Home Nyheter Milstolpar i sikte för emissionsaktuella Xintela

Milstolpar i sikte för emissionsaktuella Xintela

Xintela

Milstolpar i sikte för emissionsaktuella Xintela

9 juni, 2023

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i det EU-Tillväxtprospekt som offentliggjordes och publicerades på xintela.se den 31 maj 2023.

Stamcellsbolaget Xintela har två pågående kliniska studier med sin stamcellsprodukt XSTEM för behandling av knäartros och svårläkta bensår. Dataavläsning väntar i båda studierna inom en snar framtid. Dessutom fortsätter den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaterna TARG9 och TARG10 för behandling av aggressiv cancer i dotterbolaget Targinta. För att hålla takten i utvecklingsarbetet genomför Xintela nu en företrädesemission där bolaget siktar på att ta in 123 Mkr. Teckningsperioden startade den 5 juni och pågår till den 19 juni 2023.

Xintela är ett biopharmabolag som utvecklar stamcellsbaserade behandlingar med fokus på artros och svårläkta bensår. Bolaget tar även fram riktade antikroppsbaserade behandlingar för aggressiv cancer som trippelnegativ bröstcancer och hjärntumören glioblastom.

Patentskyddad markörteknologi och produkt

Xintelas patenterade stamcellsprodukt XSTEM består av allogena (donerade) mesenkymala stamceller (MSC), en typ av multipotenta celler som har förmågan att omvandlas till olika celltyper, tex. broskceller. Dessutom kan stamcellerna påverka immunsystemet genom att utsöndra immunmodulerande substanser och har även en antiinflammatorisk effekt. Stamcellerna kan regenerera skadade vävnader och organ, och stimulera celler i en skadad vävnad att reparera skadan.

Xintela producerar sina stamceller i en egen GMP-godkänd produktionsanläggning. I produktionsprocessen använder Xintela cellytemarkören integrin α10β1 för att selektera stamcellerna, vilket ger homogena stamcellsprodukter med hög kvalitet som är likvärdiga mellan olika donatorer. Läs mer.

Kliniska studier pågår

För närvarande genomför Xintela två kliniska fas I/IIa-studier med XSTEM. Den första pågår i Australien på totalt 24 patienter med knäartros. Bolaget har inlett dosering på den tredje och sista dosnivån i studien och behandlingen av 16 patienter på den första och andra dosnivån har bedömts säker vid en-månadsuppföljningen. De första effektresultaten från den lägsta dosen visar att patienter upplever minskad smärta och förbättrad ledfunktion i knät sex månader efter injektionen med XSTEM. Under 2023 förväntar sig Xintela säkerhetsdata från samtliga doser, samt 12 månaders effektavläsning från den lägsta dosen.

Den andra studien bedriver bolaget i Linköping i patienter med svårläkta bensår. Här pågår rekryteringen av totalt 12 patienter. Tio veckor efter behandlingen läser bolaget av säkerhets- och effektdata, och siktar på tidiga effektdata under 2023.

Bred potential för teknologin

Både artros och svårläkta sår orsakar svår smärta och nedsatt livskvalitet för den drabbade. Det finns ett stort behov av nya behandlingar som kan vända sjukdomsförloppet, vilket är målet med XSTEM. Tidigare prekliniska resultat ger stöd för att XSTEM potentiellt är en Disease Modifying Osteoarthritis Drug (DMOAD), d.v.s ett läkemedel som kan bromsa brosknedbrytningen och regenerera skadat ledbrosk vid artros och förbättra ledens funktion. Bolaget har även presenterat positiva resultat från en preklinisk sårmodell som talar för att XSTEM kan förbättra sårläkningen vid behandling av svårläkta sår.

Utöver dessa indikationsområden utvärderar bolaget kontinuerligt även andra möjliga indikationer för XSTEM. En av dem är lungkomplikationen ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Resultat från bolagets prekliniska ARDS studie i samarbete med Skånes Universitetssjukhus har nyligen publicerats i Respiratory Research. Parallellt fortsätter preklinisk utveckling och förberedelser inför en klinisk studie med stamcellsprodukten EQSTEM för behandling av hästar med ledsjukdom.

Utvecklingen av riktade cancerterapier, som pågår i dotterbolaget Targinta, avancerar även den. Inom detta område genomför Xintela prekliniska studier med läkemedelskandidaterna TARG9 som är en ADC (Antibody-Drug Conjugate) och TARG10 som är en funktionsblockerande antikropp. Dessutom planeras produktion av antikropparna och genomförande av kliniska fas 0-studier. Läs mer.

Kapitalrunda med stöd från bolagets största ägare

Med resultatavläsning och andra milstolpar i närtid, siktar nu Xintela på att ta in 123 Mkr i en unitemission, bestående av aktier och teckningsoptioner. Flerie Invest, som är Xintelas största ägare, avser att teckna 50,1 Mkr, delvis genom kvittning av konvertibellån. För att genomföra kapitalrundan med rimliga kostnader, har Xintela beslutat att inte använda några garanter.

Teckningskursen i emissionen är satt till 0,90 kr per unit, vilket motsvarar 0,30 kr per aktie.

Teckningsoptioner ger möjlighet

I erbjudandet ingår vederlagsfria teckningsoptioner med löptid på två år. Innehavaren av teckningsoptioner har möjlighet att lösa in dessa till nya aktier under fyra perioder under löptiden. Den sista perioden inträffar mellan den 26 maj och den 5 juni 2025.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 82 Mkr. Bolagets förväntningar är att utvecklingsprojekten under löptiden visar positiva resultat från kliniska studier och att man har ingått kommersiella avtal med partners inom läkemedelsindustrin.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie berättigar till en uniträtt. Nio uniträtter berättigar till teckning av fyra units. En unit består av tre aktier och två teckningsoptioner av serie TO3.
Teckningsperiod 5 juni – 19 juni 2023
Teckningskurs 0,90 kr per unit, 0,30 kr per aktie
Volym 123 Mkr
Utspädning

Vid full teckning uppgår utspädningen till cirka 57 procent.

Information och teckning

Xintela

För mer information om företrädesemissionen, klicka här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev