Home Intervjuer BrainCool kommenterar den ökade orderingången

BrainCool kommenterar den ökade orderingången

BrainCool kommenterar den ökade orderingången

BrainCool kommenterar den ökade orderingången

4 september, 2023

BrainCools samarbete med amerikanska ZOLL har fått en flygande start. Efter bara tre månader har den ursprungliga målbilden för lanseringen av BrainCool-system redan överträffats. På sikt är ambitionen att sälja 400 system årligen, enbart i USA. För BioStock berättar vd Martin Waleij mer om samarbetet, som nyligen utökades till att även innefatta sju asiatiska länder. Vi får även en kommentar om planerna rörande kliniska stroke-studier i Kina.

Medicinteknikbolaget BrainCool har specialiserat sig på tidig, snabb medicinsk kylning (hypertermi) med kontrollerad temperaturreglering inom områden som stroke och plötsligt hjärtstillestånd. Bolaget är även verksamt inom onkologi – läs mer här.

Det område som är längst framskridet är stroke. Med produkten RhinoChill erhålls först en tidig och snabb kylning, som följs upp av en kontinuerlig kylning med BrainCool System, som i USA marknadsförs som IQool System. Konceptet har tilldragit sig stort intresse på sistone.

Trombektomi vid stroke

Vid stroke blockerar en blodpropp blodflödet i hjärnan. Idag är den mest effektiva behandlingen att mekaniskt avlägsna denna med hjälp av en kateter (trombektomi). Bestående skador kan dock fortfarande uppstå när blodflödet återvänder till hjärnan – så kallade reperfusionsskador. Med BrainCools produkter kyls hjärnans temperatur ned snabbt innan återflödet, för att minska skadorna.

EU-finansierade strokestudier

Intresset kring BrainCools behandlingskoncept för stroke i samband med trombektomi har ökat den senaste tiden. Det beror delvis på de första resultaten från den EU-finansierade Cottis 1-studien, som presenterades i oktober 2022. De visade en fördubbling av antalet patienter som överlever med god neurologisk funktion vid utskrivning från sjukhus. Läs mer om de senaste vetenskapliga rönen här.

Härnäst på tur står nu den större, kommande randomiserade pivotala kliniska studien, Cottis 2, till vilken University of Maryland nyligen anslöt sig. Läs mer här.

BrainCools samarbete med ZOLL

BrainCool tecknade i våras ett samarbetsavtal med den amerikanska medicinteknikjätten ZOLL, värderat till minst 100 Mkr. Avtalet täckte initialt USA, Tyskland, Schweiz och Österrike. Nyligen utökades detta till sju länder i Asien. ZOLL marknadsför och säljer nu BrainCools produkter för temperaturreglering av intensivvårdspatienter inom indikationerna hjärtstopp och neurologisk feber. Se Martin Waleij berätta mer i en studiointervju med BioStock här.

Martin Waleij, vd BrainCoolVd kommenterar

Under veckan som gick kunde BrainCool meddela att ZOLL lagt en order på 25 IQool System avsett för den amerikanska marknaden. Ordervärde uppgick till närmare 9 Mkr. Man erhöll även en order om 20 BrainCool System för den asiatiska marknaden, med ett uppskattat ordervärde om 6 Mkr. Så sent som idag den 4 september kommunicerade bolaget ännu en order om 10 IQool System från ZOLL, avseende USA-marknaden.

Förutom order som slöts vid avtalets undertecknande om 350 system, där kvartalsvisa leveranser startar under den andra kvartalet 2024, har BrainCool därmed tagit ytterligare order om 55 system med leverans under 2023.

BioStock kontaktade Martin Waleij för hur han ser på utvecklingen framöver.

Martin, hur tror du att USA-marknaden kommer att se ut i närtid?

–  Vår ursprungliga plan var att befinna oss i en förlanseringsfas fram till det andra kvartalet av 2024, innan kvartalsvisa order skulle initieras. Vår distributör har emellertid prioriterat en snabb marknadsetablering av vår produkt. Detta har resulterat i en robust pipeline och vi har redan mottagit order för över 50 system för den amerikanska marknaden, vilka är utöver ordern som slöts i samband med avtalet

– Vi har fått en mycket bra start på samarbetet. Det är uppenbart att vi har integrerats i en organisation med omfattande expertis och nätverk inom Targeted Temperature Management (TTM) och att det görs en fullskalig satsning på vår produkt.

Hur stor är potentialen i USA för BrainCool?

– Huvudmålet under 2023 är att skapa en bra grund med en mycket stor upprampning av volymer i linje med avtalet. Vår första prioritet är sedan att uppnå delmål 1, vilket innebär att inom en nära framtid implementera 400 system på denna marknad årligen. Detta skulle i sin tur möjliggöra vård för cirka 12 000 patienter (förutsätter att vi når punkten med en installerad bas om 400 system, för att sedan nå 400 per år) och generera en årlig omsättning på ungefär 160– 170 Mkr.

–  Enligt vad som är känt sålde konkurrenten Arctic Sun över 650 system under 2022 i USA . Därför är vårt andra delmål att överträffa detta och etablera oss som marknadsledare inom sektorn, med en helt ny teknik som validerats kliniskt.

Ni värderade avtalet till minst 100 Mkr i våras. Hur ser du på denna siffra idag?

– Ordern avser en minimiorder uppdelat per kvartal under 18–24 månader. Vi har redan tagit in ett antal order och vår målsättning är självfallet att sälja mer.

Ni har nyligen utökat avtalet med ZOLL till Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesien, Filippinerna, Taiwan och Pakistan. Vad är bakgrunden till detta?

– Bakgrunden till att vi utökade vårt samarbetsavtal med ZOLL till att inkludera sju länder i Asien, baseras på den framgångsrika inledningen av vårt partnerskap. Det är strategiskt fördelaktigt att bredda avtalet i regioner där vår partner har en etablerad marknadsnärvaro. Det är också värt att notera att vår partner ägs av ett japanskt bolag, vilket ger ytterligare vikt åt vår närvaro i Asien.

Hur är avtalet upplagt?

– Jag kan inte gå in mer specifikt i avtalsstrukturen på grund av sekretessavtal. Emellertid följer upplägget samma struktur som vårt grundavtal. Det inkluderar en initial order, följt av årliga inköpsåtaganden specificerade per land.

Avslutningsvis, kan du kort berätta om avtalet med er nya partner Wallaby Medical i Kina, som du även kommenterade i vår studio nyligen?

– Partnerskapet med Wallaby Medical i Kina tecknades för att genomföra kliniska prövningar som kombinerar vår TTM-lösning i kombination och trombektomi. Vi ser en stor potential i detta samarbete som är en av sex betydande spelare inom neuro -trombektomi. Värt att notera är att de haft ett samarbete rörande en produkt som heter Thermoguard inom kylning , men som har avslutats då de inte har nått tillräckliga kliniska resultat.

– Syftet är att förbereda för marknadsregistrering av våra produkter i Kina, som har den snabbast växande neurologimarknaden i världen. Baserat på resultaten från de kliniska prövningarna samt Cottis-2 kommer de slutliga distributionsvillkoren sedan att mejslas ut.

– Vi planerar att utföra den kliniska studien i samverkan med tre ledande kinesiska universitetssjukhus, under ledning av Beijing Tiantan-sjukhuset. Detta sjukhus är framstående och har tidigare i år publicerat den kliniska studien ANGEL-ASPECT om trombektomi vid allvarlig stroke i New England Journal of Medicine. Vi har därmed etablerat ett samarbete med några av Kinas mest framstående forskare inom området för neurotrombektomi.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev