Home Intervjuer Alzinova siktar på partnerskap för Alzheimerstudien

Alzinova siktar på partnerskap för Alzheimerstudien

BioInvent fördjupar samarbetet med MSD

Alzinova siktar på partnerskap för Alzheimerstudien

4 mars, 2024

Alzinovas bokslutskommuniké för 2023 sammanfattar ett år som kröntes av framsteg i fas Ib-studien med vaccinkandidaten ALZ-101 i Alzheimer sjukdom. Stärkta av de positiva topline-resultaten har bolaget därmed tagit viktiga steg vidare mot kommande fas II-studier. BioStock vände sig till vd Kristina Torfgård och Business Development Director Sebastian Hansson för en kommentar.

Alzheimers sjukdom är en mycket allvarlig kronisk neurodegenerativ sjukdom som gradvis förstör nervcellerna i hjärnan och som påverkar minne, tankeförmåga och språk. Över 30 miljoner människor lider av sjukdomen, enligt World Health Organization. Trots att nya behandlingsalternativ har tillkommit under senare år, finns det fortfarande ingen botande behandling.

En av de aktörer som hoppas kunna ändra på detta är Alzinova. Bolaget har två sjukdomsmodifierande kandidater i pipeline – dels det terapeutiska vaccinet ALZ-101 som genomgår en fas Ib-studie – dels den monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas.

Det långsiktiga målet är att bekräfta kandidaternas förmodade ”best-in-class”-potential, och erbjuda patienterna en ny behandlingsstandard med bättre effekt och säkerhet än andra alternativ.

Framsteg med ALZ-101

Alzinovas bokslutskommuniké för 2023 som publicerades förra veckan ger en överblick över det gångna årets framsteg, samtidigt som den ger en lägeskarta över kommande mål för bolaget.

Fjolårets största framgång var de positiva topline-data för fas Ib-studien som rapporterades under hösten. En påföljande fullständig analys av A-delen av studien bekräftade sedermera potentialen med en ALZ-101-vaccinering i Alzheimers sjukdom. Mer specifikt bekräftades kandidatens positiva säkerhets- och tolerabilitetsdata samt att immunsvaret ökar med antal givna doser. Läs BioStocks intervju med vd Kristina Torfgård och CSO Anders Sandberg där de diskuterar milstolpen.

Förbättrad effekt med ökad dos?

Eftersom ALZ-101 tolereras väl och har en god säkerhetsprofil , i kombination med ett immunsvar, är nästa naturliga steg att testa en högre dos för att optimera dosen inför fas II.

Bolaget fick nyligen godkännande av regulatoriska myndigheter att utvärdera en högre dos, vilket ger en möjlighet att optimera studiedesignen inför kommande fas II-studier. Den utökade studiedelen, del A2, kommer att inledas nu under våren där sex patienter ska behandlas med en högre dos av ALZ-101 under 16 veckor. Samtidigt pågår en förlängningsdel (del B) som kan ge än mer information om säkerhet och tolerabilitet vid längre tids behandling med vaccinkandidaten ALZ-101 inför kommande fas II-studier.

Uppfyller myndighetskraven i USA och Europa

Under 2023 genomförde Alzinova även – som en förberedelse inför fas II – ett pre-IND-möte med FDA samt erhöll vetenskaplig rådgivning från EMA för att se till att de uppfyller de regulatoriska kraven både i USA och i Europa.

Man tecknade även avtal med peptidtillverkaren PolyPeptide för att säkra produktionskapacitet inför kommande kliniska studier, samt rekryterade Kirsten Harting som Chief Medical Officer och Sebastian Hansson som Business Development Director. Läs BioStocks intervjuer med Kirsten här, respektive Sebastian här.

Alzinovas primära mål för 2024 är att teckna ett partneravtal för att accelerera den fortsatta kliniska och kommersiella utvecklingen av ALZ-101. Parallellt fortsätter utvecklingen med den prekliniska kandidaten ALZ-201, för vilken man lämnade in en ny patentansökan under 2023. Om ansökan godkänns, förväntar man sig att patenttiden kommer att sträcka sig till åtminstone 2044. Alzinova utvecklar i dagsläget en humaniserad version av ALZ-201 inför kliniska fas I-studier på patienter med Alzheimers.

»Mycket har hänt det senaste året. När vi publicerade interimdata i maj förra året blev vi direkt kontaktade av big pharma« – Sebastian Hansson, BDD, Alzinova

Kommentarer från vd och BDD

BioStock sökte Alzinovas vd Kristina Torfgård och Business Development Director Sebastian Hansson för en kommentar.

Kristina Torfgård, vd Alzinova
Kristina Torfgård, vd Alzinova

Kristina, hur skulle du vilja sammanfatta framstegen ni har gjort under 2023 fram till idag?

– Vi gjorde många framsteg under 2023, men det som jag är extra stolt över är att vi i november planenligt rapporterade positiva topline-data för vår fas Ib-studie i Alzheimerpatienter. Den fullständiga analysen av A-delen i fas Ib-studien som vi sedan presenterade i januari bekräftar att ALZ-101 är en lovande vaccinkandidat mot Alzheimers sjukdom. Att vi nu har starka säkerhets- och tolerabilitetsdata samt kan se ökat immunsvar med ökat antal doser ger oss goda förutsättningar för den fortsatta kliniska utvecklingen och de pågående partneringaktiviteter.

– Dessutom var det strategiskt viktigt för oss att säkerställa att utvecklingsplanen för ALZ-101 uppfyller de regulatoriska kraven både i USA och i Europa. Med den positiva och tydliga feedbacken som vi erhöll från FDA och EMA kan vi förbereda för att starta studiecenter för vår fas II-studie i både USA och Europa. Vi kommer genom detta snabbare nå viktiga milstolpar i utvecklingsprocessen med målet att erbjuda en ny behandling för patienter som lider av Alzheimers sjukdom. Detta är också viktiga steg för den kommersiella utvecklingen och framtida partnerskap för ALZ-101

Vilka milstolpar ser du framför dig i närtid?

– Vi har ansökt och fått godkänt för att göra ett tillägg i studien, del A2, där sex patienter kommer att behandlas med en högre dos under 16 veckor. Denna del av studien är planerad att inledas under våren 2024. Resultaten förväntar vi oss senare i år och de kommer vara viktiga för att optimera doserna i fas II studien.

– Parallellt fortsätter förlängningsdelen, del B, av studien som vi har valt att lägga till för att lära oss mer om vaccinkandidaten inför fas II. Vår nuvarande uppfattning är att vi under året kommer att inhämta information om säkerhet och tolerabilitet när vi ansöker om att starta fas II-studien, dvs. innan del B är fullständigt rapporterad. Vi har ännu inte bestämt exakt när under 2024 detta kommer att ske men vi kommer att meddela detta.

– Vårt huvudfokus för 2024 är att teckna ett partneravtal för att accelerera den fortsatta kliniska och kommersiella utvecklingen av ALZ-101. Jag ser fram emot att bolaget nu kommer in i denna intensiva och viktiga fas och är övertygad om att våra data från den kliniska fas 1b studien liksom förberedelserna för fas II tas emot väl.

Sebastian Hansson, Business Development Director Alzinova
Sebastian Hansson, Business Development Director Alzinova

Sebastian, när vi talades vid för ett år sedan sa du att det primära målet var att hitta en partner för den kommande fas II-studien med ALZ-101, alternativt att ni skulle gå in i fas II-studien själva om ni hittar ett par starka finansiärer. Hur ser du på detta idag?

– Mycket har hänt det senaste året. När vi publicerade interimdata i maj förra året blev vi direkt kontaktade av big pharma. På BIO international i USA och Bio-Europe har vi fått bra med gensvar från big pharma och vi står idag, med topline data och full analys för A-delen av studien, redo för att ta fördjupade diskussioner med potentiella partners. Parallellt med att vi arbetar mot målet att teckna avtal med en partner fortsätter vi att bygga nätverk med starka investerare inom Life Science med kunskap om neurodegenerativa sjukdomar. Om vi skulle hitta rätt investerare skulle det kunna innebära att vi vidareutvecklar själva ytterligare en bit innan vi ingår partnerskap. Det är viktigt att vi bygger ett nätverk och att få med investerare i detta skede gynnar även den framtida utvecklingen av vår antikropp, ALZ-201.

Vad gör att Alzinovas projekt står ut i konkurrensen och är attraktivt för potentiella partners?

– Vår unika ”mechanism of action” är väldigt intressant för många bolag. Flertalet experter inom fältet är överens om att det är oligomererna, det vill säga vårt target, som är nyckeln till en kognitiv förbättring och det är det vi fokuserar på. Vi är ensamma om just detta. En annan viktig del är vaccinering, det vill säga hur vårt läkemedel administreras. Istället för ett sjukhusbesök varannan vecka så siktar vi på en administration med vårt terapeutiska vaccin var fjärde månad som kortast och då på en vårdcentral eller i hemmet av en sjuksköterska. Som en av våra potentiella partners så fint sa: “patienten påminns inte att den är sjuk lika ofta.”

– Detta sänker den behandlingsbördan och kostnaden för sjukvården så att fler får ta del av nya Alzheimermediciner. Ytterligare en faktor är våra fina data från fas 1b studien. Som Kristina redan nämnt visar den fördelaktiga säkerhets och tolerabilitetsdatan att detta är en behandling utan ARIA-E, dvs. utan de blödningar som andra Alzheimerbehandlingar har uppvisat.

Sist men inte minst, hur ser strategin ut för att locka till er potentiella partners och utöka ert nätverk?

– Strategin är att presentera godbitarna för de individuella potentiella partners och sedan hänvisa dem till vårt datarum för fortsatta fördjupade diskussioner. Nätverket utökar vi på daglig basis via antingen direktkontakter med nyckelpersoner inom fältet, dels inom akademin och dels inom big pharma men även via digitala plattformar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev