellan 2003-2012, kunde uppskatta läkemedelsbranschens årliga kostnad för minskad följsamhet inom kroniska sjukdomar. Läkemedel som inte togs enligt ordination (också känt som sekundär följsamhet) visade sig vara allt mellan 7 procent (för respiratoriska läkemedelskombinationen fluticasone och montelukast) till 88 procent (för bröstcancer-terapin arimidex) och skiljde sig kraftigt mellan olika läkemedel och sjukdomskategorier. Totalt uppskattades den uteblivna intäkten för läkemedelsbranschen i USA för mediciner som inte tagits korrekt till hela 183 miljarder USD per år för samtliga kroniska sjukdomar. Om man även räknade med läkemedelsrecept som aldrig hämtades ut steg samma siffra till 188 miljarder USD per år för den amerikanska marknaden och svindlande 564 miljarder USD när man extrapolerade ut beräkningen till läkemedelsförsäljning i hela världen. Kanske mest anmärkningsvärt var att studien visade att försäljningen av läkemedel mot respiratoriska-, antidepressiva- och magsårssjukdomar skulle kunna öka med 219 respektive 215 och 138 procent om man hade kunnat skapa perfekt följsamhet.
Sammantaget belyser detta den stora marknadspotentialen för att öka följsamhet av marknadsförda läkemedel. Skulle man även beräkna kostnaden för felbeslut som skett i kliniska prövningar av utvecklingspreparat till följd av bristande följsamhet så skulle även betydande kostnadsbesparingar kunna möjliggöras för läkemedelsbranschen. Medimi®Pro har potential att hjälpa många läkemedelsbolag att mera effektivt driva sina kliniska prövningar, till lägre kostnader och med färre patienter.

Nära hälften av alla patienter slutar ta sin ordinerade medicinering vid kronisk sjukdom

Det amerikanska analysinstitutet Center for Studying Health System Change (HSC) visade år 2008 i en uppmärksammad studie att hälften av alla patienter som fick läkemedel för kroniska sjukdomar inte följde sin medicinering. Bara baserat på onödiga sjukhusbesök uppskattade HSC att samhällskostnaden för detta uppgick till över 100 miljarder USD – en kostnad som sedan New England Health Institute uppskattade till det tredubbla om man även räknar med suboptimala förskrivningar, läkemedelsadministrering och diagnoser.
Året innan hade även en forskargrupp vid Northwestern University of Chicago genom patientintervjuer visat i tidskriften Patient Education Counseling att 46 procent av alla patienter inte förstår sina förskrivna doseringsinstruktioner, vilket ytterligare komplicerar situationen. Det står bortom allt tvivel att bristande följsamhet är ett stort problem för patient, samhälle och läkemedelsindustri.

Stora resurser satsas i Sverige för att öka följsamhet och patientsäkerhet

Bristande följsamhet är ett erkänt problem inom vården och en rad olika strategier används redan för att skapa bättre följsamhet. Från sjukvårdens perspektiv kan dessa delas in i initiativ centrerade runt:

  • Patienten: patientutbildning, engagemang av familjemedlemmar, påsar med färdiga doser, påminnelsesystem, monitorering från distans, automatiserad dispenseringsteknik,
  • Vårdgivare: arbete fokuserat på bättre kommunikation mellan patient och läkare, assisterad medicingivning; samt,
  • Externa faktorer: enklare doseringsregim, nya läkemedelsformuleringar, automatiska insulinpumpar, elektroniska recept, automatiserade hem, försäkringslösningar, mm.

Ett bra exempel på ett ovanstående initiativ skedde i Sverige för några år sedan då regeringen bemyndigade Läkemedelsverket att utvärdera om högre följsamhet kunde uppnås för patienter med flera ordinerade läkemedel (främst tabletter) om dessa automatdispenserades i enskilda påsar. Ca 180 000 patienter, varav 80 procent var äldre än 65 år (ungefär 2/5 bodde hemma och 3/5 bodde på äldreboende), erhöll sin medicinering på detta sätt under 2011. Varje patient erhöll 2 veckors doser i form av en mängd påsar där varje enskild påse märktes med patientdata, dos, datum och schemalagd tid för medicinering. En nyligen publicerad studie i Pharmacy Practice visar att majoriteten av sjukvårdspersonalen, i en enkätundersökning, ansåg att metoden bidrog till bättre följsamhet och patientsäkerhet. Detta visar att samhället ser problematiken och är villig att satsa stora resurser på att adressera problemet.
piller

Betydande marknadspotential inom äldreboende- och hemsjukvårdssektorn

MedicPen adresserar ett flertal marknader, samtliga med betydande marknadspotential. Vi väljer att endast belysa en av dessa marknader i analysen – äldreboende och hemsjukvård. Bolagets produkt är bäst anpassad för geografier där vårdsystem och IT-infrastruktur är välutvecklade. Detta innebär att det finns subsegment – exempelvis privatvård – i många länder, men vi väljer att illustrera marknadens teoretiska storlek genom att titta på USA och extrapolera statistiken till en population som motsvarar EUs fem största länder (EU5).
Amerikanska CDC uppskattar att antalet personer äldre än 65 i USA kommer att fördubblas från 40,2 miljoner (år 2010) till 88,5 miljoner år 2050. Personer i ålderskategorin 85+ kommer under samma period tredubblas till 17,9 miljoner. Den äldsta kategorin är givetvis också den mest vårdkrävande och mer sannolik att vara ensamstående, d.v.s. får inte hjälp av en make/maka som vårdgivare.
Flera studier visar att antalet äldre som kommer att vara i behov av betald hemtjänst kommer att öka markant. År 2014 estimerade CDC att det fanns 12 400 hemsjukvårdsleverantörer som servade 4 934 600 patienter, 4 000 vårdinrättningar för hospice/palliativ vård (1 340 700 patienter), 15 600 äldreboenden (1 369 700 patienter) och 30 200 kort- och långtidsboenden (835 200 patienter) registrerade i USA. Mellan 96,6-99,4 procent av aktörerna inom hemsjukvård, äldreboende och hospice har ett direkt eller indirekt ansvar för läkemedelshantering, medan endast 69 procent av kort- och långtidsboenden har sådant ansvar. Tillsammans servar dessa anrättningar cirka 8,5 miljoner patienter per år, med ansvar för läkemedelsadministrering för cirka 8 miljoner patienter.
Om vi sedan även tar hänsyn till att CDC uppskattar att ungefär hälften av alla vuxna i USA har kroniska sjukdomar så kan vi anta att ungefär 4 miljoner patienter skulle kunna anses vara i behov av automatiserad tablettdispensering och medicineringspåminnelser. Ungefär lika många invånare lever i USA som EU5 och ungefär lika många patienter kan därför förväntas finnas i dessa länder om vi antar att samma ratio av långtidsinlagda, äldre patienter föreligger. Den teoretiska marknadspotentialen för Medimi® Smart, inom detta segment, skulle i så fall maximalt vara 8 miljoner patienter i USA och EU5. Till detta kommer sedan potentialen för Medimi®Pro.

Kvarstående utmaningar

Om allt går enligt plan adresserar MedicPen en enorm marknad. De utmaningar som bolaget står inför innan stora beställningar kan börja trilla in är att höga krav ställs på kundernas utvecklingsgrad, infrastruktur och kompetens. Varje marknad har sina utmaningar gällande bland annat vårdinrättningens standarder för datahantering, tekniska förutsättningar för telekomuppkoppling, lagar kring dataöverföring, konservatism hos förskrivande vårdpersonal, subventioneringsmöjligheter och allt som hör till integrationen mellan etablerade sjukvårdssystem och moderna IT-system. Bolaget har kommunicerat att de känner att tiden är mogen för integrering av Medimi-system i de flesta moderna samhällen och att dessa är beredda att betala för detta, men rätt infrastruktur är avgörande. MedicPen har redan knutit flera viktiga avtal för att adressera detta vilket Biostock ser som mycket positivt. Det kommer att vara avgörande att bolaget finner lämpliga distributionspartners på lokal nivå med erfarenhet av att införa nya system i vården för att överkomma dessa utmaningar, vilket MedicPen redan har lyckats med i tre länder. Bolaget har redan tagit viktiga steg framåt och om allt rullar på enligt lagd plan så ser 2016 ut att bli året då MedicPen tar klivet till att bli ett säljande bolag.
Läs mer om MedicPen på bolagets hemsida som du hittar här.
Här kan du även ladda ned information rörande MedicPens pågående företrädesemission:
För att ladda ned bolagets teaser, klicka här.
För att ladda ned bolagets teckningssedel, klicka här.
Disclaimer – uppdragsanalys
Detta är en uppdragsanalys utförd av BioStock i samarbete med vår analyspartner Monocl Strategy Services. BioStocks ersättning för uppdragsanalysen har bestämts på förhand och ersättningen är oavhängig från det innehåll som presenteras i analysen. BioStocks analytiker äger inga aktier i MedicPen. Informationen i denna analys baseras på vad BioStock bedömer som tillförlitliga källor. BioStock kan dock inte garantera informationens riktighet. Analysen grundas på en sammanvägd bedömning av bolagets historiska och nuvarande verksamhet och information är hämtad från tidigare genomförd basanalys samt Bolagets senaste finansiella rapporter och nyhetsflöde. Analysen innehåller subjektiva bedömningar om framtiden vilket skall anses medföra osäkerhet. Innehållet skall ej betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i det analyserade bolaget. BioStock kan ej garantera att de slutsatser som presenteras i analysen kommer att uppfyllas. BioStock kan ej hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. BioStock står ej under Finansinspektionens tillsyn och behöver därmed ej följa de regler som annars gäller för analysföretag som står under Finansinspektionens tillsyn.


biostockappenFå analyser och nyheter direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknapp
googleplayknapp


 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev