Home Intervjuer Annexin om emissionen: ”I ett väldigt spännande läge”

Annexin om emissionen: ”I ett väldigt spännande läge”

Annexin företrädesemission 2023

Annexin om emissionen: ”I ett väldigt spännande läge”

30 november, 2023

Annexin Pharmaceuticals har kommit en bra bit i sin fas II-studie med läkemedelskandidaten ANXV inom ögonsjukdomen retinal venocklusion. Med hittills uppvisade lovande effektsignaler i studien, goda resultat i prekliniska cancerstudier samt ett starkt patentskydd är bolaget nu aktuellt med en företrädesemission om 35,6 Mkr. Vd Anders Haegerstrand berättar mer om detta för BioStock.

Hjärt-kärlsjukdomar är en av de främsta orsakerna till dödlighet och sjukdomsrelaterat lidande. En mindre känd sjukdom, som drabbar ögats kärl, är retinal venocklusion (RVO) och påverkar cirka 16 miljoner människor globalt och är en av de vanligaste orsakerna till synförlust. Trots dess omfattande påverkan finns det för närvarande ingen behandling som adresserar de underliggande orsakerna.

Inom cancerområdet finns också stort utrymme för förbättrade behandlingar, både avseende effektivitet samt de ofta svåra biverkningsprofilerna. Inom immunonkologi återstår alltjämt utmaningen att motverka cancers förmåga att hämma immunsystemet. Samtidigt medför många cancerbehandlingar, såsom exempelvis cellgifter, ofta allvarliga biverkningar för patienterna.

ANXV – potentiell First-in-Class läkemedelskandidat

Stockholmsbaserade Annexin Pharmaceuticals strävar efter att förändra behandlingen av RVO och cancer med sin biologiska läkemedelskandidat ANXV, som är till 99,5 procent identisk med det kroppsegna proteinet Annexin A5. För huvudfokuset RVO, där ANXV för närvarande prövas i en fas II-studie, kan ANXV potentiellt komma att erbjuda en effektivare och mer patientvänlig behandling jämfört med dagens befintliga alternativ. Dessa inkluderar upprepade, för patienten obehagliga anti-VEGF-injektioner i ögat, som enbart lindrar symptomen av sjukdomen. Målet med ANXV är att i stället verka på orsaken till att sjukdomen uppstår, dvs genom att minska klibbigheten av de röda blodkropparna och i bästa fall lösa upp eller minska påbyggnad av blodproppen som orsakar synförlusten.

Utöver detta har Annexin A5 i djurstudier också uppvisat förmågan att reparera redan skadande celler, förhindra att fler celler dör samt att minska inflammationen som också bidrar till en gradvis sämre syn. Dessutom utvecklas ANXV med målet att vara en betydligt bekvämligare behandlingsmetod för patienterna, genom att ges intravenöst under en kort period. Hittills har ANXV i fas II-studien inte givit upphov till några begränsande biverkningar i de två olika dosgrupperna som hittills prövats. I augusti rapporterade Annexin sin största framgång på länge, där lovande effektsignaler uppvisades hos två av de fyra patienter i studien som hade fått ANXV, i form av positiva effekter på synförmåga och näthinnan samt ett oväntat litet behov av anti-VEGF. Läs mer här. Totalt har nu 8 av upp till 16 planerade patienter fått ANXV och sista patienten bedöms vara rekryterad under Q1 2024.

ANXVs potential inom cancerbehandling

Inom cancerbehandling indikerar såväl oberoende som Annexins egen forskning att ANXV kan ha potential att användas för att minska cancercellers förmåga att dela sig okontrollerat. Det kan ske dels genom att ANXV minskar cancercellers förmåga att undvika att bli dödade av immunsystemet, dels genom att mer selektivt rikta cellgifters effekter mot cancerceller. Det senare kan öka effektiviteten av cellgiftet och minska dess biverkningar. När ANXV bands ihop kemiskt med cellgift, i en preklinisk studie på celler i odlingsskålar, lyckades detta s.k. ANXV-konjugat döda cancerceller från en patient med den särskilt svårbehandlade cancerformen trippelnegativ bröstcancer. Läs mer om detta samt bolagets planer inom cancer här.

Tar in strategiskt kapital

Nu genomför Annexin en företrädesemission om 35,6 Mkr. Med emissionslikviden avser bolaget att återbetala de brygglån man erhöll tidigare i år genom kvittning av emissionslikviden därefter prioriteras avslutandet av patientrekrytering i fas II-studien inom RVO, följt av förberedande studier inom cancer. Utöver detta ska likviden användas till läkemedelsproduktrelaterade kostnader, affärsutveckling och övriga kostnader relaterade till forskning och utveckling, samt administrativa omkostnader. I samband med emissionen kontaktade BioStock Annexins vd Anders Haegerstrand, som berättade mer.

Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals
Anders Haegerstrand, vd Annexin Pharmaceuticals

Anders, du har lång erfarenhet av lyckade ledarskap, bland annat i två olika life science-bolag. Hur kommer dessa meriter till användning i rollen som vd för Annexin just nu?

–  Det underlättar när det gäller val av timing för arbetet och hur de informella och formella förberedelserna går till. Man vet också att det inte finns några fasta tidsramar och att en affär aldrig kan garanteras även om produkten är bra.

Om vi börjar med ert huvudfokus RVO så rapporterade ni under det tredje kvartalet goda effektsignaler av ANXV i fas II-studien – och ändrade samtidigt i studiedesignen bl.a. för att öka patientrekryteringen. Kan ni ge en uppdatering kring studien?

– Studien fortskrider bra enligt den nya planen. Hittills har åtta patienter färdigbehandlats, varav sex patienter har behandlats med den lägre dosnivån 2 mg/dag, och två patienter med den högre dosen 4mg/dag under fem dagar. Inga begränsande biverkningar har hittills observerats i studien, vilket är positivt. Nu avser vi söka tillstånd att pröva högre doser inom ramen för studien. Samtidigt fortsätter rekryteringen och vi ämnar behandla upp till 16 patienter totalt i denna studie.

Ni har tidigare nämnt att cancerområdet kan komma att öka värdet för ANXV väsentligt. Berätta lite om de möjligheter ni ser för ANXV inom indikationsområdet?

– Marknaden inom onkologi för immunoterapier och s.k. läkemedelskonjugat är betydligt större än för RVO och det medicinska behovet är fortsatt väldigt stort. Vi har ju en unik målmolekyl för ANXV, fosfatidylserin, som vi anser är relevant för både RVO och cancer. Vi har två spår inom cancerbehandling som är prekliniskt validerade av oberoende forskare. Det ena är att i kliniska studier se om ANXV kan fungera på de cancertumörer som inte svarar alls eller inte tillräckligt bra på dagens så kallade checkpoint-inhibitorer, som ju har andra målmolekyler än ANXV. Oberoende forskares data stödjer att man genom ett blodprov skulle kunna välja lämpliga patientgrupper för ANXV. Vissa förberedande studier är finansierade genom den garanterade emissionen, vilket är viktigt för att förbättra sannolikheten för en framgångsrik kommande fas Ib/IIa-studie i patienter. Vi tror också att det har betydelse för potentiella partnerskap.

– Det andra spåret är mindre beroende av en immunaktivering för där är ANXV framför allt en transportör av cellgifter för att döda cancerceller. En väletablerad s.k. cell-linje från en erkänt svårbehandlad bröstcancerform kunde dödas effektivt med ANXV-konjugatet, men faktiskt inte av samma koncentration av enbart cellgiftet.

– Mycket arbete återstår innan behandling av patienter med konjugatet kan ske, men ett viktigt delmål är uppnått och läkemedelskonjugat är ett mycket hett område för partnerskap.

Ni tillkännagav i mitten av november en förstärkning av ANXVs patentskydd, i form av ett amerikanskt substanspatent, vilket kompletterar en rad tidigare patent för kandidaten. Hur starkt är ANXVs patentskydd?

– Det nyligen erhållna substanspatentet, ett s.k. composition of matter-patent, beviljades av USA:s patentmyndighet USPTO och det är en vanlig form av produktskyddande läkemedelspatent. Det baseras på vissa unika egenskaper hos ANXV och patentet kommer att ha betydelse vid licensförhandlingar och vid en framtida marknadslansering. Patentet ger vår läkemedelskandidat ANXV ett mer omfattande skydd på USA-marknaden och dessutom en förlängning till 2039, vilket förstås också ger möjlighet till ökade framtida intäkter. Kombinationen av produktions- och substanspatent är förstås en styrka.

En viktig del av er affärsmodell är licens- och partnerskapsaktiviteter. Sammantaget, hur står sig Annexin idag för att kunna ro hem ett sådant avtal?

– Vi bedömer att möjligheten till licensavtal har ökat efter de initiala positiva data som visats i RVO-studien och de framsteg vi gjort inom vår cancersatsning. Vi upplever intresse från flera större aktörer och vi jobbar aktivt med att hitta licenstagare till ett eller flera av våra utvecklingsprojekt.

Ni genomför nu en företrädesemission om 35,6 Mkr. Vilka är de starkaste anledningarna till att delta i emissionen?

– Bolaget är idag i en väldigt spännande fas. Vi har gjort betydande framsteg under det senaste året där vi bland annat kunnat rapportera lovande effektsignaler i vår RVO-studie och fortsatt god säkerhetsprofil även vid högre doser. Vi har även sett lovande resultat inom vår cancersatsning med ANXV som transportör av cellgifter för att döda cancerceller. Såväl vår egen som oberoende forskning indikerar att ANXV har en plattformsliknande potential, och de två indikationsområden vi hittills valt att rikta in ANXV på har stort kommersiellt värde. De senaste utvecklingsframstegen vi uppnått är faktorer som ökar våra möjligheter till licensavtal och partnerskap. Som aktieägare i Annexin får man möjlighet att vara med på en spännande resa med möjlighet att skapa värde för både patienter och ägare.

Denna annons har upprättats i marknadsföringssyfte och utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen). De fullständiga villkoren för företrädesemissionen, och mer information om Annexin Pharmaceuticals AB (publ), har redovisats i ett prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 28 november 2023 och publicerats på https://annexinpharma.se/investerare/emissioner/emission-2023/. Finansinspektionen godkänner prospektet enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i Prospektförordningen. Godkännandet bör inte betraktas som något slags stöd för Annexin Pharmaceuticals, eller stöd för kvaliteten på de värdepapper som avses i prospektet. Prospektet innehåller en beskrivning av risker och fördelar kopplade till en investering i Annexin Pharmaceuticals och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev