Home Intervjuer Xintela gör nya framsteg

Xintela gör nya framsteg

Xintela

Xintela gör nya framsteg

29 november, 2023

Under tredje kvartalet gjorde Xintela framsteg i artrosstudien med stamcellsprodukten XSTEM. Samtliga dosnivåer har bedömts som säkra och nu fortsätter uppföljningen i upp till 18 månader, med effektavläsning var sjätte månad. Dessutom har bolaget aktiverat ytterligare tre kliniker i den kliniska studien med XSTEM på patienter med svårläkta bensår.

Xintela har utvecklat stamcellsprodukten XSTEM som består av integrin α10β1-selekterade mesenkymala stamceller. Bolaget genomför en klinisk fas I/IIa-studie med XSTEM på patienter med knäartros i Australien, samt en klinisk fas I/IIa-studie på patienter med svårläkta bensår.

Bolagets dotterbolag Targinta utvecklar även antikroppsbaserade läkemedelskandidater, TARG9 och TARG10, för aggressiva cancerformer som hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer.

Framsteg i Australien

Enligt Xintelas Q3-rapport har man gjort framsteg i den kliniska studien i Australien under hösten. Totalt har 24 patienter med knäartros behandlats med tre olika doser av XSTEM. Samtliga dosnivåer har bedömts säkra efter tre månader. Tidiga effektsignaler har visat att patienter som har behandlats med den lägsta dosen upplever minskad smärta och bättre funktion av knäleden efter sex månader. Liknande positiva trender observeras även för patienter på andra dosnivån.

Bolaget fortsätter nu att följa alla patienter i 18 månader, med effektavläsningar var sjätte månad. Det främsta syftet med doseskaleringsstudien är att utvärdera säkerhet och preliminära effektsignaler, samt fastställa optimal dos för behandlingen.

Fyra kliniker är igång i sårstudien

Bolaget har tidigare haft svårigheter med att rekrytera patienter till studien på svårläkta sår. Många av patienterna är äldre och lider av flera andra sjukdomar och komplikationer, vilket hindrar inkludering i studien.

För att möta rekryteringsbehovet har bolaget valt att addera ytterligare kliniker i Lund, Göteborg och Stockholm utöver kliniken i Linköping. Detta betyder att fyra kliniker nu är igång, vilket expanderar upptagningsområdet och möjligheterna att screena ett större antal patienter till studien. Enligt Q3-rapporten har man nyligen fått in två möjliga patienter till studien, dessa har dock ännu inte doserats. Studien ska totalt omfatta 12 patienter.

Nya upptäckter i Targinta

Under den senaste tiden har Targintas utveckling av de prekliniska cancerkandidaterna fått gå på lågvarv, men enligt Q3-rapporten har bolaget fokuserat på att ytterligare utforska cancercellerna som har målmolekylen integrin α10β1 på sin yta.

Detta arbete har resulterat i nya resultat som tyder på att målmolekylen uttrycks på en specifik sorts aggressiva och svårbehandlade cancerceller. Detta stärker idén om att integrin α10β1 utgör en ny och viktig målmolekyl för utveckling av selektiva cancerbehandlingar och diagnostik av aggressiv cancer. För närvarande förbereds resultaten för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Dessutom har Xintelas prekliniska resultat från hästsstudierna med den veterinärmedicinska stamcellsprodukten EQSTEM accepterats för publicering i Cartilage.

Nyttjandeperiod för teckningsoption

Om man tittar på den finansiella delen av Q3-rapporten så avslutade Xintela kvartalet med 11,70 Mkr i likvida medel. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12,30 Mkr.

Xintela informerade även om teckningsoptionerna av serie TO3, som emitterades i samband med företrädesemissionen tidigare i år. Nyttjandeperioden inleddes 25 november och pågår till och med den 5 december. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,30 kr per aktie.

Mer fokus på affärsutveckling genom erfarna rådgivare

Xintelas affärutvecklingssatsningar har enligt bolaget lett till ett flertal diskussioner med möjliga samarbetspartners och licenstagare för fortsatt utveckling och kommersialisering av bolagets produkter. Xintela förstärker därför affärsutvecklingen med affärsutvecklingsrådgivare med omfattande erfarenhet av globala transaktioner inom Life Science.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev