Home Nyheter Annexins företrädesemission ska ta bolaget mot viktiga milstolpar

Annexins företrädesemission ska ta bolaget mot viktiga milstolpar

Annexin företrädesemission 2023

Annexins företrädesemission ska ta bolaget mot viktiga milstolpar

6 december, 2023

Annexin Pharmaceuticals genomför en fullt säkerställd företrädesemission om 35,6 Mkr, med avsikten att finansiera patientinkluderingen i fas II-studien inom retinal venocklusion, fortsatta aktiviteter inom det viktiga cancerfältet samt affärsutveckling. Därmed tas viktiga steg mot målet att genomföra licensaffärer, vilket flera potentiella partners redan har visat sitt intresse för.

Annexin Pharmaceuticals utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten ANXV. Kandidaten är till 99,5 procent identiskt med det kroppsegna proteinet Annexin A5. Proteinet har många skyddande funktioner i kroppen, såsom förmågan att omedelbart identifiera skadade celler, bygga skyddande lager på cellytan, reparera skadade cellmembran, förhindra att celler blir klibbiga och minska inflammation i blodkärl.

Verkningsmekanism som öppnar många dörrar

Annexin A5s egenskaper är väldokumenterad i oberoende forskning och fungerar huvudsakligen genom att binda till fosfatidylserin (PS), en naturlig komponent i cellmembran. Normalt sett finns PS i cellmembranets insida och är då neutralt för närliggande celler. Vid cellstress eller skada exponeras PS på utsidan, vilket dels påverkar ett signalsystem som involverar immunceller. Dels ger detta cellerna en ökad klibbighet som möjliggör för proppar att bildas, vilket är fallet bland annat vid kärlsjukdomen retinal venocklusion (RVO). PS exponeras på celler i samband med olika sjukdomar, däribland cancer, hjärtinfarkt, sickelcellsanemi, och blodförgiftning för att nämna ett fåtal. När Annexin A5 binds till PS, avbryts denna sjukdomspåverkande signalering. I och med att ANXV är nästintill helt identisk med Annexin A5 ser Annexin Pharmaceuticals en bred potential för ANXV i en lång rad sjukdomar.

RVO hittills lovande huvudfokus

Annexins primära fokus är dock RVO, en sjukdom som uppstår på grund av en blodpropp i en ven i näthinnans, vilket leder till synförlust och ibland blindhet. Omkring 16 miljoner drabbade globalt gör sjukdomen till en av de vanligaste orsakerna till synförlust. Bolaget genomför just nu en proof-of-concept fas II-studie med ANXV i RVO i USA, som man kommit en bra bit in i där totalt hälften av de upp till 16 planerade patienterna har fått behandling. Positiva effektsignaler har observerats hittills utan några allvarliga rapporterade biverkningar, och den sista patienten väntas behandlas i Q1 2024. Resultatutläsning görs löpande men avslutas under sommaren 2024 vilket innebär att det kommande halvåret bjuder på flera viktiga milstolpar.

Därutöver tillhandahåller bolaget ANXV till en nederländsk imagingstudie i RVO, i vilken man funnit bevis som tyder på att ANXV ackumuleras i de kärl i ögats näthinna där venocklusionen är belägen. Detta indikerar att kandidaten når sitt målområde i ögat. Läs mer här. De hittills positiva fynden i båda RVO-studierna menar bolaget stärker möjligheten för samarbeten och licensaffärer, som är en viktig del av Annexins affärsstrategi. I syfte att stärka värdet för en sådan affär så är bolagets mål att uppnå detta först efter att data från fas II-studien tagits fram. Bolaget uppger dock att man redan upplever intresse från bolag med produkter inom ögonsjukdomar. Läs en intervju med Annexins vd Anders Haegerstrand här.

Onkologi – hett område för ANXV

Sedan årsskiftet 2022/2023 har bolaget, utöver RVO, även riktat aktiviteter inom onkologifältet. Detta eftersom oberoende forskning har visat att Annexin A5s egenskaper kan utnyttjas i cancer. Dels kan ANXV verka inom cancer genom att minska cancercellers förmåga att undvika immunsystemet. Det finns därmed potential för ANXV att ha effekt i cancertumörer, antingen som ett cancerläkemedel i sig själv eller genom att förstärka effekten av dagens storsäljande så kallade checkpointinhibitorer (CPIs). Många patienter har ett subobtimalt eller uteblivet svar på dessa behandlingar, som har andra målmolekyler än ANXV.

Det har också visats att Annexin A5 kan konjugeras (bindas) till cellgifter. Annexin har nyligen i en egen preklinisk studie visat att ett sådant ANXV-konjugat kunde döda cancerceller från en patient med trippelnegativ bröstcancer, vilket cellgiftet i samma koncentration inte kunde. Därmed kan cellgiftet genom ANXV-konjugatets bindning till PS som finns på många cancercellstyper koncentrera cellgiftet till tumören, med en potentiellt kraftfullare effekt och mindre allvarliga biverkningar.
Annexins avsikt är att genomföra prekliniska samt i viss utsträckning kliniska aktiviteter för att möjliggöra partnerskap även inom onkologiområdet, där bolaget tror att värdet för ANXV kan vara mycket högt.

Företrädesemission ska finansiera kommande utvecklingssteg

Mellan den 30 november och 14 december 2023 genomför Annexin Pharmaceuticals en företrädesemission om 35,6 Mkr i syfte att ta kandidaten vidare genom viktiga utvecklingssteg. Emissionslikviden kommer efter återbetalning av brygglån att till största del, 70 procent, finansiera den avslutande av patientrekryteringen i fas II-studien i RVO. Affärsutvecklingsaktiviteter ska finansieras av 13 procent av likviden medan 10 procent avses finansiera genomförandet av förberedande studier inom cancer.

Företrädesemissionen är till 100 procent säkerställd. Detta dels genom teckningsförbindelser om cirka 69,9 procent från ett antal av bolagets långsiktiga befintliga aktieägare samt styrelse och ledning. Dels genom emissionsgarantier om cirka 10,7 Mkr, även detta från långsiktiga befintliga ägare.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor Varje innehavd aktie innebär 1 teckningsrätt. Teckningsrätterna ger innehavaren företrädesrätt att teckna nya aktier, där tio (10) teckningsrätter berättigar aktieägaren att teckna elva (11) nya aktier.
Teckningsperiod 30 november – 14 december 2023
Teckningskurs 0,20 kr per ny aktie
Emissionsvolym 35,6 Mkr
Utspädning Vid full teckning av företrädesemissionen sker en utspädningseffekt om cirka 52,4 procent av aktiekapitalet och antalet aktier.

 

Information och teckning

Prospekt Annexin 2023 Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

 

Denna annons har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, och mer information om Annexin Pharmaceuticals AB (publ), har redovisats i ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 28 november 2023 och publicerats på https://annexinpharma.se/investerare/emissioner/emission-2023/. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Annexin Pharmaceuticals, eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Annexin Pharmaceuticals och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev