Home Nyheter Xintela uppnår milstolpe under förlängd teckningsperiod

Xintela uppnår milstolpe under förlängd teckningsperiod

Xintela

Xintela uppnår milstolpe under förlängd teckningsperiod

27 juni, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på xintela.se den 31 maj 2023.

På torsdag den 29 juni stänger Xintelas företrädesemission som i första hand ska möjliggöra fortsatt klinisk utveckling av stamcellsprodukten XSTEM. Teckningsperioden förlängdes med 10 dagar för att ge fler investerare möjlighet att ta del av information om bolagets projekt. Under den förlängda teckningsperioden har bolaget uppnått en viktig milstolpe – slutförd dosering på tredje och sista dosnivån av XSTEM i den kliniska fas I/IIa-studien för behandling av knäartros.

Lundabaserade Xintela har utvecklat XSTEM som består av allogena mesenkymala stamceller med regenererande och immunmodulerande egenskaper. Bolaget selekterar stamcellerna med cellytemarkören integrin α10β1, vilket ger homogena stamcellspreparationer med hög kvalitet. Läs mer. Stamcellerna produceras i bolagets egna GMP-anläggning.

Bolaget utvärderar just nu XSTEM i två kliniska fas I/IIa-studier, en i Australien på patienter med knäartros och en i Linköping på patienter med svårläkta venösa bensår.

Milstolpe uppnådd i studie på knäartros

I studien för knäartros har man nu doserat samtliga patienter på den tredje och sista dosnivån. Sammanlagt har tre dosgrupper, med åtta patienter i varje grupp, fått en injektion av XSTEM i knäleden. Xintela har möjlighet att utöka studien upp till 54 patienter.

Det primära syftet med studien är att visa att XSTEM är säker, men även undersöka preliminära effektsignaler såsom minskad smärta, minskad nedbrytning av ledbrosket, regenerering av skadat brosk och förbättrad ledfunktion. Varje patient kommer att följas i 18 månader med effektavläsning var sjätte månad.

Patienter upplever positiv effekt

Studiens säkerhetskommitté har bedömt de två första dosnivåerna som säkra vid en-månadersuppföljningen. Xintela har även konstaterat en tidig trend som visar att patienter upplever minskad smärta och bättre funktion av knäleden sex månader efter injektionen av XSTEM. Camilla Wennersten, Director Clinical Development, kommenterade framstegen i ett pressmeddelande:

»Samtliga 24 artrospatienter har nu behandlats med en dos av XSTEM. Det är glädjande att studien fortskrider så väl och att patienter upplever en positiv effekt av behandlingen på den lägsta dosnivån. Vi ser fram emot att utvärdera resultat från alla dosnivåer och att ta nästa steg i det kliniska utvecklingsarbetet.«

Under 2023 förväntas säkerhetsdata från samtliga doser, samt 12 månaders effektdata för den lägsta dosnivån. Tidigare resultat från prekliniska studier visar att XSTEM har rätt egenskaper för att reparera skadat ledbrosk och bli en så kallad DMOAD (Disease Modifying Osteoarthritis Drug). Det finns idag ingen godkänd DMOAD på marknaden.

Företrädesemission för fortsatt klinisk utveckling

För att kunna fortsätta driva bolagets kliniska studier genomför Xintela en företrädesemission av units om cirka 123 Mkr, i vilken bolagets största ägare Flerie Invest avser att teckna 50,1 Mkr. Emissionen genomförs utan garanter för att hålla nere kostnaderna.

Teckningskursen för en unit uppgår till 0,90 kr, vilket motsvarar 0,3 kr per aktie. Varje unit består av tre aktier och två teckningsoptioner som ger en möjlighet att inom en 2-årsperiod teckna ytterligare två aktier till samma pris.

Sista chansen i förlängd teckningsperiod

Den 21 juni meddelade bolaget att de avser att förlänga teckningsperioden i företrädesemissionen till och med 29 juni 2023 för att ge fler investerare möjlighet att ta del av information om bolagets verksamhet. Bankerna kan ha en tidigare sista teckningsdag än den 29 juni 2023, men det går att teckna utan företrädesrätt via emissionsinstitutet fram till kl. 15.00 den 29 juni.

Xintelas förhoppning är att emissionen ska generera tillräckligt med kapital för att uppnå fler viktiga och värdehöjande milstolpar, till exempel rapportering av ytterligare kliniska data, enligt styrelseordförande Greg Batcheller:

»Xintela går in i en spännande utvecklingsfas där vi kommer att generera betydande kliniska data i flera av våra utvecklingsprojekt. Detta kommer att ligga till grund för att ingå partneravtal med större läkemedelsbolag för att ta våra produkter genom sena kliniska faser och kommersialisering. Dessa avtal kommer att driva utvecklingen av vår aktiekurs och kommer enligt min mening att göra både aktierna och teckningsoptionerna i vårt emissionserbjudande till en mycket attraktiv investering.«

Xintela har spelat in två webcasts i samband med emissionen – se en av videorna här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev