Home Intervjuer Lipum siktar på att slutföra fas I-studie snabbare

Lipum siktar på att slutföra fas I-studie snabbare

Lipum

Lipum siktar på att slutföra fas I-studie snabbare

4 juli, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett informationsmemorandum som offentliggjordes och publicerades på lipum.se den 30 juni 2023. 

Lipum ser en möjlighet att slutföra den pågående kliniska fas I-studien med läkemedelskandidaten SOL-116 tidigare än planerat. För att möjliggöra detta genomför bolaget en företrädesemission om cirka 26,4 Mkr med teckningsperiod 4-18 juli. BioStock kontaktade Lipums vd Einar Pontén för att få veta mer.

Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas specialiserat på utveckling av en ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 som är en antikropp med en helt human struktur som blockerar Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL), en tidigare förbisedd målmolekyl i immunförsvaret.

Bolagets fokuserar i första hand på behandling inom reumatoid artrit (RA), men man ser även möjligheter för SOL-116 inom andra inflammatoriska sjukdomar så som Crohns sjukdom, ulcerös kolit och systemic lupus erythematosus (SLE).  

First-in-Human-studie fortlöper som planerat

Lipum genomför just nu en fas I-studie med SOL-116 som hittills har omfattat fem  dosgrupper med friska försökspersoner och som ska avslutas med en dosgrupp med RA-patienter. Säkerhetsutvärderingarna mellan varje dosgrupp har visat att SOL-116 är säker och tolereras väl.

Kan starta andra studiedelen tidigare

Den första delen av studien är en Single Ascending Dose (SAD)-studie där varje försöksperson får en dos av SOL-116. Studien har fortskridit väl vilket gör att bolaget siktar på att tidigarelägga den andra studiedelen där friska försökspersoner får upprepade doser av SOL-116.

Bolaget planerar att starta delen med upprepade doser efter sommaren, vilket är betydligt tidigare än den ursprungliga planen. Parallellt kommer bolaget genomföra den sista delen av SAD-delen där en grupp av RA-patienter får en dos av SOL-116.

När studien är slutförd är nästa steg att gå vidare till en klinisk fas II-studie, vilket Lipum beräknar ska kunna ske under 2024. Inför detta hade bolaget nyligen ett rådgivande möte med Läkemedelsverket där de fick god feedback på studieplanen.

Kapitalanskaffning

Genom att avancera snabbare med den kliniska fas I-studien uppnås tids- och kostnadsbesparingar fram till nästa utvecklingssteg, men samtidigt uppstår även ett tidigare kapitalbehov. Därför har Lipum beslutat om att genomföra en företrädesemission som vid full teckning tillför bolaget cirka 26,4 Mkr före avdrag för transaktionskostnader.

Cirka 60 procent av nettolikviden är avsedd att användas till att fullfölja den pågående kliniska fas I-studien, cirka 20 procent är avsedd för prekliniska studier, och resterande 20 procent kommer att användas för att finansiera övriga löpande kostnader.

Företrädesemissionen stöds av storägare

Ett antal större aktieägare, däribland Flerie Invest och Crafoordska Stiftelsen, har åtagit sig att teckna sina andelar av emissionen. Vidare har Christian von Koenigsegg, samt bolagets vd Einar Pontén och grundare Olle Hernell och Susanne Lindquist åtagit sig att teckna aktier i emissionen. Totalt omfattas emissionen av teckningsåtaganden till ett belopp om cirka 14,0 Mkr, motsvarande cirka 53,1 procent av företrädesemissionen.

Einar Pontén
Einar Pontén, vd Lipum

Vd Einar Pontén kommenterar

BioStock pratade med Lipums vd Einar Pontén om emissionen och framstegen i fas I-studien med SOL-116.

Först och främst, varför kan SOL-116 bli ett värdefullt tillskott i behandlingen av RA och andra kroniska inflammatoriska sjukdomar?

– Med SOL-116 kommer vi att erbjuda en ny verkningsmekanism för behandling av RA. Det hänger samman med att antikroppen blockerar den unika målmolekylen BSSL, vilket inget annat läkemedel för RA gör.

»Med SOL-116 kommer vi att erbjuda en ny verkningsmekanism för behandling av RA. Det hänger samman med att antikroppen blockerar den unika målmolekylen BSSL, vilket inget annat läkemedel för RA gör.«

– Trots stora framsteg så är dagens läkemedel förknippade med betydande biverkningar, bland annat beroende på att de undertrycker immunförsvaret. Den största andelen av marknaden har TNF-alfa hämmare trots att de har ingen eller otillräcklig effekt hos cirka 30 procent av patienterna. Ytterligare en tredjedel avslutar behandlingen inom 2-3 år på grund av övergående effekt eller biverkningar. Ett likartat och stort medicinskt behov bedöms finnas för ett flertal andra kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Ni genomför nu en företrädesemission för att kunna slutföra den kliniska studien med SOL-116 tidigare än planerat. Hur ser den nya tidsplanen ut?

– Ursprungligen planerade vi att genomföra de två stegen av fas I-studien i serie efter varandra. Under den första så kallade SAD-delen har vi dock fått utmärkta resultat på SOL-116s farmakokinetik, dvs då man mäter hur antikroppen omsätts i kroppen. Därför har vi dragit slutsatsen att den andra delen för att studera säkerhet vid multipla doser kan starta tidigare än planerat. Därmed räknar vi med att hela fas I-studien ska vara klar under första kvartalet 2024.

»Under den första så kallade SAD-delen har vi fått utmärkta resultat på SOL-116s farmakokinetik, dvs då man mäter hur antikroppen omsätts i kroppen. Därför har vi dragit slutsatsen att den andra delen för att studera säkerhet vid multipla doser kan starta tidigare än planerat.«

Vad visar data från de första dosnivåerna i studien?

– I detta skede så är det endast friska försökspersoner som har fått en dos vardera av SOL-116 och studien är fortfarande blindad. Den viktigaste slutsatsen är att antikroppen bedöms vara säker och att den har tolererats väl samt att omsättningen i kroppen (farmakokinetik) har varit som förväntat. I den avslutande gruppen som får singeldos ingår RA-patienter och vi ser fram emot att kunna jämföra data från dessa med friska försökspersoner.

Ni har stora namn så som Flerie Invest och Christian von Koenigsegg bland ägarna som dessutom tecknar i emissionen. Hur betydelsefullt är det?

– Alla aktieägare är viktiga och min uppgift är att leverera resultat som på sikt ger dem en bra avkastning på satsat kapital. Då är det förstås väldigt bra med ägare som förstår life science-branschen och att det är många kapitalkrävande etappmål som måste uppnås längs vägen fram till en stor affär.

Hur länge förväntas kapitaltillskottet finansiera verksamheten?

– Kapitalet ska täcka vårt behov tills vi har avslutat och utvärderat fas I så att vi kan presentera och finansiera planerna för en effektstudie i fas II.

Slutligen, var hoppas ni att ni befinner er om 3 år?

– Om jag tar fasta på ordet ”hoppas” så är min vision att kombinationen av en genomförd fas I-studie med data även från RA-patienter ska leda till en fortsatt effektiv, kanske i samarbete med ett större läkemedelsbolag, klinisk utveckling och verifierad effekt med SOL-116 för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev