Home Nyheter Alzinova avancerar med ALZ-201

Alzinova avancerar med ALZ-201

Alzinova avancerar med ALZ-201

1 juni, 2022

I början av 2022 valde Alzinova huvudkandidat för den monoklonala antikroppen ALZ-201, en sjukdomsmodifierande terapi för behandling av Alzheimers sjukdom. Nu har biofarmabolaget tagit nästa viktiga steg för att ta ALZ-201 vidare till kliniska studier och inlett utvecklingen av en stabil cellinje för att producera höga och stabila nivåer av ALZ-201. Därmed står bolaget inför milstolpen att ha två kandidater i klinisk utveckling som riktas mot denna förödande neurodegenerativa sjukdom.

Alzinova utvecklar behandlingar mot Alzheimers sjukdom, ett av de mest stigmatiserande och handikappande tillstånden som fortfarande saknar adekvata behandlingsalternativ. Bolaget fokuserar specifikt på de neurotoxiska, oligomera formerna av amyloid-beta, vilket innebär att bolagets strategi skiljer sig från övriga antikroppskandidater under klinisk utveckling. Alzinova, med vd Kristina Torfgård i spetsen, hyser därför tilltro till att man har större chans att lyckas nå framgång i sina projekt jämfört med andra behandlingar under utveckling.

Antikroppsbehandling – ett lovande utvecklingsområde

Antikroppar är proteiner som bildas naturligt av kroppens eget immunsystem när det stöter på ett kroppsfrämmande ämne som t.ex. virus, bakterier eller parasiter, som sedan bryts ned. Under 1980-talet började de första terapeutiska antikropparna utvecklas och sedan dess har tekniken fått en växande betydelse, inte minst beroende på att antikropparna med hög precision binder specifikt till en viss antigen i kroppen, för behandling av en rad sjukdomar som cancer och autoimmuna sjukdomar

Det är också det enda område som hittills har visat kliniskt positiv effekt i Alzheimers sjukdom, mer specifikt Biogens monoklonala antikropp aducanumab (Aduhelm). Som BioStock har skrivit om tidigare så har Biogens fas III-studier inte övertygat regulatoriska myndigheter, och många kliniska experter är också tveksamma till om det är effektivt och säkert. Risken för allvarliga biverkningar i kombination med att en klinisk förbättring av patienternas tillstånd inte har kunnat fastställas, ledde till att Biogen i slutet på 2021 fick avslag på försäljningstillstånd för Aduhelm i Europa, medan endast ett villkorligt godkännande har erhållits i USA.

Ett annat exempel är det japanska läkemedelsbolaget Eisai vars fas IIb-studie med antikroppen Iecanemab också påvisade likvärdig klinisk effekt. Enligt Alzinova uppvisar båda dessa antikroppar högre selektivitet för aggregerat amyloid-beta än för de oaggregerade formerna, medan man menar att de saknar specificitet för de oligomera formerna.

Amerikanska Eli Lilly har även de kunnat presentera fas II-data med sin monoklonala amyloid-beta-antikropp donanemab, vilken har visat sig vara specifikt plackreducerande. Dock saknar även denna behandling specificitet för de oligomera formerna av amyloid-beta.

Till skillnad från dessa passiva plackreducerande behandlingar menar Alzinova att deras egen approach är mer träffsäker, och att man med högre specificitet kan angripa mer skadliga former av amyloid beta, de s.k. oligomererna.

Alzinovas vaccin ALZ-101

Med huvudkandidaten ALZ-101 är Alzinovas mål att erbjuda patienterna ett terapeutiskt vaccin där kroppens egna antikroppar direkt kan angripa, neutralisera och oskadliggöra de oligomera formerna av amyloid-beta. Avsikten är att behandlingen skall verka under lång tid och bromsa, eller kanske till och med stoppa sjukdomsförloppet, med minimala biverkningar som följd.

En fas Ib-studie pågår just nu i syfte att dels undersöka och dokumentera att ALZ-101 tolereras väl och inte ger oväntade biverkningar, dels studera det immunologiska svaret efter upprepad dosering. Ambitionen är att slutföra studien under nästa år och baserat på dess toplineresultat kunna inleda en klinisk fas II-studie.

Utveckling pågår parallellt med ALZ-201

Alzinova utvecklar även den monoklonala antikroppen ALZ-201, som i dagsläget befinner sig i preklinisk utvecklingsfas. Alzinovas data indikerar att läkemedelskandidaten specifikt kan neutralisera de toxiska formerna av amyloid beta i Alzheimerpatienters hjärnor, och att dessa förekommer i liten mängd och är inte s.k. fibriller (alltså plack). Bolaget hävdar att ALZ-201 därför skall ses som en i sammanhanget unik produkt som egentligen inte kan jämställas med de plackreducerande terapier som är i sen utvecklingsfas: donanemab, lecanemab, gantenerumab, och aducanumab. Kandidaternas enda gemensamma nämnare är enligt Alzinova att amyloid beta är målprotein, men denna peptid kan ha många olika former och de plack som övriga terapier är riktade emot är inte det som är toxiskt och dödar patientens nervceller.

Alzinovas målsättning är att under perioden 2022 till 2024 genomföra prekliniska effekt- och toxikologistudier samt utveckla och skala upp tillverkningen av ALZ-201, med målet att därefter kunna initiera en klinisk fas Ib-studie på Alzheimerpatienter.

Alzinova avancerar med ALZ-201

I veckan stod det klart att Alzinova har tagit viktiga steg mot att i förlängningen kunna genomföra kliniska studier även med ALZ-201.

Bolaget har nu inlett utvecklingen av en stabil cellinje för att producera höga och stabila nivåer av ALZ-201. Målet är att isolera livskraftiga, högproducerande cellkloner för att säkerställa att de är kompatibla med en storskalig produktion av ALZ-201 i bioreaktorer. Denna process är mycket viktig då det möjliggör för bolaget att producera tillräcklig ALZ-201-substans för kommande kliniska studier, d.v.s. när kandidaten testas kliniskt i människa.

Det är även strategiskt klokt att kunna visa regulatoriska myndigheter, men även potentiella samarbetspartners, att man i ett tidigt skede har säkrat en stabil process för substanstillverkningen.

Anders Sandberg, Chief Scientific Officer på Alzinova, konstaterar i ett pressmeddelande:

»Med dess unika bindningsprofil utmärker sig ALZ-201 som den enda antikroppen som är specifikt inriktad mot toxiskt amyloid-beta. Att skydda hjärncellerna från oligomerernas toxiska effekt skulle kunna resultera i en terapi som är ”best in class” med högre effekt och mer gynnsam säkerhetsprofil än andra immunterapier riktade mot amyloid-beta. Genom att vi påbörjar utvecklingen av en stabil cellinje tar vi nu nästa steg i vårt åtagande att använda vår unika teknologi för att utveckla nya terapier för att hjälpa patienter som lider av Alzheimers sjukdom.«

Företrädesemission finansierar fortsatt utveckling

I syfte att finansiera de kommande utvecklingsstegen genomför Alzinova just nu en företrädesemission av units. Mer specifikt är avsikten att finansiera slutförandet av den nu pågående kliniska studien med ALZ-101, tillverkning av substans och tekniskt material av ALZ-101 inför fas II samt långtidsbehandling och uppföljning av de patienter som ingår i fas Ib-studien. Dessutom kommer likviden från emissionen finansiera en del av den prekliniska utvecklingen av ALZ-201 inför fas I-studien.

Företrädesemissionen, som pågår mellan 30 maj och 13 juni, består av aktier och teckningsoptioner (TO) av serie TO3 som kan inbringa cirka 42,5 Mkr. Vid fullt utnyttjande av samtliga TO3 kan bolaget erhålla ytterligare högst cirka 51,1 Mkr. TO3 kan utnyttjas för teckning av nya aktier 11 april 2023 – 25 april 2023. Läs mer om företrädesemissionen och emissionsvillkoren här.

Läs även: Alzinovas alzheimervaccin skall avancera via emission

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev