Home Intervjuer Alzinova: ”Vi har ett starkt case med vår Alzheimerkandidat”

Alzinova: ”Vi har ett starkt case med vår Alzheimerkandidat”

Alzinova: ”Vi har ett starkt case med vår Alzheimerkandidat”

Alzinova: ”Vi har ett starkt case med vår Alzheimerkandidat”

7 februari, 2024

Den fullständiga analysen av studiedata från Alzinovas kliniska fas Ib-studie bekräftar de positiva topline-resultaten från i höstas för bolagets vaccinkandidat ALZ-101 mot Alzheimers sjukdom. Nu ska bolaget optimera behandlingseffekten genom att maximera dosstyrkorna, samtidigt som nästa stora mål närmar sig – en fas 2-studie. BioStock vände sig till bolagets vd Kristina Torfgård och CSO Anders Sandberg för att få veta mer.

Alzinova utvecklar det sjukdomsmodifierande vaccinet ALZ-101, som för närvarande befinner sig i klinisk fas Ib, samt den prekliniska monoklonala antikroppen ALZ-201 som är i preklinisk utvecklingsfas. Målet är att angripa de giftiga amyloid-beta-oligomererna som är centrala för sjukdomens uppkomst och utveckling.

Genom en vaccination med ALZ-101 genererar kroppen antikroppar mot de skadliga oligomererna. Alzinova förväntar sig att antikropparna ska oskadliggöra oligomererna och skydda hjärnans synapser från skador, vilket skulle kunna bromsa utvecklingen. I bästa fall skulle det potentiellt kunna stoppa utvecklingen av Alzheimers sjukdom, vilket inte är möjligt med dagens behandlingar.

Positiva topline-data i höstas

Alzinova genomför nu en fas Ib-studie som inkluderar 26 patienter och som är uppdelad i två delar, A och B, där två olika dosstyrkor undersöks. I höstas nådde Alzinova en milstolpe genom att rapportera positiva topline-resultat från fas Ib-studiens A-del. Denna första del av studien genomförs med syftet att utvärdera säkerhet och tolerabilitet efter upprepad dosering med vaccinkandidaten hos patienter med tidig Alzheimers sjukdom.

Dessa data visade att studien uppfyllde det primära målet – en fortsatt god tolerabilitet och acceptabel säkerhetsprofil och dessutom studiens sekundära mål, hög immunresponsfrekvens.

Vd och CSO kommenterar den primära analysen

Nyligen kunde Alzinova meddela utfallet av den kompletta analysen av datasetet från den första delen av fas Ib-studien. Analysen bekräftar topline-resultatet och ger bolaget extra vind i seglen för den planerade utökade studiedelen där en ännu högre dos kommer att utvärderas. Här ser man möjligheter att optimera behandlingseffekten ytterligare.

BioStock kontaktade Alzinovas vd Kristina Torfgård och Chief Scientific Officer Anders Sandberg för en kommentar.

Ni har nått huvudmålet med del A i studien och styrkta av starka säkerhetsdata avser ni nu testa en högre dos i sex patienter. Kan ni berätta mer om bakgrunden till varför ni gör detta nu?

Anders Sandberg, CSO Alzinova
Anders Sandberg, CSO Alzinova

Anders: Det primära syftet med del A var att undersöka om ALZ-101 är säkert att ge till människor, och det sekundära var att se om vaccinet leder till bildandet av antikroppar. Eftersom båda doserna som undersöktes visade sig stimulera immunsystemet och ha god säkerhet är det naturligt att undersöka en ännu högre. Denna högre dos kommer också innehålla mer adjuvans, alltså det ämne i vaccinet som stimulerar immunsystemet att bilda antikroppar.

– Skulle även denna högre dos visa resultat på att vara säker i människor kommer den troligtvis att utvärderas mer utförligt i fas 2. Det är ofta fallet att man undersöker olika doser i ett tidigt skede så att man optimerar dosen inför fas 3 eftersom man då i princip måste ha bestämt sig för hur den slutliga produkten kommer att se ut. Vi vill helt enkelt veta att vi maximerar behandlingseffekten.

Vad innebär detta potentiellt för dosoptimeringen inför den kommande fas 2-studien?

Anders: Det är för tidigt att säga, men jag skulle tro att vi i fas 2 enbart väljer två doser baserat på säkerhet och en eventuell dos-respons från fas 1b studien.

Ni arbetar även med en förlängningsdel, del B, hur påverkar den er ansökan om att få inleda en fas 2-studie?

Kristina Torfgård, vd Alzinova
Kristina Torfgård, vd Alzinova

Kristina: Förlängningsdelen som vi kallar B-delen, innebär att alla patienter som har valt att gå in i den behandlas med högsta dosen 250 μg av ALZ-101. Det är 23 av 26 patienter som valt att fortsätta i studien, vilket är positivt att så många vill fortsätta i studien. I del-B får den grupp som i A-delen behandlats med ALZ-101 ytterligare 2 doser av ALZ-101 under 16 veckor och gruppen som tidigare behandlats med placebo får 4 doser under 16 veckor.

– Detta innebär att vi får data från flera patienter som behandlats med den högsta dosen 250 μg samt att vi får information efter en längre tids behandling med vår vaccinkandidat. Även i förlängningsdelen är det primära målet att visa på säkerhet och tolerabilitet, och sekundärt att visa på immunsvaret vid en längre tids behandling med ALZ-101.

– Denna fas 1b-studie är den första i sitt slag med ett vaccin mot de giftiga oligomererna och därför har vi valt att lägga till B-delen för att lära oss mer om vaccinkandidaten inför nästa del av klinisk utveckling så kallad fas 2 där vi kommer att behandla betydligt längre. Som vi idag ser det behöver vi inte invänta hela B-delen, då den är öppen och vi kan inhämta information om säkerhet och tolerabilitet vid tidpunkten för att ansöka om att starta fas 2-studien, det vill säga innan vi har B-delen helt avrapporterad.

I förlängningsdelen kan ni eventuellt utläsa mer kring behandlingens effekt på biomarkörer och kognition. Vilka faktorer är viktiga för att kunna se några eventuella effekter?

Anders: Fas 1-studier är relativt korta för att snabbt kunna se om läkemedlet är säkert. Men biomarkörer och kognition förändras långsamt i denna sjukdom, så det är framför allt behandlingstiden som är viktig för att kunna se effekt. Studier på 18 månader är inte ovanliga, så att vi inte ser någonting på dessa markörer i en kort fas 1-studie är inte det minsta oroväckande för någon som förstår fältet. Dessutom tar det en stund för immunsystemet att aktiveras, vilket innebär att patienterna bara har haft cirkulerande antikroppar under en del av behandlingstiden.

– Eftersom kognition är det effektmått som slutligen måste bevisas i en klinisk studie inom Alzheimers behövs det ofta relativt många patienter. Det är nämligen svårt att mäta kognition på ett tillförlitligt sätt – data blir helt enkelt brusig. Fast ju bättre behandlingseffekt man har, desto färre patienter behövs givetvis i fas 3. Båda dessa frågor kommer vi få bättre svar på efter fas 2, vilket kommer att guida designen av fas 3.

Ni kommer nu att presentera er fullständiga analys för potentiella partners. Hur tror du att den kommer att tas emot?

Kristina: Datan har varit efterfrågad sedan vi fick top-line resultaten i november och vi har redan fått positiv feedback från flera håll när vi nu meddelat att vi har avslutat den fullständiga analysen av A-delen. Med de positiva resultaten som visar på att vi nått det primära samt även sekundära målet i studien, vilket visar på att vi har en fördelaktig säkerhetsprofil och även ett immunsvar, så är jag övertygade om att de liksom vi ser den stora potentialen i vår vaccinkandidat. Kort sagt: Vi har ett starkt case med vår Alzheimerkandidat.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev