Home Nyheter Alzinovas Alzheimerkandidat utmanar med högre specificitet

Alzinovas Alzheimerkandidat utmanar med högre specificitet

Alzinovas Alzheimerkandidat utmanar

Alzinovas Alzheimerkandidat utmanar med högre specificitet

4 januari, 2022

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderade nyligen avslag på försäljningstillstånd för Biogens Alzheimerläkemedel Aduhelm på grund av risken för allvarliga biverkningar i kombination med att en klinisk förbättring av patienternas tillstånd inte kunde fastställas. Samtidigt jobbar det svenska forskningsbolaget Alzinova på att erbjuda ett bättre, specifikt verkande och mer effektivt behandlingsalternativ.

Alzheimers är idag den vanligaste förekommande demenssjukdomen, cirka 30 miljoner individer uppskattas leva med sjukdomen. Dessvärre saknas effektiva behandlingar trots att forskare har arbetat i området under de senaste hundra åren och fortfarande återstår flera bitar att lägga i detta komplexa neurodegenerativa pussel.

Stor potential för en effektiv behandling

Kostnaderna för Alzheimerläkemedel uppgår idag till ca 6 miljarder USD årligen, trots att dagens alternativ ger dålig behandlingseffekt och är förknippade med en rad biverkningar. Ett läkemedel med bättre behandlingseffekter har således höga potentiella försäljnings- och intäktsmöjligheter. Analysföretaget Global Data uppskattar att den årliga globala försäljningen kommer att uppgå till 13 miljarder USD år 2028 för sjukdomsmodifierande läkemedel mot Alzheimers sjukdom.

Nederlag i EU för Biogen

Givet det skriande medicinska behovet och stadiga forskningsframsteg har förväntningarna varit höga när nya läkemedelskandidater presenterats. Dessvärre har samtliga förhoppningar i slutändan grusats då de eftersträvade väsentliga kliniska förbättringarna uteblivit.

De senaste åren har forskningen gjort framsteg och i synnerhet var förhoppningarna höga kring läkemedelsjätten Biogens kandidat aducanumab (Aduhelm). Läkemedlet är en monoklonal antikropp som binder till proteinet amyloid beta (Aβ) i patientens hjärna. Hypotesen är att proteinet skapar skadliga plack i hjärnan och genom att binda till amyloid beta kan aducanumab rensa bort placket.

I slutet av december 2021 rekommenderade det europeiska läkemedelsverket EMA:s humanmedicinska kommitté CHMP avslag på försäljningstillstånd för Aduhelm i Europa. Kommittén menade att även om kandidaten minskar amyloid beta (Aβ) i hjärnan, hade man inte kunnat koppla denna effekt med ett kliniskt förbättrat tillstånd i patienter.  Dessutom visade Biogens kliniska fas III-studier oroväckande biverkningar som hjärnsvullnad och blödningar, och behandlingen var inte heller effektiv för vuxna med tidigt sjukdomsstadium.

Sista ordet är dock ännu inte sagt då Biogen kommer att begära en ny granskning från EMA.

Ett villkorat och kontroversiellt godkännande i USA

I USA gjorde amerikanska FDA en annan bedömning. I början på juni erhöll Biogen ett s.k. Accelerated Approval från FDA, vilket är en regulatorisk genväg som syftar till att tidigt kunna godkänna behandlingar även om kunskaperna kring behandlingseffekter och biverkningar är ofullständiga.

Läs mer om beslutet i BioStocks artikel från juni 2021 här.

Biogen genomför nu, som ett krav för att erhålla Accelerated Approval, en s.k. fas IV-studie för att studera läkemedlets effekt och biverkningar i en större studiegrupp. Så sent som den 20 december 2021 publicerade en lång rad Alzheimerforskare krav på att läkemedlet omedelbart borde dras tillbaka. Biogen, som den 20 december halverade priset på Aduhelm efter kritik rörande dess höga prissättning, riskerar alltså att gå samma öde till mötes som alla andra utvecklare under de gångna åren.

Shotgun-approach missar sitt mål

Den enda behandlingstyp som hittills har visat en positiv effekt i kliniska studier är passiv immunterapi där läkemedelskandidaten binder till aggregerat amyloid beta, alltså både till olösliga plack och till oligomerer. Biogens aducanumab har högre affinitet för aggregerat amyloid beta än för de oaggregerade formerna, men uppvisar inte särskilt hög selektivitet för just de oligomera formerna jämfört med placken. Problemet är med andra ord att denna och andra plackreducerande behandlingar i varierande grad angriper former som inte är särskilt skadligt med vad man skulle kunna kalla en shotgun-approach.

Alzinovas mer träffsäkra alternativ

Svenska Alzinova erbjuder en ny lösning på hur Alzheimers sjukdom skulle kunna bromsas och förebyggas. Bolagets patenterade AβCC-peptidteknologi möjliggör utveckling av sjukdomsmodifierande behandlingar som enligt Alzinova med stor träffsäkerhet angriper de skadliga amyloid beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling.

Alzinovas hypotes är att ett specifikt angripande av de skadliga amyloid beta-oligomererna är viktig både för att erhålla en god effekt men även för att undvika allvarliga biverkningar. Förhoppningen, som Alzinova vill bekräfta kliniskt, är således att en högre specificitet mot oligomerer ska uppvisa en bättre klinisk effekt än andra alternativ.

Alzheimervaccinet ALZ-101

Alzinovas huvudkandidat ALZ-101 är ett aktivt terapeutisk oligomerspecikt vaccin med best-in-class-potential vars specificitet och administrationssätt tros medföra flera fördelar gentemot konkurrenterna, fr.a. bättre effekt med färre biverkningar, samt ett attraktivt långverkande behandlingsalternativ som kan hanteras inom primärvården. Vaccinationen gör att kroppen genererar egna antikroppar specifikt riktade mot neurotoxiska amyloid beta-oligomerer i hjärnan så att de skadliga substanserna därmed oskadliggörs och skyddar hjärnans synapser. Prekliniska studier visade på en ökning med 25 procent i synapser hos möss. I två helt oberoende samarbeten med forskargrupper vid Göteborgs universitet och Amsterdam Medical Centres har man även kunnat påvisa att bolagets produkter har en unik förmåga att specifikt neutralisera det som orsakar den toxiska effekten i hjärnan, trots att dessa oligomerspecifika antikroppar helt saknar förmåga att binda oaggregerat amyloid-beta och plack.

ALZ-101 har framgångsrikt passerat preklinisk utvecklingsfas och i slutet av oktober meddelade Alzinova att den första patienten hade rekryterats till en fas Ib-studie i Finland.

Nya innovationer kommer att krävas

Uppmärksamheten kring Biogen visar på den stora potential som finns för en framgångsrik behandling inom Alzheimers-området.

Alzinova har visserligen mycket kvar att bevisa, men om de lovande prekliniska data blir validerade i kliniska studier bekräftas även bolagets strategi om fördelarna med en mer specifik approach. Kan man understödja hypotesen om en bättre behandlingseffekt och bättre säkerhetsprofil finns förutsättningarna för att lyckas i den notoriskt svårbehandlade sjukdomen Alzheimers.

 

Läs även BioStocks intervju med Alzinovas vd Kristina Torfgård, publicerad den 20 december 2021 här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev